גוש 6090 נחלת יהודה

מידע על גוש 6090 נחלת יהודה: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: בגצ 516/85 דן ברניצקי נ' הועדה המקומית לתכנון לפנינו עתירה שבגדרה נתבקשנו לבטל את החלטתה של המשיבה 2מיום 8.6.85(נספח/ג' לעתירה), שלפיה נדחתה התנגדותם של העותרים לתכנית שנדונה בפני משיבה 2, היא התכנית ממ/ .8002תכנית זו באה על מנת לשנות תכנית מיתאר קיימת.השנוי שמוצע בתכנית ממ/ 8002מתבטא, בעיקר, בשנוי יעודה של חלקה 27שבגוש 6090- נחלת יהודה - מיעוד חקלאי ליעוד אחר שיאפשר הקמת תחנת תידלוק באותה חלקה. החלקה עצמה גובלת עם קטע הכביש שבין ראשון-לציון לבין צומת בית-דגן הנקרא כביש 412, אך חלקו החוצה את ראשון-לציון נקרא רח' הרצל. היוזם לשנוי יעודה של החלקה היה המשיב 4(בינתיים נמחק משיב זה בתור צד בעתירה על פי החלטתו של בית המשפט מיום 20/3/86). הסיבה ליוזמתו של הנ"ל נעוצה בכך: שהיו לו שתי תחנות תידלוק "ז" בכביש גהה - צומת המכון המטרולוגי; שהיו ידועות בשמן "פז תאומים". אחת מבין תחנות אלה, נסגרה עקב סלילתו של הכביש המהיר תל-אביב-אשדוד, ועקב הצורך לבנות מחלף במקומה של אותה תחנה. ואם כי נותרה התחנה השנייה בעינה, אך דרך הגישה היחידה אליה הוחלפה, והיום הכניסה לתחנה מכיוון צריפין. המשיב 4ניהל תביעה לפיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהפגיעה ברכושו. בהסכם הפשרה שאליו הגיעו הצדדים במסגרת אותה תביעה הוסכם כי מינהל מקרקעי ישראל יקצה למשיב 4את שטח החלקה נשוא העתירה לשם הקמת תחנת תידלוק חדשה תחת התחנה שנסגרה כאמור. זאת מתוך הכרה שהמצב המשפטי דאז, לא איפשר הקמת התחנה בחלקה 27הנזכרת בשל יעודה החקלאי. תכנית השנוי ממ/ 8002באה על מנת להתגבר על מכשול משפטי-תכנוני זה. הפ (ת"א) 701/02 פז חברת נפט בע"מ נ' תאומים - תחנות דלק 1984 בע"מ בין המבקשת, שהינה חברה פרטית בע"מ, העוסקת, בין היתר, בהקמה ותפעול של תחנות דלק ובשיווק דלק ומוצריו השונים, לבין המשיבה, שהפעילה תחנת תדלוק הידועה כ-"פז -נחלת יהודה" (להלן: - "התחנה") המצויה על מקרקעין בגוש 6090 חלקות 21, 22, נחתם ביום 27.7.99 חוזה, לפיו העבירה המשיבה את כל זכויותיה בתחנה למבקשת (להלן: - "חוזה המכר"). המשיבה היתה זכאית, עובר לחתימת חוזה המכר, להרשם כחוכרת ראשית של המקרקעין (כ-5 דונם) עליהם בנויה התחנה, והמבקשת היתה זכאית להרשם כחוכרת משנה במהלך השנים במתחם התחנה (כ-1.5 דונם). בנוסף, נחתם חוזה לפיו הועברה ההפעלה הבלעדית של התחנה מהמשיבה למבקשת (להלן: - "חוזה ההפעלה"). למשיבה לא נותרו כל זכויות בתחנה. לאחר שכל הזכויות הועברו על-שם המבקשת, פנתה היא לנציבות המים בבקשה לאשר למקורות להסב על-שמה את חוזה הספקת המים למתחם התחנה. עד אותו מועד היה החוזה על-שם המשיבה, בהיותה המפעילה של התחנה מאז הקמתה.   הפ (ת"א) 856/02 תאומים תחנות דלק 1984 בע"מ נ' מנהל מקרקעי ישראל - תל אביב המבקשת הינה מפעילת תחנת דלק והיתה בעלת זכות חכירה במקרקעי ישראל, של מקרקעין בשטח של כ - דונם שמצויים בצד המערבי של כביש 12 ע"י נחלת יהודה הידועים כחלקים מחלקות 21 ו - 27 בגוש 6090 (להלן: "המקרקעין"). היא מכרה לחברת פז זכות חכירה ראשית בתחנת דלק ובשטח מסחרי נלווה ביום 27.7.1999 ("הסכם המכר" נספח א לבקשה). עפ"י הסכם המכר ערכה המשיבה באמצעות השמאי הממשלתי שומה למקרקעין לצורך חישוב דמי הסכמה המגיעים מהמבקשת. שווי המקרקעין במצב הקיים (ריק ופנוי) ללא הוצאות פיתוח נאמד בסכום כולל של 000 26,370 ₪. (עשרים ושישה מליון שלוש מאות ושבעים אלף ₪). (סכום שהמבקשת אינה מסכימה לו). דמי ההסכמה לאור תחשיב זה הם 1,341,086.92 ₪,; הדבר עולה מתחשיב שנמסר למבקשת בתאריך 25.11.1999. המבקשת הגישה השגה על שומת דמי ההסכמה. (נספח ג' לעתירה), ברם הליכים אלה, נכון להיום, - הוקפאו.   קרקעותגוש חלקה