ביטול בחירות לראשות מקומית באזור קלפי מסוים בלבד

ביטול בחירות לראשות מקומית באזור קלפי מסוים בלבד סעיף 73(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) קובע, כי בית המשפט רשאי "לבטל את הבחירות בכלל או באזור קלפי מסוים ולצוות על עריכתן שנית; אולם בית המשפט לא יבטל בחירות אלא אם נראה לו שהליקוי המשמש עילה לערעור עלול היה להשפיע על התוצאות". מתכונת זו מצויה גם בעניין הבחירות לכנסת, בסעיף 86(א) סיפא לחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), תשכ"ט-1969; והערעור ברשות לבית משפט זה, לפי סעיף 73(א) (בחוק הבחירות לכנסת - סעיף 86(ה)) הוא בשאלה משפטית בלבדבחירות