גוש 10136 גבעת עדה

מידע על גוש 10136 גבעת עדה: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: בשא (חי') 658/07 דורון גביש נ' גבעת עדה חברה לאספקת מים בע"מ המשיב, חקלאי בגבעת עדה (להלן: "גביש") הגיש תביעה כנגד המבקשת למתן פסק דין הצהרתי לפיו הוא חבר בחברה לאספקת מים בע"מ (להלן: "חברת המים"), מכח זכויותיו בחלקה 10 בגוש 10133 וחלקה 28 בגוש 10136 מאדמות גבעת עדה (להלן: "הקרקע"), ולפיכך זכאי לזכויות המוקנות לחבר בחברת המים, לרבות תעריף מים מוזל. חברת המים הוקמה בשנת 1961 ומטרותיה לספק מים לחקלאות ולצריכה ביתית לתושבי גבעת עדה והאזורים הסמוכים לה, תוך ניהול מפעל המים, על כל הכרוך בכך. בהתאם לתקנון החברה ולתזכירה, מניה רגילה מקנה לבעליה את הזכות לקבל 1,000 קוב מים בשנה במחיר מוזל, זכות הצבעה באסיפות חברת המים, וזכויות נוספות המפורטות שם. תא (ת"א) 1853/03 לני רקנאטי נ' ד"ר בו-ארי משה באשר למימון פעילותה של החברה הוסכם (ס' 15-16 להסכם המייסדים) שכהשקעה ראשונית יעמידו הצדדים לחברה, בחלקים שווים ביניהם ולפי הצורך, סכום של עד מיליון דולר ("ההשקעה הראשונית"), בין בהון ובין בהלוואות בעלים. בן ארי הצהירו שאת חלקם בהשקעה הראשונית יגייסו באמצעות אשראי בנקאי כנגד שעבוד של רכוש שלהם. כמו כן הוסכם שאם תזקק החברה להשקעה נוספת - עד 400,000 דולר, ואם בן ארי יעמידו את חלקם בסכום זה, יעשה כן גם רקנאטי.   "15.1 לאחר חתימת הסכם זה ובהתאם לצרכי מימון רכישת הציוד הראשוני ושכירות המבנה בו עתיד לפעול היקב, יעמידו המשקיעים והיזמים לחברה, בחלקים שווים, בין בהון ובין בהלוואת בעלים, כפי שיוסכם בין הצדדים, בסכום של 1,000,000 דולר ארה"ב (להלן: ההשקעה הראשונית).   היזמים מצהירים כי פנו למוסד פיננסי על מנת שיעמיד להם אשראי בהיקף שלא יפחת מ-500,000$ כנגד שיעבוד זכויותיהם במקרקעין הידועים כחלקה 42 בגוש 10136 שהינה בבעלותם ובחזקתם הבלעדית כמפורט בנסח רישום המקרקעין אשר העתק הימנו מצורף להסכם זה. קרקעותגוש חלקה