מה זה ניכוי מס תשומות ?

מה זה ניכוי מס תשומות ? במכירת המוצר משלם העוסק מס עיסקאות. ממס זה הוא מנכה את המס על התשומות שרכש מהיצרן שקדם לו - זוהי אפוא משמעותו של ניכוי מס תשומות. תשלום מס עיסקאות, מחד, וניכוי מס תשומות, מאידך, מביאים לתוצאה שלפיה העוסק משלם את המס רק על הערך המוסף, הנמדד בהתאם להפרש בין מחיר עיסקאותיו של הנישום ובין מחיר תשומותיו ששימשו בעיסקאות אלה ( ראו ע"א 507/02 ממונה אזורי מס ערך מוסף, חיפה נ' אבי צמיגים בע"מ, פ"ד נח (3) 817). תהליך זה ממחיש את עקרון ההקבלה העומד בבסיס מס ערך מוסף. עקרון ההקבלה פירושו הקבלה בין החיוב במס לבין ניכוי מס התשומות, אשר לפיו היצרן רשאי לנכות מס תשומות רק אם השתמש באותן תשומות בעיסקה החייבת במס (ראו ע"א 4069/03 מ.א.ל.ר.ז. שיווק מתכות בע"מ נ' מנהל מכס ומע"מפ"ד נט' (5) 836 להלן: "עניין מאלרז"). בע"א 3758/96 סלע חברה למוצרי בטון בע"מ נ' מנהל המכס ומע"מפ"ד נג' (3) 493 (להלן:"עניין סלע") נדון מקרה שבו המערערת נעזרה בקבלני משנה לצורך בניית פרויקט שביצעה. בעקבות ביקורת שערך המשיב בעסקה של המערערת לא אושר ניכוי מס תשומות בגין כמה חשבוניות מס שלטענת המערערת התקבלו מקבלני משנה לצורך הפרויקט. המשיב לא כפר בעובדה כי העבודות שעבורן שילמה המערערת אמנם בוצעו, אולם לטענתו הן לא בוצעו על-ידי קבלני המשנה אשר על שמם רשומות חשבוניות המס, אלא על-ידי אחרים, שאינם עוסקים מורשים, ועל-כן לא הגיע המס לשלטונות המע"מ. לפיכך, הוציא המשיב למערערת שומה לפי מיטב השפיטה, ולא ניכה במסגרתה למערערת מס תשומות בגין החשבוניות נושא הדיון. בעניין סלע דנה כב' השופט בייניש כתוארה אז ונקבע שם שהמבחן לקיומה של חשבונית כדין לצורך ניכוי של מס תשומות הוא המבחן האובייקטיבי, (ראו דיון בשאלה בפסקי דינה של כב' השופטת ביניש). עם זאת במקרים חריגים ראוי לאפשר לנישום לנכות את מס התשומות אף אם החשבונית הוצאה שלא כדין מבחינה אובייקטיבית. מקרים כאלו יחולו למשל שעה שהנישום הוכיח כי לא התרשל ונקט את כל האמצעים הסבירים לוודא כי החשבונית הוצאה כדין, לרבות אימות החשבונית וזהות העוסק (עניין סלע בע' 850ג - ד, 851ו - ז).הלכת סלע שהתקבלה בדעת רוב אושרה לאחר מכן בהלכת מאלרז שצוטטה לעיל. בעניין סלע, השירות ניתן אך מי שביצע את העבודה לא היה מורשה להנפיק חשבוניות מס. בעניין דנן מי שנתן את החשבוניות לא ביצע את עבודת המשלוחים ולכן אפילו היה מורשה להנפיק חשבונית, אין כל שירות שעומד מאחוריה. ניכוי מע"משאלות משפטיותמיסיםניכוי מס