פיטורי מורים עקב העדר תקציב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורי מורים עקב העדר תקציב: .1המערער הגיש בקשת צד בסכסוך קיבוצי לבית הדין האזורי בחיפה, ובה בקשה להצהיר כי הודעות הפיטורים שנשלחו על ידי המשיבה למורים הנמנים על המערער, הינן שלא כדין ולכן בטלות ומבוטלות. המערער השתית בקשתו, הן על הפרה של הסכם עבודה קיבוצי והן על פיטורים בניגוד להוראות ס' 144א לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-.1950 בית הדין האזורי (תב"ע נא/25-4; השופט הראשי מייבלום ונציג הציבור מר בורנשטיין) דחה את הבקשה, ועל כך הערעור שלפנינו. .2המשיבה אינה הבעלים והמתפעלת של מרכז טכנולוגי אזורי (להלן: המרכז הטכנולוגי). בשלב מסויים החליטה, מסיבות תקציביות, לסגור את המרכז הטכנלוגי סגירה הדגרתית, כך שלא ייפתחו כיתות חדשות, ומאידך גיסא יאופשר לתלמידים הלומדים במרכז הטכנולוגי לסיים את לימודיהם בו. דבר הסגירה הצפויה הובא לידיעת המורים במרכז הטכנולוגי - (להלן: המורים),ובמקביל נעשו נסיונות לבטל את רוע הגזירה על ידי קבלת תיקצוב מתאים, אך ללא הועיל. .3תחילה - למישור ההסכמי. א. בין מרכז השלטון המקומי לבין המערערת נחתם ביום 30.3.1987הסכגם קיבוצי שענינין פיטורי מורים. אין חולק שהיה בתוקף בתקופה הרלבנטית. וזו לשונו של ההסכם: "מוסכם בזה בין מרכז השלטון המקומי לבין ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים שיש לנהוג בנושא צמצומי משרות מורים או פיטורים בגלל צמצום העבודה במוסך או ביטול מגמות על פי העקרונות שפורסמו בנדון בחוזר מנכ"ל משרד החינוך לב/8, א) הרשויות המקומיות יבואו בדברים עם ארגון המורים העל-יסודיים לגבי פיטורי מורים וצמצומי משרות סמוך לכל האפשר לסיום ההרשמה לבה"ס (חודש אפריל) אך לא מאוחר מחודש מאי באותה שנת לימודים. ב) במקרים בהם לא היתה אפשרות לקיים את הדיון לפי סעיף א' דלעיל, בגלל העדר נתונים, תובא הכוונה לפטורי מורים או צמצום משרתם, במועד מאוחר יותר מפני הוועדה הפריטטית, שתקבע את מעמדתם ו/או היקף משרתם של אותם מורים". ב. טוען המערער כי ההסכם האמור חל אף על המורים שפוטרו. המשיבה טוענת, שלא-היא, מאחר ואין ההסכם האמור מתייחס לסגירתו המלאה של מוסד חינוכי. ג. נראית לנו עמדת המשיבה. דין הוא, כי סמכותו של כל מעביד, והמדינה בכלל זה, לפטר עובד בכל עת (דב"ע לו/33-3 וינשטיין - אל-על בע"מ פד"ע ח 44; דב"ע מט/123-3 בנימין פנקס - ישקר בע"מ פד"ע כא 343), למגבלות שבחוק או למגבלות אותן קיבל על עצמו המעביד בהסכם קיבוצי או בחוזה אישי, ומגבלות אלה יש לפרש בצורה דווקנית. אולם על המעביד, שעה שהוא מפעיל את "הכח" אשר בידו, לפעול בתום לב ומתוך שיקולים רלבנטיים (דב"ע מו/13-4 מדינת ישראל - הסתדרות עובדי המדינה - בית הדין הארצי ומדינת ישראל פ"ד מ(3) 318; דב"ע לז/93-3 מדינת ישראל נ' יואל חנוכי פד"ע 14; דב"ע מו/165-3 חיים סוחורוביץ - מדינת ישראל פד"ע יח 337; דב"ע מז/25-4 ההסתדרות הכללית - מדינת ישראל פד"ע יט 152; דב"ע מו/89-3 מדינת ישראל - רות שריימן פד"ע יט 251; דב"ע מט/145-9 שק"ם בע"מ - שלמה אלפסי פד"ע כא 124). עלינו לבחון אפוא, שניים אלה: האחד - האם קיים הסכם קיבוצי המטיל מגבלות על פיטורי המורים. השני - האם פעלה המשיבה בתום לב ומתוך שיקולים רלבנטיים. .4אמרנו לעיל כי מגבלות אותן נוטל על עצמו המעביד בהסכם קיבוצי והמתייחסות לסמכותו לפטר עובד, יש לפרש בצורה דווקנית . אולם גם אם ננקוט באמת מידה מרחיבה, לא נוכל להגיע למסקנה כי ההסכם הקיבוצי חל על סגירת המרכז הטכנולוגי. ההסכם הקיבוצי מדבר במפורש על "פיטורים בגלל צמצום העבודה במוסד או ביטול מגמות", ומכאן שאינו מתייחס לסגירה מוחלטת של מוסד חינוכי דוגמת זה בו הועסקו המורים. והדברים אמורים גם לגבי מוסד של רשות ציבורית. .5האם פעלה המשיבה בתום לב ומתוך שיקולים רלבנטיים? כבר ציינו לעיל, כי זכותו של מעביד לסגור את מפעלו, מבלי שערכאה שיפוטית תבדוק, בדרך כלל, את מניעיו. במקרה דנא, נסגר המרכז הטכנולוגי, כעולה מחומר הראיות מסיבות תקציביות מובהקות, וסיבה זו רלבנטית לכל הדעות, לסגירת מוסד לימודי. טענת המערער כי המשיבה, כגוף ציבורי, חייבת להמשיך ולהחזיק את המרכז הטכנולוגי חרף הקשיים הכלכליים אליהם נקלעה בעיטו אינה רלבנטית לטיעון המשפטי. נושא זה מקומו בהתדיינות בין המופקדים על החינוך במדינה - משרד החינוך והתרבות והמשיבה. באשר לתום - הלב - נטען כי המרכז הטכנולוגי נסגר על מנת "להפטר" ממספר מורים "בעייתיים", או משיקולים פוליטיים, או משיקולים זרים אחרים כלשהם. זאת ועוד, עובדת סגירתו הצפויה הובאה מבעוד מועד לידיעת המערער והמורים. .6ומכאן לטענה כי הפיטורים נעשו שלא בהתאם להוראותיו של סעיף 144א לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-.1950 א. בתחילת הדברים נציין, כי בהיות המשיבה מועצה איזורית, חל עליה צו המועצות המקומיות (מועצות איזוריות), התשי"ח-1958, ולא הצו עליו הסתמך ב"כ המערער. עניינית ההוראה שבסעיף 61לצו האמור, שונה מזו שבסעיף 144א הנ"ל. וזהו לשונו של סעיף 61(א)(1) לצו, הצריך לענייננו: "(א) עובד במשכורת - (1) אין לפטרו ואין להשעותו אלא על פי החלטה של רוב חברי המועצה בישיבה שנתכנסה לאחר הודעה מוקדמת שבאותה ישיבה ידונו בפיטויריו או בהשעייתו; אין הוראה זו באה למעט כל זכות או התחייבות לפי הסכם עבודה או לפי נוהג-עבודה"; ב. עיון בפרטיכל מליאת המועצה מיום 24.5.1991מראה כי המשיבה נהגה כדין בכל הנוגע והמתייחס לפיטורי המורים. ברשימת ה"נוכחים" מופיעה רשימה ארוכה של "מורי המרכז הטכנולוגי", אשר חלקם נטלו חלק בדיון. בסופו של הדיון שאל ראש המועצה אם יש מורה נוסף הרוצה לדבר, ורק משלא נענה קויימה ההצבעה. ההצעה שהובאה בדבר פיטורי המורים (שתי קבוצות), התקבלה ברוב מוחץ, ללא כל התנגדות. טוען המערער, כי מנוסח ההחלטה עולה שלא הייתה זו "החלטה סופית". טענה זו מופרכת על פניה, וכך אומר ראש המועצה המשיבה, טרם ההצבעה: "יאיר גבאי: לגבי קבוצה אחת אין ויכוח שהם יפוטרו, ועל כך כבר התקימה הצבעה. לגבי החלק השני, יש לקיים גם לגביהם הצבעה. לא הייתה כוונה בזמנו לפטר את כל המורים, אך היות והמשא ומתן לא נשא עד כה פרי ויש להתחשב באילוץ של ה- 31.5יש הכרח לקבל החלטה. במידה והמרכז הטכנולוגי ימשיך להתקיים מכתבי הפיטורים יבוטלו". מהאמור עולה כי רק אם יוחלט על המשך הפעלתו של המרכז הטכנולוגי "מכתבי הפטורים יבולטו", ומכאן שהם תקפים ומחייבים כל עוד לא בוטלו. .7לקראת סיום - בית הדין האזורי בפסק דינו הביא מובאות משורה של פסקי דין בהם נאמר כי "דין הוא כי פיטורים, אף כי נעשו בניגוד להוראותיו של הסכם עבודה קיבוצי, תופסים ומחייבים...." (דב"ע לט/87-3 מדינת ישראל - נתן סברינסקי, פד"ע 245; דב"ע לט/101-3 יצחק טוביהו - המועצה לענף החלב בישראל בע"מ, פד"ע יא 18; דב"ע מח/157-3 התעשיה הצבאית בע"מ - מושינסקי (לא פורסם)). נעלם מבית הדין, כי דברים אלה נאמרו בתביעת היחיד, בעוד בתביעתו ארגון עובדים - שאני. וכך אמר בית דין זה: ":ושהרי אכיפה וצו מניעה - במקרה כגון זה שלפנינו - אינם באים לשמור על זכויות הפרט אלא על זכויות הארגון שהוא צד להסכם הקיבוצי. התוצאה לגבי הפרט היא עקיפה בלבד". (דב"ע מד/19-4 ההסתדרות הכללית - אוניברסיטת תל-אביב, פד"ע טו 260, 267). .8סוף דבר - הערעור נדחה. מאחר ובסכסוך קיבוצי עסקינן, אין צו להוצאות.דיני חינוךתקציבפיטוריםמורים