מענק מכוח הסדר פרישה מוקדמת

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מענק מכוח הסדר פרישה מוקדמת: הנשיא (גולדברג) .1המערער, אשר פרש לפרישה מוקדמת מעבודתו בחברת "עץ הזית" בע"מ, הגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב כנגד המשיבה קרן "נתיב" (להלן הקרן), לתשלום סכום מענק אשר לטענתו, חבה לו הקרן מכח הסדר לפרישה מוקדמת שהושג בין חברת עץ הזית לבין הקרן. בתגובה, ביקשה הקרן לדחות או למחוק את התביעה על הסף, מן הטעם אי מצוי הליכים מקדמיים הקבועים בתקנון הקרן. .2בית הדין האזורי (תב"ע נא/561-6, השופט פליטמן ונציג ציבור גזית), נעתר לבקשת הקרן ומחק את התביעה. בהחלטתו, קבע בית הדין האזורי: "בהתאם לנפסק בדיון מד/6- 6מבטחים - בנדל (לא פורסם) מן הראוי שבטרם יפנה צד כלשהו לביה"ד, עליו למצות ההליכים הפנימיים כקבוע בתקנות שהרי הינם כחוזה בו הגיעו הצדדים (להסכמה, מ.ג.) שבטרם פניה לביה"ש יבררו הסכסוך ביניהם בדרך המוסכמת עליהם. כזאת סבורים אנו כי ראוי שיעשה אף הפעם, לפיכך תוגש התביעה שהוגשה בפנינו לועדת הערעורים. בפני אותה ועדה לא יהא רשאי ב"כ הנתבעת לטעון באיחור בפניה אליה". .3נביא מספר הוראות מתקנון קרן נתיב הצריכות לעניננו. פרק טז' לתקנות קרן "נתיב" עוסק ביישוב סכסוכים. סע' 128לתקנון קובע: " .128הקמת ועדות הערעורים והרכבתן. א. סכסוך יתברר בפני וועדת הערעורים לעניני נתיב, למעט סכסוך שענינו ברציפות זכויות עם קרן פנסיה הסתדרותית אחרת, שיתברר בפני ועדת הערעורים לעניני רציפות זכויות. ב. תוקמנה ועדת ערעורים לעניני נתיב וועדת ערעורים לעניני רציפות זכויות (שכל אחת מהן תיקרא להלן: "ועדת הערעורים"). יו"ר ועדת הערעורים וחבריה ימונו על ידי האגף לבטחון סוציאלי של ההסתדרות הכללית, שיהיה מוסמך לסיים כהונת כל אחד מהם ולמנות אחר תחתיו. בועדת הערעורים לא יכהן מי שמשמש חבר בהנהלת הקרן או עובד של הקרן. ג. וועדת הערעורים תהיה בהרכב בלתי זוגי של לא פחות מ- 3חברים." סע' 127ב לתקנון קובע: ""סכסוך" משמעו לענין פרק זה: חלוקי דעות שיהיו בין הקרן לבין תובע או בין תובעים לבין עצמם בכל הנוגע לזכויות וחובות התובע כלפי הקרן וזכויותיה וחובתיה כלפיו, ככל שהן נובעים מחברות בקרן, לרבות תביעה כספית מכל סוג ולרבות ערעור על החלטת ועדה רפואית של הקרן (להלן "ערעור בענין רפואי"). ואילו סע' 130לתקנון, קובע: " .130בירור סכסוכים בפני רשות השפוט וביה"ד לעבודה. א. על החלטת ועדת הערעורים (למעט ממצאיה של הועדה הרפואית העליונה) זכאי כל צד לערער בפני רשות השפוט הארצית של ההסתדרות (להלן: "רשות השיפוט") או להעביר את הסכסוך לבית הדין לעבודה ע"י הגשת תובענה. ב. ערעור לרשות השיפוט יש להגיש תוך 45יום מתאריך משלוח החלטת ועדת הערעורים. תובענה לבית הדין לעבודה יש להגיש תוך התקופה הנ"ל או תוך 45יום ממועד הפסקת הליכים בפני רשות השיפוט, לפי המאוחר שביניהם. ג. בהעדר ערעור או תובענה כאמור לעיל יעוכב ביצוע החלטת ועדת הערעורים סופית ותחייב את הצדדים. ד. עם הגשת ערעור או תובענה כאמור לעיל יעוכב ביצוע החלטת ועדת הערעורים עד לסיום ההליכים בערעור או בתובענה". .4בפנינו טוענת ב"כ המערער כי אין להחיל את הוראת סעיף 128לתקנון במקרה שבנדון, זאת ממספר סיבות: א. ההסדר שלו טוען המערער, הושג באופן ספציפי בין חברת עץ הזית ובין הקרן, ועל כן זהו הסדר חיצוני אשר אינו מעוגן בתקנון הקרן. ב. התביעה הינה בנושא מהותי ולא בנושא כספי, שכן נתיב הודתה - לטענת ב"כ המערער - בסע' 4ג לכתב ההגנה, בדבר קיומו של ההסכם, והמחלוקת היא בין נתיב ל"עץ הזית" באשר לאחריות למימון-המענק. ג. כאשר נושא הסכסוך אופי מהותי, להבדיל מאופי כספי, קובעת הפסיקה כי בית המשפט יתערב בסכסוך ולא ישאיר העניין להכרעת הגופים הפנימיים. ד. בעת הדיון בערעור לפנינו, הועלתה טענה לפיה הוראות תקנון הקרן, הינן בגדר "חוזה אחיד" כמשמעו בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1983, ואילו סע' 127ב הינו בגדר תנאי מקפח בחוזה אחיד. ב"כ המשיבה - קרן "נתיב", תומך בפסק הדין מנימוקיו. .5נדון בטענות ב"כ המערער, אף כי לא כסדרן. נקבע בשורה של פסקי דין, כי תקנון הקרן מחייב הן את קרן והן כל אחד מהחברים בה, אף אם אינו חתום על התקנון. ראה לעניין זה דב"ע לד/46-3 פלצנר - "הסנה", פד"ע ה 477, 487, דב"ע תשן/60-3 ברקן - קרן הגמלאות המרכזית, פד"ע כג 258, וכן גוטמן - "ביטוח קצבה בקופת גמל, זכויות וחובות עקב סיום יחסי עובד-מעביד", שפורסם בספר בר-ניב, עמ' 121, .128 .6ההגיון העומד מאחרי פרק יישוב הסכסוכים שבתקנון, נקבע במספר פסקי דין. בעיין דב"ע מד/6-6 מבטחים - שולמית בנדל (לא פורסם), נקבע: "התקנה, נותנת ביטוי לדרך המוסכמת על הצדדים ליישוב סכסוכים ביניהם בהליכים פנימיים, שלב-שלב. דרך זו מועילה ומעשית ואין היא נועלת בפני הצדדים פניה לערכאה שיפוטית ובלבד שימוצו קודם לכן ההליכים הפנימיים". האמור בקשר לתקנות מבטחים יפה אף לעניננו, בהיות נוסח התקנה - דומה. .7א. לטענה לפיה המדובר בהסדר ספציפי, חיצוני להסדרים הקבועים בתקנון: בהגדרת המונח "סכסוך" שבסעיף 127ב' נקבע באופן מפורש, כי "סכסוך" פירושו כל מקרה של חילוקי דעות בין הצדדים. אשר לזכויות וחובות הנובעות מהחברות בקרן. אף ההסדר שהמערער טוען כי הושג בין חברת "עץ הזית" לבין הקרן קשור ונובע מחברותו של המערער בקרן, ואת נלמד מהאמור בסע' 17לתקנון, אשר זו לשונו: " .17במקרים מיוחדים יוכל חבר לפרוש מעבודתו גם אם טרם הגיע לגיל הזיקה אם הסכימו לכך החבר, המוסד המעסיק אותו, ועד העובדים או ועד הפועלים באותו מוסד וכן הקרן. בכל מקרה כזה תקבע הקרן תנאים ושיעורים לגבי תשלומי הפנסיה". שאם לא כן - לא היה ההסדר חל על המערער. מכאן, שאף אם מדובר בהסדר ספציפי אשר אינו מעוגן במפורש בתקנון הקרן, עדיין חלות עליו הוראות התקנון אשר מכוחן הוא הושג, ובכללן ההוראות לעניין יישוב סכסוכים. נוסיף לענין זה, כי בסע' 127ד' לתקנון, נקבע במפורש כי הוראות התקנון יחולו בין השאר, על "תביעה כספית מכל סוג". בעניננו ודאי שהמדובר בתביעה כספית. ב. לטענה לפיה משמדובר בסכסוך מהותי, מצדיק הדבר התערבות בית הדין במקום פניה לישוב סכסוכים באמצעות ועדת הערעורים: ב"כ המערער ציינה מספר פסקי דין, בהם אובחנו עניינים העוסקים בפרשנות חוק, מכלל העניינים המחייבים פניה לישוב הסכסוכים באמצעות הגופים הפניניים, ונקבע כי במקרים אלה, תותר פניה לבית המשפט לצורך ישובם. פסקי הדין אליהם הפנתה ב"כ המערער, (ע"א 234/81 פ"ד לו (4) 113; ע"א 89/85 פ"ד מא(3) 526, ע"א 463/90 פ"ד מד (2) 806), אכן עוסקים בעניינים שנקבעו בחוק כגון טענה של חבר אגודה שיתופית, כי האגודה הפרה הוראת חוק מפורשת. המקרים המצוינים בפסקי הדין שהוזכרו, אינם דומים לעניין שבפנינו, מאחר והמחלוקת שבין הצדדים בענין דנן, אינה בענין פרשנות או הפרת חוק, כפי שמנסה ב"כ המערער לטעון. יתירה מכך, באחד מפסקי הדין אליהם הופנינו על ידי ב"כ המערער, קבע כב' השופט ת. אור: "כבר נקבע לא אחת לגבי גופים וולונטריי, שכשיש לאלה מנגנון של שיפוט פנימי, מן הראוי למצות אותם הליכי שיפוט פנימיים. הדבר ראוי, הן משום שכך קבעו אותם גופים וולונטריים, כשכל המצטרף אליהם יודע ומקבל על עצמו את ההוראות בדבר השיפוט הפנימי, והן משום שלמוסדות השיפוט של גופים אלה הידע והמומחיות הקשורים בפעילות אותם גופים" (ע"א 463/90 איגוד הכדורסל בישראל נ' ל.ב.ן, פ"ד מד (2) 806, 810). מטעם זה נדחית אף טענה זו של ב"כ המערער. ג. לעניין הטענה כאילו סע' 128לתקנון הקרן הינו תנאי מקפח בחוזה אחיד כבר נפסק שאין לראות את תקנון קרן פנסיה כחוזה אחיד כמשמעו בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג- 1982(דב"ע לז/2-6, קרן הגמלאות המרכזית - טור, פד"ע ט 62, 68וכן דב"ע תשן/60-3 ברקן - קרן הגמלאות המרכזית, פד"ע כב 260, 269). לפיכך נדחית אף טענה זו של ב"כ המערער. .8מכל הטעמים האמורים לעיל, אנו מחליטים לדחות את הערעור. ב"כ המשיב לא ביקש הוצאות.פרישה מוקדמתמענקפרישה