זכות לקבל פרוטוקול ועדה רפואית

על פי הפסיקה זכאי המערער לקבל העתק פרוטוקול הועדה בפניה הופיע. על כן -היה פרוטוקול הועדה מיום 26.6.95בפני המערער וב"כ. פרוטוקול זה כלל את מסקנת הועדה כי מצב נכותו של המערער הוא סופי וכי הועדה קובעת למערער % 25אחוזי נכות ואף דוחה את ערעור המוסד בקשר לנכות הזמנית. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא זכות לקבל פרוטוקול ועדה רפואית: .1לפני ערעור על פי סעיף 123לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה- 1995(להלן - החוק) על החלטת הועדה הרפואית לעררים מיום 2.11.95אשר קבעה למערער % 19אחוזי נכות בגין פגיעה בעבודה מיום .3.1.94 .2טענות המערער הן: א. הועדה הרפואית מדרג ראשון קבעה למערער ביום 13.11.94נכות בשיעור %100 מיום 22.6.94ועד .31.1.95 ב. ביום 26.6.95קבעה הועדה הרפואית לעררים למערער נכות צמיתה בשיעור %25 מיום 1.2.95, וביקשה חוות דעת ועדת הרשות לצורך ת' .15 ג. בישיבה מיום 21.9.95קבעה ועדת הרשות כי יש להפעיל ת' 15ולהעלות נכותו הצמיתה של המערער בשליש. ד. המערער זומן לדיון ביום 2.11.95, והיה ברור לו כי הדיון נקבע רק לצורך ת' 15בלבד. ה. הועדה חרגה מסמכותה ודנה שנית באחוזי הנכות של המערער, הפחיתה אותם באופן שלאחר הפעלת ת' 15נקבעו למערער % 19נכות. ו. הועדה לא היתה מוסמכת לדון שנית באחוזי הנכות הרפואיים של המערער אלא רק ביישום ת' .15 .3טענות המשיב הן: א. למערער נקבעה נכות זמנית על ידי הועדה מהדרג הראשון, ועל החלטה זו ערער המשיב בפני הועדה לעררים. ב. הועדה לעררים התכנסה לראשונה ביום 17.1.95, בדקה את המערער וקבעה ישיבה נוספת לצורך קבלת צילום רנטגן. ג. הועדה התכנסה שוב ביום 26.6.95עיינה בצילום הרנטגן וביקשה להתייעץ עם ועדת הרשות, ולא קבעה למערער אחוזי נכות. ד. ביום 2.11.95התכנסה הועדה בהרכב שונה (משום שאחד מחברי הועדה לא יכול היה לשבת בה), נבדק שנית על ידי הועדה ואז נקבעו אחוזי הנכות הצמיתים. ה. הועדה פעלה כדין ועל פי סמכותה. לאחר קריאת טיעוני הצדדים, דו"ח הועדה, הפרוטוקול והמוצגים אני קובעת כדלקמן: .1מעיון בדוחות הועדות הרפואיות עולה כי הועדה מהדרג הראשון קבעה למערער נכות זמנית בשיעור % 100מיום 22.6.94ועד .31.1.95 על קביעה זו ערער המוסד ונימוקי הערר היו: "תקופת קביעה אחוזי נכות זמניים ארוכה מידי ואחוזי הנכות שנקבעו גבוהים מידי". .2בעקבות הערעור התכנסה ביום 17.1.95וביקשה צילום רנטגן חדש של כתף ימין. הועדה אף קבעה כי תסכם ללא נוכחות. .3הועדה לעררים התכנסה שנית ביום 26.6.95ועיינה בצילום רנטגן מיום .30.1.95 ממצאי הועדה היו: "צילום רנטגן מה - 30.1.95, פלטה וברגים חיבור חלקי של עצם ההומרוס באזור הצוואר הכירורגי, בחיבור שהתקבל ישנה הטיה מדיאלית של הראש, ישנה קרבה באזור הסוב הקורמיאלי עם שינויים דרסטיים מקומיים שהם פועל יוצא של האמפיג'מנט שנוצר קרוב לודאי שנוצר כתוצאה מפגיעה בשרוול המסובב". בסיכום ומסקנות בדו"ח הועדה נכתב: "מצבו סופי הועדה קובעת נכותו לפי סעיף מותאם 40(2) (1) % 25אחוז הועדה דוחה את ערעור המוסד בקשר לנכות הזמנית". הועדה ביקשה את חוות דעתה של ועדת הרשות לענין ת' .15 .4ביום 2.11.95התכנסה הועדה בהרכב אחר, בו הוחלף האורטופד. המערער קיבל זימון לועדה, ועל גבי הזימון הוצגה חותמת בה נכתב: "מסיבות שאינן תלויות בנו הרכב הועדה שונה". .5עקב החלפת האורטופד נבדק המערער שנית. ממצאי הועדה היו: "בבדיקה צלקת אלכסונית בארוך של 20ס"מ באזור הכתף הימנית פלקסיה של הכתף 90, אבדוקציה אפשרית עד 90למרות התנגדותו הפסיבית של החולה (מפעיל כוח בבדיקה). סיבוב חיצוני תקין, מוסר שאינו מסוגל לבצע סיבוב פנימי של הכתף". .6על פי הפסיקה זכאי המערער לקבל העתק פרוטוקול הועדה בפניה הופיע. על כן -היה פרוטוקול הועדה מיום 26.6.95בפני המערער וב"כ. פרוטוקול זה כלל את מסקנת הועדה כי מצב נכותו של המערער הוא סופי וכי הועדה קובעת למערער % 25אחוזי נכות ואף דוחה את ערעור המוסד בקשר לנכות הזמנית. מפרוטוקול הועדה אכן עולה כי הועדה קבעה ישיבה נוספת לצורך התייעצות עם ועדת הרשות בענין ת' .15 .7כאשר קיבל המערער את הזימון לועדה מיום 2.11.95ובו הודעה כי הרכב הועדה הוחלף, לא יכול היה לדעת כי יבדק מחדש וכי כל נושא הנכות הרפואית יידון שנית על ידי הועדה. על הועדה היה להזהיר את המערער גם מפני אפשרות זו, ולתת לו אפשרות להופיע כשהוא מצוייד במסמכים וטיעונים לצורך זה, כיוון שמהשתשלות הדברים ניתן היה להבין שהדיון יתקיים רק בנושא ת' .15 הועדה קבעה קביעותיה בלי שאיפשרה למערער להתגונן מראש, ובכך טעתה טעות משפטית. .8יש לציין, כי קביעת הועדה מיום 26.6.95אינה בגדר קביעה סופית, אך היא בגדר מסקנה מוגמרת לגבי אותה ועדה. מאחר שהועדה לא קבעה קביעה סופית במשבצת המיועדת לכך, לא ניתן לקבוע כי מסקנתה מחייבת אותה וכי יש כאן סופיות הדיון בנושא הרפואי. לפיכך - אני דוחה את בקשת ב"כ המערער להורות על החזרת הדיון לועדה לצורך ת' 15בלבד. .9אשר על כן - יוחזר הערעור לועדה הרפואית לעררים בהרכבה הנוכחי אשר תפעל כדלקמן: א. הועדה תאפשר למערער להביא מסמכים רפואיים וחוות דעת מטעמו. ב. הועדה תבדוק את המערער. ג. הועדה תקבע את אחוזי נכותו הרפואיים של המערער ותנמק בצורה מפורטת את יישום המבחנים ואת החלטתה. ד. הועדה תבחן את יישום ת' 15לגבי המערער, ואם יהיה צורך בהתייעצות עם ועדת הרשות - תעשה כן. ה. בכל מקרה - תנמק הועדה את קביעותיה בצורה מפורטת. הערעור - מתקבל. המשיב ישלם למערער סך 750ש"ח + מע"מ כהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד וזאת תוך 30יום ממועד קבלת פסק הדין. לאחר מועד זה ישא סכום ההוצאות הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. הצדדים רשאים להגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי בירושלים, וזאת תוך 30יום מקבלת פסק הדין.רפואהמסמכיםפרוטוקולועדה רפואית