תשלום על 21 ימי עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תשלום על 21 ימי עבודה: .1התובע תבע את שלושת הנתבעים בטענה כי הוא עבד אצל שלושתם במשותף בפרוייקט בניה באשדוד, 21ימי עבודה כאשר שכרו של כל יום הינו 130ש"ח ובסך הכל נותרו הנתבעים חייבים לתובע 2730 ש"ח, מכיוון שלא קיבל את שכרו מהם ואף לא חלק ממנו. יצויין כי התובע רואה בסכום זה של שכר יומי, חלוקה לשני רכיבים, האחד שכר בסיסי בן 100ש"ח ליום עבודה והשני של פרמית עבודה מואצת, בת 30ש"ח ליום עבודה. .2הנתבעים מס' 1ו- 3כלל לא התגוננו נגד התובענה. כל ההזמנות שנשלחו לנתבע מס' 1חזרו מהדואר בציון עזב, עד שהתובע בעצמו ביצע מסירה אישית לנתבעים אלה באמצעות יגאל שהוא אחיו של הנתבע מס' 1ובנו של הנתבע מס' .3 .3אני מאמין לתובע כי ביצע את המסירה ואני רואה במסירה זו, מסירה כדין. .4למרות שהנתבעים הללו נדרשו להגיש כתב הגנה תוך 15יום מיום המסירה, הוא יום 24.10.93, הם לא עשו כן ואף לא התייצבו לדיון ביום 14.12.93אליו הוזמנו באותה מסירה. .5על פי הדין, די בכל אחד ממחדלים אלה כדי לזכות את התובע בפסק דין על פי כתב התביעה. בוודאי שכך יש לעשות במקרה של צירוף שני המחדלים. .6בנוסף, יש בהתנהגות הנתבעים כדי ללמד על כך שאין להם הגנה של ממש נגד התובענה וכי התובע צודק בתביעתו. .7יחד עם זאת, מכיוון שהתנהל הליך של הוכחות בתביעת התובע נגד הנתבע מס' 2, ניתן וצריך לבחון את ענינם של שני נתבעים אלה על פי החומר המצוי בפני בית הדין, לרבות זה שהתקבל במהלך אותו הליך של הוכחות ואין לפסוק רק על פי עקרונות טכניים, מקום בו מסכת הראיות מצביעה על הסתברות גבוהה של עובדות שאינן מתיישבות עם המסקנה הנובעת מהעקרונות הטכניים. .8עיקרו של הדיון היה בשאלת חבות הנתבע מס' .2התובע טען כי הנתבע מס' 2הוא שותף של הנתבע מס' 1ושניהם ביחד העסיקו אותו, כאשר בשלב מאוחר יותר התברר לו שגם הנתבע מס' 3הינו שותף לאותה עיסקה. .9הנתבע מס' 2טען כי הוא היה רק מנהל עבודה ואילו המעביד האמיתי והיחיד היה הנתבע מס' .1יחד עם זאת הוא טען ששילם לתובע 300ש"ח על חשבון שכרו וכן טען כי השכר היה נמוך מ- 100ש"ח ליום והתובע עבד רק 15ימים. .10מכיוון שאני מאמין לתובע כי הסכום של 300ש"ח שולם עבור עבודה אחרת, שוב אין מקום להעלות את התמיהה כיצד זה הנתבע מס' 2, שהינו לטענתו מנהל עבודה בלבד, משלם מקדמות לעובדים. עדיין קיימת תמיהה מסויימת לגבי עצם הערבוב בין שני קווי הגנה אשר למעשה סותרים אחד את השני, כי אם אכן הנתבע מס' 2אינו המעביד, מדוע זה יטרח ויעלה טענות להפחתת הסכום אשר המעביד חייב לתובע. .11הנתבע מס' 2במהלך עדותו, אמר כי הנתבע מס' 1אמר לו להציג עצמו כשותף וזאת כדי ליצור לעצמו מעמד בקרב העובדים כדי שהם ישמעו לו, מכיוון שהוא חסר נסיון בעבודה וצעיר בגילו מהם. .12די במצג זה כדי לחייב את הנתבע מס' 2בתשלום שכרו של התובע כאילו היה שותף של הנתבע מס' .1הנתבע מס' 2הטעה את התובע וכל ההפסדים והנזקים שהם תולדת הטעייה זו, צריכים לחול עליו. כלפי התובע נטל על עצמו הנתבע מס' 2את חבויות המעביד ולמעשה יצר מערכת יחסי עובד-מעביד, גם אם סבר שהוא אינו המעביד. התובע האמין לנתבע והיה סבור שזהו אחד ממעבידיו במשותף וכך נוצרה למעשה מערכת יחסי עובד-מעביד, המבוססת על הטעייה וכמו בכל הטעייה, הצד המטעה חייב לשאת בכל החיובים הנובעים ממערכת היחסים הזו, ממש כאילו היתה זו מערכת יחסים שאינה מבוססת על ההטעייה. בכך שהנתבע מס' 2הציג את עצמו כמעביד, הוא נתפס על דבריו אלה ויש לראותו כאילו היה מעביד. לחלופין, יש לראות בהתנהגותו, הסכמה למילוי חובות המעביד, לכל הפחות כערב לחובות אלה. .13לכן אין צורך להתעמק בעדויות שני העדים מטעם התובע, אך יש לציין שאלה מחזקות את המסקנה כי הנתבע מס' 2, לכל הפחות התנהג כשותפו של הנתבע מס' 1וכמעביד. על פי העד יחיאל אלון, כאשר העד ביקש את שכרו מהנתבע מס' 2, השיב לו הנתבע מס' 2כי "אנחנו לא קיבלנו את הכסף". מכיוון שהיה זה לאחר שהעד כבר הפסיק לעבוד ולא היה כל צורך ליצור או לשמור מעמד של שותף בעיניו, הרי שיש בכך הודאה בשותפות עם הנתבע מס' 1, שותפות אמיתית ולא אותו מצג שווא שנדון לעיל. עוד יצויין כי העד העיד שכלפיו לא נטענה הטענה שהנתבע מס' 2הוא רק מנהל עבודה שכיר. .14העד אילן משולם העיד שהנתבע מס' 1אמר שהנתבע מס' 2הוא שותף שלו וכי את אותם חלקים משכרו אשר קיבל, קיבל בחלקים, חלק מהנתבע מס' 1וחלק מהנתבע מס' 2, זאת מבלי להתייחס לנושא של קבלת סכום נוסף מהוריו של הנתבע מס' 2, מכיוון שלא הובהר אם תשלום זה בוצע עקב חוב שנוצר בעבודה אחרת, עם אביו של הנתבע מס' 2או בגין עבודת העד בפרוייקט הנדון כאן. .15הנתבע מס' 2עצמו העיד כי הוא זה שהשיג את העבודה והחוזה מהקבלן הראשי וגם הובטחו לו פרמיות. הוא טען כי לבסוף הועברו העבודה והחוזה לנתבע מס' 3, אך מתברר כי מעורבותו העסקית בפרוייקט זה היתה מעבר למקובל לגבי מנהל עבודה וכללה גם את השגת הפרוייקט. .16מהחומר המצוי בתיק בית הדין מתברר כי הנתבע מס' 1הינו מעביד של התובע וכן של העדים, באופן ברור ומוחלט. .17כאמור, הנתבע מס' 2מחוייב בחובות מעביד ודינו כמעביד במשותף עם הנתבע מס' 1, לו רק בגלל מצג השווא וההטעייה ונטילת חובות מעביד על עצמו בכך שהציג עצמו בפני העובדים כשותפו של הנתבע מס' .1 .18ניתן לקבל את טרונית הנתבע מס' 2כלפי הנתבע מס' 1, כי האחרון רימה אותו וניצל אותו והבטיח לו הבטחות אשר לבסוף לא קוימו ובמקום להרוויח מהפרוייקט שכר עבודה ופרמיות, או את הרווחים מהעיסקה המשותפת, נגרמו לו הפסדים מכיוון שלא קיבל את כל אלה ועוד הוציא מכיסו הוצאות שונות כגון הוצאות דלק, עליהן מעיד גם התובע בעצמו תוך שהוא רואה בכך ראייה נוספת לחיזוק טענתו שהנתבע מס' 2איננו מנהל עבודה שכיר, אלא אחד השותפים בשותפות המעסיקה אותו. יחד עם זאת, גם לגירסת הנתבע מס' 2, הרי נתבע זה הכניס עצמו למצב בו הוא לקח על עצמו את החבות לשלם את שכר העובדים. חבות זו היא חלק מההפסד הכללי שהוא גרם לעצמו בחוסר זהירותו ובהכנסו לעיסקה עם הנתבע מס' .1כך יוצא שבנוסף לתשלומים שמגיעים לו עצמו ובנוסף להחזרי ההוצאות הוא הפסיד בגין מעורבותו בעיסקה זו גם את הסכומים שהוא שילם וישלם לעובדים. את הטענות בדבר היותו מנהל עבודה בלבד ולא שותף, יוכל לטעון נגד הנתבע מס' 1, במסגרת תביעה נפרדת שיגיש נגדו, אם יגיש ואם יתבע ממנו את נזקיו הנטענים. אין הוא יכול להעלות טענות אלה נגד העובדים והוא מנוע מלעשות זאת באשר בהתנהגותו, כאשר הציג עצמו בפניהם כשותף של הנתבע מס' 1, הוא השתיק עצמו מלטעון את ההיפך. הנתבע מס' 2מחוייב על פי המצג שיצר, גם אם לא נתחשב בעדויות המעידות על כך שהיה שותף והתנהג ככזה לאורך כל הדרך גם מעבר לתחום הצורך במצג על פי גירסתו. .19לעומת זאת, דין התביעה כנגד הנתבע מס' 3להמחק ללא צו להוצאות. למרות שנתבע זה לא טרח להתגונן ולא טרח להופיע לדיון, הרי במהלך הדיון הסתבר שלא היה לו שום קשר ישיר עם העובדים ולא היתה כל טענה שמי מהעובדים חשב כי זה הוא המעביד. מכאן ברור שלא נוצרו יחסי עובד-מעביד בינו לבין העובדים בפרוייקט. יחסים אלה נוצרו רק בין שני הנתבעים במשותף לבין העובדים. העובדה כי מזמין העבודה חתם עם הנתבע מס' 3על הסכם לביצוע העבודה בקבלנות, עדיין אינה מוכיחה כי העובדים שביצעו את העבודה הם עובדיו. התמונה המצטיירת היא כי הנתבע מס' 1וכאמור יתכן בהחלט שגם הנתבע מס' 2היה שותף אמיתי לכך, היו קבלני משנה של הנתבע מס' 3והם אלה שיצרו מערכת יחסי עובדמעביד בינם לבין הפועלים שעבדו בשטח, בין אם קוימה הוראת סעיף 13להסכם הקבלנות, מוצג נ/2, הדורשת אישור בכתב מראש מהמזמין לצורך העברת העבודה לאחרים ובין אם הנתבע מס' 3לא טרח לקבל הסכמה זו. אין זהות אוטומטית בין הקבלן אשר קיבל את העבודה מהמזמין לבין המעביד של הפועלים המבצעים את העבודה. יש להוכיח קיום יחסי עובד-מעביד בפועל ואין להסתפק בהשערות, בהנחות ובראיות נסיבתיות. לא הוכח כאן כי היו יחסי עובד-מעביד בין התובע לבין הנתבע מס' 3והעובדה שהנתבע מס' 3נחשב לקבלן המבצע בעיני המזמין, אין די בה כדי להיות הוכחה כזו. .20לעצם התובענה, אין סיבה שלא להאמין לתובע שעבד במשך 21יום בשכר של 130ש"ח ליום. לא הוכח אחרת ולמעשה בשלב הראיות, זנח הנתבע מס' 2את רוב טענות ההגנה שלו. המעביד הזה החייב להציג את רישום ימי העבודה והוא זה שצריך לדאוג לקיומו של הסכם בכתב הקובע באופן ברור את השכר. לא הובאה שום הוכחה הסותרת את טענות התובע, לא הומצא כל הסכם בכתב וגם לא רישום ימי העבודה. השכר של 130ש"ח ליום, הינו סביר ומתקבל על הדעת ביחוד כאשר מדובר בעבודה פיזית ומקצועית המתבצעת במרוחק ממקום המגורים ודורשת השקעת זמן נוסף וגם כסף לצורך הנסיעות. כאמור, בעדותו הנתבע מס' 2זנח את הטענות שבכתב ההגנה, לא התייחס לגובה השכר, לא הזכיר עוד את המקדמה בסכום של 300ש"ח לאחר ששמע את עדות התובע כי סכום זה שולם במסגרת חוב עבור עבודה אחרת וקודמת ורק ניסה לחזור על טענתו לגבי מספר ימי העבודה, אולם ללא כל אסמכתא בכתב. למעשה, הנתבע מס' 2מיקד את עדותו בהטלת האחריות ממנו והלאה, אל הנתבע מס' .1 .21מכאן שלגבי סכום התביעה, יש לקבל את האמור בכתב התביעה. .22לאור כל האמור לעיל, מחוייבים בזה הנתבעים 1,2,ביחד ולחוד,לשלם לתובע את הסך 2730ש"ח בצרוף הפרשי הצמדה וריבית החל מיום 1.2.92ועד מועד התשלום בפועל. .23כמו כן, מחוייבים בזה הנתבעים 1, 2,ביחד ולחוד, לשלם לתובע הוצאות משפט בסך 600ש"ח בצרוף הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד מועד התשלום בפועל. .24התביעה נגד הנתבע מס' 3, נמחקת בזה, ללא צו להוצאות. .25על פסק דין זה, ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 15ימים ממועד קבלתו. זאת מכיוון שמדובר בתובענה שנדונה בהליך דיון מהיר ואף הוגשה ככזו, למרות סיווגה הטכני ומספור התיק.שכר עבודה