עלות עבודות מחפרון

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא עלות עבודות מחפרון: 1. עסקינן בתביעה כספית על סך של 8,747 ₪, נכון ליום הגשתה בתאריך 30.4.12. טענות התובע בכתב התביעה 2. התובע, המנהל עסק לעבודות עפר ומחפרון, טוען כי במהלך חודש אפריל 2009 ביצע עבודות עפר ומחפרון, לרבות עבודות הכנת קלויות ביוב, עפ"י הזמנת הנתבע, בבית שבונה בג'ת. 3. התובע טוען כי עפ"י סיכום בינו לבין הנתבע, עלות העבודות היא בשיעור של 6,000 ₪ כולל מע"מ, בהתאם לחשבונית מס מספר 529 מיום 30.4.09 שצורפה כנספח לרשימת המסמכים. 4. עוד טוען התובע כי במסגרת העבודה המוזמנת ביצע עבודות עפר נוספות בעבור הנתבע, בסכום של 1,500 ₪. 5. על כן טוען התובע בכתב התביעה כי בעקבות העבודות שביצע לנתבע, נותר הנתבע חייב לו סכום נומינאלי של 7,500 ₪, שבצירוף הפרשי הצמדה וריבית ליום הגשת התביעה, עומד על סכום התביעה. טענות הנתבע בכתב ההגנה 6. טוען הנתבע בכתב ההגנה כדלקמן: א. בשנת 2009 הזמין עבודות מחפרון מהתובע, שתמורתם הועמדה על סך של 4,500 ₪. ב. סכום זה של 4,500 ₪ שולם במלואו לתובע בשני שיקים שנמשכו מחשבונו של התובע בבנק לאומי לישראל, שפרטיהם כדלקמן: שיק מספר 0201 מיום 10.10.09 על סך של 2,500 ₪. שיק מספר 215 מיום 30.10.09 על סך של 2,000 ₪. ג. התובע הבטיח כי יוציא חשבונית וקבלה אודות תשלומי השיקים הנ"ל, אך הוא לא עשה כן. ד. מוכחשת העבודה הנוספת בשיעור של 1,500 ₪, שהינה סתמית ובלתי מבוססת. ה. העובדה כי התובע השהה הגשת תביעתו במשך למעלה מ- 3 שנים, מחזקת את הטענה כי החוב נפרע, והתביעה הוגשה שלא כדין ובחוסר תום לב. ו. לכן מבקש הנתבע לדחות התביעה. טענות התובע בתצהיר עדותו הראשית 7. טוען התובע בתצהיר עדותו הראשית (ת/1) כדלקמן: א. הוא חוזר על הנטען בכתב תביעתו אודות חוב הנתבע אליו בגין ביצוע העבודה שביצע בעבורו, בעת בניית ביתו בג'ת. ב. השיקים על סך כולל של 4,500 ₪ התקבלו מהנתבע בעבור עבודה שנעשתה ע"י התובע, בעבור אביו של הנתבע, בביתו בבאקה אל גרביה, עבודות שביצעו חודשים רבים אחרי העבודות נשוא תביעתו. ג. העבודות עליהן סוכם עם הנתבע בשיעור של 6,000 ₪ כולל מע"מ, כללו: עבודות ישור של המגרש, ביצוע חפירת יסודות, כלונסאות וחפירות להכנת מערכת ביוב. ד. לא נחתם בין הצדדים הסכם ביצוע עבודות ולא נחתמה הזמנת עבודה, שכן הדבר לא נהוג. הצדדים רק הסכימו אודות העבודות, מועד תחילתן, וכי את ההנחיות קיבל הנתבע מהבנאי שנשכר ע"י הנתבע. ה. היות והעבודות שביצע בעבור הנתבע נמשכו מספר חודשים, פנה אליו אביו של הנתבע לבצע עבורו עבודות מחפרון בביתו הפרטי בבאקה אל גרביה תמורת סכום מוסכם של 4,500 ₪. הוא ביצע את העבודות לאבי הנתבע וקיבל בעבורן את שכרו בשתי המחאות שצורפו לכתב הגנתו של הנתבע. בכך הסתיימה התחשבנות בינו לבין אביו של הנתבע בגין העבודות שביצע בעבורו. ו. העבודות הנוספות נשוא הסכום של 1,500 ₪ כללו עבודות חפירה לתעלת ביוב שלא נכללה בעבודות המוזמנות הראשונות. ז. הנתבע טרם שילם את חובו האמור, על אף פניות רבות שהתובע פנה אליו. הנתבע ענה לו שאין לו כסף לשלם לו, הוא לא שכח את התובע, וכשיהיה לו כסף הוא ידאג לכסות את החוב. רק לאחר שהנתבע הבהיר לו שהוא לא מתכוון לשלם את החוב, הוא הגיש את התביעה האמורה. טענות הנתבע בתצהיר עדותו הראשית 8. טוען הנתבע בתצהיר עדותו הראשית (נ/1) כדלקמן: א. את עבודת המחפרון בבית שהוא בונה בג'ת הוא הזמין מהתובע. התמורה סוכמה בין שניהם בשיעור של 4,500 ₪, אותם הוא שילם בשני השיקים שפירט בכתב התביעה, ואף צירף את צילומיהם. הנתבע הבטיח להוציא חשבונית מס וקבלה אודות התשלום האמור, אך לא עשה כן. ב. לאחר התשלום האמור הוא לא נותר חייב לנתבע דבר בגין עבודתו האמורה. ג. הוא גם מכחיש את העבודות הנוספות בשיעור של 1,500 ₪, בטענה כי הן שקריות, סתמיות ובלתי מבוססות, ולא ברור היכן הן נמצאות על ציר הזמן של העבודה המוזמנת. ד. הטענה כי השיקים נמסרו בגין עבודות שביצע לאביו של הנתבע היא שקרית. אביו של הנתבע סובל משיתוק מלא מאז שנת 1999, הוא איננו מסוגל לדבר כלל, אך ברשותו פנקס שיקים משלו והוא בעל אמצעים כספיים. ככל שאכן הוא הזמין עבודות מהתובע, היה משלם בעצמו והנתבע לא היה צריך לשלם בעבורו. ה. הוא גם לא קיבל את החשבונית מספר 529 מיום 30.4.09 על סך של 6,000 ₪, שהתובע צירף לכתב תביעתו. 9. בישיבה מקדמית מיום 2.12.12, ביקש ב"כ הנתבע כי התובע ימציא את החשבונית + הקבלה המקוריים של שני השיקים בסכום של 4,500 ₪ שמסר לתובע, בצירוף אישור רואה חשבון על מועד הוצאתן ומועד הדיווח לרשויות המס. ב"כ התובע לא התנגד לבקשה, וכך הוריתי בהחלטתי מאותו יום. 10. בתאריך 11.12.12, הוגשו מסמכים מטעם התובע בהודעה מטעמו, כדלקמן: א. ההזמנה ואישור עבודה מספר 713 מיום 8.4.09. ב. חשבונית מס מספר 529 מיום 30.4.09 על סך של 6,000 ₪ כולל מע"מ. ג. הזמנה ואישור עבודה מספר 743 מיום 21.7.09. ד. חשבונית מס מספר 533 מיום 30.6.09 על סך של 2,500 ₪. ה. כרטסת הכנסות לשנת 2009. חקירתו הנגדית של התובע 11. התובע בחקירתו הנגדית ציין כדלקמן: א. הנתבע הוא בן דוד של אשתו (עמ' 2 לפרו' ש' 15). ב. אבא של הנתבע משותק (עמ' 2 לפרו' ש' 16). ג. הנתבע הזמין אותו לביצוע העבודות דרך הטלפון, והוא עבד שם במשך כ- 5, 6 ימים בחציבה וחפירת קלונסאות (עמ' 2 לפרו' ש' 16-18). ד. לאחר סיום העבודה נערך חישוב, וסכום העבודה יצא 6,000 ₪ (עמ' 2 לפרו' ש' 18). ה. הוא המציא לנתבע את חשבונית מס מספר 529 על סכום של 6,000 ₪, אך הנתבע משך אותו 5 חודשים. הוא לא פנה ישר לביהמ"ש כיוון שהוא קרוב של אשתו (עמ' 2 לפרו' ש' 19-21). ו. מדובר בעבודה פתוחה, שלא ניתן להעריכה מראש, לכן הוא לא עשה הזמנת עבודה (עמ' 2 לפרו' ש' 22-23). ז. כשהוצגה לו הזמנת העבודה שהוא צירף להודעתו מיום 11.12.12, מיום 8.4.09, הזמנה מספר 713, השיב שאכן היתה הזמנה (עמ' 2 לפרו' ש' 24-25). בהמשך אמר שעם התארכות העבודה, וביצוע הקלונסאות, הוא הוציא הזמנת עבודה נוספת שמספרה 743 ביום 21.7.09 (עמ' 2 לפרו' ש' 24-26). החשבונית מספר 529 על סך כולל של 6,000 ₪, היא בעבור שתי הזמנות העבודה (עמ' 2 לפרו' ש' 27-28). רק על ההזמנה הראשונה מספר 713 הנתבע חתם, ועל ההזמנה האחרת הוא לא חתם (עמ' 2 לפרו' ש' 28). ח. העבודות הנוספות היו בעבור בור ביוב שהוא חפר לנתבע. בגין עבודה זו, המסתכמת בסכום של 1,500 ₪, הוא לא הוציא הזמנה וחשבונית, שכן הנתבע עוד לא שילם לו את הסכום של ה- 6,000 ₪ (עמ' 3 לפרו' ש' 1-3). ט. כשנשאל הכיצד החתים את הנתבע על ההזמנה הראשונה, כאשר ציין בתצהירו שההזמנה בוצעו בטלפון, השיב תחילה שאכן לא החתים אותו שכן הדבר נעשה טלפונית, והנתבע קרוב של אשתו, ולכן הוא לא פחד שהוא לא ישלם (עמ' 3 לפרו' ש' 4-5). כשנשאל אם כן הכיצד יש לכאורה הזמנה ראשונה, שמספרה 713, החתומה ע"י הנתבע, השיב: "כן, הוא חתם עליה. אני עובד במוסדות ויש לי הזמנות עבודה" (עמ' 3 לפרו' ש' 6-7). י. כשנשאל הכיצד יש הזמנת עבודה כאשר בתצהירו ת/1 סעיף 7, הוא ציין במפורש שלא נהוג לבצע הזמנות עבודה בכתב, השיב: "בתחילת העבודה... הוא חתם לי. אח"כ הבנאי אמר לי שיש המשך עבודה. הגעתי לשטח, עשיתי עוד עבודה והמשכתי" (עמ' 3 לפרו' ש' 9-12). יא. את החשבונית 529 הוא הוציא ביום 30.4.09 ומסר אותה לנתבע. בפנקס החשבוניות שלו יש רק מקור והעתק אחד, וההעתק האחר הולך לרואה החשבון (עמ' 3 לפרו' ש' 17-18). יב. לנוכח העתק החשבונית שאצלו, אין לו צורך לצלם את חשבונית המקור (עמ' 3 לפרו' ש' 20). יג. כשהופנתה תשומת לבו לעובדה שחשבונית המס 529 היא חשבונית מקור, שלכאורה נמסרה לנתבע, אז הכיצד יש לו העתק ממנה, השיב: "אני משאיר העתק בבית. לפני שמסרתי לנתבע את החשבונית צילמתי אותה. רוב החשבוניות יש לי ככה. כשאני לא גובה את הכסף אני שם בתיק... אני מצרף את החשבונית המקורית כדי לדעת אם שולם או לא שולם" (עמ' 3 לפרו' ש' 21-26). לאחר שמשלמים לו הוא קורע את הצילום (עמ' 3 לפרו' ש' 30). יד. הוא מאשר את קבלת שני השיקים מהנתבע בעבור עבודה שביצע בבאקה ליד הבית של אבא שלו. הוא הוציא חשבונית על ה- 2,500 ₪ (השיק הראשון), ועל השיק השני בשיעור של 2,000 ₪ הוא לא הוציא חשבונית (עמ' 4 לפרו' ש' 20-23). טו. אין לו הזמנת עבודה, לעבודה שביצע בעבור אביו של הנתבע, שכן האבא הזמין אותו דרך הטלפון (עמ' 4 לפרו' ש' 26-27). טז. כשבועיים עד שלושה אחרי העבודה של ה- 6,000 ₪ הוא ביצע את העבודה הנוספת של ה- 1,500 ₪ (עמ' 4 לפרו' ש' 28-29). לשאלה מדוע הוא לא הכליל בהזמנת העבודה הנוספת שהוא הוציא ביום 21.7.09, הזמנה מספר 743, לא היתה לנתבע תשובה (עמ' 4 לפרו' ש' 28-29). יז. הוא ביצע את העבודות הנוספות בסכום של 1,500 ₪ לאחר הוצאת החשבונית (עמ' 4 לפרו' ש' 10-11). חקירתו הנגדית של הנתבע 12. בחקירתו הנגדית של הנתבע הוא ציין כדלקמן: א. אשתו של התובע היא בת דודה של אבא שלו (עמ' 5 לפרו' ש' 28). ב. בפגישה הראשונה ביניהם הם לא ידעו כמה זמן העבודה של התובע תימשך בג'ת, אבל הם סיכמו על יום מחפרון בשיעור של 900 ₪. היות והתובע עבד 5 ימים אז הגיעו לו 4,500 ₪, וזה מה שהוא שילם לו בשני השיקים. התובע בעצמו מסר לו כי הוא עבד בשטח 5 ימים. ההזמנה התבצעה דרך הטלפון, שכן היתה ביניהם אמונה אחד עם השני (עמ' 6 לפרו' ש' 1-17; עמ' 8 לפרו' ש' 12-13). ג. אביו משותק ומתגורר בבאקה (עמ' 6 לפרו' ש' 21-24). ד. התובע ביצע עבודות בבאקה אל גרביה, ליד הבית של אביו, עבור אח שלו, בשנת 2005. אבא שלו עבר ארוע מוחי, הוא משותק ולא היה יכול להזמין עבודות מהתובע. את עבודות היסודות של הבית של אח שלו בבאקה בשנת 2005 הוא הזמין מהתובע, העבודות היו ביצוע קלונסאות, והוא שילם לתובע במזומן בגין עבודות אלה, בנוכחות אחיו, ולא קיבל חשבונית מס (עמ' 6 לפרו' ש' 23-32; עמ' 7 לפרו' ש' 1-18). הוא לא הביא את אחיו לעדות בנדון שכן הוא זה שטיפל בעניינים של האחים שלו (עמ' 7 לפרו' ש' 17). ה. אם אביו היה מזמין עבודות, הוא היה יכול לשלם לתובע בעצמו, שכן לאביו עדיין יש פנקס שיקים והוא יכול לחתום ביד שמאל (עמ' 7 לפרו' ש' 22-24). בכל אופן הוא לא מאמין שאביו הזמין את התובע לבצע עבודות בבאקה בתקופת העבודות שביצע התובע בבניית ביתו בשנת 2009 בג'ת, שכן אביו לא מדבר ולא זז אז כיצד הזמין אותו?! (עמ' 27 לפרו' ש' 29-30). ו. בתקופה שהתובע ביצע עבודות עפר במגרשו בג'ת, לא היה בנאי מטעמו במגרש, היה רק מהנדס שהוא אחיין של התובע (עמ' 8 לפרו' ש' 8-11). ז. הוא מכחיש את העבודות הנוספות הנטענות ע"י התובע. הוא גם מציין שהתובע לא היה יכול להיכנס אליו למגרש ולבצע חפירת ביוב, כי הגדרות היו גבוהות וצינורות הביוב היו מוכנים מראש. כל שהתובע עשה זה את בור הביוב בחניה החיצונית, אך לא את תעלות צינורות הביוב. הגדרות היו מונעות ממנו מלהיכנס לשם אפילו עם מחפרון קטן מסוג בובקט. הגדרות קיימות במקום משנת 2005 או 2006. כל עבודות המחפרון שביצע התובע היו בחניה החיצונית. בתוך החצר לא ביצעו תעלות ביוב אלא שמו צינורות ועליהן מילוי עפר, ומי שהביא את המילוי היה אדם בשם עמר מסעוד בן נעים (עמ' 8 לפרו' ש' 14-32). דיון והכרעה 13. שלוש שאלות עומדות להכרעה בתובענה זו: א. האם התובע הוכיח כי סכום העבודות הראשונות (לא הנוספות) הוסכם על סך של 6,000 ₪? ב. האם התובע הוכיח כי קיבל את הסכום של 4,500 ₪ בעבור עבודות שביצע בעבור אביו של הנתבע בביתו שבבאקה אל גרביה? ג. האם התובע הוכיח את ביצוע העבודות הנוספות? שאלה א' - סכום העבודות הראשונות 14. כאמור טוען התובע כי סכום העבודות הראשונות הוסכם על סך של 6,000 ₪, בעוד שהנתבע טוען כי סוכם על סכום של 4,500 ₪. נטל הראיה והשכנוע בנדון מוטל על שכמו של התובע. 15. לאחר שבחנתי את כל הראיות שבפניי, האמנתי יותר לגרסת הנתבע כי סכום העבודות הראשונות שהוסכם בין הצדדים היה סך של 4,500 ₪ ולא סכום של 6,000 ₪, מהטעמים הבאים: א. התובע צירף לכתב תביעתו אך ורק את חשבונית מס מספר 529 על סך של 6,000 ₪ ביום 30.4.09. התובע לא פירט בכתב תביעתו כיצד הגיע לחישוב זה של 6,000 ₪. גם בתצהיר עדותו הראשית ת/1, התובע לא טרח לפרט כיצד הגיעו הצדדים לסכום זה של 6,000 ₪. בחקירתו הנגדית נתן התובע פירוט נוסף וציין כי העבודות הראשונות נמשכו כ- 5-6 ימים (ראה סעיף 11(ג) לעיל). הנתבע בכתב הגנתו ובתצהיר עדותו הראשית גם לא פירט הכיצד הגיעו לסכום של 4,500 ₪, אך השלים את הפירוט בחקירתו הנגדית כשציין שסוכם מראש על סכום של 900 ₪ ליום עבודה במחפרון, והתובע עבד 5 ימים (ראה סעיף 12(ב) לעיל). עדותו זו של הנתבע עולה בקנה אחד עם גרסתו של התובע לגבי כמות הימים שעבד בגין ביצוע העבודות הראשונות. משלא הוצג לי תחשיב אחר ע"י התובע לעניין ההגעה לסכום של 6,000 ₪, העדפתי את גרסתו של הנתבע בנדון, שבכל מקרה עדותו כפי שגם נראה לעיל, היתה אמינה עליי גם בנקודות נוספות. ב. על מנת לחזק את גרסתו להסכמה של 6,000 ₪, צירף התובע את חשבונית מס 529 מיום 30.4.09. דא עקא שהצילום שצורף הוא צילום של חשבונית המקור ולא של ההעתק. להזכיר כי לכאורה המקור צריך להיות בידי הנתבע ולא בידי התובע. מכאן לכאורה חיזוק לגרסת הנתבע כי החשבונית הוצאה על דעתו של התובע בלבד, ואף לא נמסרה לידיו. נשאל על כך התובע. תחילה ציין כי אכן פנקס החשבוניות שלו מכיל עותק מקור והעתק. לכן הוא לא צריך לצלם את חשבונית המקור ודי לו בהעתק (ראה סעיף 11(יב) לעיל). כשעומת עם העובדה שהצילום שצירף נשוא חשבונית 529 נעשה מהמקור, שינה את גרסתו ואמר כי הוא מצלם את חשבונית המקור כדי לעקוב אחר התשלום (ראה סעיף 11(יג) לעיל). שינוי גרסה זו של התובע גרע ממהימנות גרסתו בנדון, וחיזק את גרסתו של הנתבע כי חשבונית המס 529 הוצאה על דעתו של התובע בלבד, שלא בהסכמת הנתבע, וגם לכאורה לא נמסרה לידיו של הנתבע. ג. גם לא האמנתי לגרסת התובע כי הוציא הזמנת עבודה מסודרת אודות ביצוע העבודות הראשונות, שמספרה 713 מיום 8.4.09 עליה חתום הנתבע. הרי התובע בתצהיר עדותו הראשית ציין כי לא נחתמה הזמנת עבודה בין הצדדים, שכן הדבר לא נהוג (ראה סעיף 7(ד) לעיל). לכן תמוה בעיניי כיצד פתאום צירף במסגרת הודעתו מיום 11.12.12, שתי הזמנות עבודה, לרבות זו שמספרה 713, עבור העבודות הראשונות. נשאל על כך התובע בחקירתו הנגדית, ותשובתו לא שיכנעה אותי (ראה סעיף 11(ט+י) לעיל). ובכלל - אם הזמנות העבודה היו בידיו, מדוע לא צירף אותן לרשימת המסמכים שבכתב התביעה, אלא רק בהודעה מאוחרת מיום 11.12.12?! גם נקודה זו גרעה ממהימנות גרסת התובע בנדון. ד. גם האמנתי לגרסתו של הנתבע, כפי שנראה להלן, כי שני השיקים שנתן לתובע, על סך כולל של 4,500 ₪ (שצילומם אף צורף לכתב התביעה ולנ/1), הם התמורה לעבודות הראשונות. מכאן חיזוק ברור כי הסכום שהוסכם בין הצדדים בגין ביצוע העבודות הראשונות היה סך של 4,500 ₪ ולא 6,000 ₪. שאלה ב' - סכום של 4,500 ₪, בעבור מה? 16. כאמור, הסכום של 4,500 ₪ ששולם בשני שיקים מהנתבע לידי התובע, נתון במחלוקת בין הצדדים. התובע טוען כי סכום זה שולם בגין עבודות שביצע עפ"י הזמנת אביו של הנתבע בביתו בבאקה אל גרביה, ואילו הנתבע טוען שזה הסכום שסוכם ושולם עבור עבודות שביצע התובע עבורו בג'ת. 17. אין מחלוקת כי התובע קיבל את הסכום האמור מהנתבע, ולכן עליו נטל הראיה והשכנוע להוכיח כי קיבל את הסכום בעבור עבודות שביצע לאביו של הנתבע עפ"י הזמנתו בבאקה אל גרביה, ולא בגין עבודות שביצע לנתבע, נשוא תובענה זו. 18. לטעמי, התובע לא עמד בנטל הראיה והשכנוע כי קיבל את הסכום של 4,500 ₪ בגין ביצוע עבודות בביתו של אביו של הנתבע בבאקה אל גרביה, וזאת מהטעמים הבאים: א. לכאורה התובע היה זכאי לקבל כספים מהנתבע כבר ביום 30.4.09 עפ"י חשבונית מס 529, בסכום של 6,000 ₪. טוען התובע כי הנתבע לא שילם לו את הסכום כיוון שטען שאין לו כסף לשלם, והוא משך אותו חודשים ארוכים (ראה סעיף 7(ז) לעיל). בנסיבות אלה קשה לי להאמין כי התובע הסכים לקבל מהנתבע סכום של 4,500 ₪ בחודש אוקטובר 2009, כחצי שנה לאחר ביצוע העבודות שביצע בעבורו, וזאת בגין עבודות שביצע עבור אביו של הנתבע. מדוע שהתובע יסכים לקבל מהנתבע כספים עבור עבודות של אביו, ולא בגין עבודות של הנתבע עצמו?! ובכלל - אם אכן שילם הנתבע בעבור אביו, למה שהתובע ימתין כ"כ הרבה זמן בהגשת תביעתו בנדון (כ- 3 שנים), כאשר הוא רואה בבירור שלנתבע יכולות כספיות (שילם בעבור עבודות של אביו), אך הוא לא רוצה לשלם לתובע בעבור עבודות שביצע עבורו?! כל זה מחזק את טענת הנתבע כי התשלום ששילם לא היה בעבור עבודות שביצע התובע בעבור אביו, אלא בגין עבודות שביצע התובע בעבורו, בג'ת. ב. אם כגרסת התובע העבודות הוזמנו ע"י אביו של הנתבע, משמע שאביו של הנתבע יכול לתקשר על אף נכותו. אם כך, מדוע לא הביא את אביו של הנתבע לעדות שיעיד על הזמנת העבודות האמורה?! אי הבאת אביו של הנתבע לעדות ע"י התובע פועלת לחובת גרסתו מכח הכלל שבפסיקה הקובע לאמור כי צד שנמנע מלהביא עד רלבנטי בהעדר הסבר אמין וסביר, מעורר מדרך הטבע את החשד שיש דברים בגו וכי נמנע מהבאתו לעדות כי הוא חושש מעדותו ומחשיפתו לחקירה שכנגד. לשון אחרת, מחדל זה פועל לחובתו, ויש בו בכדי לתמוך בגירסת הצד היריב. על כן, ביהמ"ש רשאי להסיק מאי הזמנת עד רלבנטי כאמור, מסקנות מחמירות וקיצוניות נגד מי שנמנע מהבאת העד. לעניין זה ראה: יעקב קדמי, על הראיות, חלק שלישי, עמ' 1649. ג. התובע גם לא הביא לעדות מאן דהוא או מסמך שיעיד כי העבודות עבור אביו של הנתבע התבצעו בשנת 2009, כאשר הנתבע העיד שהעבודות שביצע התובע בסמוך לביתו של האבא (בבית אחיו של הנתבע) היו בשנת 2005. למשל - היה יכול התובע להציג הזמנת עבודה שביצע בעבור העבודות של אביו של הנתבע בשנת 2009. דא עקא, שהתובע בחקירתו הנגדית ציין כי לא הוציא הזמנת עבודה לעבודות שביצע עבור אביו של הנתבע (ראה סעיף 11(טו) לעיל), הגם שבחקירתו נגדית ציין כי נוהג להוציא הזמנות עבודה (ראה סעיף 11(ט) לעיל). אי הוצאת הזמנת עבודה ע"י התובע לעבודות שביצע עבור הזמנת אביו של הנתבע, גורעת ממהימנות גרסתו בנדון. ד. בתצהיר עדותו הראשית ציין התובע כי ביצע עבודות בביתו של אביו של הנתבע, עפ"י הזמנת אביו של הנתבע. רק לאחר שראה בתצהיר עדותו של הנתבע כי נטען שהתובע ביצע עבודות לא בבית אביו של הנתבע אלא ליד בית אביו של הנתבע, עבור אחיו של הנתבע, וגם זאת בשנת 2005, ציין התובע בחקירתו הנגדית כי הוא ביצע את העבודה (נשוא שני השיקים), בבאקה אל גרביה, ליד הבית של אביו של הנתבע (ראה סעיף 11(יד) לעיל). גם שינוי גרסה זו בעדותו של הנתבע (במקום בבית אביו של הנתבע ציין כי העבודות בוצעו ליד בית האב) גרעה ממהימנות גרסתו בנדון. ה. כאמור, הנתבע הודה כי בעבור השיק השני של 2,000 ₪ לא הוציא חשבונית מס (ראה סעיף 11(יד) לעיל). עבור השיק על סך של 2,500 ₪ נרשמה חשבונית שמספרה 533 בחודש יוני 2009, שמוענה לעבד נדאף, הוא התובע דנן (ראה עדותו של הנתבע עמ' 5 לפרו' ש' 27, המאשר כי הוא מוכר גם בשם "עבד"). אין כל איזכור באותה חשבונית על עבודה בבאקה אל גרביה בעבור אביו של הנתבע. כל אלה מחזקים את גרסת הנתבע כדלקמן: כי הובטחה לו חשבונית על שני השיקים, שלא קוימה ע"י התובע (שכן הוצאה חשבונית רק על שיק אחד). כי שני השיקים, בסכום כולל של 4,500 ₪, ניתנו בעבור עבודות התובע בעבורו ולא בעבור אביו. ו. כאמור, הגענו למסקנה לעיל כי סכום העבודות הראשונות סוכם על סך של 4,500 ₪. משכך, תשלום שני השיקים בחודש אוקטובר 2009, תואם יותר לתקופת העבודה של עבודת התובע בביתו של הנתבע בג'ת, וגם תואם את הסכום המוסכם. בנסיבות דלעיל, יש לומר כי הוכח לי בדרגת הסתברות הגבוהה מ- 51%, הנדרשת במשפט אזרחי, כי התשלום של 4,500 ₪, בשני שיקים של הנתבע, שלא הוכחש כי התקבלו ע"י התובע, ניתנו לתובע ע"י הנתבע בעבור העבודות שביצע בעבורו בג'ת, ולא בגין ביצוע עבודות ערטילאיות בביתו של אביו של הנתבע בבאקה אל גרביה. 19. לאור כל האמור לעיל אני קובע כי התובע לא הוכיח כי קיבל את הסכום של 4,500 ₪ בעבור עבודות שביצע בעבור אביו של הנתבע בבאקה אל גרביה. יותר שוכנעתי בנדון מגרסת הנתבע, שלטעמי גם הוכחה לי, כי שני השיקים שולמו בעבור הסכום המוסכם של 4,500 ₪ בגין ביצוע העבודות בביתו בג'ת. שאלה ג' - הוכחת ביצוע העבודות הנוספות 20. כאמור, טוען התובע כי ביצע עבודות נוספות בביתו של הנתבע, בסכום של 1,500 ₪. בגין עבודות אלה לא הוציא התובע הזמנת עבודה ו/או חשבונית. 21. טוען התובע בחקירתו הנגדית כי ביצע את העבודות הנוספות עפ"י הוראות הבנאי שעבד במקום, שאמר לו שיש המשך של העבודה (ראה סעיף 11(י) לעיל). דא עקא שהתובע לא הזמין לעדות את הבנאי שהורה לו על המשך העבודה, ומחדל זה משמש לחובת גרסתו בנדון. היה יכול התובע להביא לעדות בנדון גם את מהנדס ביתו של הנתבע שהוא אחיינו (ראה עדותו של הנתבע - סע' 12 (ו) לעיל), אך גם זאת לא עשה, ושוב יש לפרש זאת לחובת גרסתו. 22. ציין התובע כי ביצע את העבודות הנוספות כשבועיים עד שלושה לאחר ביצוע העבודות הראשונות (ראה סעיף 11(טז) לעיל). משכך לא ברור לי מדוע העבודות הנוספות לא נכללו במסגרת הזמנת העבודה שמספרה 743 מיום 21.7.09, שהוצאה לאחר ביצוע העבודות הנוספות. על כך נשאל התובע במסגרת חקירתו הנגדית ולא היתה לו תשובה (ראה סעיף 11(טז) לעיל). 23. כאמור טוען התובע בתצהיר עדותו הראשית כי העבודות הנוספות כללו חפירות לתעלות ביוב, שלא נכללו במסגרת העבודות המוזמנות הראשונות (ראה סעיף 7(ו) לעיל). יחד עם זאת, עיון ברשימת העבודות המוזמנות הראשונות מלמד כי כללו חפירות להכנת מערכת ביוב כמפורט בסעיף 7(ג) לעיל, המסכם את האמור בתצהירו של התובע בנדון. אז מה המדוייק?! ואם יש הבדל בין השניים מדוע לא טרח התובע לפרט ההבדל בתצהירו?! תמיהות אלה גורעת ממהימנות גרסת התובע בנדון. 24. כאמור, הנתבע מכחיש בתצהיר עדותו הראשית את העבודות הנוספות, ובחקירתו הנגדית אף ציין מדוע לא היה יכול התובע לבצע אותן במתכונתן כפי שטוען להן (ראה סעיף 12(ז) לעיל). גרסתו זו של הנתבע, בה נתתי אמון, גרעה עוד במהימנות גרסתו של התובע בנדון. 25. גם לא ברור לי מדוע התובע לא הוציא על העבודות הנוספות הזמנת עבודה מסודרת וחשבונית מס, כפי שעשה על העבודות הראשונות. הטעם שנתן כי לא עשה כן כיוון שלא שולמה החשבונית הראשונה, לא שיכנע אותי. 26. לאור כל אלה אני קובע כי התובע לא הוכיח את רכיב תביעתו הנוגע לעבודות הנוספות. סוף דבר 27. התובע לא הוכיח את תביעתו, ודינה להידחות. 28. אני מחייב התובע לשאת בהוצאות המשפט של הנתבע ובשכר טרחת עורך דינו, בסכום כולל של 3,500 ₪, שישולמו תוך 30 יום מיום מתן פסה"ד, שאם לא כן יישא הסכם הפרשי הצמדה וריבית כדין החל מיום מתן פסה"ד ועד ליום התשלום המלא בפועל. מחפרון (שופל)ציוד מכני הנדסי (צמ"ה)