תביעה להפרשי ערך שעת שבת לעובדים בענף השמירה

תביעה להפרשי ערך שעת שבת לעובדים בענף השמירה נספח מבנה השכר עליו חתם התובע בתקופה הראשונה קובע כי "שכר לחישוב תוספת שבת- 50% בלבד" יעמוד על סך 23.4 ₪. כפי הנראה מתלושי השכר, סך 23.4 ₪ כולל 19 ש"ח שכר יסוד+ 0.95 ₪ תוספת סיכון 5% + 1.8 ₪ ש.נ.ג + 1.65 ₪ תוספת כוננות. כאמור לעיל, טענתו של התובע לשכר בסיס בסך למעלה מ-19 ₪ בתקופת המכרז הישן נדחתה, ועל כן התביעה לתשלום 150% על כל שכר מעבר ל-19 ₪ נדחית אף היא, בהינתן, כפי שעולה מתלושי השכר, כי הנתבעת שילמה תוספת 150% אף על תוספת הסיכון, הכוננות והשנ"ג. 3. כן טוען התובע כי לא שולמה לו תוספת 50% עבור "תוספת תפקיד" במשמרות בהן עשה כמוקדן (בחודשים 2-3/06; 2-7/07) וכאחמ"ש (בחודש 7/07). 4. אכן, עיון בתלושי שכרו של התובע מגלה כי בניגוד לטענת הנתבעת, לא שולמה לו תוספת 50% על גבי תוספת התפקיד (3 ₪ למוקדן ו-7 ₪ לאחמ"ש)) כאשר עבד בשבת (ר' למשל תלוש שכר לחודש 1/06; 7/07). 5. על פי חוק שעות עבודה ומנוחה זכאי התובע לתוספת בגובה 50% מהשכר הרגיל עבור עבודה בשבת. השכר הרגיל כולל הן את שכר היסוד והן את תוספת התפקיד כאשר שימש בתפקיד זה, ועל כן על הנתבעת היה לשלם תוספת 50% גם על גביה. 6. על פי תלושי שכרו של התובע שצורפו כנספח 16 לכתב התביעה, עבד התובע בשבת 130.5 שעות כמוקדן בתקופה הראשונה (19 שעות בחודש 1/06; 19 שעות בחודש 2/06; 20 שעות בחודש 2/07; 24.5 שעות בחודש 3/07; 18.5 שעות בחודש 4/07; 13.5 שעות בחודש 5/07; 16 שעות בחודש 6/07) וכן 37 שעות כאחמ"ש בשבת (בחודש 7/07). התובע זכאי לתוספת 50% על גבי תוספת התפקיד בסך 130.5X 3₪ X 50% + 37 X 7 ₪ X 50%= 327 ₪. על הנתבעת לשלם לתובע סך 327 ₪ עבור הפרשי שכר בגין שעות שבת, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממחצית התקופה (1.10.06) ועל סך הכל פיצויי הלנה, כמפורט בסיפא לפסק הדין. סך שעות השבת לתשלום 7. טוען התובע כי הנתבעת, בניגוד להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, שילמה לו עבור 26.5 שעות עבודה בשבת בלבד, תחת 36 שעות מנוחה שבועית כקבוע בחוק (עמ' 27 שורות 8-11), וכי הוא נפגע מכך: פעם אחת כאשר לא שולמה לו תוספת שבת עבור הפער בן 9.5 השעות ופעם נוספת היות ולא חושבה לו תוספת כפולה (175% ו-200%) עבור עבודה בשעות נוספות בשבת. עוד טוען התובע כי לא שולם לו עבור שעות נוספות מעבר לשעה השביעית בעבודת לילה. העד ספיר מטעם הנתבעת אישר את הדברים בעדותו (עמ' 57 שורות 11-13). 8. סעיף 7 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי 36 שעות רצופות בשבת הינן שעות מנוחה שבועית לעובד יהודי. היות שכך, לא יכול להיות חולק כי חלק מן השעות יחולו שלא במסגרת 24 השעות של יום השבת. על פי סעיף 3 לנספח י"ח לחוזה המכרז (הן הישן והן החדש) "שעות שבת/חג יחולו החל מיום שישי/ערב חג בשעה 16:00 או כניסת השבת (המוקדם מבין השניים) ועד מוצאי שבת/חג" אולם זוהי המסגרת המינימאלית על גביה יש להוסיף את ההשלמה ל-36 שעות מנוחה שבועית. ואולם, התשלום על פי ערך שבת שלו זכאי העובד שעבד במסגרת המנוחה השבועית בת 36 השעות, יעשה רק ככל שעבד במסגרת זו, ואף בשעות שלפני/אחרי מסגרת זו. 9. היות שהנתבעת, על פי הודאתה, שילמה רק עבור 26.5 שעות שבת ולא עבור 36 שעות כמתחייב, עליה להשלים את ההפרש. 10. נתבע סה"כ 28,047 ₪ ברכיב זה ביחס לכל תקופת העבודה (מכרז ישן וחדש) ואולם התובע אינו מפרט את משמרות השבת שביצע ובאלו מועדים ומה שולם לו בגינן באופן שמקשה להבין את החישוב ולבוחנו. זאת ועוד, התובע העיד (עמ' 27 שורה 8 ואילך) שחישב תמיד 36 שעות (קרי כולל משמרת ימי שישי) וזאת בלי קשר לשאלה אם עבד או לא במוצ"ש. כאמור, אם עבד התובע בימי שישי ובשבת, ואולם במוצאי שבת לא עבד, הרי שאין הכרח לספור בגדר 36 השעות בהן היה זכאי למנוחה דווקא את יום שישי, אלא יש לראות בשעות מוצ"ש כחלק משעות המנוחה בהן לא עבד. לפיכך רק השלמה ל36 רצופות, כולל זמן בו לא עבד, מזכה בתשלום בערכי שעות שבת. 11. לפיכך, אנו קובעים את הבסיס לחישוב התשלום עבור שעות שבת מעבר ל-26.5 שעות כדלקמן: יש לבחון באופן ספציפי את סך השעות שעבד התובע במנוחה השבועית מעבר ל-26.5 השעות בגינן קיבל תשלום, בהתיחס לתאריכים מדויקים (יום, חודש ושנה, וסוג התפקיד שביצע באותה משמרת) . ככל שבטווח 36 השעות כולל השבת (ברצף, בין לפניה ובין לאחריה), היו שעות בהן לא עבד התובע, ובסה"כ שעות השבת+שעות אי העבודה הרצופות לה, מגיעות לסה"כ 36 שעות, אין התובע זכאי לתשלום מעבר למה ששולם לו. ככל שעבד בשעות הרצופות לשבת, גם לפניה וגם לאחריה ולא נוצר רצף שעות הכולל את השבת +12 שעות מנוחה, זכאי התובע להשלמת תשלום עבור שעות עבודה מעבר ל26.5 שעות ועד 36 שעות. אם עבד ברצף לשבת מספר שעות הפחות מ12 וביתרתן לא עבד, ישולם עבור שעות אלה בלבד. ככל שעבד, הינו זכאי להשלמת תשלום, ובהתאם לכך יפסק לו שכר לפי ערך שעת שבת בהתאם להוראות המכרז הישן או והמכרז החדש, לפי התקופה. לסכומים יצטברו הפרשי הצמדה ורבית כדין.ענף השמירהעבודה בשבת / חג