טענת התפטרות בגלל מעבר דירה בעקבות מחלה של קרוב משפחה

טענת התפטרות בגלל מעבר דירה בעקבות מחלה של קרוב משפחה 1. פסק דין זה עניינו תביעה שהגיש התובע בחודש ספטמבר 2012 לתשלום פיצויי פיטורים בעקבות סיום העסקתו בפועל בעיריית רהט (להלן: "הנתבעת"), ביום 31.8.2008. 2. התובע, מורה במקצועו, יליד הכפר ערבה ונכון להיום מתגורר ומלמד שם. 3. הנתבעת היא רשות מקומית הפועלת מכוח פקודת העיריות [נוסח חדש] תשכ"ד-1964. 4. בתביעה נשוא פסק הדין טען התובע, כי סיים את עבודתו בנתבעת בנסיבות המזכות בתשלום פיצויי פיטורים. לעניין זה נטען בסעיף 5 לכתב התביעה: "התובע נאלץ להפסיק את עבודתו משום העתקת מקום מגוריו מבאר שבע, לכפר ערבה שבצפון המרוחק כ-200 ק"מ מרהט, ממקום עבודתו. מה שגרם לו להעתיק מקום מגוריו, מחלת אשתו אשר לקתה בגידול דיסוייד בכתף ימין, דבר שחייב אותה לעבור ניתוחים ואילץ את התובע להישאר קרוב ממנה ומילדיו הקטינים בכדי שיוכל לטפל בהם". 5. בכתב התביעה העלה התובע טענה חלופית לעניין זכאותו לתשלום פיצויי פיטורים על בסיס "קיפוח והפליה". כך נטען בסעיף 9 לכתב התביעה, כי: "התובע כן זכאי לקבל את פיצוייו, החלטת הנתבעת לא לשלם לתובע הינה בגדר פיקוח והפליה, מורים אחרים אשר הפסיקו עבודתם בשירותה של הנתבעת ללא כל סיבה מוצדקת, זכו לקבל את פיצוייהם ללא כל עינוי, בניגוד למה שנעשה עם התובע בתיק זה". 6. לדעת הנתבעת דין התביעה להידחות, בטענה כי אין קשר בין ההחלטה שקיבל התובע על סיום עבודתו בנתבעת, לבין מחלת אשתו. הנתבעת דחתה את טענת התובע לקיפוח ולהפליה, בהחלטה שקיבלה שלא לשלם לתובע פיצויי פיטורים מהנימוק האומר כי התובע איננו זכאי לפיצויי פיטורים מכוח החוק. 7. מהעדויות ומהמסמכים שהוגשו לתיק בית הדין, עולות העובדות הבאות: א. התובע והגב' X גאדה, אשת התובע, הם מורים בהכשרתם. ב. בחודש ספטמבר 99' התקבל התובע לעבודה בנתבעת כמורה בבית ספר על יסודי "אלהוזייל", בבעלות ובניהול הנתבעת. במקביל הועסקה אשת התובע כמורה מטעם משרד החינוך והתרבות במוסדות חינוך באזור הדרום. ג. על רקע עבודתם כאמור, התובע ומשפחתו עברו להתגורר בשכירות בבאר שבע. ד. למרבה הצער, אובחן אצל הגב' X גאדה בתחילת שנת 2005 גידול בכתף ימין; אשר הוסר בניתוח בבית החולים איכילוב בהמשך אותה שנה. ה. בסיכום הרפואי שהוגש לבית הדין והוא מחודש אפריל 2013, נרשם: "... ב-2008 הישנות בגב מתחת לגידול הראשוני - עברה ניתוח כריתה נוסף, ללא טיפול קרינתי (אין בידי החולה דוחות פתולוגיים מהניתוחים). מאז המשיך המעקב - ללא עדות להישנות נוספות. MRI אחרון בוצע במאי 2012 ברמבם". מדוח סיכום האשפוז שצרפה הגב' X לתצהירה, עולה כי את הניתוח להסרת הגידול ב-2008, עברה באיכילוב באוקטובר 2008. ו. בשנת 2006 עברה הגב' X וילידה להתגורר בכפר ערבה בגליל והמשיכה את עבודתה בהוראה כמורה במשרד החינוך והתרבות במקום מגוריה, בהיקף חלקי. ז. התובע מצדו, המשיך ללמד בבית הספר התיכון ברהט. בחודש מאי 2008 הגיש התובע בקשת חל"ת לשנת הלימודים 2008-2009; את הבקשה נימק התובע, בכוונתו לפתוח "עסק פרטי" בערבה - ובקשתו אושרה. בהתאם סיים התובע את עבודתו כמורה, בפועל בבית הספר התיכון ברהט, בחודש ספטמבר 2008 ויצא לחל"ת. ח. במסגרת הבקשה לחל"ת, הצהיר התובע כי במידה ולא יחזור לעבודתו בתום החל"ת, "ייחשב הדבר כהתפטרות מרצון" סעיף 5 לבקשה לאישור חל"ת, נספח 1 לתצהיר עד הנתבעת. בפועל לא חזר התובע לעבודה כמורה ברהט, בתום תקופת החל"ת. ט. במהלך שנת החל"ת שנת הלימודים המתחילה בחודש ספטמבר 2008, החל התובע ללמד כמורה לשפה הערבית בבית הספר התיכון "אלבכרי" בערבה בהיקף של שליש משרה. בשנות הלימודים העוקבות (השנים 2009-2010 ו-2010-2011), הגדיל התובע את היקף עבודתו בבית הספר התיכון "אלבכרי". משנת הלימודים 2011-2012 מלמד התובע בבית ספר התיכון "אלבכרי" במשרה מלאה. החל מספטמבר 2008 מלמד התובע במקביל ובנוסף לעבודתו כמורה בבית הספר התיכון "אלבכרי", במכללה הארצית סכנין. על פי אישור המכללה הארצית סכנין, הועסק התובע בשנת הלימודים תש"ע בהיקף משרה מלא 24/24 ובשנת הלימודים תשע"א בהיקף משרה של 25/24. י. במקביל הועסקה אשת התובע, במהלך שנת החל"ת, בהיקף של 0.5% משרה. בשנה העוקבת, שנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2009, הגדילה רעייתו של התובע את היקף משרתה ל-0.86% משרה; מספטמבר 2010 מועסקת הגב' X במשרה מלאה. יא. בדצמבר 2011 פנה התובע למנהל מחלקת החינוך בעיריית רהט, בדרישה לתשלום פיצויי פיטורים. את הדרישה נימק התובע בהעתקת מקום מגוריו מבאר שבע לערבה, בעקבות מחלת אשתו והצורך להיות קרוב למשפחתו ולילדיו. את המכתב העביר מנהל אגף החינוך לגזבר העירייה, בצירוף מכתב מטעמו ובו נאמר בין היתר: "למורה הנ"ל הופרשו כספים לפיצויים, אודה לך על מתן אישור שחרור כספים וכן תשלום הפרשי פיצויים על פי החוק". יב. במכתב מיום 19.1.2012, דחה גזבר הנתבעת את פניית מנהל מחלקת החינוך לתשלום פיצויי הפיטורים בנימוק, כי התובע התפטר מעבודתו בעקבות אי חזרתו לעבודה בתום החל"ת בנסיבות אשר אינן מקנות את הזכות לפיצויי פיטורים. 8. על רקע העובדות לעיל נפנה להלן לבחינת תביעת התובע לפיצויי פיטורים בעקבות סיום העסקתו אצל הנתבעת בטענה, כי הוא זכאי לפיצויי פיטורים במסגרת סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1963 (להלן: "חוק פיצויי פיטורים"); ולצורך כך עלינו להתעכב על שתי הסוגיות הבאות: האחת, שאלת מועד סיומם של יחסי עובד מעביד; השניה, שאלת הנסיבות בהן הסתיימו יחסי עובד מעביד במועד שהסתיימו לצורך בחינת טענת התובע לזכאות לפיצויי פיטורים עם סיומם של יחסי עובד מעביד. 9. כמצוין לעיל, הגיש התובע בקשה לחופשה ללא תשלום בחודש מאי 2008, המתייחסת לתקופה שמיום 1.9.2008 ועד ל-1.9.2009. אין חולק כי הבקשה אושרה. מהעובדות לעיל עולה עוד כי התובע לא חזר לעבודה בתום תקופת החל"ת. משהתקיימו יחסי עובד מעביד בין הצדדים במהלך תקופת החל"ת ומשלא חזר התובע לעבודתו בתום תקופת החל"ת - יוצא מכאן כי יחסי עובד מעביד בין הצדדים הסתיימו ביום 1.9.2009, מועד סיום החל"ת. 10. סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי: "התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן משפחתו ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מוצדקת להתפטרות - רואים לעניין פיצויי פיטורים את ההתפטרות כפיטורים". 11. מכאן שעל התובע בענייננו, הטוען לזכותו לפיצויי פיטורים מכוח סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים הנ"ל, להצביע על הקשר בין ההתפטרות לבין מצב בריאותה של אשתו ולשכנע בטענה כי על בסיס הממצאים הרפואיים הייתה סיבה מוצדקת להתפטרותו. 12. בענייננו נמצאו העובדות הבאות: מהרישום הרפואי עליו התעכבנו בסעיף העובדות עולה, כי נכון לספטמבר 2009 לא נזקקה הגב' X לטיפול רפואי בשל המחלה בה לקתה. כפי שציינו לעיל, הגב' X חזרה לשגרת עבודתה בספטמבר 2009, עובדה המקבלת ביטוי בהגדלת היקף משרתה כמורה במשרד החינוך בשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2009, מהעסקה בהיקף של חצי משרה בשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2008 להעסקה בהיקף של 0.86% משרה בשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2009; ומכאן שלא ניתן לטעון כי מצבה הרפואי של הגב' X חייב את נוכחותו של התובע לצידה. כמצוין בסעיף העובדות, בשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2009 התובע השתלב בעבודת הוראה כמורה במשרה מלאה במכללה הארצית בסכנין ובמשרה חלקית בבית הספר התיכון אלבכרי בכפר מגוריו, ערבה. 13. יוצא מכאן כי נכון לחודש ספטמבר 2009, מועד סיומם של יחסי עובד מעביד בין הצדדים, לא הצביע התובע על נסיבות הקשורות למצב בריאותה של רעייתו, שיש בהם כדי לחייב את הפסקת עבודתו כמורה בנתבעת ובכך לזכותו בתשלום פיצויי פיטורים במסגרת סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים. 14. הטענות לעניין אפליית התובע ביחס לעובדי הוראה אחרים להם שולמו פיצויי פיטורים עם סיום עבודתם בנתבעת, נטענו בעלמא מבלי שהן נתמכות בעדויות ובראיות כלשהן. בנסיבות הללו כן התובע זכאי לפיצויי פיטורים על תקופת עבודתו בנתבעת, מכוח טענת ההפליה. 15. סוף דבר התביעה נדחית, בנסיבות העניין אין צו להוצאות. הערעור על פסק הדין הוא בזכות לבין הדין הארצי לעבודה בירושלים, בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לצד המבקש. רפואהמקרקעיןהתפטרות