בקשה לעיכוב הליכי שטר משכון רכב

לפניי בקשה לסעדים זמניים שעניינם עיכוב הליכי שטר משכון ביחס לרכביהם של המבקשים. 1. בעלה המנוח של המבקשת, שהוא אבי המבקש, היה שותף עם אחד שלי מנחם (להלן: מנחם) בניהול עסק באמצעות חברה משותפת (להלן: החברה). למבקשת רכב שטח מסוג טויוטה לאנד קרוזר שנת ייצור 2007, ושוויו כיום 149 אלף ₪. עת היה חדש הרכב שועבד למשיב, בהתאם לשטר משכון, להבטחת החבויות בחשבון המתנהל על שם החברה. למבקש רכב מרצדס C280 אוונגרד שנת ייצור 2008, ושוויו כיום 159 אלף ₪. עת היה חדש הרכב שועבד למשיב, בהתאם לשטר משכון, להבטחת החבויות בחשבון שהתנהל ע"ש המבקש ומנחם. 2. עסקי המבקשים, שכנראה ראו ברכה בעבר, אינם כשהיו. בסוף חודש אוקטובר 2012 פתח הבנק בהליכי הוצל"פ נפרדים למימוש המשכונות, ועורך דין דורון זר מונה כונס נכסים לצורך תפיסת כלי הרכב. רכב המבקש נתפס ועומד לפני מכירה, רכב המבקשת לא נתפס ולטענת המשיב אף הוסתר. 3. המבקשים הגישו ביום 13.12.12 תובענה לסעד הצהרתי לביטול משכון ולביטול ערבויותיהם. לטענתם לחברה אין חבות לבנק בעיקר כיוון שהבנק ביצע העברות בנקאיות שלא כדין, בסכום של 433 אלף ₪ - מעל סכום החוב של החברה לבנק, בסך של כ-380 אלף ₪. טענת המבקשים, עד כמה שניתן להבינה היא כי בעבר זויפו חתימות המבקשים וכנראה כך אירע גם זו הפעם, באשמת מנחם. על רקע האמור הוגשה הבקשה לעיכוב הליכי ההוצאה לפועל. כן טוענים המבקשים כי ביקשו לקבל מסמכים מן הבנק שיאפשרו להם לברר את שקרה בחשבונות וביחס למשכונות, ברם הבנק דורש מהם תשלום גבוה לכל דף והם חוששים שעלות הצילומים תגיע כדי עשרות אלפי ש"ח. הבנק מתנגד מטבע הדברים לבקשה. הצדדים לא התנגדו לכך שאכריע על יסוד הכתובים, וכך ייעשה. 4. דין הבקשה להידחות, בנתון לסייג האמור בסעיף 13 להלן. אנמק טעמיי בקצרה. 5. משכונות ומימושם המהיר מהווים נדבך מרכזי בחיי מסחר תקינים. כאשר חייב עותר בעניין חובו ומבקש לעכב את מימוש המשכון, הרי שעל בית המשפט לתת את ההגנה הנדרשת לבעלי המשכון, זאת כמובן תוך שמירה גם על האינטרסים של החייבים, שקשייהם בהחזר חובותיהם מלמדים תדיר על מצבם הכלכלי הקשה. משקל רב יותר ניתן לאינטרס של החייבים כאשר עסקינן בנכס ממושכן שהוא דירת המגורים שלהם (ראו: רע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט נ' אמר, פ"ד נו(1) 529, 534 (2001)). ברם משכנתא ומשכון על מטלטלין דוגמת רכב לא חד הם, ובית המשפט לא בנקל יורה על עיכוב הליכי משכון ביחס למשכון על מטלטלין (ראו לדוגמה: רע"א 6762/04 עזרא נ' המשביר סוכנויות בע"מ (לא פורסם, 9.9.02)). 6. את טענתם כי חרף הכלל האמור, יש מקום לעכב את מימוש המשכון גם ביחס לרכב, תמכו המבקשים במובאה מתוך פסק הדין ב-רע"א 6556/99 שלום נ' שלום (לא פורסם, 20.12.99; להלן: עניין שלום), שלפיה: "כאשר על פני הדברים לא נראה שהתביעה היא חסרת סיכוי יינתן למבקשים צו עיכוב הליכים. ואם תינתן לבנק אפשרות לממש את הרכבים הרשומים לטובתו, לפני שתוכרע תובענת המבקשים, כי אז תישלל מהם כבר עכשיו האפשרות לזכות בסעד המבוקש במסגרת התובענה" (סעיף 21 לבקשה). על מובאה רבת עוצמה זו חזרו המבקשים במלואה ובהדגשה יתרה עוד פעמיים גם בתשובה לתגובת המשיבים (סעיפים 8 ו-24). ברם אליה וקוץ בה: אין בהחלטה בעניין שלום זכר למובאה האמורה. ההחלטה עוסקת במימוש משכנתא על דירת מגורים, לא מימוש משכון על רכב. באותו מקרה, שבו אף צוין כי קיימים לתובענת החייבת סיכויים, נקבע כי "מתן אפשרות לבנק לממש את המשכנתא הרשומה לטובתו בטרם ההכרעה בתובענת המבקשת, ישלול מן האחרונה כבר עתה את האפשרות לזכות בסעד המבוקש על-ידיה במסגרת תובענה זו". כאמור, בית המגורים ורכב לא חד הם, ובכל מקרה עניין שלום ודאי אינו אסמכתא לעניין מימוש משכון על רכב. יוער, כי בשים לב לכך שההחלטה בעניין שלום לא פורסמה ולא צורפה לבקשה, ובזו שנמצאה במאגרי המידע לא אותרה אותה מובאה, הוריתי למבקשים לצרף (בין היתר) העתק החלטה זו. כך עשו, בהבהירם כי מקור המובאה הבלתי קיימת בטעות של מתמחה (שתצהירו צורף), שטעה בציטוט דברי בית המשפט העליון בעניין שלום, זאת תוך שלמד על האמור בפסק הדין מתוך ספרו של דוד בר אופיר הוצאה לפועל הליכים והלכות כרך ב' (מהדורה שביעית) 741. בעניין זה יוער אפוא כי לא ברור כיצד עיון בספר האמור, שמביא כמובן דברים כהווייתם, הביא לאותה (כך נטען) טעות, ואף לא ברור מה בין אותו פרק בספר (מימוש משכנתה ומשכון על זכויות במקרקעין) לבין ענייננו. במקרה הטוב ביותר מדובר אפוא בטעות חריפה וחמורה. אולם נוכח הסברי ב"כ המבקשים, שנטל על עצמו כמובן את האחריות לשגגת מתמחהו, אניח כי אכן בטעות מדובר, ולא אפנה את העניין לבירור נוסף. 7. נחזור לענייננו: עסקינן בהליך מימוש משכון על רכב, הדומה בביצוע למימוש פסק דין, ואין ככלל עילה לעכבו. עתה נפנה לסיכויי התובענה. אלו בלתי מבטיחים בעליל, וודאי אינם מביאים את המקרה לקהל החריגים לכלל האמור. ככל שהדברים נוגעים לתובענה בחלקה שעניינו משכון על רכב המבקש, הרי שזה נועד להבטיח התחייבויות לא של החברה כי אם של המבקש עצמו יחד עם מנחם, ולא הובהר כדבעי כיצד טענות המבקשים בתובענה יוכלו להביא לבטלות המשכון. ככל שהדברים נוגעים לתובענה בחלקה שעניינו משכון על רכב המבקשת, הרי שטענות המבקשת הועלו בעלמא. היא טוענת כי ייתכן שחתימותיה זויפו, אך לא נדע על אילו מסמכים זויפו ומה הזיקה בינם לבין החוב של החברה לבנק. אפילו נניח כי אכן זויפו חתימות המבקשת על בקשות להעברת כספים מן החשבון לידיו של מנחם בסכום של כ-400 אלף ₪ (שכן נדרשה גם חתימתה) – לא ברור מניין צומחת חבותו של הבנק לזיוף זה או לתוצאותיו, להבדיל מחבותו של המזייף (לפי הנטען כנראה – מנחם). אף הטענה שהמבקשים מעוניינים במסמכים ואלה לא הוצגו להם אינה יכולה לסייע להם. טענה זו טובה לעתים לשם בקשת רשות להתגונן מפני תביעה; לא לעיכוב מימושו של משכון. 8. נפנה למאזן הנוחות, ותחילה – למבקש. רכבו נתפס זה מכבר ומצוי בהליכי מכירה. אפילו יעוכבו הליכי ההוצאה לפועל עד להכרעה בתובענה הרי שאת רכבו לא יראה אלא (לכל המוקדם) לאחר תום ההליכים. בתקופה הקרובה ממילא הרכב לא יוכל לשמשו והוא ייאלץ לאתר רכב חלופי. לא ברור (גם לאחר שנתבקשה הבהרה) מה נזקו הרב של המבקש אם יושלמו הליכי המכירה. מובן שככל שיוברר כי לא חב לבנק דבר – יפוצה. מן העבר האחר, אי מימוש המשכון יסב לבנק נזק, הן כזה הכרוך בירידת שווי הרכב באלפי ש"ח רבים מדי שנה (ויוזכר כי המדובר ברכב ששוויו כיום 159,000 ש"ח לטענת המבקשים), הן באחסון הרכב, הן בתפיחת החוב לבנק (הגבוה משווי שני כלי הרכב גם יחד). אין אפוא כל עילה לעכב את המכירה. 9. אשר לרכב המבקשת: ככל שהדברים נוגעים למאזן הנוחות להשקפת הבנק, הרי שגם כאן קיים הנזק הנובע מירידת ערך הרכב, וכיוון שהרכב לא נתפס – מצטרף גם החשש שמא בעתיד לא ניתן יהיה כלל לאתר אותו רכב. מן הצד האחר, נזקה הכלכלי של המבקשת ממימוש המשכון הוא הפיך: גם היא, אם תזכה בדינה, תוכל לקבל פיצוי מן הבנק, שמצבו הפיננסי ודאי איתן. 10. עם זאת ראוי להידרש כאן לטענות הייחודיות למבקשת (ולא למבקש). ראשית, הרכב לא נתפס, ומשמש אותה בפועל. אין כמובן לזקוף זאת לזכותה, אולם משמעות הדבר שלעת הזו הרכב יכול להמשיך ולשמש אותה, ולעיכוב ולו זמני של ההליכים תהיה תועלת למבקשת. על כך יש להוסיף שהמבקשת לדבריה היא חולת סרטן העושה שימוש ברכב להגיע לטיפולים, כמו גם לעבודתה, בעזרתה היא מפרנסת את שלושה ילדיה הגרים עמה. 11. אמנם, נתונים אלה לא די בהם כדי להוות הצדקה לעיכוב הליכי המשכון גם היחס למבקשת. אין גם סיבה משכנעת שהמבקשת לא תמיר את רכב השטח המפואר שלה שעלותו 149,000 ₪ ברכב משפחתי משנתון דומה, הכשיר להביא אותו ואת בני משפחתה למקומות השונים באותה מידה ממש, אך עלותו יכולה להיות כחמישית מרכב השטח היקר – ורכב השטח יוכל להביא להפחתת החוב לבנק. יוזכר עוד המובן מאליו: המבקשת היא שהחליטה למשכן את רכבה להבטחת ההתחייבויות. 12. עם זאת, מצבה של המבקשת מצדיק התחשבות, ונטילת הרכב ממנה על אתר לצורך מימושו קשה עליה וקשה על בית המשפט מבחינה אנושית. יש לאפשר לה להיערך לאיתור רכב חלופי לזה לרכב המשועבד (ולא נשמעה טענה מפורטת שתלמדנו כי אין באפשרות המבקשת לרכוש רכב חלופי כזה בתוך פרק זמן קצר). דומה שאף הבנק התנהל בהגינות, לא מן הנמנע – משיקולים דומים, ולא מיהר לתפוס את רכב המבקשת גם כאשר יכול היה לעשות זאת, ביום 27.12.12, ועל כך יש לברך. 13. בנסיבות האמורות יינתן אפוא צו האוסר על המשך הליכי מימוש המשכון ביחס לרכבה של המבקשת (ורכב זה בלבד) וזאת עד ליום 30.1.13. ביום 31.1.13 תיצור המבקשת קשר עם הכונס מטעם הבנק ותעביר לחזקתו את הרכב. הצו יפקע מאליו אם עד ליום 8.1.13 לא תפקיד המבקשת פקדון כספי בסך 5,000 ₪ להבטחת נזקי הבנק, שיחולטו ככל שהמבקשת לא תעמוד בהתחייבותה האמורה מסיבה כלשהי. 14. מן האמור עולה כי סוג ההליך, סיכויי התובענה ומאזן הנוחות הם כאלה המחייבים את דחיית הבקשה, בנתון לצו הארעי האמור. יוער, כי שיקולים של חוסר תום לב בהגשת הבקשה, אי מסירת נתונים (דוגמת שווי כלי הרכב) אלא לאחר דרישת הבהרות מבית המשפט, והן אותו כשל שנזכר לעיל בעניין שלום – כל אלה מחזקים את הצורך בדחיית הבקשה. 15. סוף דבר: הבקשה נדחית, בנתון לצו הארעי המתייחס לרכבה של המבקשת, כאמור בסעיף 13 לעיל. בנסיבות העניין לא ייעשה צו להוצאות לחובת המבקשת, ברם המבקש יישא בשכר טרחת עורכי דינו של המשיב (גם אם על הצד הנמוך) בסכום של 8,775 ₪. שטררכבמשכוןעיכוב הליכים