הסכם נאמנות למכירת חלקה

דוגמא לפסק דין בנושא הסכם נאמנות למכירת חלקה: 1. לפני שלוש תביעות שאוחד הדיון בהן בנוגע לחלקה ששטחה כ 678 מ"ר שבואדי חלווה הידועה כעקבת אלעורה שבשכונת סלוואן בירושלים, שגבולותיה מערב: כביש - דרך ראשית, מזרח:יורשי המנוח אחמד עטאאללה "המח'תאר" ויורשי המנוח מחמוד עטא אללה, דרום: יורשי המנוח מחמוד עטא אללה וצפון: משפחת רמצ'אן או משפחת רמדאן סיאם, הידוע כגוש 30124 חלקה 23 (להלן: "החלקה" או "הנכס"). 2. אין מחלוקת כי הנכס היה בבעלותו של עורך הדין והנוטריון אליסע מחמד שעבאן (להלן: "שעבאן"). ביום 25.1.07 נערך ונחתם הסכם בין שעבאן לבין כאיד ע'אלב ג'אבר (להלן: "כאיד") לפיו כאיד רכש את הזכויות בנכס משעבאן תמורת 170,000$. באותו יום, נחתם הסכם נאמנות בין כאיד לבין Lowell Investments Ltd. (להלן: "לואל") חברה זרה ועמותה א.ל.ע.ד. אל עיר דוד (להלן: "אלעד"), לפיו שימש כאיד כנאמן של לואל ושל אלעד לרכישת הנכס משעבאן. 3. שעבאן טוען כי נפל קורבן למעשה מרמה מצידם של כאיד, לואל ו/או אלעד, משום שהסכם המכירה של הנכס בינו ובין כאיד נועד אך ורק כבטחון לכאיד עבור הלוואה בסך 170,000$ שכאיד נתן לשעבאן. לטענתו, לאחר שאותה אותה הלוואה הוחזרה, הוא וכאיד בטלו את הסכם המכר. שעבאן טוען שלא ידע מאומה מהסכמי הנאמנות ואין בהם כדי לחייבו משבטל ההסכם בינו ובין בעל חוזהו (כאיד). לעומתו, טוענים אלעד ולואל כי שעבאן מכר את הנכס לכאיד מתוך מודעות מלאה לכך שכאיד משמש כ"איש קש" בעיסקה שמאחוריו עומדות לואל ו/או אלעד, כאשר העיסקה נעשתה באופן שכזה כדי לשמור על בטחונו של שעבאן מפני התנכלויות על רקע מכירת קרקעות מידיים ערביות לידיים יהודיות. 4. בתביעה בת.א. 11679/08, הגיש שעבאן ביום 18.2.08 כתב בתביעה למתן צו מניעה קבוע כנגד כאיד או מטעמו האוסר עליהם לעשות כל פעולה בחלקה. כעבור 6 ימים, הגישו אלעד ולואל כתב בתביעה כנגד שעבאן וכאיד למתן צו מניעה קבוע האוסר על שעבאן או מטעמו להיכנס לחלקה או לעשות כל פעולה בה ולמתן פסק- דין הצהרתי המצהיר כי לשעבאן או מטעמו אין עוד כל זכויות בנכס. ביום 15.1.09 הגיש שעבאן כתב בתביעה כנגד כאיד, אלעד ולואל שבו בקש מתן פסק-דין הצהרתי שבטלים ההסכם בינו לבין כאיד מיום 25.1.07 וכל הסכם, העברה או פעולה אחרת שנעשה בין הצדדים אחרים בעקבות אותו הסכם, צו מניעה האוסר על כאיד, אלעד ולואל או מטעמם להיכנס לחלקה ופסק-דין הצהרתי המצהיר כי לכאיד, אלעד או לואל אין כל זכויות בנכס. 5. בעקבות בקשות בבש"א 6134/08 ו - 6167/08 שהגישו שעבאן, מצד אחד, ולואל ואלעד, מצד שני, וצווי מניעה הזמניים שניתנו בכל אחד מתיקי הבקשה למנוע מהצד שכנגד להיכנס לחלקה או לבצע בה כל פעולה, התקיים דיון ביום 13.3.08 במעמד הצדדים בשתי הבקשות. בתום הדיון, קיבלו הצדדים את הצעת בית המשפט לפיה צווי המניעה הזמנים בכל אחד מהתיקים ימשיכו לעמוד בעינם עד למתן פסקי-דין בתיקים העיקריים או עד למתן החלטה אחרת. ההסכמה קיבלה תוקף של החלטה ביום 2.4.08. 6. אצוין כי כאיד הגיש כתב הגנה בת.א. 1488/09 באמצעות עו"ד האני טנוס שבו דחה את טענות שעבאן ואישר כי אכן שימש בידיעה המלאה של שעבאן כנאמן עבור גורמים יהודיים כדי לאפשר לשעבאן למכור להם את הנכס. כאיד אישר כי כעבור מספר חודשים חתם לבקשתו של שעבאן על מסמכים נוספים לפיהם כביכול מכירת החלקה אליו היתה בטחון להלוואה ושבעקבות סילוק ההלוואה כביכול בוטל ההסכם למכירת הנכס, אך הוא ושעבאן חתמו על המסכמים מתוך ידיעה כי מדובר במסמכים פיקטיביים שנועדו לספק לשעבאן סיפור כסות כלפי תושבים פלסטינים המתנגדים למכירת קרקעות ליהודים. כאיד ועו"ד טנוס השתתפו בשלבים המוקדמים של בירור התובענות. כאיד בעצמו התייצב לדיון בבקשות למתן צווי מניעה הזמניים אך עזב את בית המשפט על דעת עצמו בטרם שמיעת עדותו. מאז, לא היתה השתתפות של כאיד או מטעמו בדיוני בית המשפט. הצדדים האחרים לא הזמינו אותו לעדות בהליך העיקרי. 7. בקדם המשפט שהתקיים ביום 1.7.09, נקבעו הפלוגתאות הבאות: "1. האם הסכם המכר מיום 25.1.07 בין עו"ד שעבאן לבין כאיד ג'אבר היה הסכם מכר לכל דבר ועניין או הסכם מכר לצורך ביטחון להלוואה שקיבל עו"ד שעבאן ממר כאיד, שבשלב מאוחר יותר החזיר. 1א. במסגרת לפלוגתא זו, תיבחן טענות של מר כאיד כי נספח ד' לכתב התביעה בתיק 11679/08, לא נחתם לעולם על ידו והחתימה הנחזית אינה שלו. 2. האם מר כאיד היה נאמן של עמותת א.ל.ע.ד. ושל חב' לואל הסכם המכר והאם עו"ד שעבאן היה מודע לקיומו של קשר כלשהו (אם בכלל) בין מר כאיד לבין שני התאגידים הללו. 3. האם הסכם המכר בוטל על ידי עו"ד שעבאן ואם כן, האם בוטל כדין." 8. במשפט עצמו, העידו מטעם לואל ואלעד, עו"ד יעקב מירון (להלן: "מירון"), שערך אישורים נטוריונים למסמכים שנחתמו על ידי שעבאן וכאיד ביחס לעיסקת המכר, עו"ד איתן גבע (להלן: "גבע"), אשר ייעץ לאלעד ולואל בעיסקה ושלדבריו היה עד לקבלת חלק מהתמורה עבור החלקה על ידי שעבאן, ועו"ד אסף נבנצל (להלן: "נבנצל"), נציג אלעד שהשתתף במו"מ עם שעבאן לרכישת הנכס והעיד על שלבים שונים בביצוע העיסקה. מטעם שעבאן, העידו שעבאן עצמו, עורך הדין והנוטריון מחמוד חביב אללה (להלן: "חביב אללה") , שערך אישורים נוטריונים למסמכים שנחתמו בין שעבאן לבין כאיד, ומר חוסני וליד חאתם עדנאן (להלן: "עדנאן"), לקוח של עו"ד שעבאן, שהעיד ששמע באקראי שיחה בין שעבאן לבין כאיד בנוגע הסכם הלוואה ביניהם. 9. עדויות עדי לואל ואלעד היו עדויות מהימנות. כולם תיארו מסכת התרחשויות שברובן שעבאן מודה בהן, כפי שנראה בהמשך. נבנצל תיאר בעדותו משא ומתן שנערך בינו לבין שעבאן ביום 8.1.07 בנוגע למכירת החלקה, שבמהלכו הציע לו תחילה שעבאן לרכוש את החלקה תמורת 300,000$. שעבאן הודה בחקירתו הנגדית כי נבנצל אמר בפגישה שהוא מעונין לקנות את החלקה, ולכך השיב לו שעבאן "..אם אני אמכור לך לא פחות מ - 300,000$"(עמוד 102 לפרוטוקול). שעבאן מיד הוסיף בעדותו כי "אני לא אמרתי לו שאמכור לו." אמנם לפי גירסת שעבאן הוא לא הציע במפורש למכור לנבנצל את החלקה במחיר שנקב, ואולם באופן שבו נקב שעבאן במחיר שהוא מבקש עבור החלקה בתגובה להצעת נבנצל לרכוש את הקרקע, ניתן להבין כי בקש לפתוח עמו במשא ומתן למכירת החלקה. [בדומה לתשובתו של עפרון בן צחר החתי לאברהם אבינו, לבקשתו של אברהם לקנות את מערת המכפלה, "...ארץ ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה היא..." - בראשית כ"ג ט"ו - ההערה שלי, ש.פ.]. 10. לפי עדות נבנצל, בסיום המו"מ סוכם עם שעבאן שייערך הסכם מכירה לפיו תרכוש אלעד את החלקה באמצעות "איש קש" (כאיד) כדי להגן על שעבאן תמורת 170,000$. לפי עדויות נבנצל ומירון, החוזה נערך ביום 25.1.07 במשרדו של מירון, בנוכחותם של מירון, שעבאן, כאיד, מתווך בשם סופיאן ונציגים אחרים של אלעד (נבנצל לא נכח במעמד חתימת החוזה). לאחר ששעבאן חתם על הסכם המכירה, שולם לשעבאן במהלך הפגישה מקדמה ע"ח המחיר בסך של 40,000$. כמו-כן, נחתם נספח להסכם בין שעבאן לבין כאיד לפיו שעבאן מתחייב לבטל הסכם קודם שעליו חתם למכירת הקרקע לאדם בשם ג'מאל אלקאק. באותו מעמד, חתם כאיד על הסכם נאמנות לפיו רכש את החלקה עבור לואל ואלעד. מירון אישר באותו מעמד על גבי המסמכים הללו שהם נחתמו בפניו. לפי עדויות נבנצל, מירון וגבע, ביום 8.2.07 נערכה פגישה נוספת בנוכחות הנוכחים בפגישה הקודמת, וכן בנוכחות נבנצל וגבע. בפגישה זו, הועבר לשעבאן סכום נוסף של 60,000$. שעבאן חתם על קבלה שבו רשם שהסכום שולם לו בתמורה לחלקה. מירון אישר את חתימתו של שעבאן על גבי המסמך. באותה פגישה, מסר שעבאן לנציגי אלעד מפה של החלקה עליה חתימות בעלי החלקות השכנות. החתימות אושרו באישור נוטריוני של שעבאן עצמו, שנערך ביום 6.2.07. ביום 12.4.07, חתם שעבאן על יפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר בפני הנוטריון עו"ד חביב אללה לטובת כאיד המסמיך את כאיד לעשות כל פעולה כדי להעביר לעצמו את הנכס. באותו יום, הועברה לשעבאן יתרת התמורה בסך 70,000$. שעבאן חתם על קבלה המאשרת שקיבל את הסכום כיתרת המחיר עבור הנכס. הוא גם אישר בקבלה שמסר את החזקה המלאה והמוחלטת בנכס לכאיד. ביום 25.4.07, חתם כאיד על יפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר להבטחת זכויות לואל בנכס. העיסקה דווחה לרשויות מס שבח, אשר הוציאו שומות מס. 12. למעט המסמכים שנערכו בין כאיד לבין לואל ו/או אלעד, ששעבאן לא היה צד להם, אישר שעבאן בעדותו כי אין לו השגה לגבי כל הנספחים לכתבי הטענות, הכוללים את אלה המתיימרים להיות חתומים על ידו (עמוד 81 לפרוטוקול). 13. יצוין כי לואל ואלעד בקשו להסתמך גם על הקלטות סמויות, אודיו ווידיאו, שנערכו לתיעוד השיחות והמפגשים עם שעבאן, כדי להוכיח ששעבאן ידע לאורך כל הדרך על מהלך העיסקה המתוארת על ידן. ברם, האיכות הגרועה של ההקלטות לא אפשר זיהוי ברור של מי שהופיע בהן ומה שנאמר בהן. 14. עינינו רואות כי בידי עדי לואל ואלעד רצף של מסמכים שאינם במחלוקת המתעדים עיסקת למכירת החלקה בין שעבאן לכאיד, תשלום מלוא התמורה עבור החלקה, מסירה על ידי שעבאן של המסמכים הדרושים להעברת זכויות ואישור של שעבאן בדבר העברת החזקה בחלקה לידי כאיד. 15. באשר למסמכי הנאמנות ויפוי הכוח הבלתי חוזר בחתימת כאיד לטובת לואל ואלעד, אלה אושרו בחתימתו של מירון, לרבות בחתימה נוטריונית שערך. בא כוחו של שעבאן, עו"ד אגרביה, בקש בסיכומיו להסתייג מאמיתות המסמכים הללו, אך ללא הועיל. מדובר במסמכים קבילים שהוגשו באמצעות אישור נוטריוני לחתימתם. 16. מנגד, היו העדויות מטעם שעבאן בלתי מהימנות. כל גירסתו של שעבאן היתה גירסה לא סבירה: אדם סביר, קל וחומר עורך דין, הלווה כספים בסדר גודל של 170,000$, ואשר מציע נכס מקרקעין שבבעלותו כבטוחה להחזר הלוואה, יעשה זאת בדרך של משכון. לא סביר שאדם יחתום על הסכם עם אחר שבו ימכור לו את המקרקעין כבטחון להלוואה. ואם כבר בחר בעיסקה החריגה ביותר של מכירת המקרקעין כבטחון להלוואה, בוודאי שידאג שעיסקה זו (מכירה כבטחון להלוואה) תירשם בגוף ההסכם או בנספח לו. אחרת, הלווה יהיה חשוף לכך שהמלווה ימכור את המקרקעין הלאה ואז לא יוכל לקבלו בחזרה לאחר פרעון ההלוואה. במקרה הנדון, לא נערך כל מסמך במהלך העיסקה המעיד על כך שהחלקה נמכרה לכאיד כבטחון להלוואה. המסמך הראשון שבו מוזכרת ההלוואה הוא נספח ד' לתצהירו של שעבאן (להלן: "נספח ד'"), המתיימר להיות אישור בחתימתו של כאיד מיום 12.4.07 המאשר בדעבר כי הסכום של 170,000$ ששילם לשעבאן היתה הלוואה, וכי הסכם המכר מיום 25.1.07 יבוטל עם החזר הלוואה. 17. עלו תמיהות רבות ביחס לנספח ד'. המקור של המסמך לא הוגש ולא הוצג במשפט, ולא נמסר הסבר מניח את הדעת לדבר. מעבר לכך, מסר שעבאן בתצהיר העדות הראשית שלו כי המסמך נחתם על ידי כאיד בפני הנוטריון חביב אללה במעמד חתימת יפוי הכוח הבלתי חוזר שחתם שעבאן לטובת כאיד. עדותו זו הופרכה מכל וכל. בעדותו של חביב אללה, התברר כי כאיד לא חתם בפניו על המסמך. העתק של נספח ד' צורף (פיזית, בסיכות) לאישור הנוטריוני מספר 20/07 של חביב אללה (ת/1) מבלי שנכרך בסרט האדום של הנוטריון, המעלה חשד ששעבאן ניסה ליצור את הרושם שמדובר במסמך שנחתם ואומת על ידי הנוטריון חביב אללה. לבסוף, גם שעבאן הודה בחקירתו הנגדית כי המסמך לא נחתם בפני עו"ד חביב אללה. שעבאן טען כי כאיד חתם על המסמך בפניו במשרדו, והוא, שעבאן, מסר את המסמך לחביב אללה לאחר מכן כאשר הגיע למשרדו של חביב אללה לחתום בפניו על יפוי הכוח הנוטריוני הבלתי חוזר לטובת כאיד. כפי שטען עו"ד סגל בסיכומיו, גם גירסה (כבושה) זו תמוהה היא, משום שבגוף המסמך מודפס מספר האישור הנוטריוני של חביב אללה ליפוי הכוח הבלתי חוזר שעליו שעבאן חתם בפניו, כאשר לפי גירסה זו, אותו אישור נוטריוני הוכן ונחתם על ידי הנוטריון אחרי שכאיד חתם על נספח ד'! 18. יצוין כי חביב אללה מסר בעדותו של כאיד אישר בפניו בעל פה באותו מעמד כי חתם על נספח ד'. אינני מייחס משקל רב לעדות זו, שאיננה סבירה על רקע ההתרחשויות: אילו כאיד היה באותו זמן במשרדו של חביב אללה, והביע בעל פה על הסכמתו לתוכנו של נספח ד' ששעבאן רצה לאשר בפני הנוטריון, אין כל סיבה סבירה שעבאן לא היה מבקש מכאיד לחתום פעם נוספת על האישור בפני הנוטריון כדי שהנוטריון יוכל לאמת את החתימה. אין כל עדות לכך שהדבר התבקש באותו זמן מכאיד. יש להביא בחשבון כי חביב אללה איננו עד נייטרלי, אלא מי שייצג את שעבאן כבא כוחו בהגשת תביעתו של שעבאן בטרם הוחלף היצוג והועבר לעו"ד אגבריה. 19. נוכח כל האמור, לא הוכח כדבעי כי נספח ד' נחתם על ידי כאיד. 20. שעבאן גם בקש להסתמך על אימות נוטריוני מספר 35/07 מיום 27.6.07 בפני הנוטריון חביב אללה (ת/2). למסמך זה צורף הסכם שנערך בין שעבאן לכאיד שנחתם לפני הנוטריון באותו תאריך - נספח ה' לתצהירו של שעבאן (להלן: "נספח ה'"). עלו גם תמיהות ביחס למסמך זה. מדובר במסמך שהסרט הנוטריוני שעליו ככל הנראה נתלש ממנו ואח"כ הודבק עליו סרט אחר (ראה הערות בית המשפט בעמוד 17 לפרוטוקול). למסמך הזה, צורף כנספח ההעתק המלא של אימות החתימה הקודם של חביב אללה מספר 20/07, כאשר נספח ד' צורף (הפעם בתוך הסרט האדום) כביכול כחלק מההעתק של האישור 20/07. לא זו בלבד, אלא שהנוטריון דאג לשים חותמת נוטריון בעותק של נספח ד' למרות שלא הטביע את החותמת על כל דף אחר מהנספחים של האישור 35/07. לעו"ד חביב אללה לא היו הסברים מניחים את הדעת לחריגות הללו. הוא גם הודה בעדותו כי חרג ביחסים למסמכים שערך מכללים החלים על הנוטריונים. לטענתו, לאחר עריכת המסמכים, נערכה אצלו ביקורת נוטריונית אשר העמידה אותו על טעויותיו המקצועיות בתחום זה. בנסיבות אלה, הגעתי למסקנה כי גם חתימתו של כאיד על נספח ה' באמצעות האישור הנוטריוני 35/07 לא הוכח כדבעי. 21. מעבר לצורך אציין כי גם אם כאיד חתם על נספח ד' או נספח ה', ההתחייבות שלו כלפי שעבאן במסמכים האלה נדחות מפני ההתחייבויות הקודמות שלו כלפי לואל ואלעד בהסכם הנאמנות שחתם עמם. בהסכם הנאמנות, הסכים כאיד כי קניית הנכס משעבאן נעשית מכספי לואל ואלעד וכל הזכויות על פי הסכם המכר הן של לואל ואלעד. כמו-כן, התחייב כאיד בהסכם הנאמנות לפעול אך ורק על פי ההוראות של לואל ואלעד, ולא יעשה כל פעולה ללא הוראה מהן. באשר לנספח ה', מסמך זה נחתם אחרי שכאיד חתם על יפוי כוח בלתי חוזר לטובת לואל אשר הפך כל התחייבות מאוחרת מצידו לבטל את הסכם המכר לחסרת תוקף. 22. בעדותו של שעבאן נמצאו סתירות אחרות היורדות לשורשו של עניין, כפי שתועדו יפה בטבלה שהגיש עו"ד סגל במהלך סיכומיו. להלן מספר דוגמאות: בתצהיריו טען שעבאן כי סיכם עם נבנצל לפני החתימה על ההסכם כי נבנצל יכין את ההסכמים הנדרשים לצורך הבטחת החזר ההלוואה, ואילו במהלך הדיון בבקשה לצו מניעה זמני טען כי לא גילה לנבנצל כי הסכם המכר הוא בעצם חלק מעסקת הלוואה עם כאיד, משום שכאיד בקש ממנו שלא לספר. היכן הוחזרה ההלוואה? בדיון בבקשה לצו מניעה זמני טען ששלם את הכסף במשרדו ואילו בחקירה נגדית טען שמסר את הכסף אצל הנוטריון. מי העדים להחזרת הכסף? בדיון בבקשה לצו מניעה זמני טען: " יש עדים. אני לא רוצה להגיד עכשיו (אימרה המעוררת חוסר אמון המצביעה על כך שהעד טרם הכין גירסה - ההדגשה וההערה שלי - ש.פ.) . אני אביא אותם שיעידו."(שם, עמוד 35 לפרוטוקול שורה 21) ואילו בהוכחות טען כי רק המתמחה שלו היה עד וכי לא היו עדים נוספים. יצוין כי המתמחה לא הוזמן להעיד, וגם זה בעוכריו של שעבאן. 23. עדותו של עדנאן לא הועילה לשעבאן. העד העיד כי שמע באקראי שיחה במשרדו של שעבאן, שהוא עורך הדין שלו, על עיסקת ההלוואה ששעבאן בקש לבצע כנגד שעבוד הקרקע. כעבור זמן שאל העד את שעבאן על העיסקה והוא השיב כי "כאיד" יכול לגייס לו הלוואה בסך 170,000$. בחקירתו הנגדית, התברר כי העד כלל אינו מכיר את כאיד. העד לא ידע לאמר מתי התקיימה השיחה. ממילא, העד לא היה עד לעיסקה בין העסקאות הרלוונטיות לתביעות שלפנינו. 24 באשר לשאלה בדבר ידיעתו של שעבאן על כך שכאיד חותם על הסכם המכר כנאמן עבור לואל ואלעד, די בהעדפת עדותו של נבנצל על פני עדותו של שעבאן כדי להוכיח את הידיעה. מעבר לכך, הופרכה גירסתו של שעבאן כי נכנס בתמימות לעיסקה עם כאיד ולא ידע כי מאחוריו עומדים גורמים יהודיים. טענתו של שעבאן היתה כי סבר שנבנצל הוא בסה"כ עורך הדין של כאיד בעיסקה ולא חשד שלנבנצל מעורבות נוספת. ואולם מחקירתו הנגדית של שעבאן עולה כי נבנצל העסיק את שעבאן בשכר עוד בשנים 2003-2004 במסגרת עיסקה של מכירת קרקעות של ערבים ליהודיים באמצעות "איש קש", כאשר בקש משעבאן לאמת חתימה של מוכר קרקעות מבית לחם. יצוין כי גם עו"ד גבע העיד על עסקאות של מכירת קרקעות של ערבים ליהודיים שהוא ושעבאן היו מעורבים בהם בעבר. מעבר לכך, הודה שעבאן כי כאיד אינו האיש שהעביר אליו בפועל את סכום המקדמה במעמד חתימת חוזה המכר, אלא שהכסף נמסר לו על ידי אחד המשתתפים היהודיים בפגישה. כל אלה הן אינדקציות נוספות, מעבר לעדויות הישירות של נבנצל וגבע, ששעבאן ידע עם מי הוא עושה עסק. 25. עו"ד אגבריה טען בסיכומיו על סתירה בעדותו של עו"ד גבע בשאלה ממי מבין התאגידים, לואל או אלעד שכר את שירותיו בעיסקה. לא מצאתי משמעות רבה לשאלה זו מאחר והסכם הנאמנות נחתם על ידי כאיד לטובת שני התאגידים, ושניהם רשאים להסתמך עליו. 26. כמו-כן, לא יחסתי חשיבות רבה לכך שלואל ואלעד לא הזמינו את המתווך סופיאן לעדות. מדובר בעד, כמו כאיד, ששני הצדדים יכלו באותה מידה להזמין לעדות אך נמנעו מלזמנו. די בראיות המהימנות שהביאו לואל ואלעד מול הראיות הלא מהימנות מצדו של שעבאן כדי להכריע את התביעות. 27. נראה כי שעאבן נאלץ להתנער מעסקת המכר אחרי שזו נחשפה על ידי הרשות הפלשתינאית, אשר העמידה את שעאבן, וכאיד לדין בשל מכירת קרקעות ליהודים. (ראה פרוטוקול הדיון ברש"פ - מב/3 שהוגש בדיון בבקשה לצווי מניעה זמניים). 28.התוצאה היא שהתביעה בת.א. 11869/08 של אלעד ושל לואל מתקבלת והתביעות של שעבאן בת.א. 11679/08 ובת.א. 1488/09 נדחות. ניתן בזה פסק-הדין הצהרתי לפיו לשעבאן אין זכות להחזיק או להשתמש בנכס, צו לפינויו של שעבאן או מטעמו מהנכס, צו מניעה קבוע האוסר על שעבאן או מטעמו להכנס לנכס, והאוסר עליו לעשות כל שינוי פיזי או כל פעולה משפטית בנכס. 29. הצו הקבוע לפי פסק- דין זה מחליף בזה את צו המניעה זמני הדדי כלפי שני הצדדים שניתן בקשות בבש"א 6134/08 ו - 6167/08, שהוא בטל בזה. 30. אני מחייב את שעבאן לשלם ללואל ולאלעד הוצאות משפט בסך 15,000 ₪.חוזהנאמנות