הכרה בתואר לצורך דירוג אחיות

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא הכרה בתואר לצורך דירוג אחיות: 1. זוהי תביעתם של אחים ואחיות העובדים בבית חולים ברזילי באשקלון, המבקשים מבית הדין להצהיר כי תואר ה- B.A שלהם, כל אחד במסלול או חוג אחר, אותו למדו במכללת אשקלון והוענק להן על ידי אוניברסיטת בר אילן - מוכר לצרכי גמול, שכר, השמה וקידום בדירוג האחיות. העובדות הצריכות לעניין: 2. נקדים ונציין כי התביעה דנן הוגשה מטעמם של 13 תובעים, אולם בפתחו של ההליך ניתן פסק דין חלקי של כב' הש' שפיצר מיום 27/12/09, בהתאם להודעת הצדדים מיום 4/11/09, לפיו לימודיהם של 4 תובעים יוכרו לצורך שיבוץ בסולם שכר אקדמי לאחים ולאחיות, בכפוף לתנאים המצוינים בהודעה המוסכמת מטעם הצדדים. 3. כמו כן, לאחר סיום הליך ההוכחות בתיק הגיעו הצדדים לידי הסכמה נוספת לפיה יוכרו אף תואריהם של התובעים 1-6 לצורך שיבוץ בסולם שכר אקדמי לאחים ואחיות.להסכם זה ניתן תוקף של פסק דין חלקי על ידי מותב זה ביום 30/4/12. הצדדים לא הגיעו להסכמה בעניינו של התובע 7 ולפיכך פסק דין זה יתייחס לתובע 7 בלבד (להלן:"התובע"). 4. התובע הינו אח המועסק בבית חולים ברזילי באשקלון. התובע רכש את התואר, נשוא פסק דין זה, במכללת אשקלון הנמצאת בחסות אוניברסיטת בר אילן. 5. התובע מחזיק בתעודת בוגר אוניברסיטת בר אילן בחוג המשולב למדעי החברה (סוציולוגיה, קרימינולוגיה ופסיכולוגיה). 6. התובע טוען כי הנתבעת סירבה להכיר בתואר האקדמי אליו הוסמך לצורך שיבוץ בסולם שכר אקדמי לאחים ואחיות שלא כדין. נטען כי הנתבעת היתה זו ששכנעה ודרבנה את התובע לצאת ללימודים אקדמאיים וזאת תחת הבטחה מפורשת לקידום בשכר ושמירה על אפשרות קידום מקצועי וכי התובע הסתמך על מצגי הנתבעת והבטחותיה בעניין. 7. כן נטען כי הנתבעת הפלתה את התובע, שעה שהכירה בתארים זהים של אחים ואחיות אחרים לצרכי שכר וקידום. 8. עוד נטען כי הנתבעת התרשלה בכך שלא קבעה הוראות מעבר כלשהן בנוגע להחלטת הועדה הבין מוסדית לשנות מן המדיניות הקיימת בכל הנוגע להכרה בתארים האקדמיים והחילה עליו הוראה חדשה למפרע, מבלי שזו הובאה לידיעתו ולאחר שהוא הסתמך על הבטחותיה ופעל על פיהן. 9. מנגד, טענה הנתבעת כי התואר בו אוחז התובע הינו תואר שלא הוכר לצרכי שכר, שכן אינו מופיע בחוזרי הועדה הבין מוסדית ואינו עונה על הקריטריונים המנויים בהם. 10. כן טענה כי לא הציגה בפני התובע מצג כלשהו לפיו לימודיו האקדמיים יוכרו לצרכי שכר ואף לא התחייבה להכיר בתואר לצרכי שכר. 11. התובע הגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו ונחקר עליו. מטעם הנתבעת הוגש תצהירו של מר הרולד בר, מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה במשרד הבריאות וכן תצהירה של הגב' ניצה כהן, מנהלת משאבי אנוש בבית החולים ברזילי באשקלון. הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב. דיון והכרעה הסדרי ההכרה בתואר אקדמי לשיבוץ בסולם שכר אקדמי בדירוג האחיות 12. הכרה בתארים אקדמיים בדירוג האחיות, מקורה בהסכם קיבוצי מהשנים 1978- 1980 שנחתם בין מדינת ישראל, קופת חולים כללית וההסתדרות מדיצינית "הדסה" לבין ההסתדרות הכללית והסתדרות האחים והאחיות בישראל (להלן: "ההסכם הקיבוצי"). הוראות ההסכם הקיבוצי נועדו לממש מדיניות של אקדמיזציה של מקצוע הסיעוד, במטרה להביא לקידום הרמה המקצועית של האחים והאחיות ושיפור השירות לציבור. במסגרת זו הוכרו לימודים במגוון של חוגים אקדמיים נוספים לסיעוד. 13. הגוף המוסמך להכיר בתארים אקדמיים נוספים לסיעוד לצורך שיבוץ בסולמות השכר האקדמיים במגזר הסיעודי הינו הוועדה הבין מוסדית (להלן: "הוועדה הבין מוסדית"), אשר חברים בה נציגים מטעם משרד האוצר, משרד הבריאות, קופ"ח כללית, בית החולים שערי צדק, הדסה, מרכז השלטון המקומי, ושלוש הערים הגדולות. 14. הועדה הבין מוסדית מתכנסת מדי כמה חודשים ודנה בענייני כוח אדם ושכר במערכת הבריאות. יו"ר הועדה הוא נציג הממונה על השכר. הועדה הבין מוסדית קבעה במרוצת השנים הוראות שונות והחלטות. החלטות הועדה מתפרסמות באמצעות חוזרים שונים ומופצות ביחידות משרד הבריאות. חוזרים אלו הם הקובעים לענין ההכרה בתארים האקדמיים לצורכי דירוג בשכר במערכת הבריאות. 15. ביום 5.12.79 פירסם הממונה על הסכמי עבודה במשרד האוצר בנציבות שירות המדינה, את הכללים באשר להחלת סולמות השכר האקדמיים על דירוג האחיות. בחוזר זה נכתב כדלקמן: "א. אחות מוסכמת או אח מוסמך בעל תואר אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד התחומים המורשים להלן יהיה זכאי לקבל שכרו לפי הסולם המתאים ( תואר ראשון שני או שלישי בהתאמה) של דירוג האחיות. ב. התחומים (חוגים) המוכרים לצורך זה יהיו : סיעוד פסיכולוגיה סוציולוגיה חינוך בריאות הציבור ביולוגיה או מדעי החיים פיזיולוגיה חוג מצורף/משולב של מדעי ההתנהגות/חברה אשר כולל בו לפחות אחד התחומים המפורטים לעיל (מ-1 עד 4)". 16. בשנים 1995-1998 פורסמו שורה של חוזרים בעניין דירוג שכרם של האחיות והאחים. להלן נפרט את הוראות חוזרים אלו: חוזר מיום 28.2.1995 - שכותרתו "שיבוץ אחים/יות בסולם שכר אקדמי - הבהרה", בחתימת הרולד בר (נספח 1 לתצהיר הרולד בר): "לאור אי בהירות נושא שיבוץ העובדים שבדירוג האחיות בסולם שכר אקדמי, אני מעביר לידיעתכם מערכת כללי הבהרה המאפשרים את תיגמולם של האחים/יות בהתאם להשכלתם ולתחום הלימודים המזכה בשיבוץ בטבלת שכר אקדמית. אוכלוסיית העובדים המדורגים בדירוג האחיות אשר ניתן לשבץ בסולם שכר אקדמי מורכבת ממספר אוכלוסיות עיקריות וניתן לשייכה לשלושת הסעיפים הר"מ: בוגרי המסלול האקדמי (הנמשך 4 שנים) בביה"ס לסיעוד, ישובצו בסולם השכר האקדמי B.A.. ב. החל מ- 1.3.95 אחים/יות מוסמכים אשר רכשו השכלה אקדמית ישובצו בסולם שכר אקדמי בהתאם לתוארם (BA; MA; PHD ), במידה ובתעודה האקדמית שרכשו רשום אחד החוגים הבאים: סיעוד פסיכולוגיה סוציולוגיה חינוך חוג מצורף/משולב של מדעי ההתנהגות/חברה הכולל לפחות אחד החוגים המפורטים לעיל (4 - 1). בריאות הציבור ביולוגיה ו/או מדעי החיים ... ב. חוזר מיום 4.6.1996 - שכותרתו "שיבוץ אחים/יות בסולם שכר אקדמי - הבהרה", בחתימת הרולד בר (נספח 2 לתצהיר הרולד בר). בחוזר זה נקבע, כי החל מיום 1.7.96 אחים/יות מוסמכים אשר רכשו השכלה אקדמית ישובצו בסולם שכר אקדמי בהתאם לתוארם (BA, MA PHD) במידה ובתעודה האקדמית שרכשו רשום אחד החוגים הבאים: סיעוד פסיכולוגיה סוציולוגיה חינוך לימודי עבודה - בתנאי שהאחות מועסקת בתפקיד אחות אחראית מחלקה/יחידה ובתפקידים בכירים יותר בסולם התפקוד של האחיות. מדעי ההתנהגות בריאות הציבור מדעי החיים פיזיולוגיה ...... כן נקבע כי חוזר זה מבטל את החוזר מיום 28.2.95. ג. חוזר מיום 14.4.1997 - שכותרתו "אחיות- השכלה אקדמית לצורך שיבוץ שכר אקדמי",בחתימת הרולד בר (נספח 4 לתצהיר הרולד בר). בחוזר זה נקבע כי עובדים שמדורגים בדירוג אחיות ישובצו בסולמות שכר אקדמאיים בהתאם להשכלתם ולתיפקודם המקצועי. כן נקבע בחוזר כי בסולם שכר אקדמי B.A. לאחיות ישובץ, בין היתר, עובד שמציג תעודת סיום לימודים אקדמיים באחד ממוסדות ההשכלה המוכרים על ידי משרד החינוך, באחד החוגים הר"מ: סיעוד; פסיכולוגיה; סוציולוגיה; חינוך; מדעי ההתנהגות; מדעי הרפואה; פיזיולוגיה; ניהול מערכות בריאות; ...... כן נקבע כי חוזר 97 מבטל את החוזר מיום 26.11.96. ד. חוזר מיום 5.4.98 - שכותרתו "אחיות - השכלה אקדמית לצורך שיבוץ בסולם שכר אקדמי", בחתימת הרולד בר (נספח 11 לתצהיר הרולד בר). בחוזר זה הובהר כי נושא החוגים האקדמיים המזכים שיבוץ עובדים שבדירוג האחיות נדון לאחרונה מחדש במסגרת דיוני הועדה הבין מוסדית. בהתאם לסיכום הועדה, החל מ-1.5.98 אחים/אחיות מוסמכים/ות אשר ירכשו השכלה אקדמית ישובצו בסולמות שכר אקדמיים לאחיות רק אם העובד הוא בוגר חוג לימודים אקדמי, שהוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בחוג סיעוד או מינהל מערכות בריאות. כן הובהר כי חוזר זה מבטל את החוזר מיום 14.4.97. 17. יצויין כי לאחר הוצאת החוזר מיום 14.4.1997, הבהיר משרד הבריאות, באמצעות מכתבה מיום 16.6.1997 של גב' רחל ששון, מנהלת המחלקה להסמכה (בפועל), למנהלות בתי ספר לסיעוד, כי לצורך שיבוץ בסולם שכר אקדמי בדירוג האחיות לא יוכר תואר אקדמי בחוגים מסוג - BA כללי, החוג המשולב והחוג הרב תחומי לתלמידים אשר יחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשנ"ח, המתחילה בחודש אוקטובר 1997 (נספחים ח',ט' לתצהיר הרולד בר). 18. עניין זה הובהר גם במכתב נוסף מיום 21.12.1997 של גב' שושנה ריב"א, ראש מינהל הסיעוד ואחות ראשית ארצית (נספח י' לתצהיר הרולד בר). 19. המדינה אף פרסמה ביום 20.2.1998 מודעה בעיתון, בה הובהר כי התוכניות האקדמיות שלB.A כללי, החוג הרב תחומי והחוג המשולב לא מוכרות להשמה לשכר ולקידום לאחיות, לסטודנטים שהחלו לימודיהם באוקטובר 1997 (נספח יא' לתצהיר הרולד בר). 20. לסיכום, מהוראות החוזרים ומכתבים הרבים שיצאו לאחר מכן עולה כי בשנים 1995-1998 חלו שינויים במדיניות הועדה הבינמוסדית בנוגע לחוגים המוכרים לצורך שיבוץ אחים ואחיות בסולם השכר האקדמי. המגמה היתה לצמצמם את רשימת החוגים והתארים המוכרים לצורך זכאות לשיבוץ בסולם השכר האקדמי לחוגים מקצועיים מוגדרים ולהימנע מלהכיר בלימודים "כללים" (רב תחומיים). בקשר לענייננו, יש לציין, בין היתר , כי: א. עד חוזר 96' הוכר תואר אקדמי במסלול חוג מצורף/ משולב הכולל את אחד החוגים : סיעוד, סוציולוגיה, פסיכולוגיה או חינוך. ב. בחוזר 97' ובמכתבים שהוצאו בעקבותיו הובהר כי החל משנת הלימודים תשנ"ח שתחילתה בחודש אוקטובר 1997, לא מוכר תואר B.A כללי או B.A רב תחומי או B.A משולב כמזכה בשיבוץ בסולם שכר אקדמי בדירוג אחיות. בנוסף לכך נקבע כי בסולם שכר אקדמי ישובצו עובדים שלמדו במוסד המוכר על ידי משרד החינוך. ג. על פי חוזר 98', החל מיום 1/5/98 , מוכר רק תואר B.Aבחוג סיעוד או מינהל מערכות בריאות כמקנה זכאות לשיבוץ שכר אקדמי בדירוג האחיות אשר הוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. 21. השאלה בדבר ההכרה בתארים האקדמיים בדירוג האחיות הובאה לפיתחם של בתי הדין ו/או בית המשפט במספר לא מועט של מקרים. כך למשל, סוגיה דומה הוכרעה על ידי כב' השופטת גליקסמן במסגרת תיק עב' 3660/05 ענבל אברג'ל נ' משרד הבריאות, ניתן ביום 30/7/07, בקובעה כי התואר אותו למדו האחיות מוכר לצורך שיבוץ בסולם השכר האקדמי בדירוג האחיות לצרכי שכר וקידום מקצועי. פסק דין זה אושר לאחרונה על ידי בית הדין הארצי לעבודה, אשר דחה את הערעור שהוגש מטעם המדינה וקבע כי האחיות זכאיות להכרה בתואר מכוח עקרון ההסתמכות (ע"ע 128/08 מדינת ישראל- משרד הבריאות- ענבל אברג'יל ואח' , מיום 2/8/11).(להלן:"פרשת אברג'יל") פסק דין נוסף שניתן לאחרונה בעניין זה הוא ע"ע 115/10 פרומה אלתר ו-8 אח' - מדינת ישראל - משרד הבריאות, ניתן ביום 30/8/11)( להלן:"פרשת פרומה אלתר"), בו בית הדין הארצי הכיר בזכאותן של האחיות להכרה בתואר האקדמי שקיבלו מאוניברסיטת בר אילן לצורך דירוגם בסולם השכר האקדמי מכוח עקרון ההגנה על ציפיה לגיטימית של בעל עניין על בסיס מידע ומצג הניתנים לו. בעניין מיכל אורן דויטש(ע"ע 480/09 מיכל אורן דויטש- מדינת ישראל- משרד הבריאות, ניתן ביום 11/9/11)(להלן:"פרשת מיכל אורן דויטש"), לעומת זאת נקבע כי העותרת אינה זכאית להכרה בתואר אקדמי לצורך שיבוץ בסולם השכר האקדמי מן הטעם כי תביעתה חרגה מכל גבול הגיוני וסביר של עקרון ההסתמכות או הציפייה, בשים לב לעובדה כי לימודיה נמשכו למעלה מ-11 שנים, במהלכן היתה יכולה להתעדכן בשינויים שחלו בעניין סולמות השכר ולהתאים לימודיה למסלול המוכר לצורך זכאות לדירוג אקדמי. ומן הכלל אל הפרט 22. לאחר שסקרנו את הוראות המדינה והחוזרים באשר להכרה בתארים אקדמיים בדירוג האחיות, יש לבחון לגבי התובע האם התואר אותו למד, יכול ויוכר לצרכי קידום ושכר, וזאת בהתחשב בסוג התואר הנלמד, מועד תחילת הלימודים ותנאי החוזר הרלוונטי החל בעניינו. 23. ראשית יצוין כי הגוף המוסמך להכיר בתוארים אקדמיים לצורך שיבוץ בסולמות השכר האקדמיים במגזר הסיעודי, הינה הועדה. כשם שהועדה קבעה בשנת 79' את התחומים המוכרים לצורך החלת סולם השכר האקדמי על אחים ואחיות, כך רשאית היתה הועדה לשנות את רשימת החוגים והתחומים ולהתאים אותם לתנאי העבודה וההכשרה המשתנים וזאת לפי שיקול דעתה. פשיטא שהחלטות המשנות קביעות קודמות אמורות להיעשות בהתאם לכללים החלים על גוף ציבורי. ממכלול החומר שבפנינו לא מצאנו כי נפל פגם בהחלטות הועדה בכל הקשור לרשימת החוגים המזכים את בוגריהם בהחלת סולם השכר האקדמי. משכך, קביעת הועדה שלא להכיר בלימודים בחוג המשולב כלימודים המזכים בהחלת סולם השכר האקדמי, הינה קביעה שנעשתה בהתאם לסמכותה של הועדה ואין עילה להתערב בהחלטה זו, כפי שנפסק כבר בעבר (ראו ע"ב 8240/06 רינת רבדל נ' מ"י, מיום 29/4/08 (להלן:"פרשת רבדל")) 24. השאלה המרכזית העומדת להכרעה אם כך היא האם התובע עומד בתנאים שנקבעו על ידי הועדה להכרה בלימודיו לצורך שכרו ותנאי עבודתו; היינו, האם התובע החל ללמוד בחוג המשולב בטרם נכנס לתוקפו השינוי ברשימת החוגים שנעשה על ידי הועדה החל מחוזר 96' ואילך, או שמא החל לימודים אלו לאחר מועד זה. 25. אין חולק כי התובע החל עבודתו בבי"ח ברזילי ביום 1/2/90 ושובץ בדרגה 13 בדירוג אחים. 26. על מנת לקבוע מהו החוזר הרלוונטי לעניינו של התובע יש לקבוע, בין היתר, מתי החל התובע את לימודיו. 27. התובע טען בתביעתו כי החל את לימודיו בחוג המשולב למדעי החברה באוקטובר 1997 ולפיכך חל עליו חוזר 97' (סעיף 18 לכתב התביעה). 28. בתצהירו העיד התובע כי החל את לימודיו בשנת 1987 למשך 3 שנים ולאחר הפסקה מסיבות אישיות, חזר והשלים את לימודי התואר משנת הלימודים תשנ"ח שהחלה ב-10/97 ועד לשנת 2000. התובע טען כי בנסיבות אלה החוזר החל בעניינו הוא חוזר 79', שהיה החוזר האחרון שהיה בתוקף במועד שקדם לתחילת לימודיו. התובע צרף לתצהירו אישור לימודים מטעם אוניברסיטת בר אילן, לפיה למד במכללת אשקלון בשמיעה חופשית בשנים תשמ"ח- תש"ן, בהיקף של 26 ש"ש סה"כ. (נספח 1 לתצהיר התובע). 29. אף בחקירתו הנגדית חזר והעיד כי החל ללמוד במכללת אשקלון בשנת 1987 במשך 3 שנים במסגרת שמיעה חופשית. כן העיד כי חלה הפסקה בת 7 שנים בלימודיו ולאחריה המשיך ללמוד מ10/97 ועד לשנת 2000.( עמ' 17 לפרוטוקול). 30. התובע אמנם טען בתחילה כי החל ללמוד לתואר רק בשנת 1997, אך בהמשך הוכח כפי שטען בתצהירו ובעדותו בפנינו כי החל את לימודיו לתואר כבר בשנת 1987. עם זאת וכפי שעולה מעדותו של התובע בעניין זה, כמו גם מן האישורים שצורפו לתביעת התובע, כי התובע הפסיק את לימודיו הפסקה בת 7 שנים עד למועד חידושם ב-10/97. 31. סבורים אנו כי בנסיבות אלה, וכפי שפסקנו בעבר בנסיבות הדומות למקרה הנדון (ע"ב 2590/08 סיגל אטיאס ואח' נ' מדינת ישראל, משרד הבריאות, ניתן ביום 6/12/11), בהם התובע שב ללימודיו בחלוף 7 שנים ממועד תחילתם, היה עליו לבדוק מחדש זכאותו להכרה המבוקשת בתואר טרם חידוש הלימודים בשנת 1997, בהתאם לחוזר הרלוונטי לאותה העת, היינו - חוזר 97', זאת לאור השינויים הרבים שחלו במדיניות הנתבעת בשנים אלה. 32. התובע, כאמור טען בתצהירו ובסיכומיו כי החוזר הרלוונטי החל בעניינו הוא חוזר 79'- החוזר האחרון שהיה בתוקף במועד שקדם לתחילת לימודיו, אך לטעמנו בנסיבות העובדתיות במקרה דנן, בהן התובע החל לימודיו בשנת 1987 במסגרת שמיעה חופשית ובהיקף שעות קטן ( 17 ש"ש בשנת 1988; 6 ש"ש בשנת 1989 ו-3 ש"ש בשנת 1990) ולאחר מכן חלה הפסקה בת 7 שנים עד למועד חידושה ב-10/97, יש להחיל בעניין התובע את חוזר 97' ולא את חוזר 79' כפי שטען. (ראו בעניין זה גם קביעת בית הדין בפסק הדין בפרשת רבדל). 33. בחוזר 97' ובמכתבים שהוצאו בעקבותיו הובהר כי החל משנת הלימודים תשנ"ח שתחילתה בחודש אוקטובר 1997, לא מוכר תואר B.A כללי או B.A רב תחומי או B.A משולב כמזכה בשיבוץ בסולם שכר אקדמי בדירוג אחיות. 34. התובע, כאמור המשיך בלימודיו בשנת הלימודים תשנ"ח (10/97) לתואר בחוג המשולב במדעי החברה, כשבמועד זה ובטרם תחילת שנת הלימודים, כבר הובהר כי התארים בחוג משולב אינם מוכרים לצרכי שיבוץ בסולם שכר אקדמי בדירוג אחיות. בנסיבות אלה, לא ניתן להכיר בתואר אותו למד כמזכה בהכרה המבוקשת על ידו מכח עקרון ההסתמכות, כפי שטען בסיכומיו. 35. לא למיותר לציין כי בהקשר זה קבעה הפסיקה במקרה שנסיבותיו דומות לאלה שבפנינו, כי יכול ונסיבות עובדתיות מסוימות יביאו לחריגה מכל גבול הגיוני וסביר של תחולת עקרון ההסתמכות או הציפיה ולא יהיה צידוק ענייני להחילו. בפסק הדין בפרשת מיכל אורן דויטש, המערערת אחות בהכשרתה, החלה את לימודיה בחוג למדעי החברה והרוח באוניברסיטה הפתוחה ב- 1/95 ואלה נמשכו למעלה מ-11 שנים, זאת כשכבר ב-3/95 בוטלה ההכרה בלימודיה כמקנים זכאות להחלת סולמות השכר האקדמיים. נקבע כי בנסיבות בהן לימודי המערערת נמשכו על פני שנים ארוכות, שלא ברציפות תוך הפסקות רבות כשברקע חלו שינויים רבים במדינות הנתבעת בכל הנוגע להכרה בתארים לצרכי שיבוץ בסולם השכר והמערערת לא טענה כי לא ידעה עליהם , זאת מבלי שניסתה להתאים לימודיה לתנאים החדשים שנוצרו, לא ניתן להכיר בלימודי התואר לדירוג בשכר אקדמי, שכן הכרה כזו חורגת מכל מסגרת הגיונית ומכל הסדר אלמנטרי וסביר של הוראות מעבר. 36. כך גם בנסיבות המקרה שלפנינו. הכרה בתואר התובע לצרכי שיבוץ בסולם בשכר האקדמי, תביא גם במקרה דנן לחריגה מגבולות תחולת עקרון ההסתמכות. התובע לא השכיל להוכיח כי לא ידע על השינויים שנעשו ברשימת התארים המוכרים. התובע אף העיד בפנינו כי במהלך לימודיו הוחלף נושא התואר שלמד בכדי שיוכר וכי גם לאחריו התבקש ללמוד קורס נוסף בכדי שהתואר יוכר (עמ' 18 לפרוטוקול). 37. זאת ועוד. התובע אף לא ניסה להתאים את לימודיו לתנאים החדשים שנוצרו בעקבות השינויים שנערכו בהתאם לחוזרים שהוציאה המדינה, זאת למרות שהנתבעת הודיעה לתובע, עוד בטרם חידש לימודיו ב-10/97 כי נושאי הלימוד לא יוכרו והמליצה על החלפתם. 38. הנתבעת צרפה למוצגיה טופס בקשת מועמד לאישור יציאה ללימודי תואר מיום 8/9/97 (נ/3), שהגיש התובע לצורך השתתפות בשכר לימוד, עליו חתום התובע. בטופס זה, תחת חוות דעת הממונה צוין מפורשות כי "רצוי שנושאי הלימוד יוחלפו כדי שהתואר יוכר". לפיכך, יש לקבוע כי התובע ידע כבר במועד זה כי לימודיו לתואר אינם מוכרים לצרכי שכר. 39. משכך ולאור כל האמור לעיל, אין מנוס מלקבוע כי התובע אינו זכאי להכרה בתואר בו הוא מחזיק לצרכי שיבוץ בסולם השכר בדירוג האחיות, בהתאם לחוזרים הרלוונטים ולהוראותיהם במועד לימודיו. 40. התובע הוסיף וטען כי זכאותו להכרה בתואר האקדמי לצורץ שיבוץ בסולם שכר האחיות, נובעת גם מהסדר הפשרה בבג"צ 2780/98 נעמי ליפשיץ ואח' נ' מ"י- משרד הבריאות (להלן:"פרשת ליפשיץ") (נספח ב' לתצהיר הרולד בר), שכן שמו נכלל ברשימת הזכאים והוא עונה על כל תנאיו. 41. פסק הדין בפרשת ליפשיץ נתן תוקף להסדר פשרה שנערך בין הצדדים. פסק הדין קבע ארבעה תנאים מצטברים, אשר רק בהתקיימם יחד תינתן הכרה בתואר לצרכי שכר: א. העובד סיים לימודיו בתארים B.A רב תחומי חברה וחיים, חברה טבע/ מיקרו בחוג משולב במכללות שבחסות אוניברסיטת בר אילן ומציג תעודת בוגר המעידה על כך. ב. העובד החל לימודיו לא יאוחר משנת הלימודים תשנ"ז (כולל), תוך הדגשה כי אחים ואחיות שהחלו לימודיהם באוקטובר 1997 לא נכללים בהסדר. ג. העובד נמנה ברשימת העותרים בבג"צ ליפשיץ. ד. העובד למד קורס "מבוא למינהל מערכות בריאות" בהיקף של 56 שעות אקדמיות באוניברסיטת בר אילן. 42. אין חולק בענייננו, כי שמו של התובע אכן נכלל ברשימת הזכאים לתואר במסגרת הסכם הפשרה. אין אף חולק כי התובע השתתף בקורס מינהל מערכות בריאות שנערך במכללת אשקלון בהיקף של 56 שעות (נספח 4 לתצהיר התובע). 43. עם זאת, התובע לא הוכיח כי הוא עומד בתנאי הראשון שנקבע בהסדר הפשרה. התובע הינו בעל תואר בוגר בחוג המשולב למדעי החברה (סוציולוגיה, קרימינולוגיה ופסיכולוגיה) בעוד שהתארים המופיעים בהסדר הם B.A רב תחומי חברה וחיים ו/או חברה טבע/מיקרו בחוג משולב. לא הוכח כי התובע הינו בעל תואר שהסדר הפשרה חל עליו ודי בכך בכדי לדחות טענתו כי ההסדר בבג"צ ליפשיץ חל עליו. 44. זאת ועוד. לא ניתן אף להתעלם מן העובדה כי התובע אמנם החל את לימודיו בשנת 1987, אולם לאחר מכן חלה הפסקה בת למעלה מ-7 שנים ורק ב-10/97 חידש את לימודיו עד למועד סיומם בשנת 2000. בנסיבות אלה , סבורים אנו כי התובע אף לא ענה על התנאי השני הקבוע בהסדר הפשרה שעניינו מועד תחילת הלימודים. 45. לפיכך, יש לדחות טענת התובע ולקבוע כי הוא אינו זכאי להכרה בתואר אף בהתאם להסדר הפשרה בבג"צ ליפשיץ. 46. בנסיבות העניין - אין צו להוצאות. השכלה גבוההאחיותהכרה בתואר / שקילות לתוארדירוג שכר (דרגה)