שעות נוספות לפי צו הרחבה בענף השמירה

שעות נוספות לפי צו הרחבה בענף השמירה לטענת התובע, ע"פ צו הרחבה בענף השמירה , שבוע עבודה הוא בן 5 ימים וכולל עד 43 שעות שבועיות. בחודשים נובמבר- דצמבר 2011: עבד ע"פ מתכונת שעות קבועה, 6 ימים בשבוע, 9.5 שעות ביום חול (7:00- 16:30) ו- 5 שעות ביום שישי. ביצע 38.7 שעות נוספות בימי חול בערך 125% ו- 43 שעות נוספות בימי ו' בערך 150%. ע"פ חוזה עבודה בע"פ שכרו 5,000 ₪ ומכאן ששכרו השעתי- 26.88 ₪ (5,000/186) ולכן זכאי ל- 1,300.4 ₪ בגין שעות נוספות בימי חול + 1,733.87 ₪ בגין שעות נוספות בימי ו' ובסה"כ- 3,034.27 ₪. בחודש ינואר 2012: אייש ברוב החודש עמדות כמאבטח ושעות העבודה מתועדות ברישומי המועצה. חישוב השעות מסתמך על דו"ח זה בתוספת שעות נוספות שביצע בעיקר במסגרת הסעת עובדים אל מקום העבודה וחזרה לביתם ופרויקטים מחוץ לכפר חב"ד. בתקופה 29/12/2011- 31/1/2012 ביצע ע"פ דיווחי המועצה 47.59 שעות נוספות: 30.75 שעות בערך 125% ו- 16.84 בערך 150% עבורן זכאי ל- 1,712.3 ₪. בנוסף- ב- 11/2012 ביצע שעות נוספות שלא דווחו למועצה במסגרת הסעות עובדים ועוד "לכל הפחות 10 שעות נוספות" בגינן זכאי לסך 336 ₪ (ערך 125%) ובסה"כ 2,048.3 ₪. בפועל ביצע התובע ככלל ובחודש ינואר בפרט מספר גדול ביותר של שעות וספות אשר לא חושבו בהעדר רישומים בידי התובע, למשל ע"פ דיווחי המועצה בוצעו 47.6 שעות נוספות (30.75 ש' בערך 125% ו- 16.84 בערך 150%, "כ- 10 שעות נוספות" לפחות אינן מופיעות, שכן בוצעו במסגרת הסעות עובדים ופרויקטים של אבטחה מחוץ לכפר חב"ד). סה"כ זכאי עבור שעות נוספות בשלושת חודשי עבודתו לסך 5,082.6 ₪ בתוספת פיצויי הלנת שכר. לטענת הנתבעת, התובע לא עבד שעות נוספות מעל למשרה מלאה, אלא במשרה חלקית באחוזי משרה משתנים ובהיקף משרה משתנה ולכן לא מגיע לו שעות נוספות, כך גם ע"פ ס' 2 למכתב תומר "סוכם עם מרשך שכר של 4,000 ₪ ברוטו+רכב+טלפון, וזאת למשרת פיקוח בשכר גלובלי עבור למטה מחצי משרה". ע"פ תנאי המכרז בין הנתבעת למועצה, המפקח יעבוד במשרה מלאה על כל 50 עובדים שיועסקו על ידו (ס' 2.12), בפרויקט בו הועסק הועסקו 18 מאבטחים. מכאן שעבד באופן יחסי 36% משרה. שכר של 4,000 ₪ ברוטו בגין 36% משרה הוא הרבה מעבר משכר המינימום ולא מגיע לו תשלום בגין שעות נוספות. בנוסף, שעות הפעילות במוסדות החינוך הן עד השעה 14:00. על ביה"ד לקחת זאת בחשבון בבחינת טענות התובע על שעות עבודה ארוכות במיוחד, שאינן אפשריות במסגרת מוסד חינוך. לאחר שבחנו טענות הצדדים הרינו קובעים כדלקמן: ס' 26ב לחוק הגנת השכר קובע: "26ב. (א) בתובענה של עובד לתשלום שכר עבודה, לרבות גמול שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית, שבה שנויות במחלוקת שעות העבודה שבעדן נתבע השכר, תהא חובת ההוכחה על המעביד כי העובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת, אם המעביד לא הציג רישומי נוכחות מתוך פנקס שעות עבודה, ככל שהוא חייב לנהלו; בסעיף זה - "גמול שעות נוספות", "גמול עבודה במנוחה שבועית" - כמשמעותם בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951; "פנקס שעות עבודה" - פנקס שעות עבודה לפי סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, או פנקס לפי סעיף 31 לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), היתה התובענה לתשלום שכר עבודה בעד גמול שעות נוספות, תהא חובת ההוכחה על המעביד כאמור באותו סעיף קטן, רק בעד מספר שעות נוספות שאינו עולה על 15 שעות נוספות שבועיות או שאינו עולה על שישים שעות נוספות חודשיות. (ג) בתובענה של עובד שעילותיה השנויות במחלוקת הן אי-תשלום גמול שעות נוספות, גמול עבודה במנוחה השבועית, דמי חופשה, תמורת חופשה או פדיון חופשה, דמי הבראה או דמי נסיעות, והמעביד שחייב במסירת תלוש שכר לפי הוראות סעיף 24, לא מסר לעובד תלוש שכר, או מסר לעובד תלוש שכר שלא נכללו בו הרכיבים האמורים, חזקה היא כי נקבע לעובד שכר כולל בניגוד להוראות סעיף 5, ככל שהוא חל עליו, ויראו בשכר ששולם לו כשכר רגיל, שהרכיבים האמורים אינם כלולים בו, אלא אם כן הוכיח המעביד אחרת". (להלן: תיקון 24). הנתבעת הציגה בפנינו דוחות עבודה של התובע בגין החודשים 11/2011, 12/2011 ו- 1/2012 (אין בפנינו דוחות עבודה בגין 2/2012 ולימי עבודה 10/2011, אך קבענו לעיל כי גם אם לא ביצע עבודה בפועל הרי שעמד לרשות המעביד והתקיימו יחסי עבודה). מדוחות אלו עולה כי עבד פחות מ- 186 שעות חודשיות, אך גם לגרסת הנתבעת, שעות שביצע כמפקח לא נכללו בדוחות אלו, אין לדעת מתי בדיוק "הועבר" לתפקיד מאבטח או שמא ביצע תפקיד זה במקביל וכך או כך - אין פירוט בדבר שעות עבודתו כמפקח. שעות נוספות יחושבו ע"פ חוק שעות עבודה ומנוחה פר יום עבודה ולא ע"פ היקף השעות החודשיות. כן יחושבו ע"פ עיתויין: ביצוען ביום או בלילה, כך בלי כל קשר להיקף שעות עבודתו החודשיות (186 ש' או למטה מכך). אין כל נפקות לטענת הנתבעת כי סוכם עימו על שכר גלובאלי (ס' 23-24 לתצהיר תומר) או הובטח לו כי ישולמו לו שעות נוספות אם לאו - הזכות לשעות נוספות נובעת מן הדין ולא מסיכום דברים כזה או אחר. כך במיוחד לאור תיקון 24. בניגוד לטענת הנתבעת, משתבע בכתב התביעה שעות נוספות - נדון בסוגיה זו ואין מדובר בהרחבת חזית. שוכנענו כי התובע ביצע בפועל עבודה בשעות נוספות ביום וגם בלילה (חלה הצהיר כי בשלב מוקדם לאחר כניסת התובע לתפקידו הוא החל לאייש עמדות אבטחה הן במשמרות לילה והן בבוקר במשך שעות ארוכות (ס' 23), תומר אישר כי התובע עבד גם בלילה "שני מקרים", (עמ' 33). כן שוכנענו כי ביצע עבודה גם בפנימיה ולא נסתר כי בעבודה בפנימיה העבודה היא גם בלילה. חלה הצהיר כי בחלק ממוסדות החינוך נדרשה אבטחה עד לשעה 14:00/16:00 ובפנימיות אף נדרשת אבטחה במשך 24 שעות ביממה והעיד כי לכל בי"ס יש השעות שלו, חלק מבתי הספר מסיימים באזור 14, חלקם 16:15 וחלק פנימיות, 24 שעות (עמ' 7) ובחקירה חוזרת נשאל באיזה מוסד ראה את התובע כמאבטח ומשיב כי היו מס' מוסדות, "הבוכרים 24 שעות ביממה ובית ספר ניר צבי עד שעה 14:30" (עמ' 8) ; בן סימון העיד כי היתה פנימיה אחת "מתוך "איקס"", ושוב כשנשאל אם לא היו מאבטחים פנימיות השיב: "נכון. היינו 2 חברות..." (עמ' 21). כאשר נשאל ספציפית לגבי עבודת התובע בבוכרים הוא משיב: "כמו שאמרתי, היתה פנימיה אחת..."(21). כך עולה גם מדוחות העבודה שהציגה הנתבעת ל- 12/2011 ( 4 ש' בערך 125% ו- 2.09 ש' בערך 150%) ו- 1/2012 (20.75 ש' בערך 125% ו- 9.5 ש' בערך 150%). בתלושי השכר - לא רואים כי שולמה לתובע התמורה בגין השעות שצוינו בדוחות הנוכחות שהציגה הנתבעת (להלן: שעות שצוינו בדוחות עבודה שהציגה הנתבעת ולא שולמו). בנוסף, טוען התובע, כי בדוחות אלו לא נכללו שעות עבודה שביצע בין השאר במסגרת הסעות עובדים, בשל פרויקטים שביצע מחוץ לכפר חב"ד ועוד. דא עקא, מעבר לטענות כלליות, התובע לא הציג תיעוד אותנטי בדבר שעות אלו, ככל שבוצעו. בכלל זאת, לא הוכח כי בוצעו בפועל בשעות עבודה נוספות ע"פ חוק שעות עבודה ומנוחה, שמא בוצעו ביום עבודה שבו פחות מ- 8 ש' עבודה ביום/7 שעות עבודה בלילה ולכן לכאורה, זכאי לתמורה בגינן אך לא כשעות עבודה נוספות כמשמעותן בדין. התובע גם לא הוכיח מתכונת העבודה הכללית הנטענת על ידו, ממנה ניתן ללמוד על היקף שעות עבודתו. מדוחות העבודה שהמציאה הנתבעת עולה כי עבד בהיקף שעות שונה מדי יום וכך עולה גם מדוחות העבודה שהמציא התובע ועליהם מבקש הוא להסתמך. טענת התובע על אודות שעות עבודה נוספות שביצע ולא נרשמו - נטענה סתמית וכללית, כך למשל לשיטתו, ב- 11/2012, ביצע שעות נוספות שלא דווחו למועצה, "לכל הפחות 10 שעות נוספות". כן הצהיר (ס' 30) כי עבד כמאבטח "בבקרים בעיקר בבית הספר אור שמחה ובלילות בפנימיית הבוכרים. עיקר שעות העבודה כמאבטח בוצעו החל מסוף חודש דצמבר ובמהלך חודש ינואר, כשנאלצתי לעבוד שעות נוספות בכמות לא סבירה". בתחילת עבודתו עבד 6 ימים בשבוע, בין 7:00 ל- 16:30 בימי חול ו- 7:00-12:00 ביום שישי, "לאחר שהתחלתי לעבוד בנוסף כמאבטח, ביצעתי מס' שעות נוספות רב, לרבות עבודה בשעות הלילה, שעליהן לא קיבלתי שכר" (ס' 31) ובהמשך: "בחלק מהימים" - בנוסף לעבודת הפיקוח + עבודת המאבטח- הסיע עובדים אל וממקום העבודה בלית ברירה. "ההסעות לכל כיוון ארכו בין 40 דקות לשעה ואף יותר" (ההדגשות שלנו). אין ללמוד גם מתצהירו ועדותו של נועם חלף על מתכונת/שעות עבודתו הכללית של התובע או על השעות הנוספות הספציפיות - משנטען לכך כללית וסתמית. ועם זאת, התובע הציג דוחות עבודה מטעמו. מדובר בדוחות עבודה ע"פ אתר עבודה ולגביהם, טען כי מצוינות בהם 31.4 שעות עבודה שאינן מצוינות בדוחות העבודה שהמציאה הנתבעת (להלן: שעות עבודה ושעות נוספות שמופיעות בדוחות התובע וחסרות בדוחות העבודה של הנתבעת). מצד אחד- מעיון בדוחות התובע עולה כי הם מיועדים לחיוב הלקוח, לכאורה, שמא רלוונטיים לתביעה דנן? גם אין לדעת כיצד הגיעו לידי התובע. תומר גם הצהיר (ס' 41-43) כי הדוחות הופקו מתוכנת שומרית, תוכנה לאיסוף שעות עבודה באתרי אבטחה והם הדוחות שיש גם בידי החברה. התובע לא הגיש בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים במסגרת ההליך, מצ"ב דוחות נוכחות מקבילים לאלו של התובע "רק "גזורים" מתוכנות שומרית" בהתאם לשם העובד ולא לפי אתר העבודה, ותכתובות שהוצאו מתיק התביעה שמתנהל כנגד המועצה האזורית עמק לוד באותו עניין של הפרת המכרז ותשלומים שלא מועברים לידינו בגין החודשים נובמבר- דצמבר על עבודה באתר. תומר נחקר על אודות חוסר השעות ומעיד "חד וחלק לא", מדובר בטיוטא שמאושרת או לא, על ידי הקב"ט. מצד שני- הקב"ט, לגביו נטען כי אישר או לאו את הדוחות, הצהיר מפורשות כי שעות העבודה של המאבטחים והסיירים, ובכלל זאת של התובע, מפורטות בדוחות חודשיים לאתר, המפרטים ברמה יומית מי אייש כל עמדת אבטחה ומתי (ס' 24). חלה הצהיר בפרט לגבי הדוחות שצירף התובע: "הדוחות לכל אתר... אשר צורפו כנספח א' לתצהירו של מר סולניק, הועברו לאישורי על ידי תום אבטחה, בתום כל חודש, והתשלום לתום אבטחה בוצע בהתאם לדוחות אלו. האישור על הדוחות נעשה על ידי" (ס' 25, ההדגשה שלנו). משגרסת הקב"ט לא נסתרה ואדרבא מכותרת הדוחות עולה לכאורה כי הופקו ממערכות של הנתבעת, הגם שמתוכנה אחרת, וכך גם לעדות תומר לעיל; משחרף העובדה כי צורפו הדוחות לכתב התביעה לא נטען לגביהם דבר בכתב ההגנה, אלא לראשונה בתצהיר הנתבעת (ס' 41-43 לתצהיר תומר); ומשהנתבעת לא סתרה את מס' השעות החסרות כפי שנטען בטבלה שצירף התובע - מצאנו לקבל את הדוחות כרלוונטיים וכן את הטבלה שהציג התובע על אודות שעות העבודה החסרות, ואנו קובעים כי התובע זכאי לסכומים כדלקמן: א. בגין שעות עבודה ושעות נוספות שמופיעות בדוחות התובע וחסרות בדוחות העבודה של הנתבעת- [29 ש' X (100%X 5,000/186)= 779 ₪] + [ 30.75 ש' X ( 25% X 5,000/186)= 206.6 ₪ ] + 16.84 ש' X ( 50% X 5,000/186)= 226.34] = בסה"כ זכאי ל- 1,211 ₪. יוער בהקשר זה כי תחשיבי התובע שגויים ולא הוכחו, משחישב תשלום השעות הנוספות בכפל בעוד זכאי לתמורת שעות עבודה שלא דווחו ולא שולמו כטענתו וע"פ הטבלה 29 ש' בתוספת התמורה בגין שעות נוספות ( 30.75 ש' בתוספת 25% ו- 16.84 ש' בתוספת 50% ולא בתוספת 125% או בתוספת 150% משכבר נלקחו בחשבון 29 ש' בערך 100%). ב. בנוסף, בגין שעות שצוינו בדוחות עבודה שהציגה הנתבעת ולא שולמו- [בגין 12/2011- 4 ש' X 6.72 + 2.09 X 13.44= 26.88+ 28.08 = 54.96 ₪] + בגין 1/2012- 20.75 ש' X 6.72 + 9.5X 13.44= 139.44+ 127.68= 267.12 ₪] = בסה"כ בגין רכיב זה זכאי התובע ל- 322.08 ₪. כאמור התובע לא הוכיח מתכונת עבודה כללית לכאורית, לרבות שעות הנסיעה וכדומה. לפיכך נדחים יתר חישוביו. יוצא כי התובע זכאי בגין רכיב זה ל- 1,533 ₪. לא מצאנו בנסיבות העניין לפסוק פיצויי הלנת שכר.ענף השמירהצו הרחבהשעות נוספותצווים