בקשה לקבלת כרטיס DVR בבית הדין לעבודה

בקשה לקבלת כרטיס DVR בבית הדין לעבודה 1. בפני בקשות לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים. 2. התובעת והנתבעת שכנגד (להלן: "התובעת") הגישה תביעה לתשלום זכויות סוציאליות שונות עקב פיטוריה מהנתבעת. 3. הנתבעת והתובעת שכנגד (להלן: "הנתבעת") הגישה כתב תביעה שכנגד בו עתרה לחיוב התובעת בתשלום בגין נזקים שגרמה לה לכאורה בהתנהלותה. 4. בהמשך להחלטה מיום 31.12.13 הגישו הצדדים בקשות לגילוי מסמכים ספציפיים. הכרעה המסגרת הנורמטיבית 5. הלכה מושרשת בשיטת משפטנו הנה כי צדדים להליך משפטי מחויבים לגלות זה לזה את המסמכים הרלוונטיים למחלוקת הנדונה בהליך - וזאת על מנת להגשים את התכליות של גילוי האמת, עשיית צדק בהליך השיפוטי וייעול הדיון מעצם ניהולו "בקלפים גלויים" (תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991; בג"צ 844/06 אוניברסיטת חיפה נ. פרופ' עוז, (14.5.2008); להלן - עניין עוז; ע"ע 22749-09-10 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נק עיזבון המנוחה טלי אורן בלזר ז"ל, (27.01.2011); להלן - עניין טבע תעשיות). חובת הגילוי נובעת גם מיחסי האמון שבבסיסם של יחסי העבודה, ומעקרון היסוד של שקיפות (ע"ע 28222-05-10 מכתשים מפעלים כימיים בע"מ - יהודה פלצ'י, (21.9.2010); להלן - עניין מכתשים). 6. השאלה הראשונה אותה יש לברר בעת דיון בבקשה לגילוי מסמכים היא שאלת הרלוונטיות של המסמכים המבוקשים להליך. המבחן שנקבע לצורך כך הוא מבחן כפול - ראשית האם קיימת "זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי" (ההיבט הצר), ושנית מהי מידת תרומתו של הגילוי לקיומו של "דיון יעיל" בהתחשב בכלל נסיבות ההליך (ההיבט הרחב) - לרבות מהות הסעד המבוקש בהליך ומידת הפגיעה במבקש ככל שהמידע לא יימסר לו (ע"ע 494/06 מדינת ישראל, נציבות המים - קלרה אבנצ'יק, (28.3.07); להלן - עניין אבנצ'יק; ע"ע 129/06 טמבור בע"מ - אברהם אלון, (7.5.06) להלן - עניין טמבור). ככל שמתקיים מבחן הרלוונטיות על שני היבטיו, יש לעבור ולבחון האם קיימים אינטרסים נגדיים המצדיקים למנוע את הגילוי או לצמצמו, תוך עריכת איזון המתאים לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה (עניין עוז; ע"ע 1185/04 אוניברסיטת בר אילן - ד"ר צמח קיסר, (24.3.2005); ע"ע 19213-07-10 מוחמד ראשד חמאמדה - דורון עובד ניהול ושיווק פרויקטים בע"מ, (16.11.2010). מלאכת האיזון נעשית על פי אמות מידה של מידתיות (עניין מכתשים), כאשר שלבי הבדיקה משליכים זה על זה. היינו, ככל שהמסמך המבוקש רלוונטי יותר למחלוקות מושא ההליך וחיוני יותר לצורך גילוי האמת - ייתכן שהאינטרס לגלותו יגבר על אינטרסים אחרים מעורבים, ולהיפך (רע"א 9322/07 GerberProducts Company נ. רנדי בע"מ, (15.10.2008). בית הדין אף רשאי לאזן בין האינטרסים השונים באמצעות פתרונות ביניים (עניין אבנצ'יק). 7. לאחר שקראתי את הבקשות ואת התגובות ושקלתי את טיעוני הצדדים, החלטתי כי דין הבקשות להתקבל בחלקן. המסמכים המבוקשים על ידי התובעת: 8.1 כרטיס ה- DVR המותקן באחד ממחשבי החברה בגין שלושה חודשי עבודה אחרונים. התובעת טענה כי כרטיס זה נחוץ לצורך בדיקה של זהות הנכנסים בלילות ו/או בשעות חריגות למקום, נוכח טענת הנתבעת לפיה התובעת נטלה סחורה מהמקום שלא כדין. הנתבעת טענה כי מצלמות האבטחה הופעלו על ידי התובעת עצמה ובעלה, כך שממילא יכלו להסתיר פעילות שבוצעה על ידם בחברה וכי ההקלטות מהמצלמות נשמרות במחשב במשך השבועיים האחרונים לצילומם בלבד. כן טענה הנתבעת כי מדובר ברכיב חומרה ולא ב"מסמך". בנסיבות אלו, בהן לטענת הנתבעת, אין בידיה הקלטות מהתקופה הרלוונטית לתביעה - הרי שאין אפשרות לגלותן. עם זאת, הנתבעת תאמת את טענתה בדבר שמירת ההקלטות למשך שבועיים בלבד בתצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין. 8.2 העתק חשבוניות רכישה וקבלות בגין כלל המחשבים שנרכשו על ידי החברה מתחילת פעילותה ועד אוגוסט 2012 - הנתבעת צירפה את המסמכים המבוקשים כנספח ו' לכתב התביעה שכנגד. 8.3 חשבונית רכישה של מחשב השרת ששימש את החברה - הנתבעת צירפה את המסמך המבוקש כנספח ו' לכתב התביעה שכנגד. 8.4 רשימת עובדי החברה מתחילת הפעילות ותפקידם במערכת - מדובר בבקשה גורפת והתובעת אף לא הבהירה את הרלוונטיות של הנתונים המבוקשים לגבי כלל עובדי החברה. עם זאת, נוכח המחלוקת בדבר תפקידי התובעת ובעלה, הנתבעת תפרט את תפקידיהם, מתחילת הפעילות ועד סיום ההעסקה ותמציא מסמכים על כך, ככל שקיימים. 8.5 אסמכתאות לרכישת מחשבים חדשים על ידי החברה לאחר אוגוסט 2012 - הנתבעת הודיעה כי היא מסכימה להעביר לעיון התובעת את האסמכתאות המבוקשות. המסמכים יועברו לידי התובעת במסגרת תצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין. 8.6 חשבוניות רכישה בצירוף קבלה לרכישת תוכנת 'ניהול היבוא' - הנתבעת טענה כי לא נרכשה תוכנה כאמור וכי הניהול בוצע בתכנת אקסל שנבנתה במיוחד. הנתבעת תאמת את טענתה כאמור בתצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין. 8.7 פירוט התשלומים לרבות חשבוניות ו/או קבלות ו/או אסמכתאות לתשלום בגין התשלומים הנטענים בסעיף 10 לכתב ההגנה. הנתבעת טענה כי מדובר במסמכים לא רלוונטיים לתביעה וכי לא מדובר במסמך קיים. בסעיף 10 לכתב ההגנה נטען כי נאוה, בעלת המניות בנתבעת, נחלצה לעזרת יואב שהסתבך כלכלית ומימנה לו עורכי דין והוצאות מחיה ושילבה אותו כשכיר בנתבעת. אין באסמכתאות לתשלומים הנטענים כדי לסייע בהכרעה במחלוקות בתיק ועל כן, איני נעתרת לבקשה. 8.8 קבלות ו/או אסמכתאות אחרות לתשלום בגין "חשבונית מוסך שלום" עבור טיפולים לרכב הפרטי של התובעת, כנטען בכתב ההגנה. לטענת הנתבעת אין אסמכתאות נוספות לעניין זה למעט החשבונית שצורפה לכתב ההגנה, כשעל פי הנטען תשלום זה בוצע במזומן מ"קופה קטנה". הנתבעת תאמת את טענתה בתצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין. 8.9 תשובת חברת "פרטנר תקשורת" למכתב הפניה של הנתבעת מיום 27.9.12 בדבר דרישה לניתוק 3 קווי טלפון וכל התכתבות אחרת הנוגעת לניתוק המבוקש. הנתבעת טענה כי חברת פרטנר לא השיבה בכתב לפנייתה, למעט מה שצורף לכתב ההגנה. הנתבעת תאמת טענה זו בתצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין. 8.10 פרטים באשר למנויים המופיעים בדו"ח של חברת פרטנר לגבי כלל מכשירי הטלפון של החברה. לטענת הנתבעת מדובר במידע לא רלוונטי לתביעה ובכל מקרה לא מדובר במסמך קיים. התובעת לא הסבירה מהי הרלוונטיות של הפרטים המבוקשים ואף מדובר בבקשה גורפת וכוללנית ועל כן איני נעתרת לבקשה. 8.11 חשבונית וקבלה בגין תשלום שביצעה החברה עבור הקמת אתר אינטרנט חדש. הנתבעת טענה כי מר שירן ולק הועסק כשכיר במשך 4 חודשים לצורך הקמת אתר האינטרנט של החברה. הנתבעת תאמת את האמור בתצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין. 8.12 כרטסת הנהלת החשבונות האישית של מר יואב נדב ושל התובעת אצל הנתבעת. הנתבעת טענה כי לתובעת עצמה אין כרטיס אצל הנתבעת וכי הכרטסת של יואב נדב אינה רלוונטית לתביעה זו. הנתבעת תאשר את דבר אי קיומה של כרטסת לתובעת בתצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין. התובעת לא הסבירה מדוע הכרטסת של מר יואב נדב רלוונטית לתביעה ועל כן אינני נעתרת לבקשה לגילויה. 8.13 כרטסת הנהלת חשבונות של חברות השייכות למר יואב נדב שנפתח להן כרטיס הנהלת חשבונות בספרי החברה. מדובר בנתונים רלוונטיים למחלוקות שבבסיס התביעה ועל כן אני מורה על גילוייה של הכרטסת. 8.14 תלושי שכר של יואב ואסמכתאות בגין תשלומים נוספים - התובעת לא הסבירה מדוע מסמכים אלו רלוונטיים לתביעתה ועל כן אינני נעתרת לבקשה לגילויים. 8.15 העתק תעודת עוסק מורשה של החברה. הנתבעת טענה כי מדובר במסמך לא רלוונטי וכי התובעת מנסה לקבל מידע אודות פעילות החברה. משלא הובהר כיצד יש במסמך הנ"ל כדי לקדם את בירור המחלוקות - אינני נעתרת לבקשה לגילויו. 8.16 העתק רשיון סחר ממשרד התחבורה ממועד תחילת הפעילות בנתבעת ועד לחודש אוגוסט 2012. הנתבעת טענה כי מדובר במסמך לא רלוונטי וכי התובעת מנסה לקבל מידע אודות פעילות החברה. משלא הובהר כיצד יש במסמך הנ"ל כדי לקדם את בירור המחלוקות - אינני נעתרת לבקשה לגילויו. 8.17 העתק רשיון הסחר של החברה שהונפק לאחר אוגוסט 2012 עם מנהל עסקי חדש - הנתבעת טענה כי מדובר במסמך לא רלוונטי וכי התובעת מנסה לקבל מידע אודות פעילות החברה. משלא הובהר כיצד יש במסמך הנ"ל כדי לקדם את בירור המחלוקות - אינני נעתרת לבקשה לגילויו. 8.18 דו"ח מסד נתונים של התוכנה החשבונאית של הנתבעת וגיבוי של השרת. לטענת הנתבעת המבוקש אינו "מסמך" ואינו רלוונטי לתביעה והתובעת מנסה לנצל את ההליך בכדי לקבל מידע גורף על פעילות החברה. משלא הובהר כיצד יש במסמך הנ"ל כדי לקדם את בירור המחלוקות - אינני נעתרת לבקשה לגילויו. 8.19 רשיון התוכנה החשבונאית בחשבשבת - התובעת לא הבהירה מהי הרלוונטיות של המסמך המבוקש לתביעה ועל כן, אינני נעתרת לבקשה לגילויו. 8.20 גיבוי של השרת שהנתבעת טוענת למחיקתו על ידי התובעת ולחילופין גיבוי של המחשב בו מותקנת כיום המערכת החשבונאית של החברה. לטענת הנתבעת המבוקש אינו "מסמך" ואינו רלוונטי לתביעה והתובעת מנסה לנצל את ההליך בכדי לקבל מידע גורף על פעילות החברה. משלא מדובר ב"מסמך" ומשאין בגילוי המבוקש כדי לקדם את בירור המחלוקות בתביעות - אינני נעתרת לבקשה. 8.21 העתק חשבוניות רכישה של תוכנות מחשוב במחשבי החברה אשר שימשו את החברה לאורך השנים - לא ברורה הרלוונטיות של המסמכים המבוקשים ועל כן אינני נעתרת לבקשה לגילויים. 8.22 רשימת העובדים מיום הקמת העסק ועד אוגוסט 2012 - מדובר בבקשה גורפת אשר עלולה לפגוע בפרטיות צדדים שלישיים ועל כן אינני נעתרת לה. 8.23 רשימת העובדים שפוטרו לאחר אוגוסט 2012 ועד סוף 2012 - התובעת לא הבהירה מהי הרלוונטיות של רשימת העובדים שפוטרו בתקופה הנדונה ומשעסקינן במידע העלול לפגוע בפרטיות צדדים שלישיים - אין אני נעתרת לבקשה. המסמכים המבוקשים על ידי הנתבעת 9.1 מסמכי הנה"ח של "יורסטור", חשבוניות מכירה וקניה, דפי בנק מפברואר 2012 ועד 14.8.12. לטענת התובעת, הנהלת החשבונות של "יורסטור" נוהלה באמצעות החברה וקלסרי הנה"ח לתקופה הרלוונטית נותרו בידיה יחד עם שאר הקלסרים, וממילא מדובר במסמכים שאינם רלוונטיים להליך. התובעת תגיש תצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין לאימות טענתה כי אין ברשותה את המסמכים המבוקשים וכי אלו נותרו בידי החברה. 9.2,3 דו"ח מכירות שבוצעו באמצעות אתר האינטרנט של "יור-סטור" דרך Pay-pal ותדפיס חשבון הבנק שזוכה על ידי Pay pal. לטענת התובעת, לא היה חשבון Pay-pal במועדים אלו ועד לחודש 8/12 המכירות בוצעו באמצעות החברה, תוך שימוש בפרטי כרטיס אשראי של הלקוח וחשבון Paypal נפתח רק לאחר סיום יחסי העבודה בין הצדדים והוא מנוהל באמצעות חברה של מר יואב נדב, בעלה של התובעת. התובעת תאמת את האמור בתצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין. 9.4 תדפיס חשבון הבנק המפרט העברות כספים בסך כולל של 92,000 ₪ הנזכר בס' 15 לכתב ההגנה שכנגד. לטענת התובעת מסמכים אלו אינם מצויים בידיה ומדובר בחשבון בנק שאינו מנוהל על שמה. התובעת תאמת את האמור בתצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין. 9.5 דו"ח יציאות/כניסות מהארץ ממשרד הפנים של התובעת בתקופת עבודתה בנתבעת - התובעת טענה כי אין מניעה למסירת המסמך המבוקש. משכך, התובעת תעביר לידי הנתבעת מסמך זה. 9.6-13 התכתבות עם הספק NENGTONG ELECTRONIC בקשר עם רכישת 2000 יח' שלטי נוחות כולל ההוראה להעביר את הסחורה לספק אחר כעולה מס' 17יג' לכתב התביעה שכנגד, שטרי המטען של המשלוח הנ"ל לישראל, מסמכי התכתבות או הוראות ביצוע לעמיל מכס בקשר עם שחרור שלטי הנוחות בארץ, שמו וכתובתו של עמיל המכס שטיפל בשחרור יבוא שלטי הנוחות. התכתבות עם הספק MICCA AUTO IMPORT& EXPORT בקשר עם רכישת 300 יח' מערכות עזאקה ו- 400 יח' שלטים כולל ההוראה להעביר את הסחורה לספק אחר כמפורט בס' 17 יג' לכתב התביעה שכנגד, שטרי המטען של המשלוח הנ"ל לישראל, מסמכי התכתבות או הוראות ביצוע לעמיל מכס בקשר עם שחרור מערכות האזעקה בארץ, שמו וכתובתו של עמיל המכס שטיפל בשחרור יבוא מערכות האזעקה. לטענת התובעת, מסמכים אלו אינם מצויים בידיה. לטענתה, כל התכתבות שביצעה עם ספק כזה או אחר נעשתה באמצעות החברה ומתוך מחשביה, כשבמחשב השרת נשמרו העתקי המסמכים באופן אוטומטי. נוכח טענת התובעת לפיה מסמכים אלו אינם מצויים בידה - לא ניתן להורות על גילויים. התובעת תאמת את טענתה בתצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין. 9.14 כל ההתכתבויות עם ספקים בחו"ל שבוצעו על ידי התובעת בשם הנתבעת לאחר מועד עזיבת התובעת את הנתבעת - לטענת התובעת, לא היתה התכתבות שכזו. לטענתה, התקשרות בשם הנתבעת יכולה להתבצע רק באמצעות דומיין החברה ורק ממחשב המחובר לשרת, כל אלו נותרו בידי החברה ואין לה גישה אליהם. התובעת הוסיפה כי התכתבות שביצעה לאחר סיום העבודה עם הנתבעת בשם חברת "יורסטור" אינה רלוונטית להליכים הנדונים, שכן מדובר בספקים עמם עובד בעלה מזה שנים רבות וממילא הוא אינו צד להליכים. מאחר ואחת מטענותיה של הנתבעת היא כי התובעת הסבה את פעילות החברה לחברת "יורסטור" מדובר במסמכים הרלוונטיים למחלוקות שבתיק ועל כן אני מורה על גילוי ההתכתבויות לחודשים שלאחר עזיבת התובעת את הנתבעת - לתקופה שמחודש 8/12 ועד לסוף שנת 2012. 9.15 תדפיסי כל חשבונות הבנק של התובעת ושל בנה לתקופה 1.2.12 - 14.8.12 - התובעת טענה כי בנה אינו צד להליכים אלה ועל כן מדובר במידע שאינו רלוונטי לשאלות שבמחלוקת וכי היא מתנגדת לפגיעה בפרטיותה שכלל אינה תורמת לבירור המחלוקות אלא כל מטרתה נבירה בחייה האישיים. משהמידע המבוקש הן באשר לתובעת והן באשר לבנה רלוונטי למחלוקות השנויות בין הצדדים - התובעת תעביר לעיון הנתבעת העתק מהתדפיסים המבוקשים. סוף דבר 10. בקשותיהם של הצדדים לגילוי מסמכים מתקבלות באופן חלקי, כמפורט בהחלטה זו. הצדדים יאפשרו גילוי ועיון במסמכים בהתאם להחלטה עד ליום 1.5.14. 11. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.בית הדין לעבודה