תיקונים בחוק הערבות

חוק הערבות עבר תיקונים מסוימים, והתיקון הרלוונטי למועד בו נתנה ערבות הנתבע, (16.7.95) הוא תיקון תשנ"ב. תיקון תשנ"ב קבע הוראות לגבי ערבות של ערב יחיד, לרבות הגדרתה והתנאים למימושה. תיקון מיום 22.4.92 לחוק הערבות (תיקון תשנ"ב) הוסיף על סעיפי החוק פרק נוסף הדן בערבותו של ערב יחיד. הוראות הפרק באו להגן על "ערב יחיד" מפני תוצאות מסויימות כשהרקע לתיקון הוא רקע חברתי - כלכלי, כפי שבא לידי ביטוי בהצעת החוק: "להגן על הערב היחיד מפני פגיעה בלתי סבירה בו כתוצאה מחתימת ערבות..." (דברי הסבר, ה"ח 2072 תשנ"א עמ' 331). ביום 4.11.97 אושר תיקון נוסף לחוק הערבות, (תיקון תשנ"ח) הבא לשנות מהוראות תיקון תשנ"ב. אלא שהוראות החוק הרלוונטיות לענייננו הן אלו של תיקון תשנ"ב, שכן הן חלות לגבי ערבויות אשר נתנו בין תיקון תשנ"ב לבין יום 1.6.98. תיקון תשנ"ב חל על ערבות לחיוב שנתן יחיד לנושה (ס' 17 א' (א) לחוק). ערב יחיד - "למעט בן זוגו של החייב ולמעט שותף של החייב בין בשותפות רשומה ובין בשותפות שאינה רשומה. היה החייב תאגיד, לא ייחשב כערב יחיד גם מי שהוא בעל ענין בתאגיד, כהגדרתו בחוק ני"ע (התשכ"ח 1968)". "חיוב" - 17א (ב)(2) "חיוב בין שבוצע ובין שטרם בוצע, שהסכום המירבי של הקרן אינו עולה על 40,000 ש"ח". ערבות