גוש 6606 הרצליה (חוף התכלת)

מידע על גוש 6606 הרצליה / גוש 6606 למכירה לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה, קרקעות למכירה בחוף התכלת וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: חוף התכלת גוש 6606 תפ (ת"א) 588/00 שושנה גנוד נ' האפוטרופוס הכללי נשוא תובענה זו הוא שליש מחלקה 27 בגוש 6606 בהרצליה, הרשום מאז 20.11.42 בשם וולף שוורץ בנו של יצחק מנחם שוורץ. המבקשת היא אלמנתו של המנוח זאב גנוד שנפטר בתל אביב ביום 7.8.92, ויורשתו היחידה. לטענת המבקשת בעלה המנוח זאב גנוד הוא הבעלים של החלק הרשום בשמו של וולף שוורץ. לטענתה וולף שוורץ היה שמו הקודם של בעלה המנוח, זאב גנוד, ובשם זה נרשמו זכויותיו בנכס.   2. ביום 13.7.97 נתן בית משפט זה (בתיק א.כ. 93/97) צו לניהול הנכס על ידי האפוטרופוס הכללי. המבקשת פנתה לאפוטרופוס הכללי וביקשה לשחרר את הנכס מצו הניהול על מנת שהזכויות בו תהיינה למבקשת. ביום 14.2.00 החליטה ועדת השחרורים שליד האפוטרופוס הכללי לדחות את פנייתה של המבקשת מאחר שלא הוכח כי בעלה המנוח של המבקשת הוא הנעדר שבשמו רשום הנכס בלשכת מרשם המקרקעין. 3. אין בידי המבקשת מסמך כלשהו שבו מופיעים זה לצד זה שם המנוח זאב גנוד והשם הרשום בלשכת מרשם המקרקעין "וולף שוורץ". כמו כן, פרט לתצהיר של המבקשת ושל גיסתו של המנוח, אין עדות של אדם כלשהו שיאמר כי אותו אדם נשא את שני השמות. הקשר היחיד בין המנוח לשמו של האדם הרשום כבעל זכויות הוא שם האב "יצחק מנדל", או "יצחק מנחם". השימוש בשני שמות המשפחה "שוורץ" ו"גנוד" מוסבר בכך שאמו של המנוח נקראה פרידה שוורץ, וכי בהיוולדו בטרנסילבניה קראו לו יוסף פרקוש שוורץ, כשם המשפחה של האם.   לטענת המבקשת עם עליית המנוח ארצה הוא שינה את שמו לעברית, זאב, שכן זו משמעות המילים וולף ופרקוש בשפה ההונגרית שהיתה מדוברת בטרנסילבניה. כן החליף את שם משפחתו מ"שוורץ" ל"גנוד" שכן לגרסת המבקשת שם משפחתו של אבי המנוח היה "גנוד". כך נהיה, לדברי המבקשת, "וולף פרקוש שוורץ" ל"זאב גנוד".   4. כאמור, נרשם הנכס, נשוא הליך זה, ב-20.11.42 בשמו של "וולף שוורץ". המבקשת הציגה לבית המשפט בקשה שהוגשה ב-28.10.42 לפי פקודת הסחר עם האויב, 1939 (מ/1). בבקשה נאמר שהוגשה על ידי וולף שוורץ, שגר אותה שעה בגבעת שאול בירושלים. לגרסת המבקשת, הוגשה בקשה זו על ידי המנוח. כאמור מי שהגיש את הבקשה חי אותה שעה בארץ. אם כגרסתה של המבקשת, בעלייתו שינה המנוח את שמו משוורץ לגנוד, מה טעם ראה להגיש את הבקשה בשמו הקודם וולף שוורץ, ולא בשם שנטל לעצמו בארץ ישראל: "זאב גנוד". יתר על כן, ב"כ המבקשת, חפץ ללמוד מהחתימה במסמך מ/1 כי המבקש חתם גנוט (באותיות לטיניות). גם אם האות האחרונה בחתימה היא האותt , הרי אין לזהות בחתימה אותיות אחרות, למעט האות w בראש החתימה. אות זו עשויה להיות הראשונה לשם "וולף", ובודאי לא לשם "זאב". מה עוד שאם ניתן לגלות אותיות כלשהן משם המשפחה בחתימה הרי הן האותיות "sc" שהן הראשונות לשם המשפחה "scwarz" המופיע בטופס כשמו של המבקש. הטופס לא רק שאינו תומך בגרסת המבקשת שבפני אלא שסותר הוא את הגרסה שלפיה בעלייתו של המנוח ארצה אימץ את השם "זאב גנוד".   5. עיקר טיעונה של המבקשת בסיכומיה מכוון להעדר ראיות מצד המשיב להוכחת טיעונו בדבר העדר זהות בין המנוח למי שרשום כבעל הזכויות בנכס. על טעון זה יש לומר כי הוא נובע מתחושתו של ב"כ המבקשת כי אין עמו ראיות מספיקות להוכחת טיעונו ולכן ניסה להיאחז בהעדר ראיות מטעם המשיב. יותר מכך, והוא העיקר, צודק המשיב בטענו כי נטל הראיה הוא על המבקשת. בסעיף 15(א) לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978 נאמר: "האפוטרופוס הכללי ינהל נכס עד שיתייצב אדם ויוכיח להנחת דעתו שהוא רשאי לקבלו, או שהוברר לאפוטרופוס הכללי שהנכס גדל להיות עזוב."   איני רואה כל חשיבות לבחון אם אכן נקט האפוטרופוס בצעדים הראויים כדי לברר את מעמדו של בעלה המנוח של המבקשת. זו היתה חובתו קודם להוצאת צו הניהול. ההליך שבפני אינו תקיפה של צו הניהול, אלא הליך שבא להוציא נכס מידי מי שמנהל את נכסיו של וולף שוורץ על מנת להעבירו למבקשת הבאה מכוחו של זאב גנוד. בעיקרו של דבר זו תביעת עזבונו של המנוח זאב גנוד נגד עזבונו של וולף שוורץ.   לענין נטל הראיה ניתן ללמוד לענייננו מהאמור בסעיף 54(4) לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, מקום שם נאמר כי כאשר פוסק בית משפט על פי עדות יחידה שאין לה סיוע, יפרט בית המשפט מה הניע אותו להסתפק באותה עדות, אחד המקרים המנויים הוא כאשר התובענה היא נגד עיזבון או נעדר.   6. נראה שהמבקשת לא טרחה די כדי להביא ראיות שעשויות היו לתמוך בגרסתה. פרט לעדות גיסתה, לא הובאה ראיה של אדם שאינו קרוב ואשר היה מאשר כי זאב גנוד נקרא קודם וולף שוורץ. לא הובאה ראיה כי זאב גנוד הוא ששילם מסים בגין הנכס. מאז פטירתו של המנוח עד להגשת תובענה זו חלפו כשמונה שנים. המבקשת לא הביאה כל ראיה בדבר זיקתה לנכס במהלך שנים אלה. כך לא הציגה מסמכים כלשהם בהם נדרשה לשלם מסים או היטלים בגין הנכס.   לפיכך הנני דוחה את התובענה, ומחייב את המבקשת לשלם למשיב את הוצאות הליכים בסכום של 15,000 ₪. גוש 6606 חוף התכלת הרצליה מכיל 194 חלקות: גוש 6606 חלקה 4, שטח 37,752 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 7, שטח 823 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 8, שטח 827 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 9, שטח 758 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 10, שטח 751 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 11, שטח 756 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 12, שטח 756 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 13, שטח 751 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 14, שטח 787 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 15, שטח 751 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 16, שטח 751 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 17, שטח 751 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 18, שטח 751 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 19, שטח 751 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 20, שטח 751 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 21, שטח 751 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 22, שטח 751 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 23, שטח 751 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 24, שטח 751 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 25, שטח 751 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 26, שטח 751 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 27, שטח 751 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 28, שטח 751 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 29, שטח 751 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 30, שטח 747 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 31, שטח 725 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 32, שטח 743 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 33, שטח 744 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 34, שטח 744 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 35, שטח 760 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 36, שטח 760 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 37, שטח 761 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 38, שטח 762 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 39, שטח 765 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 40, שטח 748 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 41, שטח 749 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 42, שטח 749 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 43, שטח 750 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 44, שטח 750 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 45, שטח 751 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 46, שטח 751 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 47, שטח 1001 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 48, שטח 754 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 49, שטח 752 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 50, שטח 752 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 51, שטח 753 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 52, שטח 753 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 53, שטח 754 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 54, שטח 754 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 55, שטח 939 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 56, שטח 934 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 57, שטח 10,425 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 58, שטח 660 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 60, שטח 1,005 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 61, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 62, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 63, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 64, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 65, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 66, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 67, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 68, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 69, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 70, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 71, שטח 1,003 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 72, שטח 1,005 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 73, שטח 1,007 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 74, שטח 1,005 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 75, שטח 1,005 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 76, שטח 1,005 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 77, שטח 1,005 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 78, שטח 1,005 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 79, שטח 1,006 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 80, שטח 1,006 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 81, שטח 1,006 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 82, שטח 1,006 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 83, שטח 1,006 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 84, שטח 1,007 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 85, שטח 1,005 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 86, שטח 1,005 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 87, שטח 1,005 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 88, שטח 1,005 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 89, שטח 1,005 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 90, שטח 1,005 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 91, שטח 1,005 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 92, שטח 1,005 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 93, שטח 1,005 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 94, שטח 1,005 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 95, שטח 1,005 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 96, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 97, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 98, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 99, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 100, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 101, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 102, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 103, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 104, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 105, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 106, שטח 1,005 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 107, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 108, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 109, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 110, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 111, שטח 635 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 112, שטח 594 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 113, שטח 554 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 114, שטח 514 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 115, שטח 561 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 116, שטח 1,009 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 117, שטח 1,003 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 118, שטח 1,003 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 119, שטח 1,003 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 120, שטח 1,003 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 121, שטח 1,003 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 122, שטח 1,003 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 123, שטח 1,003 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 124, שטח 1,003 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 125 שטח 1,005 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 126, שטח 1,005 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 127, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 128, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 129, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 130, שטח 1,003 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 131, שטח 1,003 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 132, שטח 1,003 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 133, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 134, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 135, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 137, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 138, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 139, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 140, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 141, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 142, שטח 1,003 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 143, שטח 1,003 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 144, שטח 1,003 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 145, שטח 1,002 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 146, שטח 1,002 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 147, שטח 1,002 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 148, שטח 1,003 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 149, שטח 1,005 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 150, שטח 1,003 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 151, שטח 1,001 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 152, שטח 1,002 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 153, שטח 1,002 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 154, שטח 1,002 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 155, שטח 1,003 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 156, שטח 1,003 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 157, שטח 1,003 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 158, שטח 1,003 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 159, שטח 1,003 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 160, שטח 1,006 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 161, שטח 1,006 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 162, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 163, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 164, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 165, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 166, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 167, שטח 1,027 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 168, שטח 1,029 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 169, שטח 1,036 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 170, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 171, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 172, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 173, שטח 1,004 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 174, שטח 1,013 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 175, שטח 1,008 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 176, שטח 1,001 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 177, שטח 1,001 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 178, שטח 1,001 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 179, שטח 1,001 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 180, שטח 1,001 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 181, שטח 1,001 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 182, שטח 1,001 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 183, שטח 1,001 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 184, שטח 1,001 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 185, שטח 1,001 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 186, שטח 1,001 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 187, שטח 1,001 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 188, שטח 1,001 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 189, שטח 1,001 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 190, שטח 1,001 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 191, שטח 1,001 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 192, שטח 1,001 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 193, שטח 1,001 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 194, שטח 642 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 195, שטח 814 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 196, שטח 467 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 197, שטח 13 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 198, שטח 15 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 199, שטח 17,162 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 200, שטח 34,263 מ"ר, סטטוס:מוסדר גוש 6606 חלקה 201, שטח 20,590 מ"ר, סטטוס:מוסדרקרקעותגוש חלקה