נפילה ברחוב בדרך לעבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נפילה ברחוב בדרך לעבודה: .1לפני תביעה לפסק דין הצהרתי בה נדרשתי לקבוע כי הפגיעה שאירעה לתובעת ביום 9.5.93היא פגיעה בעבודה על פי סעיף 79ו- 81לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה- 1995(להלן - החוק). .2טענות התובעת הן: א. התובעת הועסקה כעובדת תעשיה בחברת חיים זיטלני בע"מ. ב. ההסעה למקום העבודה היתה באמצעות מונית שהועמדה לרשות העובדים מכפר קאסם למפעל בראש העין ובחזרה. ג. כדי להגיע למקום מפגש המונית עם העובדים, היה על התובעת ללכת רגלית מביתה ועד למקום האיסוף, כ- 5דקות. ד. בבוקר יום המקרה יצאה התובעת מחצר ביתה במדרגות והמשיכה עד לעמוד שכ- 10מ' מהבית. ה. ליד העמוד החליקה התובעת על אבן ונפלה ולא יכלה יותר ללכת, ושכבה בבית. ו. התובעת הודיעה לבעל הבית דרך הבנות שעובדות איתה שנפלה ולא תוכל לבוא לעבודה. ז. מאז הפגיעה - לא חזרה התובעת לעבודה. ח. התובעת הגיעה לבית החולים באותו יום בערב. לבית החולים נסעה התובעת במכונית עם אחיה רפעת. ט. לתובעת בוצע ניתוח ברגל ומאז לא חזרה לעבודה. י. התובעת טוענת כי היו לה כאבים גם לפני התאונה אך זה לא הפריע לה לעבוד. .3הנתבע מכחיש כי לתובעת אירע אירוע תאונתי כלשהו, כמשמעותו בחוק ובפסיקה, וטוען כי מחלתה אירעה על רקע מצב בריאותה הקונסטיטוציונלי. לחילופין, טוען הנתבע כי התובעת נחבלה בנסיבות אחרות. לאחר שמיעת העדויות, וקריאת הפרוטוקול המוצגים וטעוני הצדדים אני קובעת כדלקמן: .1התובעת טוענת כי נפלה בדרך לעבודתה, וכי פגיעתה הינה פגיעה בעבודה על פי סעיף 81לחוק. על התובעת מוטל הנטל להוכיח את כל יסודות הפגיעה, לרבות עצם קרות האירוע התאונתי. .2התובעת טענה כי ביום 9.5.93, החליקה ונפלה ליד עמוד הנמצא במרחק 10 מ' מביתה, בעת שהיתה בדרכה להסעה. בטופס ההודעה על פגיעה בעבודה ציינה התובעת במפורש כי הפגיעה אירעה ביום א' בשבוע, בשעה 30: 6בבוקר. באותו טופס אף נרשם (בעמ' 3) במשבצת המיועדת ל"הפרטים שמסר הנפגע למעביד בהודיעו על התאונה": "מסרה שהחליקה במדרגות כשיצאה מביתה בבוקר לעבודה". .3בטופס בל/ 250(מוצג ת/2) שהוא אישור המעביד לקופת חולים כדי להגיש לתובעת עזרה רפואית, נכתב על ידי המעביד בתיאור התאונה: "כשהלכה לעלות על ההסעה שלוקחת אותה לעבודה במפעל התחלקה לפני שעלתה לרכב". מוצג ת/ 2נכתב ביום 1.6.93, בעוד שטופס התביעה למוסד לביטוח הלאומי נכתב ביום .14.6.93המעביד העיד ומסר חקירה לחוקר המוסד (מוצג ת/1) ובה מסר כי אינו יודע מידיעה אישית מה אירע לתובעת, אלא שמע מהפועלים שהיא נפלה בדרך לעבודה ומאז לא חזרה לעבודה. .4בעדותו בבית הדין העיד מר זיטלני, כי הבנות שעובדות איתה ושבאו איתה לאוטו סיפרו שהיא נפלה. המעביד לא זכר אם הדבר סופר לו באותו יום לאחר מכן. .5קיימת סתירה בין האמור במסמכים הרפואיים שנכתבו מיד לאחר שהתובעת נפגעה, לבין תצהירה של התובעת. בעוד שהתובעת טענה כי נפגעה ביום 9.5.93, הרי על פי המסמכים הרפואיים - הגיעה התובעת לבית החולים ביום 10.5.93בשעה 37: 19(ראה גליון חדר המיון, וטופס הפניה לצלום רנטגן). בגליון הקבלה של המרכז הרפואי "גולדה" מיום 10.5.93נכתב עם קבלתה של התובעת: "היום אחה"צ נחבלה בפרק ירך שמאל. מאז לא יכולה לשאת את משקל גופה". .6בגליון "תולדות ומהלך המחלה" מיום 10.5.93נכתב: "חולה חדשה בת 35 התקבלה דרך חדר המיון לאחר שהחליקה בביתה ושברה את ראש הפמור". .7באישורו של ד"ר דוד הנדל, מנהל המחלקה האורטופדית במרכז הרפואי "גולדה" מיום 23.5.93נכתב: "נותחה על ידינו עקב שבר בפרק ירך שמאל על רקע אוסטאופורוזיס...". בבית החולים לא נמסרה כל גירסה של נפילה בדרך לעבודה. .8בהודעת התובעת לחוקר המוסד (נ/1) אשר נגבתה בנוכחות מתורגמן, אמרה התובעת: "בבוקר יום המקרה קמתי בבוקר כמו כל יום ויצאתי מהחדר הגעתי עד למדרגות של הבית מתוך הבית החוצה. לא קרה לי כלום במדרגות המשכתי עד לעמוד ליד הבית 10מ' מהבית הגעתי עד לעמוד והחלקתי. יש שם אבנים והחלקתי על אבן ונפלתי... בבית חולים אמרתי שאני נפלתי כאשר יצאתי מהמדרגות החוצה מהבית. אולי לא הבינו אותי טוב. המדוייק זה שנפלתי ליד העמוד ברחוב". .9בבית הדין עמדה התובעת על כך כי הלכה לבית החולים למחרת הנפילה, על אף שבתצהירה העידה כי הלכה לבית החולים באותו יום. (סעיף 10לתצהיר). .10התובעת ניסתה להיבנות מאי ידיעת השפה העברית. תצהיר התובעת נערך על ידי פרקליטה, השולט בשפה הערבית, ונחתם על ידה לאחר שהוקרא לה, ואישרה את תוכנו. בעת עדותה בבית הדין, טענה התובעת כי לא הבינה את הנאמר בתצהיר, והעידה (בניגוד לאמור בתצהיר) כי הגיעה לבית החולים רק למחרת הפגיעה (ביום 10.5.93). .11בכל רישומי בית החולים מופיעות גירסאות שאינן מתיישבות עם הגירסה לפיה נפלה התובעת בדרך לעבודה. ברישומים נרשם כי התובעת החליקה בביתה, או החליקה במדרגות ביתה, וברישום אחר נרשם כי התאונה אירעה ביום 10.5.93אחר הצהריים. לבית החולים באה התובעת בלווית אחיה, שהוא דובר עברית. (עמ' 5שורות 15ואילך(, ולפי עדותה, דיבר האח בעברית עם הרופאים. התובעת הופנתה לבית החולים על ידי ד"ר י. חטיב מטירה, אשר הינו בודאי דובר ערבית. גם באישורו של ד"ר חטיב לא נמצא כל איזכור של נפילה בדרך לעבודה. .12כבר נפסק רבות כי בית הדין ייחס חשיבות רבה לרישומים הרפואיים מתוך הידיעה פרי הנסיון שרישומים אלה מהימנים ומדוייקים. (ראה דיון מב/160- 0אבו ערב עלי נ' המוסד לביטוח לאומי פד"ע טו' עמ' 281). .13בגליון תולדות המחלה מיום 10.5.93נכתב: "היום אחר הצהריים נחבלה בפרק ירך שמאל, מאז לא יכולה לשאת את משקל גופה". אין זה סביר בעיני כי התובעת, אשר נפלה ושברה את עצם הירך ביום 9.5.93בשעה 30: 6בבוקר, הגיעה לבית החולים רק ביום 10.5.93בשעה 37: 19בערב. .14יש לציין עוד כי התובעת טענה שזחלה ממקום הנפילה לביתה, אך איש לא ראה אותה בשעה 30: 6בבוקר שהיא שעה בה יוצאים אנשים לעבודה. גם איש מבני משפחתה לא ראה אותה מגיעה לביתה בחזרה. אביה של התובעת העיד כי ראה אותה שוכבת במיטה לאחר שקם משנתו. .15עדות המעביד באשר לנסיבות הפגיעה הינה עדות שמיעה, שהסתמכה על דברי התובעת וחברותיה לעבודה (שלא נכחו בעת הפגיעה). המעביד עצמו הודה כי אין לו ידיעה אישית בנושא. .16מכל הטעמים דלעיל - אני קובעת כי התובעת לא הרימה את הנטל שהיה מוטל עליה להוכיח כי נפגעה בדרכה לעבודה, וקובעת כי פגיעה אינה בגדר פגיעה בעבודה על פי החוק. התביעה - נדחית. אין צו להוצאות.נפילהנפילה ברחוב / שטח ציבוריתאונות נפילהתאונה בדרך / חזרה מהעבודה