גוש 6391 פתח תקווה

מידע על גוש 6391 פתח תקווה: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: ערר (ת"א) 81/08 צפריר גנני ואח' נ' ועדה מקומית לתו"ב פתח תקווה ערר 27/08 -גוש 6391, חלקה 7 ייעוד לפי תמ"מ- חקלאי, ייעוד לפי פת/2000- חקלאי, ייעוד לפי תמ"מ 21/3- איזור נופש מטרופוליני. דין הערר להידחות על הסף בשל כך, כי הוא אינו מבסס עילת תביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. נטענו טענות כלליות לקיומו של פוטנציאל תכנוני. כמובא בהרחבה לעיל, לא די בהעלאת טענות כלליות לקיומו של פוטנציאל תכנוני לשם ביסוס עילת תביעה לירידת ערך בשל פגיעה בפוטנציאל תכנוני. העוררים לא טענו לקיומו של הליך תכנוני קונקרטי שהתקיים ביחס למקרקעין שבבעלותם ערב כניסת תמ"מ 21/3 לתוקף. לפיכך לא ניתן לבסס עילה לפגיעה בפוטנציאל התכנוני של המרקרעין בהעדר קיומה של תוכנית צפויה לשינוי ייעוד המקרקעין, שהתקבלה בקשר אליה החלטה של מוסד התכנון המוסמך לאשר אותה. לפיכך אנו דוחים את הערר משום שהוא אינו מבסס עילת תביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה רעא (ת"א) 10968-03-10 יהודה לנקרי נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ ביום 28.9.2008 פתח המשיב מס' 1, בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") כנגד המבקש, בהליכי הוצאה לפועל לאכיפת שעבוד ספציפי. ביום 22.12.2008 מונה ב"כ הבנק, עו"ד זהבי, לכונס נכסים על זכויות החייב במקרקעין (להלן: "כונס הנכסים") הידועים כגוש 6391 חלקה 7 בעיר פתח תקווה, המהווים חטיבת קרקע חקלאית בשטח רשום של 57,818 מ"ר (להלן: "המקרקעין" או "הנכס"). ביום 27.2.2009 וביום 3.3.2009 פורסמו מודעות ע"י כונס הנכסים בדבר הצעות לרכישת המקרקעין. ביום 3.3.2009 העריך שמאי לבקשת כונס הנכסים את שווי המקרקעין בסכום של 5.8 מיליון ₪, וכן העריך כי במימוש מהיר יש להפחית 20% משוויים של המקרקעין (נספח 4 לתגובת כונס הנכסים). קרקעותגוש חלקה