עורך דין מקרקעין בכפר סבא - גוש 6429 כפר סבא

מידע על גוש 6429 כפר סבא: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: ערר (מרכז) 151/12 יונתן שוחט ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה כ"ס ערר זה הוגש על החלטות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כפר סבא (להלן הוועדה המקומית) להוציא היתרים (אשר יצאו לביצוען של עבודות אפר, תשתית, מערכות ניקוז וביוב, מים, תקשורת וחשמל במתחם כס/60/1/א וכן לתכנית פיתוח לשכונת הזמר העברי. הכול בנוגע למקרקעין בגוש 6429 בכפר סבא. ההיתרים הוצאו והעבודות על פיהם בוצעו לאחרונה. לאחרונה, התקבלה הודעת העוררים לפיה המשא ומתן שהתקיים בין הצדדים לא נשא פרי ולכן נדרשנו לערר זה עתה. העוררים הינם בעלי זכויות, מקימי בית התמר ברחוב משה סנה 35 בכפר סבא ורוכשי יחידות בבית שבירו ברחוב משה סנה 31 בכפר סבא, שני הבתים מצויים בשכונה הירוקה. לטענת העוררים ההיתרים נשוא הערר ניתנו בסטייה ניכרת מהוראות תכנית המתאר, כס/60/1/א ונספח התנועה מיום 20/08/06, התכנית כוללת נספח תנועה. סעיף 14 לתקנון התכנית קובע כי התכנית כוללת התוויית דרכים חדשות, ביטול דרכים קיימות, חלק ממחלף בין דרך 4 ודרך בגין. רוחב הדרכים כולל הדרכים המשולבות וקווי הבניין לאורכם יהיו כמסומן בתשריט ועל פי מסמך התנועה. עתמ (ת"א) 2612/05 רות דנון נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה כפר סבא בבעלות העותרות 1 ו- 2 היו חלקות מס' 2232 ו- 2233 שנוצרו מחלקה 178 בגוש 6729; בבעלות העותר 3 הייתה חלקה מס' 229/10 וחלקה מס' 226/1 בגוש 6429 שנוצרו מחלקה 179 בגוש 6729. כיום ידועות החלקות בהתאמה כחלקה 209 וחלק מחלקה 231. (להלן: "החלקות"). החלקות מצויות בכפר סבא בסמוך לשטח ביה"ח "מאיר", השייך למשיבה 2. ביום 25.4.91 פורסמה למתן תוקף תכנית כס/במ/3 (י.פ 3870) (נספח א 1 ו- א 2 לתגובת המשיבה 1) אשר חלה בין היתר על החלקות. אחת ממטרותיה של התכנית עפ"י סעיף 8 ג לתקנונה היא: "קביעת שטחים לצרכי ציבור שונים: ש.ב.צ, דרכים, ש.צ.פ". בסעיף 9 לתקנון התכנית נקבע כי השטחים המיועדים לצרכי ציבור יירשמו על שם עיריית כפר סבא. עובר לאישורה של התכנית, היו חלקות 178 ו- 179 שטח חקלאי. התכנית שינתה את ייעודן של החלקות, תוך שיתרת שטחן, שלא נועדה לצרכי ציבור יועדה למגורים; לשם כך, ליתרת כל חלקה הוקצו זכויות לבניית 20 יחידות דיור, בבניה רוויה. הפ (ת"א) 621/07 שרייבמן יעקב נ' קרן קיימת לישראל אלישע שרייבמן ז"ל רשום כחוכר של מקרקעין בגוש 6429 חלקה 4 בכפר סבא (להלן-"החלקה"). חוזה החכירה בין קרן קיימת לישראל (להלן-"קק"ל") נחתם ביום 18.05.42 ונרשם בלשכת רישום מקרקעין בשטר מס' 2032/42. יעקב שרייבמן (להלן-"המבקש") הינו היורש של אביו אלישע שרייבמן ז"ל אשר ירש את החלקה מאביו מרדכי שרייבמן ז"ל (להלן:"המנוח"), בהתאם לצו קיום צוואה מיום 29.3.99 (נספח א' להמרצת הפתיחה). תב"ע כס/60/1/א' מיום 21/12/05 קובעת כי הזכויות המגיעות בנחלה הינן זכות לבניית 76 יחידות דיור בשלושה מגרשי בנייה חדשים: 4/1, 4/2 ו-4/3. המבקש מתנגד לתוכניות הנ"ל ודורש כי יוקצו לו יחידות דיור נוספות. המבקש, טוען כי הוא בעל הזכויות הקנייניות מהותיות בקרקע, זאת משום שאביו רכש את הקרקע במחיר מלא. המבקש הציג לביהמ"ש ראיות המוכיחות כי אביו, בעת רכישת הקרקע, שילם לקק"ל תשלום מלא עבור הקרקע. שווי הקרקע הנ"ל היה 550 לא"י נכון ליום 18/4/42. תא (מרכז) 7837-06-09 הלל שמשון נ' הרשקוביץ זיוה נושא הבקשה לסעדים זמניים הוא סכסוך באשר לבעלות במקרקעין הידועים כחלקה 167 בגוש 6429, הנמצאים ברחוב טשרניחובסקי 43 כפר סבא (להלן: "החלקה"). התובעים טענו כי סמוך לפני הגשת הבקשה, נודע להם כי נכרת חוזה מכר בין יורשי מר יואל שצר ז"ל (אותם כיניתי לעיל יורשי שצר) לבין קידר, לפיו מכרו יורשי שצר את החלקה לקידר (להלן: "חוזה המכר"). יצוין כי לצורך חוזה המכר ייצג הנתבע 10 (להלן: "עו"ד וגנר") הן את קידר (הקונה) והן את יורשי שצר (המוכרים). טענתם המרכזית של התובעים היא כי הם בעליה האמיתיים של החלקה, שכן זו נמכרה בתחילת שנות החמישים של המאה הקודמת ע"י מר יואל שצר ז"ל, שהיה בעליה, למר צוויגנבאום ז"ל (ומסמכים בעניין זה לא היו בידי התובעים בסמוך ליום 15.7.08), והאחרון מכרהּ בשלהי שנות החמישים של המאה שעברה, למורישם של התובעים, מחפוד לוי ז"ל (ומסמכים בנושא זה היו בידי התובעים בסמוך להגשת הבקשה). מכאן, שליורשי שצר אין כל חלק ונחלה בחלקה, לפי שמורישם מכר את זכויותיו בה. הפ (ת"א) 1630/04 יעקב בירן נ' הבר שולמית כל הצדדים לתובענה שבפניי הם דיירי בית משותף ברחוב משה סנה 11 בכפר סבא (גוש 6429 חלקה 234 בכפר סבא) (להלן: "הבניין"). המשיבה דכאן, גב' שולמית הבר (להלן: "הבר" או "המשיבה"), היא בעלת דירה מספר 9, הנמצאת בקומות 3 ו-4 בבית המשותף (דירת דופלקס). המבקש 1 דכאן, מר יעקב בירן (להלן: "בירן") הוא בעל דירה מספר 10 בבניין, שהיא דירת הפנטהאוז. יתר המבקשים הם בעלי שאר הדירות בבניין. (להלן: "הדיירים"). בבניין מותקנות קורות היקפיות, היוצרות מעין מסתור דקורטיבי, שצורתו צורת מרפסת, אלא שהוא איננו מרוצף ואיננו מקורה. תחתיתה של ה"מרפסת" הזו היא קורות בטון אשר אינן יוצרות רצפה של ממש. הבר הפכה את המסתור הבלתי מרוצף למרפסת שירות, בכך שריצפה את השטח שבין הקיר החיצוני לקורה ההיקפית בקורות עץ, התקינה בו נקודות חשמל ואינסטלציה והתקינה מעליו סוכך ("מרקיזה"). כמו-כן הרחיבה הבר את החלון שהשקיף לאותו מסתור דמוי מרפסת והפכה אותו לדלת בגודל תקני. לאחר מכן הציבה הבר במרפסת שנוצרה מכונת כביסה ומייבש כביסה (להלן: "התוספת"). תא (מרכז) 5468-07-08 הלל שמשון נ' הרשקוביץ זיוה ברקע הבקשה למתן סעדים זמניים וההליך שלפניי עומד סכסוך בין המבקשים למשיבים 1 עד 9 (להלן גם: "שצר") באשר לבעלות במקרקעין הידועים כגוש 6429 חלקה 167, הנמצאים ברחוב טשרניחובסקי 43, כפר סבא (להלן: "המקרקעין"). הבקשה למתן סעדים זמניים הוגשה לאחר שנודע למבקשים על חוזה מכר שנכרת בין שצר ובין קידר, לפיו מכרו שצר לקידר את המקרקעין. לצורך עסקת המכר ייצג המשיב 10 הן את קידר (הקונה) והן את שצר (המוכרים). טענתם המרכזית של המבקשים היא כי הם הבעלים האמיתיים של המקרקעין ולא המשיבים 1 עד 9. במסגרת הבקשה למתן סעדים זמניים עתרו המבקשים, בין היתר, למתן צו מניעה זמני שימנע את השלמת עסקת המכר ורישום הבעלות במקרקעין על שם קידר, עד להכרעה בתובענה לביטול העסקה שבכוונתם להגיש. עורך דיןקרקעותמקרקעיןגוש חלקה