הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות: .1בפני שני ערעורים על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 04/06/97, אשר הדיון בהם אוחד. בהחלטה זו של הועדה נקבעו למערער % 30נכות צמיתה לפי פריט ליקוי 24(5), ו- % 10נכות צמיתה לפי פריט ליקוי 37(7)(א). כמו כן, החליטה הועדה שלא להפעיל את תק' .15 הראשון - ערעור של המל"ל כנגד החלטת הועדה אשר קבעה לנפגע % 30נכות יציבה לפי פריט ליקוי 24(5) לרשימת הליקויים. השני - ערעור של הנפגע כנגד החלטת הועדה שלא להגדיל את אחוזי הנכות, במובן של אי הפעלת תק' .15 .2אשר לערעור המל"ל כנגד קביעת אחוזי הנכות: א) להלן בתמצית עיקר טענות ב"כ המל"ל: 1- הועדה שגתה בקובעה לנפגע % 30נכות צמיתה לפי פריט 24(5) על רקע של הפרעה זיקפתית. 2- בפני הועדה היו חוו"ד ד"ר סמואל דב ותוצאות בדיקת n.p.t מיום 02/11/95, מהן עולה ש"אין עדות ללקוי אורגני במשיב ובין היתר מציינות תוצאות הבדיקה כי למשיב נרשמו שלוש זיקפות ספונטניות במהלך הלילה הנבדק". 3- הועדה נשוא הערעור הסתמכה על חוו"ד של ד"ר ורדי שמתבססת על בדיקה שנערכה למשיב ביום 31/05/95, דהיינו, לאחר בדיקת ה.n.p.t בנסיבות אלה, היה על הועדה נשוא הערעור להתייחס לתוצאות בדיקת ,n.p.tולנמק את ההחלטה בהתאם. הועדה לא עשתה כן, וספק אם תוצאות הבדיקה האמורה היו בפניה בעת ההחלטה, וזאת למרות שמדובר בבדיקה שהיתה בפני ועדה קודמת. 4- הלכה פסוקה היא כי על ועדה רפואית ללמוד גם ממסמכים שהיו לפני ועדות קודמות (מפנה לפס"ד שניתן בדב"ע נה/22-01 שושנה אברהם נ. המל"ל).. ב) להלן בתמצית עיקר טענות ב"כ הנפגע בתשובה לערעור המל"ל: 1- אין זה בתחום סמכותו של ביה"ד להתערב בהחלטה רפואית ולשנות את אחוזי הנכות שנקבעו. 2- בעקבות תאונת העבודה בה נפגע המבוטח, נאלץ הוא לעבור, בין היתר, נתוח למינקטומיה. כתוצאה מהתאונה והנתוח, סובל הנפגע מבעייה של שליטה על השתן וקשיים בתפקוד מיני. בדיקת n.p.tמתאריך 05/11/95, העלתה פגיעה אורגנית גופנית במנגנון הזיקפה ובדיקה נוירופזיולגית מיום 11/02/96הדגימה פגיעה עצבית בעיקר תחושתית. 3- בפני הועדה עמדה חוו"ד מומחה, האורולוג ד"ר ורדי, מיום 07/09/97, אשר קבע כי הנפגע "סובל מהפרעות בתפקוד המיני מלווה בירידה בתחושה באיבר המין וללא יכולת תפקודית" ומדובר בפגיעה בלתי הפיכה. ג) להלן בתמצית עיקר טענות ב"כ הנפגע לעניין אי הפעלת תק' 15: 1- ד"ר וולפין, מומחה אשר ערך חוו"ד מיום 18/03/93בקשר לנפגע, קבעה לו % 10נכות לצמיתות בגין הגבלה קלה בתנועות הגב. עובר לתאונה עבד הנפגע כפועל כפיים בעבודה שכרוכה במאמץ פיזי ניכר ובהרמת משאות כבדים ועל כן, נכותו האורטופדית הינה בעלת השלכות תפקודיות ניכרות. 2- בהערכת שיקול מקצועי שנעשתה ע"י פקיד השיקום מר עלי חמוד, אליה התייחסה וועדת הרשות לעניין תק'15, נקבע כי על הנפגע למצוא עבודה חלופית שלא במקצועו שתהא ללא מאמץ גופני קשה ובישיבה. 3- היה על הועדה לאמץ את חוו"ד ד"ר וולפין לפיה היה מקום להפעלה מלאה של תק' .15 ד) להלן בתמצית טענות ב"כ המל"ל כתשובה לערעור הנפגע לעניין תק'15: משנקבעו למערער רק % 10נכות בגין הגבלה קלה בתנועות עמ"ש מותני, בצדק לא המליצה ועדת הרשות להפעיל את תק'.15 .3א) עיון בפרוטוקול הועדה לעררים מראה שהועדה, שהרכבה כלל אורטופד, נוירולוג ואורולוג, התכנסה לראשונה ביום .01/01/97 הועדה רשמה מפי המערער תלונות בדבר כאבי גב, כאבים ברגליים ובעיות בתפקוד המיני. ב) באשר לתלונת האינאונות, הועדה ציינה כי עיינה בחוו"ד ד"ר ורדי מיום 07/09/95, ולאור תוצאת בדיקת ריג'יסקן היא מקבלת את מסקנתו לפיה יש עדות לנזק אורגני במערכת כתוצאה מפגיעה עצבית. ג) הועדה התרשמה מתנועות עמ"ש מותני של הנפגע וציינה הגבלה קלה בתנועות. ד) הועדה סיכמה את הדיון שלה וקבעה כי מבחינה אורולוגית היא מקבלת את הערר וקובעת נכות צמיתה של % 30לפי פריט ליקוי 24(5) לרשימת הליקויים. הועדה ציינה בהקשר זה כי עיינה בחוו"ד ד"ר וולפין מ- 04/08/95ואינה מסכימה עם ממצאיו ומסקנותיו. .4יש לציין כי, ב"כ המל"ל מפנה לפרוטוקול ועדה קודמת לעררים שהרכבה כלל אורטופד, נוירוכירורג וקרדיולוג, אשר התכנסה לראשונה ביום .08/01/96 הועדה רשמה מפי הנפגע תלונות בדבר כאבי גב, כאבים בשתי הרגליים, בעיות בהטלת שתן וחוסר תפקוד מיני. הועדה ערכה למערער בדיקה קלינית בתחום האורטופדי והנוירולוגי והתייחסה לצילומי רנטגן שהונחו בפניה. הועדה ציינה שעיינה בחווה"ד של האורולוגים ד"ר סמואל וד"ר ורדי, ומעירה את תשומת הלב לפער הגדול ביניהן ומציינת שנטייתה לקבל יותר את חוות דעתו של ד"ר סמואל. "הועדה רואה בתלונותיו של הנפגע משום הגזמה רבה, אך כדי לא לגרום לו עוול הועדה מבקשת בדיקה של הולכה תחושתית ומוטורית בעזרת גירוי אלקטרו מגנטי על מנת לקבל מידע אוביקטיבי". למערער נערכה בדיקת n.p.tובסיכומה נרשם כי אין עדות לליקוי אורגני. בעקבות זאת, המליץ האורולוג - סקסולוג, ד"ר סמואל בחוות דעתו על נכות בשיעור % 10לפי פריט ליקוי 23(2)(ii) מותאם. .5א) מעיון בפרוטוקול של הועדה לעררים נשוא העררים שלפני, עולה שהועדה ביססה, לפחות לכאורה, את קביעתה בדבר הנכות לפי פריט ליקוי 24(5), על הסברה לפיה בבדיקת n.p.tנמצאו ממצאים בדבר הפרעה קשה בזיקפות ספונטניות בשינה שיכולות להעיד על נזק אורגני והשקפה זו למדה מחוו"ד ד"ר ורדי. דע-עקא, שכאמור לעיל, החומר שבתיק מעיד על כך שהבדיקה האמורה העידה על מצב סביר של זיקפות מבחינת משך ועוצמה והעדר עדות לליקוי אורגני. ב) מהאמור לעיל עולה החשש שמא מסקנתה הסופית של הועדה נשענה על בסיס מוטעה מבחינת תוצאות בדיקת ה- ,n.p.tוהיותן מעידות על קיומו של נזק אורגני אם לאו. חשש זה מן הראוי להסיר על דרך החזרת עניינו של המערער לועדה לעררים על מנת שתבהיר האם אכן הבסיס למסקנתה היה כדלעיל. .6אשר לטענה בדבר הטעות שבאי הפעלת תק' 15: א) אין חולק שלמערער נקבעו % 10בגין הגבלה קלה בתנועות עמ"ש מותני. ב) בפני הועדה לעררים עמדה חוו"ד ועדת רשות אליה הופנה עניינו של המערער ע"י הועדה. ועדת הרשות חוותה דעתה שההגבלה בתנועות הגב אינה מפריעה לנפגע לחזור לעבודתו כיוון שמדובר בהגבלה קלה. יש לציין שבפני ועדת רשות עמדה גם חוו"ד פקיד שיקום, מר עלי חמוד, אשר ניתח את עסוקיו ומקצועו של הנפגע, הבהיר שעיקר עבודתו היתה עבודה פיזית, וסיכם בכך שמדובר בבחור צעיר שניתן למצוא לו עבודה חלופית שלא במקצועו בתנאי שתהא עבודה קלה ללא מאמץ גופני קשה בישיבה, או לשקמו ולהשתלב מחדש בשוק העבודה. הועדה לעררים קיבלה את חוו"ד ועדת רשות מכח הנימוקים שפורטו בה. ג) אינני מקבלת את טענת ב"כ הנפגע לפיה נכותו האורטופדית של המערער הינה בעלת השלכות תפקודיות ניכרות והשפעה ממשית על יכולתו לעבוד. זוהי איננה טענה משפטית, אלא טענה בעלת אופי רפואי מקצועי. ועדת הרשות, כמו גם הועדה לעררים, היתה מודעת למקצועו של הנפגע ומתוקף מומחיותה של ועדת הרשות יודעת היא להעריך מגבלות רפואיות בהתייחס למקצוע או עסוק אלו או אחרים. הועדה קבעה שנוכח היות ההגבלה בתנועות קלה, אין מקום להגדיל את אחוזי הנכות מכח תק' 15, והועדה לעררים קיבלה המלצתה ולא מצאתי בפעולות או במסקנות האמורות לעיל, כל טעות משפטית. עצם העובדה שבפני הועדה עמדה חוו"ד פקיד שיקום אשר סבור שהמערער יישדרש לשינוי במקצוע, אין פרושו שהועדה עצמה שבה נכלל גם כן פקיד שיקום, חייבת לסבור בדיוק כמוהו. .7סיכומו של דבר, אני קובעת כדלקמן: א) ערעורו של הנפגע בקשר לאי הפעלת תק' 15נדחה. ב) ערעורו של המל"ל בקשר לאחוזי הנכות שנקבעו בתחום האורולוגי - סקסולוגי מתקבל במובן זה שאני מורה על השבת עניינו של הנפגע לועדה לעררים על מנת שתבהיר האם עיינה בתוצאות בדיקת ה- n.p.tשנערכה לנפגע, במידה וכן, תסביר כיצד מתיישבת קביעתה בדבר נזק אורגני עם תוצאות הבדיקה ובמידה ולא עיינה - תעיין בתוצאות הבדיקה ובחוו"ד ד"ר סמואל ובהתבסס עליהן תשקול מחדש את אחוזי הנכות שנקבעו על ידיה בתחום האמור. ג) בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. .8במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיני זה עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30יום מיום קבלת עותק פסק הדין.אחוזי נכותנכות