האם יש פיקוח על עברייני מין לאחר שחרור מהכלא ?

האם יש פיקוח על עברייני מין לאחר שחרור מהכלא ? תכליתו של חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין מעוגנת בסעיף 1 לחוק והינה "להגן על הציבור מפני ביצוע עבירות מין... והכל לשם מניעת ביצוע עבירות מין חוזרות". תכלית זו היא שמנחה את צעדי הפיקוח והמעקב אחר עברייני מין, כעולה אף מסעיף 10 לחוק ההגנה על הציבור. יחד עם זאת, סעיף 13(ג) לחוק קובע כי "...לא יורה בית המשפט על הכללתו של תנאי מסוים בצו הפיקוח אם ניתן להשיג את מטרת הפיקוח והמעקב באמצעות תנאי אחר שפגיעתו בעבריין המין פחותה". הווה אומר כי לצורך הגנת הציבור ניתן מכוח החוק להגביל את זכויותיהם וחירויותיהם של עברייני מין בעלי פוטנציאל לרצידיביזם במקרים מתאימים ובמידה ראויה. ודוק, את הוראות החוק יש לפרש וליישם לאור תכלית השמירה על בטחון הציבור, אך תוך התחשבות בזכויותיו הבסיסיות של עבריין המין, אשר ריצה את עונשו [ראו: עניין פלוני, פסקאות 9-8 להחלטה]. יסודו של החוק בהכרת המחוקק בייחודיותן של עבירות המין ובחשש מחוסר יכולתם של עברייני מין לגבור על גירויים אליהם הם נחשפים, אשר לנוכח עוצמת הפגיעה בקורבנות עבירות מין מצדיקים הטלת מגבלות על מהלך החיים היומיומי של עברייני מין, אף לאחר שסיימו לרצות את עונשם. עם זאת, כפי שקבע בית משפט זה בעבר, צו פיקוח המגביל את אורח חייו של עבריין מין יוטל רק כאשר נשקפת ממנו מסוכנות ברורה, ובאופן המביא לפגיעה המצומצמת ביותר בזכויות עבריין המין [ראו למשל: בש"פ 2686/07 מדינת ישראל נ' פלוני (13.6.2007), פסקה 9 לפסק הדין; בש"פ 4223/13 פלוני נ' מדינת ישראל (4.8.2013), פסקה 15 להחלטה]. 12. בעת בחינת ערר לפי סעיף 23 לחוק ההגנה על הציבור המופנה כנגד תנאים מגבילים שנקבעו בצו פיקוח ומעקב, על בית המשפט לאזן בין החובה להגן על הציבור מפני ביצוע עבירות מין לבין זכויותיו של עבריין המין. במסגרת האיזון, ובהתאם להוראות חוק ההגנה על הציבור, נדרש בית המשפט לוודא כי קיים קשר בין המגבלות המוטלות על עבריין המין לבין הסיכון הנשקף ממנו [ראו למשל: בש"פ 962/10 פלוני נ' מדינת ישראל (24.3.2010), פסקה 29 להחלטה], וכי מגבלות אלה אינן עולות על הנדרש [ראו למשל: בש"פ 1741/14 מדינת ישראל נ' אחמד (26.3.2014), פסקה 5 להחלטה; בש"פ 3567/14 פלוני נ' מדינת ישראל (26.5.2014), פסקה 9 להחלטתי והאסמכתאות הנזכרות שם]. והכול בהתאם לנסיבותיו הפרטניות של כל מקרה ומקרה [ראו: עניין פלוני, פסקה 5 להחלטה; בש"פ 8763/12 פלוני נ' מדינת ישראל (23.12.2012), פסקאות 16-15 להחלטה].בית סוהר / כלאמשפט פליליעבירות מיןעברייני מיןמאסרשחרור מוקדם מהכלאשאלות משפטיות