שירותי ייעוץ ניהולי

המחלוקת העיקרית בין הצדדים לגבי הסכם הייעוץ היא בשאלה, האם בסיס חישוב עמלת השירותים שניתנו ע"י פיילוט לסיסטם, הוא על בסיס חודשי או שנתי? פיילוט טוענת שבסיס החישוב היה חודשי. בחודש בו עמדה פיילוט ביעדי המכירות היתה זכאית לכך שתשולם לה עמלה, כאמור בהסכם הייעוץ. חודש בו פיילוט לא עמדה ביעד המכירות - לא היתה זכאית לכך שתשולם לה עמלה באותו החודש. סיסטם טוענת, כי חישוב העמלות נקבע לפי חישוב מצטבר שנתי. מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא שירותי ייעוץ ניהולי: פתח דבר התובעת-הנתבעת שכנגד (להלן - פיילוט) הינה חברה פרטית אשר עוסקת, בין היתר, בניהול חברות, מתן שירותי תוכנה, מתן ייעוץ בענף הבניה והסלילה וייעוץ מחשבים. הנתבעת-התובעת שכנגד (להלן - סיסטם) הינה מעבדה מוסמכת ומאושרת בתחום הבניה והסלילה. טענות פיילוט בכתב התביעה ביום 1/9/05 נחתם בין הצדדים הסכם ייעוץ (להלן - הסכם הייעוץ הראשון) בו התחייבה פיילוט לנהל את סניפיה של סיסטם בבאר שבע ובירושלים. הסכם הייעוץ הראשון היה לתקופה שמיום 1.9.05 ועד ליום 31.11.06, כאשר התקופה שמיום 1.9.05 ועד ליום 31.12.05 הוגדרה בהסכם הייעוץ הראשון כתקופת ניסיון. בתום תקופת הניסיון, נפגשו נציגי הצדדים, על מנת לנסח הסכם ייעוץ חדש, שישקף הסכמות חדשות אליהן הגיעו הצדדים. ואכן, ב"כ סיסטם דאז, ניסח הסכם ייעוץ חדש והעבירו לעיון פיילוט (להלן - הסכם הייעוץ החדש). הסכם הייעוץ החדש אמנם לא נחתם, אך הוא קוים הלכה למעשה על ידי הצדדים. ביום 14.11.06, עקב חילופי גברא בסיסטם, ועוד בטרם תמה תקופת הסכם הייעוץ הראשון, פנתה סיסטם לפיילוט וביקשה להגיע להסכמות חדשות בקשר להמשך העבודה בשנת 2007. עיקר השינוי הנדרש על ידי סיסטם היה שינוי באופן חישוב העמלות מחישוב חודשי לחישוב שנתי. כך גם ביקשה סיסטם לשנות את בסיס חישוב העמלות לשנת 2006 לחישוב שנתי. פיילוט לא הסכימה לדרישה זו של סיסטם ודחתה אותה. פיילוט טוענת, כי סיסטם נותרה חייבת לה, בגין שירותי ייעוץ וניהול סניפים סך כולל של 443,376 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.1.07 ועד ליום הגשת התביעה, 27.1.09, ובסך הכל 509,103 ₪. שירות נוסף, שהעניקה פיילוט לסיסטם, הוא שימוש בתוכנת ACP. בגין השימוש בתוכנה סוכם, שסיסטם תשלם לפיילוט סך של 2,000 ₪ בתוספת מע"מ. יוער, כי פיילוט נמנעה מלציין בכתב התביעה, האם מדובר בתשלום חד-פעמי או בתשלום תקופתי. בחודש דצמבר 2007 חדלה סיסטם, באופן חד צדדי, לשלם בגין השימוש בתוכנה. יתרת חובה של סיסטם בגין אי תשלום דמי השימוש עומד ע"ס של 2,300 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מדצמבר 2007 ועד ליום הגשת התביעה, ובסך הכל 2,472 ₪. פיילוט העניקה לסיסטם גם שירותי ליווי וייעוץ תוכנה. בגין שירותים אלו הוסכם בין הצדדים, שסיסטם תשלם לפיילוט מידי חודש סך של 7,000 ₪ בתוספת מע"מ. החל מחודש ינואר 2008 חדלה סיסטם מלשלם עבור שירותים אלו. חובה של סיסטם בגין שירותי ליווי וייעוץ התוכנה עומד ע"ס 8,085 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מינואר 2008 ועד ליום הגשת התביעה, ובסך הכל 8,689 ₪. שירות נוסף, שהעניקה פיילוט לסיסטם, הוא ייעוץ בפרויקט עם משרד הבינוי והשיכון (להלן - משהב"ש). בהתאם למוסכם בין הצדדים, התחייבה סיסטם לשלם לפיילוט סך השווה ל-6% בתוספת מע"מ מהסכום שיקבע במכרז. בתחילה נקבע, כי תמורת ביצוע העבודות במסגרת המכרז תעמוד ע"ס 943,244 ₪. בדצמבר 2007 גדל הסכום והועמד על 1,586,706 ₪. עד לחודש ספטמבר 2007 שילמה סיסטם לפיילוט סך של 48,129 ₪ מהווים 6% מסכום הביצוע העבודות בסך 802,151 ₪. בגין יתרת הפרויקט בסך 784,555 ₪ סיסטם נותרה חייבת לפיילוט סך של 47,073 ₪ בתוספת מע"מ ובסה"כ 54,369 ₪. סכום זה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מחודש ספטמבר 2007 ועד ליום הגשת התביעה עומד ע"ס 59,035 ₪. לסיכום, סך כל החובות, שנותרה חייבת סיסטם לפיילוט, עומד ע"ס 579,299 ₪. טענות סיסטם בכתב ההגנה ביחס להסכם הייעוץ - סיסטם טוענת, כי ההתחשבנות שנעשתה בין הצדדים היתה על בסיס שנתי. התשלום החודשי, שבוצע בין הצדדים היה תשלום "על חשבון" ועד לעריכת ההתחשבנות השנתית. כך גם בתקופת הניסיון, ההתחשבנות היתה על בסיס מצטבר ולא על בסיס חודשי. הסכם הייעוץ החדש מעולם לא נחתם. יחד עם זאת, מטיוטת ההסכם ומפעילות הצדדים בפועל עולה, כי הסכמות הצדדים היו להתחשבנות שנתית. זאת ועוד, פיילוט לא הוכיחה קשר ישיר בין פעילות הסניפים בחודש מסוים לבין התשלום בגין אותו החודש, אשר מלמד על התחשבנות חודשית. הפגישה שביקשה סיסטם לקיים היתה לאור הבנת סיסטם, כי מנכ"ל פיילוט, מר אהרן כהן, אינו מנהל את המערך התפעולי והכספי בצורה הוגנת ומקיים את ההסכם בין הצדדים בחוסר תום לב, בין היתר בדחותו הכנסות מחודשים שבהם אין עמלה לחודשים מאוחרים יותר בהם יש עמלה. ביחס לשימוש בתוכנת ACP - בחודש דצמבר 2007 ביקשה סיסטם להפסיק את השימוש בשירותי התוכנה. עד מועד זה שילמה סיסטם בעבור השימוש בתוכנה באופן מלא. בין הצדדים לא היה מסמך או הסכם ביחס לשימוש בתוכנה ועל כן מיד כאשר הופסק השימוש בתוכנה, הופסק גם התשלום בגינה. ביחס לשירותי הליווי וייעוץ התוכנה - שירותי הליווי וייעוץ התוכנה הוזמנו ממר ערן כהן, בנו של מנכ"ל פיילוט, באופן אישי. השירות לא הוזמן מפיילוט. מר ערן כהן הורה כי התשלום בגין השירותים יבוצע לידי פיילוט, הואיל והוא עבד באותה עת כשכיר אצל צד שלישי. לפיכך, אין יריבות כלשהי בין פיילוט לסיסטם בגין מתן שירותי הליווי וייעוץ התוכנה, ויש למחוק סעיף זה מכתב התביעה. לגופו של עניין טוענת סיסטם, כי היא עמדה במלוא התשלומים, וזאת עד שמר ערן כהן חדל מלספק את השירותים באופן חד צדדי. ביחס לפרויקט עם משהב"ש - סיסטם מכחישה כל התחייבות לשלם עמלות לפיילוט מתוך הכנסות המכרז עם משהב"ש. סיסטם שילמה לפיילוט כל עוד פיילוט ניהלה את ביצוע ההתקשרות עם משהב"ש. פיילוט הפסיקה באופן חד צדדי מלמלא את התחייבויותיה ולפיכך ולמן אותו מועד היא אינה זכאית שוב לעמלה נוספת. בהתאם לכך התשלום הופסק. סיסטם טוענת, כי אין כל התחייבות לתשלום עמלות מכלל הפרויקט. זאת ועוד, החל מדצמבר 2007 מדובר בהתקשרות חדשה עם משהב"ש. כל סיכום קודם בין פיילוט לסיסטם לא חל עליה. טענות סיסטם בכתב התביעה שכנגד בהסכם הייעוץ הראשון הוסכם, כי סניפיה של סיסטם מנוהלים על ידי פיילוט כיחידות רווח. שכרה של פיילוט, כאמור בסעיף 7 להסכם הייעוץ הראשון, הינו עמלה המחושבת בהתאם להפרש שבין מחזור המכירות לבין הוצאות התפעול. העמלות שהיו אמורות להתקבל על ידי פיילוט הינן פועל יוצא של גביה בפועל בלבד. עוד נקבע בהסכם הייעוץ הראשון, כי במהלך תקופת הניסיון תשולמנה לפיילוט עמלות "על חשבון" בלבד. בשל דרישות פיילוט לשנות את אחוזי העמלות, נוסח בין הצדדים הסכם הייעוץ החדש, אשר לא נחתם, אולם הצדדים קיימו אותו בפועל בכל הקשור לענייני ההתחשבנות ביניהם. גם בהסכם הייעוץ החדש, התייחסו הצדדים לגבייה בפועל, ונקבע כי רק מתוך גביה ממשית תהיה פיילוט זכאית לתשלומי עמלות. גם בהסכם הייעוץ החדש הסכימו הצדדים על התחשבנות על בסיס שנתי. בחישוב עמלות באופן מצטבר לשנת 2006, זכאית היתה פיילוט לעמלה בסך 53,634 ₪, אשר בתוספת מע"מ מהווים סך של 62,483 ₪. במהלך שנת 2006 שולמו לפיילוט עמלות בסך 270,911 ש"ח. לפיכך, על פיילוט להשיב לסיסטם סך של 313,257 ₪, נכון ליום הגשת התביעה שכנגד, 25.3.09. טענות פיילוט בכתב ההגנה שכנגד טענת סיסטם לחישוב העמלות באופן שנתי הינה חסרת בסיס הן בחוזים בין הצדדים והן באופן קיומם בפועל. כל פירוש של סיסטם לתשלום עמלות שנתי הוא שונה בתכלית מהאמור מפורשות בהסכם ומאופן קיומו בפועל על ידי הצדדים. בנספחים שצורפו לכתב התביעה מבוצעים מידי חודש חישובים חודשיים לעניין ההוצאות וההכנסות. גם טענתה של סיסטם לחישוב של "ממוצע חודשי" אינו נכון ואין לו תימוכין במסמכים ו/או בקיום בפועל של ההסכם. דיון והכרעה הסכם הייעוץ המחלוקת העיקרית בין הצדדים היא בשאלה, האם בסיס חישוב עמלת השירותים שניתנו ע"י פיילוט לסיסטם, הוא על בסיס חודשי או שנתי? פיילוט טוענת שבסיס החישוב היה חודשי. בחודש בו עמדה פיילוט ביעדי המכירות היתה זכאית לכך שתשולם לה עמלה, כאמור בהסכם הייעוץ. חודש בו פיילוט לא עמדה ביעד המכירות - לא היתה זכאית לכך שתשולם לה עמלה באותו החודש. סיסטם טוענת, כי חישוב העמלות נקבע לפי חישוב מצטבר שנתי. בפתח הדברים יאמר, כי אמנם הסכם הייעוץ החדש מעולם לא נחתם על ידי הצדדים, אך אין מחלוקת, כי הצדדים פעלו על פיו הלכה למעשה. לשם הנוחות, להלן אביא את הסעיפים הרלוונטיים מתוך ההסכמים. בסעיף 7.א. להסכם הייעוץ הראשון נקבע כך: "עמלות היועץ: עמלות היועץ יהיו ביחס ישיר למחזור המכירות שיהיה מעבר למחזור המכירות הקיים כיום בסניפים אל מול הוצאות התפעול של הסניפים, דהיינו אם כיום מחזור המכירות של סניף באר שבע עומד בממוצע חודשי ע"ס 250,000 ₪ ואילו הוצאות התפעול כיום עומדות ע"ס 125,000 ₪, במידה ובזכות פועלו של היועץ יעמוד היחס בין מחזור המכירות לבין הוצאות התפעול על פחות מ-50%, יקבל כעמלת יועץ את ההפרש. כלומר, במידה ויחס בין מחזור המכירות לבין הוצאות התפעול יעמדו על כ-40% יקבל היועץ סך של 10% ממחזור המכירות בתוספת מע"מ כחוק. עמלת היועץ תשולם ב-10 לחודש שלאחר מתן השירות וכנגד חשבונית מס כחוק. למען הסר ספק, עמלת היועץ תשולם לו רק כפועל יוצא של גביית התשלומים מהיקף המכירות החודשי, דהיינו, העדר גבייה בגין ביצוע עבודות לא ייחשב כחלק מהיקף המכירות באותו בחודש (כך במקור, נ"ש). "גבייה" פירושה: פרעון המחאות דחויות, תשלומים במזומן ו/או הוראות העברה לחשבון הבנק". בסעיף 7.א. להסכם הייעוץ החדש נקבע כך: "עמלות היועץ: עמלות היועץ יהיו ביחס ישיר למחזור המכירות שיהיה מעבר למחזור המכירות הקיים כיום בסניפים אל מול הוצאות התפעול של הסניפים דהיינו: 1. מיום 1.1.06 אם מחזור המכירות יהיה כך שהיחס בין מחזור המכירות לבין הוצאות התפעול יעמוד על פחות מ-55% יקבל היועץ כעמלת יועץ את ההפרש. 2. במידה ועד חודש יוני 2006 יגיע מחזור המכירות לסך של 650,000 ₪ בחודש, כי אז מאותו מועד ואילך במידה ומחזור המכירות יהיה כך שהיחס בין מחזור המכירות לבין הוצאות התפעול יעמוד על פחות מ-56% יקבל היועץ כעמלת יועץ את ההפרש. 3. במידה ועד חודש דצמבר 2006 יגיע מחזור המכירות לסך של 900,000 ₪ בחודש, כי אז זכאי היועץ לעמלת יועץ על פי יחס מחזור המכירות לבין הוצאות של 56% כאשר החישוב יעשה מחדש רטרואקטיבית כאילו שהיחס בין מחזור המכירות לבין הוצאות התפעול עמד על פחות מ-56% מיום 1.1.06. כלומר, במידה ויחס בין מחזור המכירות לבין הוצאות התפעול יעמוד על כ-40% יקבל היועץ סך של 10% ממחזור המכירות בתוספת מע"מ כחוק. עמלת היועץ תשולם ב-10 לחודש שלאחר מתן השירות וכנגד חשבונית מס כחוק. למען הסר ספק, עמלת היועץ תשולם לו רק כפועל יוצא של גביית התשלומים מהיקף המכירות החודשי, דהיינו, העדר גבייה בגין ביצוע עבודות לא ייחשב כחלק מהיקף המכירות באותו חודש. "גבייה" פירושה: פירעון המחאות דחויות, תשלומים במזומן ו/או הוראות העברה לחשבון הבנק". יש לקבל את טענת פיילוט ולפיה ההתחשבנות בין הצדדים תעשה על בסיס חודשי ולא על בסיס שנתי. הדברים עולים בבירור הן מלשון ההסכמים והן מהתנהגות הצדדים במהלך הפעילות המשותפת. מלשון ההסכם, ניתן ללמוד כי כוונתם של הצדדים היתה להתחשבנות חודשית. לפיכך השתמשו הצדדים בהסכם הייעוץ הראשון במילים: "ממוצע חודשי", "תשולם ב-10 לחודש", התשלום יהיה "כפועל יוצא של גביית התשלומים מהיקף המכירות החודשי", "העדר גביה ... לא ייחשב כחלק מהיקף המכירות באותו החודש". כך המשיכו הצדדים לכתוב גם בהסכם הייעוץ החדש: בסעיף 7(3) עוסקים הצדדים בסך המכירות בחודש ובהמשך חוזרים הצדדים על התשלום שיבוצע ב-10 לכל חודש, אשר יחושב כפועל יוצא של היקף המכירות החודשי. גם התנהגות הצדדים מלמדת על כוונתם לבצע התחשבנות חודשית. כך למשל, נערכו והופקו דוחו"ת חודשיים, כאשר חלקם אף נחתמו ע"י הגב' חוה קסל, מנהלת הכספים של סיסטם (להלן - גב' קסל). הדוחו"ת צורפו כנספח ד' לכתב התביעה. בדוחו"ת פורטו הכנסות, הוצאות, אחוזי גבייה וגובה העמלה לה זכאית פיילוט בגין אותו חודש. מר ערן כהן ומר אהרון כהן, שהעידו מטעם פיילוט, מאשרים בתצהירי עדותם, כי נערכה בין הצדדים ישיבה חודשית בעניינים כספיים. לקראת ישיבה חודשית זו היה מפיק מר ערן כהן דוחו"ת, אשר שיקפו את מצב ההכנסות וההוצאות לאותו חודש, לרבות ההתחשבנות בין הצדדים (סעיף 9.5 לתצהירים). הדברים אומתו באמירתה של עו"ד אלישבע אהרוני, ב"כ סיסטם, בפני (עמ' 4 לפרוטוקול, שורה 19): "מסכימה שהיתה ישיבה חודשית לבדיקת הנתונים הכספיים באותו חודש". תימוכין לטענת פיילוט, ולפיה ההתחשבנות בין הצדדים היא על בסיס חודשי, עולה מתצהירו של דר' בויקו, מנכ"ל סיסטם (להלן - דר' בויקו), אשר בסעיף 19 לתצהירו מצהיר: "... ד"ר בויקו, הבין כי מנכ"ל התובעת, מר אהרון כהן, אינו מנהל את המערך התפעולי והכספי בצורה הוגנת, מהתל בו ומקיים את ההסכם בין הצדדים בחוסר תום לב כך בין היתר בדחותו הכנסות מחודשים שבהם אין עמלה לחודשים מאוחרים יותר בהם יש עמלה. מנכ"ל הנתבעת ביקש להדגיש כי הדבר אינו לרוחו בפרט ובמיוחד כאשר החישוב הינו על בסיס שנתי בסופו של דבר". מתוך הדברים עולה, כי דר' בויקו התנגד להסטת הכנסות מחודש לחודש, דבר שיכול להשפיע על עמלות פיילוט. אילו אכן היה מדובר בהתחשבנות שנתית, לא היתה לכך כל משמעות. רק אם מדובר בחישוב על בסיס חודשי יכולה להיות משמעות להסטתן של הכנסות מחודש אחד למשנהו. למעלה מן הצורך ייאמר, כי אין מחלוקת, שנוסח הסכם הייעוץ החדש, נוסח על ידי עו"ד מטעמה של סיסטם. לו ביקשה סיסטם לשנות דבר מדפוסי עבודת הצדדים על פי הסכם הייעוץ הראשון ולעבור להתחשבנות שנתית, היה עליה לציין זאת באופן מפורש בהסכם הייעוץ החדש. מלשון ההסכם עולה בברור, כי בשני הסכמי הייעוץ נקבע שהתשלום לפיילוט מותנה בגביית התשלומים בפועל. אין מחלוקת בעניין זה. סיסטם טוענת, כי לא הצליחה לגבות תשלומים מאחד מלקוחותיה, איזוטסט בע"מ (להלן - איזוטסט), בסך כולל של 946,922 ₪ (ראה סעיף 10 לכתב התביעה שכנגד וסעיף 21 לתצהיר עדותו של דר' בויקו). מכיוון שהעמלות לפיילוט חושבו רק מתוך הכספים שנגבו בפועל, סכום זה הפחית את עמלת פיילוט באופן משמעותי. פיילוט דוחה את טענותיה של סיסטם, וטוענת, כי הנטל על גביית הכספים מאיזוטסט היה על סיסטם וזו אף מנעה מפיילוט לבצע כל פעילות כדי לגבות את הכספים האמורים. בנוסף טוענת פיילוט, כי בסופו של דבר סיסטם גבתה מאיזוטסט את מלוא הסכום, ולכן אין ממש בטענתה לעיכבון הגבייה ולהפחתת העמלה שמגיעה לפיילוט. דין טענותיה של פיילוט, בהקשר זה, להידחות. ראשית, לא הוכח, כי הנטל לגביית התשלומים מאיזוטסט רבץ על כתפיה של סיסטם. סעיף 7.ו. להסכם הייעוץ החדש קובע: "כל הסכומים המוסכמים ישולמו כדמי ייעוץ רק במידה ויהיה טיפול נאות ורציני של היועץ בגביית הכספים המגיעים לחברה". לשון הסעיף ברורה והיא מטילה על פיילוט את האחריות לגביה. פיילוט לא הוכיחה, כי סיסטם מנעה ממנה את אפשרות גביית הכספים מאיזוטסט. פיילוט גם לא הוכיחה, כי סיסטם אכן גבתה את מלוא הסכומים אותם היתה חייבת איזוטסט. הסתמכות על לשון ההסכם שנכרת בין סיסטם לאיזוטסט (סומן כמוצג ת/5) אשר קובע מנגנון תשלומים, לא מוכיח כי אכן תשלומים אלו בוצעו בפועל. הן בהסכם הייעוץ הראשון והן בהסכם הייעוץ החדש לא צוין, כי הפעילות עם איזוטסט שונה או מוחרגת מיתר פעילות הצדדים אל מול לקוחות סיסטם. לפיכך, אין בסיס לטענת פיילוט, כי יש להבחין בין הדברים. ממילא דין הגביה מאיזוטסט כדין הגביה מכל שאר הלקוחות, פעילות שהיתה באחריות פיילוט. פיילוט מסתמכת על כרטסות הנהלת החשבונות של סיסטם (מוצגים ת/1 - ת/2). הכספים, המצויינים שם, מלמדים על גבייה מאיזוטסט. לא ברור האם הגבייה מתייחסת לחוב שבגינו קוזזה העמלה של פיילוט. סתירה לטענת פיילוט בדבר סילוק חובה של איזוטסט ניתן למצוא במאזנה של סיסטם, שצורף כנספח ה' לתצהיר עדותו של דר' בויקו, שם נראה בברור, כי הופרשו לחובות מסופקים כספים שטרם נגבו מאיזוטסט. משנקבע, כי בסיס ההתחשבנות בין הצדדים היה על בסיס חודשי, ומשנקבע, כי יש לקזז מעמלת פיילוט את הכספים שטרם נגבו מלקוחות סיסטם, נותר לבדוק סכום העמלות להן היתה זכאית פיילוט, אם בכלל. בעניין זה מקובלים עלי הדו"חות החודשיים, שצורפו כנספח ד' לכתב התביעה, ואשר נערכו ע"י גב' קסל בזמן אמת, כדי לקבוע את גובה העמלה החודשית המגיעה לפיילוט, כדלהלן: חודש עמלה 9/05 18,962 10/5 0 11/05 64,619 12/05 117,695 1/06 102,133 2/06 47,408 3/06 39,663 5/06 1,284 6/06 0 7/06 0 8/06 0 9/06 0 סה"כ 391,764 ₪ המדובר בדוחו"ת, שנערכו על ידי מנהלת הכספים של סיסטם, וצורפו על ידי פיילוט לכתב התביעה כהוכחה לסכום המגיע לפיילוט. בנסיבות אלו יש לאמץ האמור בדוחו"ת. יצויין, כי אין דו"ח בנוגע לחודש אפריל 2006, אולם פיילוט בעצמה בסעיף 70 לכתב סיכום טענותיה מאשרת, כי איננה זכאית לעמלה בגין חודש זה. אמנם גב' קסל העידה (סעיף 20 לתצהיר העדות), כי המדובר היה בדוחו"ת זמניים, אך אין לכך כל זכר בדוחו"ת עצמם, ועל כן יש לדחות הטענה ולקבל האמור בדוחו"ת. פיילוט טוענת, כי שולם לה סך של 482,057 ₪. כפי שעולה מחוות דעתו של רו"ח אוסדצי, רואה החשבון של סיסטם, מיום 18.3.09, אשר צורפה כנספח ב' לכתב ההגנה, סיסטם אינה חולקת על סכום זה. עולה מן הדברים, כי פיילוט קיבלה סכום העולה על הסכום לו היתה זכאית. את ההפרש בסך 90,293 ₪ על פיילוט להשיב לסיסטם. משהב"ש במהלך עדותו של דר' בויקו, הוצג לו מזכר מיום 26.8.04, אשר נכתב ונחתם על ידו ונושא את הכותרת "סיכום" (סומן כמוצג ת/4). להלן תוכן המסמך: "סוכם בין חברת סיסטם מעבדות מתקדמות לבין אהרון כהן עד (כך במקור - נ"ש) דמי יעוץ בפרוייקטים שקשורים עם משרד השיכון במידה וחברת סיסטם תזכה בשני מכרזים (ההדגשה איננה במקור - נ"ש). עמלה בגובה 6% (שישה) בהתאם לתוצאות המכרז". פיילוט טוענת, כי מגיעה לה עמלה בגין שירותים שנתנה לסיסטם בעניין מכרז משהב"ש, בגובה 6% מסך תוצאות המכרז. דין טענת פיילוט להידחות. פיילוט לא הוכיחה, שסיסטם זכתה בשני מכרזים, ולפיכך לא התקיים התנאי לתשלום העמלות כפי שנוסח במזכר. פיילוט גם לא הוכיחה, מהו הסכום הסופי שקיבלה סיסטם ממשהב"ש ושממנו אמורה להיגזר עמלתה של פיילוט. פיילוט ביקשה להסתמך על חשבון, שהגישה סיסטם בחודש דצמבר 2007 ואשר צורף כנספח י' לתצהיר עדותו של מר אהרון כהן. אין בחשבון זה כדי להוכיח את טענת פיילוט, שכן לא ברור אם חשבון זה אכן הוגש ואיזה סכום מתוך חשבון זה אושר לגבייה. שימוש בתוכנת ACP, שירותי ליווי וייעוץ תוכנה פיילוט לא הרימה את הנטל להוכיח, שסיסטם התחייבה לשאת בתשלומים בגין שירותים אלו. פיילוט לא הציגה הסכם התקשרות בינה ובין סיסטם. כמו כן, פיילוט לא הוכיחה את פרק זמן ההתקשרות ו/או את גובה התשלום שהוסכם בין הצדדים. לפיכך, דין טענות אלו להידחות. סיכום התביעה העיקרית נדחית. התביעה שכנגד מתקבלת חלקית, באופן שפיילוט תשלם לסיסטם סך של 90,293 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה שכנגד, 25.3.09, ועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, פיילוט תשא בהוצאות סיסטם ובשכר טרחת בא כוחה בסך 30,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.שירותי ייעוץשירותי יעוץ