קרקע מירי התיישנות

התיישנות מקרקעין מסוג "מירי". סעיף 152 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע, כי "סיווג מקרקעין לסוגים שונים שהיה קיים ערב תחילתו של חוק זה מכוח החקיקה העותומנית - בטל". כן נקבע בסעיף 153 לחוק המקרקעין, כי - "מקרקעין שערב תחילתו של חוק זה נמנה עם הסוג "מירי", הבעלות בהם תהיה מלאה בהתאם להוראות חוק זה". עם זאת, קובע סעיף 162 לחוק המקרקעין, כי - "על אף האמור בסעיפים 152... אין בהוראות חוק זה כדי לבטל או להביא שינוי - 1) בדין המיוחד שהיה קיים ערב תחילתו בנוגע למקרקעין מסוג מוקופה ולהקדשות; לאור קביעותיו אלה של המחוקק, אזי על הקדש, או ווקף, מכל הסוגים, ממשיך לחול הדין העותומני (על סוגי הקדש שונים בתקופה העותמנית, אשר לגביהם ממשיך לחול הדין העותומני ראו: אלבק-פליישר, שם, עמ' 85-76). במקרקעין מסוג "מירי" מוסדרים חל שילובם של סעיפים 20 לחוק הקרקעות העותומני, עם סעיף 22 לחוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958 (להלן: "חוק ההתיישנות"). סעיף 20 לחוק הקרקעות העותומני קובע כדלקמן: (הציטוטים של החקיקה העותמנית הם מספרם של אלבק-פליישר הנזכר): "החזיק אדם בקרקע מירי 10 שנים רצופות ואחר כך עמדו עליו עוררים - אין שומעים להם... הביאו ראיה שהיו קטנים או שוטים... אם הביאו בתוך 10 שנים מיום שבטלה האמתלה שומעים להם..." וסעיף 22 לחוק ההתיישנות מורה - "בסעיפים 20 ו - 78 לחוק הקרקעות העותמני תבוא במקום התקופה הנקובה בהם תקופת חמש עשרה שנה, ולגבי מקרקעין שנרשמו בספרי האחוזה לאחר סידור זכות הקנין לפי פקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין) - תקופת עשרים וחמש שנים, ואולם לגבי אדם שהחל בהחזקת מקרקעין לאחר יום כד' באדר א' תש"ג (1 במרס 1943) לא יבואו במנין חישוב התקופה חמש שנים המתחילות מיום חוק זה, ובמקום הטעמים החוקיים לעיכוב תקופת ההתיישנות האמורים בסעיף 20 לחוק האמור, יחולו הוראות חוק זה לחישוב תקופת ההתיישנות". התוצאה המשפטית היא שבקרקע מירי שאינה מוסדרת נוספות, לעיתים, עוד 5 שנים על 15 שנות ההתיישנות, היינו תקופת ההתיישנות היא של עד 20 שנה, ובקרקע מירי מוסדרת תקופת ההתיישנות יכולה להגיע עד 30 שנה. התוצאה המעשית היא שמי שהתחיל להחזיק בקרקע מירי מוסדרת אחרי 1.3.1943- אין התיישנות כלל, כי לא השלים שלושים שנה עד שנכנס לתוקף חוק המקרקעין ביום 1.1.1970 (אלבק-פליישר, שם, עמ' 208; ע"א 162/87 אמארה נ' יוסף, פ"ד מה(5) 533, 550 (1991). התיישנות