סעד הצהרתי ביטוח פנסיה

דוגמא להחלטה בנושא סעד הצהרתי ביטוח פנסיה: המשיב הגיש תובענה לסעד הצהרתי אודות תוקף פוליסת ביטוח פנסיה שעשתה מעסיקתו, מפעלי נייר בע"מ, אצל המבקשת. המבקשת הגישה בקשה למחיקת התביעה על הסף ו/או להעברת הדיון בתובענה לביה"ד האיזורי לעבודה בחיפה, מחמת העדר סמכות עניינית. לטענת המבקשת, הסמכות העניינית לדון בתובענה, נתונה לביה"ד האיזורי לעבודה, מאחר ומדובר בעניין שבין עמית לבין קרן פנסיה. לטענתה, "מבטחים החדשה" הנה קרן פנסיה המהווה "קופת גמל" לעניין חוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958, ולכן חל במקרה זה סעיף 24(א)(3) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט - 1969, הקובע כי לביה"ד האיזורי לעבודה סמכות ייחודית לדון בתביעות של חברי קופת גמל - כמשמעותן בחוק הגנת השכר, ובלבד שהתובענה נובעת מהחברות בקופה או מחבות המעביד לקופה. לטענת המבקשת, בית המשפט העליון קבע כי אחד המבחנים בנושא הסמכות העניינית, הנו האם אלמלא חברותו של אדם בקופת הגמל, לא היה נוצר מצב שעל פיו נפגעת זכות שלו ועקב זאת קמה לו עילת תביעה (המבקשת מפנה אל דב"ע 32/97-6 מבטחים נ' מזל אבשלום, פד"ע לב 228; ע"א 2618/03 פי.או.אס נ' ליפקונסקי, פ"ד נט(3) 497; דב"ע 3-254/נג הוצאת ספרים יבנה בע"מ נ' דוידזון, פד"ע כד 425, 433). לטענת המבקשת, העמית תובע אותה בגין קצבת נכות המגיעה לו לטענתו מקרן הפנסיה, ולכן מתקיים המבחן לפיו, אלמלא חברותו של המשיב בקרן הפנסיה, קמה לו עילת תביעה, ולכן הסמכות הייחודית היא לביה"ד האיזורי לעבודה. המשיב טוען כי יש לדחות את הבקשה, שכן התובענה אינה נוגעת ליחסי עובד-מעביד, ואף לא מתייחסת ליחסי עבודה והביטחון הסוציאלי, אלא נוגעת לפוליסת ביטוח המעלה סוגיות וטענות ביטוחיות בלבד. לטענתו, אין התביעה עוסקת בגובה ההפרשות לקופת הגמל, ולא לזכותו להיות חבר בקרן או לחובת המעביד לממן זכות זו . לטענת המשיב, מאחר ואין חולק כי הוא חבר בקרן הפנסיה, וכי מעבידו מודה שצירף אותו להסדר הפנסיוני הכולל פנסיית נכות חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה, ואין חולק כי המעביד הפריש דמי גמולים בגין המשיב לקרן הפנסיה, הרי שהתביעה מצטמצמת לשאלה האם התובע זכאי לתשלומי פנסיית נכות חודשית עפ"י הפוליסה כתוצאה מאובדן כושר עבודה שנגרם עקב פגיעה בתאונת עבודה, ולכן מדובר בעניין ביטוחי מובהק שאין לו קשר ליחסי עובד מעביד ו/או למשפט העבודה והביטחון הסוציאלי. המבקשת לא הגישה תשובה, למרות החלטתי מיום 18.11.12, שעפ"י רישומי נט המשפט נשלחה לבא כוחה ביום 21.11.12. לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים, אני מורה על דחיית הבקשה, כמפורט להלן. דיון והכרעה אין חולק, כי מדובר בתביעה של חבר נגד קופת גמל. המחלוקת אפוא היא בשאלה, האם התובענה נובעת מחברות המשיב בקופה, או מיחסי עובד ומעביד - בהתאם לסעיף 24(א)(3) לחוק בית הדין לעבודה, הקובעת כלהלן: 24. סמכות בית דין איזורי א. לבית דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדון - ... (3) תובענות של חברים או חליפיהם או של מעבידים או חליפיהם נגד קופות-גמל, כמשמעותן בחוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958, או תובענות של קופות-הגמל נגד חבריהן או חליפיהם או נגד מעבידים או חליפיהם הכל אם התובענות נובעות מהחברות בקופות או מחבותם של מעבידים לקופות, לפי הענין וכן כל תובענה לקצבה הנובעת מיחסי עובד ומעביד. [הדגשה שלי, ה.א.] הפסיקה קבעה כי רישא סעיף 24(א)(3) מדבר על יחסי חברות בקופת גמל, ללא זיקה ליחסי עובד מעביד, כל עוד היחסים קשורים רעיונית ליחסי עובד-מעביד. ראה: דב"ע מח/6-6 ברוכים משה נ' קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבניין, פד"ע כ 307. ואולם, במקרים אלה, עדיין כפופה הסמכות העניינית לתנאי הקבוע בסעיף 24(א)(3) כי "התובענות נובעות מהחברות בקופות", באופן כך שעילת התביעה צריכה להיות מבוססת על זהות הצדדים - לתביעות של חברים, עובדים, מעבידים וקופת גמל, ומבחינת העילה - היא צריכה לנבוע מהחברות של החברים (או מחבות המעביד לקופה, שאינו רלוונטי במקרה שבפניי). ראה: סעיף 5 להחלטת כב' סגנית הנשיאה הש' פרוז'ינין, בש"א (ביה"ד האיזורי לעבודה ירושלים) 1385/08 כלל ביטוח נ' יעל גבאי (ניתן ביום 28.09.08, ); בש"א (איזורי לעבודה חיפה) 1571/04, ע"ב 1678/04 לזר נ' מגדל ביטוח ( ניתן ביום 26.08.04) (והשווה - בעניין לזר נקבע כי מדובר בסמכות עניינית של ביה"ד לעבודה, אך דובר שם בנסיבות שונות בהן המבטחת הפחיתה ו/או הפסיקה תשלומים לעובדי מפעל, לאחר שהמפעל נקלע לקשיים כלכליים ולא שילם לה את הפרמיות בגין יתר עובדיו, הוצא למפעל צו הקפאת הליכים ומונו מנהלים מיוחדים). כבר נפסק כי מן הראוי לפרש את סמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה, באופן דווקני ומצמצם. ראה: ע"ע 407/05 לם נ' מבטחים; ע"א 2618/03 פי.או.אס נ' ליפקונסקי; ע"א 64/72 ההסתדרות הכללית של העובדים נ' ד"ר בועז מואב; מ' גולדברג "דיני עבודה", כרך שלישי הוצאת סדן עמ' 23. אף נפסק, כי את המונח "תובענות הנובעות מהחברות בקופות" יש לתחום לתחום משפט העבודה בלבד. ראה: סעיף 5 להחלטת כב' סגנית הנשיאה הש' פרוז'ינין, בש"א (ביה"ד האיזורי לעבודה ירושלים) 1385/08 כלל ביטוח נ' יעל גבאי (ניתן ביום 28.09.08, ), להלן: "עניין יעל גבאי". כב' סגנית הנשיאה הש' פרוז'ינין, מתייחסת בהחלטה בעניין יעל גבאי, להחלטה בעניין מזל אבשלום אליה הפנתה המבקשת (דב"ע 32/97-6 מבטחים נ' מזל אבשלום, פד"ע לב 228), וקובעת כי בקביעות בעניין מזל אבשלום "אין משום זניחת הדרישה לקיומו של סכסוך הנוגע בבסיסו למשפט העבודה, ואין די בעצם החברות כשלעצמה בעניין זה. המבחן שנקבע שם הינו מבחן רחב ביותר, ואין די בו כדי להקים בלעדיות על קשת המצבים העשויים לבוא בגדרי ההוראה, ואין לומר כי על-פיו בלבד ייקבעו העילות ה"נובעות מהחברות בקופה"" [הדגשה שלי, ה.א.]. ראה: סעיף 5 להחלטת כב' סגנית הנשיאה הש' פרוז'ינין, בש"א (ביה"ד האיזורי לעבודה ירושלים) 1385/08 כלל ביטוח נ' יעל גבאי (ניתן ביום 28.09.08, ). גם כב' השופט אילן איטח פירש את המונח "נובעות מהחברות בקופה" על פי מבחן תכליתי: "... אנו סבורים שאת הביטוי "התובענות נובעות מהחברות בקופה" יש לפרש באופן תכליתי ולקרוא לתוכו את הדרישה כי ייחודה של התובענה יהיה במשפט העבודה ולא בחוזה הביטוח שהוא בבחינת הדין הכללי. ...כל פירוש אחר יביא לתוצאה לפיה כל התובענות של עובדים כנגד חברות ביטוח בקשר לפוליסות ביטוח מנהלים, שעניינן חוזה הביטוח, יתבררו בפני בית הדין. לא זה המצב היום בבתי הדין ולא זו התוצאה אליה כיוון, לטעמנו, חוק בית הדין לעבודה". [הדגשה שלי, ה.א.] ראה: ע"ב (ת"א) ברון ראובן נ' מגדל ( ניתן ביום 15.08.05). כך, לדוגמא, בית הדין נוהגים לקבוע כי קיימת סמכות עניינית לבית הדין לעבודה, כאשר בנוסף לטענות העובד נגד קופת הגמל, יש לו גם טענות המופנות כלפי המעביד - דבר שלא מתקיים במקרה שבפניי. ראה: החלטת כב' הנשיא אדלר, בר"ע 1557/02 מנולייף מנורה נ' יונתן בורגן ואח' ( ניתן ביום 25.12.02). וכך למשל, נפסק כי סעיף 24(א)(3) אינו חל כאשר "עילת תביעתה של המשיבה כנגד המבקשת, אינה נוגעת ליחסי עבודה, אלא להתנהגות המבקשת במסגרת משא ומתן לכריתת חוזה, ועל כן אין הצדקה כי תידון בביה"ד לעבודה". אמנם בענייננו אין מדובר בשלב של מו"מ לכריתת חוזה, ואולם מדובר באופן דומה בטענות חוזיות ביטוחיות. ראה: ת"א (מחוזי ת"א) 2668/99 בורובסקי נ' מנורה, אשר אושר ע"י ביהמ"ש העליון - רע"א 7914/00 מנורה נ' בורובסקי. התביעה שבפניי, הנה תביעה מכוח פוליסת ביטוח, והעילות בה ביטוחיות - חוזיות, בהתאם לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981. המבקשת ביטחה את המבקש לעניין אירועים ביטוחיים שונים, בכללם אובדן כושר עבודה. כעת עותר המשיב לאכוף התחייבות זו, התובענה היא לקיום תנאי הפוליסה. בנסיבות אלה, כאשר עילת התביעה אינה הזכאות להיות מבוטח, אלא במימוש חוזה הביטוח, בדומה לנסיבות תיק ע"ב (ת"א) 110/03 ברוך ראובן נ' מגדל ( ניתן ביום 15.08.05) שם נקבע כלהלן: "תובענה שעילתה הזכות להיות מבוטח בביטוח אובן הכושר היא תובענה הנובעת מהיחסים החוזיים שבין התובע כעובד לבין הנתבעת כמעביד ולכן תתברר בבית הדין לעבודה. אך כאשר עסקינן בשלב השני הנוגע למימושו של חוזה הביטוח עסקינן בתובענה הנובעת מהיחסים החוזיים שבין התובע כמבוטח לבין הנתבעת כמבטח, ותביעה שכזו אינה מסורה לסמכותו של בית הדין לעבודה לאור תכלית הקמתו". [הדגשה שלי, ה.א.] וראה גם דברי כב' השופטת פנינה לוקיץ': "ענין התביעה שבפני הינו מימוש זכויות של התובע, כעמית בקרן הפנסיה, ביחס לפנסיית נכות אשר כל מאפייניה, למעט השם, זהה לביטוח אובדן כושר עבודה. אין המדובר במחלוקת שנתגלעה בין התובע לבין קרן הפנסיה באשר לזכויות פנסיוניות, או זכויות אחרות אשר יש להן זיקה ליחסי עובד-מעביד, אלא מדובר בתביעה שכולה במישור הביטוחי". ראה: תא"מ (קריות) 44785-02-10 יוזמה קרן פנסיה נ' קטנר ( ניתן ביום 08.02.11). לפיכך, מדובר בתביעה מכוח התחייבות ישירה של המבקשת כלפי המשיב, שאינה תביעה הקשורה למשפט העבודה. התובענה נעדרת פן ביטוחי-סוציאלי, והנה בתחום הביטוחי-מסחרי. ראה פסק דינו של כב' הש' גרוניס, כתוארו דאז: רע"א 10471/07 גור ישראלי נ' הפניקס ( ניתן ביום 19.08.04). וראה גם: תא"מ (קריות) 44785-02-10 יוזמה קרן פנסיה נ' קטנר ( ניתן ביום 08.02.11). כדברי כב' סגנית הנשיאה הש' פרוז'ינין: "סמכות בית הדין אינה משתרעת על מקרים שבהם המחלוקת עצמה נובעת באופן ישיר מנושא ביטוחי מובהק, שאין לו קשר ישיר ליחסי עובד-מעביד. העובדה שפוליסת הביטוח הינה תולדה היסטורית של קיום יחסי עבודה, שבמסגרתם בוטח העובד כל ידי המעביד או שהיה חייב להיות מבוטח בה על ידי המעביד, אינה מקנה, כשלעצמה, סמכות עניינית לבתי הדין לעבודה. לא עצם החברות בקופה היא הקובעת את סוג העילה וסיווג הסכסוך, אלא מהותה של הזכות הנפגעת, בשים לב לשאלה האם מקור הפגיעה הינו במסגרת יחסי המבוטח והקופה בפן הביטוחי-מסחרי או שמא בפן הביטוחי-סוציאלי". [הדגשה שלי, ה.א.] ראה: סעיף 6 להחלטת כב' סגנית הנשיאה הש' פרוז'ינין, בש"א (ביה"ד האיזורי לעבודה ירושלים) 1385/08 כלל ביטוח נ' יעל גבאי (ניתן ביום 28.09.08, ). מצאתי אפוא, כי עפ"י ההלכות שנקבעו בפסיקה, קיימת לבית משפט זה סמכות עניינית לדון בתביעה. סיכומו של דבר, שהבקשה נדחית. המבקשת תגיש כתב הגנה עד ליום 03.01.13. המבקשת תישא בהוצאות המשיב בבקשה, ללא קשר לתוצאות ההליך, בסך של 3,000 ₪ שישולמו תוך 30 יום.פנסיהסעד הצהרתי