האם אפשר למנוע תוכנית הבראה של העירייה ?

האם אפשר למנוע תוכנית הבראה של העירייה ? זוהי בקשת צד בסכסוך קיבוצי לסעדים ארעיים ו/או זמניים, במטרה לעצור את תוכנית ההבראה שמבצעת עיריית חדרה באופן חד צדדי, כדי לאפשר לשני הצדדים לנהל מו"מ, כדי ליישב את המחלוקות בהתאם להליך ישוב חילוקי דעות הקבוע בחוקת העבודה ו/או בהסכמים הרלוונטיים החלים על הצדדים, וזאת בנוגע לזימון 11 עובדים זמניים לשימוע שנקבע ליום 12/3/14. היות והבקשה הוגשה לבית הדין ביום 11/3/14 בשעות אחר הצהריים, ניתן צו האוסר זמנית על קיום ישיבות השימוע בתאריך 12/3/14, וזאת עד למועד הדיון שנקבע ביום 13/3/14 בנוכחות כל הצדדים. להלן עובדות המקרה: 1. בעיריית חדרה (להלן: "המשיבה"), עובדים כ-1,200 עובדים, מהם כ-90 עובדים זמניים. 2. בחודש אוקטובר 2013 נערכו בחירות ברשויות המקומיות, לראשות העיר ולמועצת העיר. בחדרה נבחר ראש עיר חדש, וכן נערכו שינויים פרסונאליים בהנהלת העירייה. כן נערכו שינויים פרסונאליים במועצת העירייה, בהתאם לתוצאות הבחירות. 3. במסגרת היערכות העירייה לתקציב שנת 2014 התגלה, כי רכיבי השכר של עובדי העירייה גדל בגין שעות נוספות, שעות כוננות, החזרי נסיעות וכו' וכי תזרים המזומנים של העירייה קטן בצורה משמעותית, וכי קיימת מגמת עליה בהוצאות המשתנות ומגמת עליה בהוצאותיה הקבועות. 4. בחודש ינואר 2014 אושר במועצת העיר תקציב העירייה לשנת 2014, תוך הנחיית נבחרי העיר לקצץ 2.4% בתקציב השכר השוטף. 5. בעירייה נבדקו כל ההוצאות הכספיות, כולל ההסכמים וההתקשרויות שעליהם חתמה בזמנו העירייה. כן מונתה מטעם העירייה ועדת התייעלות בנושא כוח אדם, אשר בדקה כיצד להתייעל במספר רכיבים. בועדת ההתייעלות השתתפו גזבר העירייה, מנהלת מחלקת שכר, מ"מ מנהל משאבי אנוש, וכן יועץ חיצוני, מר יעקב אגמון וכן הגב' טלי וינטר, יועצת חיצונית בעניינים כספיים, וכן שותפו גם מנהלי האגפים השונים בעירייה. 6. ביום 19/2/14 כינס מנכ"ל המשיבה את נבחרי הציבור, חברי ועד העובדים, חברי צוות ההתייעלות, הגזבר ומנהל אגף משאבי אנוש, לדיון במצבה הכלכלי של העירייה. במעמד הדיון הוצג דו"ח וועדת ההתייעלות והמלצות הוועדה להתייעלות במספר נושאים אשר נבחנו על ידה (להלן: "דו"ח הוועדה"). 7. להלן המלצות הוועדה: א) הפחתת שעות נוספות על פי מכסה ובהתאם לתקן. ב) הפחתת שעות כוננות על פי מכסה ובהתאם לתקן. ג) קיזוז רוחבי מבעלי שכר גבוה בהתנדבות העובד. ד) הפחתת השתתפות בהוצאות ביטוחי רכב. ה) הפחתת אחזקת רכב. ו) פיטורי עובדים: (1) לא לפטר עובדים קבועים התורמים למערכת. (2) להפסיק עבודתם של עובדים זמניים. (3) להפסיק עבודתם של עובדים שאינם מתאימים. (4) לאפשר פרישה מוקדמת של עובדים הסובלים מבעיות בריאות. (5) לאפשר פרישה מרצון של עובדים נוספים על פי שיקולי ההנהלה ובהסכמת העובדים. 8. בסיום הדיון סוכם, כי יפתח מו"מ בין שני נציגים מטעם הנהלת המשיבה -הגזבר ומנהל אגף משאבי אנוש, וכן שני נציגים מטעם ועד העובדים, על מנת לדון בפרטי הדו"ח ובהמלצות הוועדה ולנהל מו"מ (להלן: "צוות המו"מ"). 9. בעקבות המלצות ועדת ההתייעלות מיום 19/2/14, החליטה העירייה לזמן לשימועים עובדים המצויים בתקופת ניסיון לשם בחינת המשך העסקתם בעירייה, וזאת לאור מצבה הכספי של העירייה והצורך בהתייעלות. בתחילה היה מדובר ב-13 עובדים זמניים, אך הרשימה צומצמה אחר כך ל-11 עובדים בלבד המועסקים פחות משנתיים בעירייה. 10. ועדת הפיטורים העירונית של העירייה הסמיכה את מנהל אגף משאבי אנוש של העירייה לבצע את השימועים לעובדים, וביום 20/2/14 נמסרו מכתבי זימון לשימוע ל-11 מעובדי המשיבה המצויים בתקופת ניסיון. מועד השימועים נקבע ליום 27/2/14. 11. ביום 23/2/14 התכנס צוות המו"מ ודן בעיקרי תכנית ההתייעלות, כולל בנושא זימונם של העובדים בניסיון לשימועים שנקבעו ליום 27/2/14. במהלך פגישה זו נמסרו נתונים לחברי הועד, ובסופה סוכם, כי תתקיים פגישה נוספת אשר במהלכה יימסרו נתונים נוספים. 12. ביום 25/2/14 נערכה פגישה נוספת, אליה הצטרף נציג ההסתדרות, מר עמרני שמשון. בפגישה זו דנו הצדדים גם בנושא העובדים הזמניים בתקופת הנסיון וסוכם לקיים פגישה נוספת למחרת. 13. בשעות הערב של יום ה-25/2/14 הודיעו חברי הועד, כי הם אינם מתכוונים להגיע לפגישה שנקבעה למחרת, כל עוד לא יבוטלו השימועים הקבועים ליום 27/2/14. 14. ביום 27/2/14, בו היו אמורים להתקיים השימועים לעובדים הזמניים, התקבלו אצל המשיבה "אישורי מחלה" מכל העובדים הללו. 15. לאור אי התייצבות העובדים לשימועים בשל "מחלתם", החליטה המשיבה לדחות את כל השימועים ולקיימם ביום 6/3/14. 16. ביום 27/2/14 שלחה המשיבה מכתב ליו"ר ועד העובדים, בו הביעה את מורת רוחה מהודעת הועד, שלא להופיע להמשך המו"מ בענין תכנית ההתייעלות בעירייה, וזאת לאחר שהמשיבה הסכימה לדחות את מועדי השימועים בשבוע ימים, וחרף העובדה, כי נושאי הפסקת עבודה של עובדים בתקופת ניסיון, הינו על פי חוקת העבודה, בסמכות ההנהלה. 17. ביום 27/2/14, בסביבות השעה 15:00, פרסם הועד הודעה לכל עובדי העירייה בדבר עיצומים בעיריית חדרה בה הנחה את עובדי העירייה לנקוט בעיצומים החל מיום 2/3/14. 18. ביום 27/2/14 שלחה המשיבה, באמצעות מנהל אגף משאבי אנוש, מכתב תגובה ליו"ר ועד העובדים, בו הובהר, כי ההליכים אשר נקבעו בעניינם של העובדים הזמניים, הינם הליכים שבסמכותה של המשיבה להפעיל, אף ללא הסכמת ועד העובדים. כמו כן הובהר, כי ככל שועד העובדים ימצא לנכון להתייצב לשימועים, יוכל לעשות כן ולטעון בעניין, אך זאת מבלי שהדבר יחייב את המשיבה לקבל עמדתו. המשיבה הדגישה, כי הודעת הועד על נקיטת עיצומים מהווה הפרה חד צדדית של הסכמי העבודה ובניגוד לחוק יישוב סכסוכי עבודה, וכי היא לא תעבור על כך לסדר היום. כמו כן הודיעה המשיבה, כי היא דוחה את הבקשה לביטול השימועים, וכי הליכים אלה יימשכו כסדרם. המשיבה הזמינה את ועד העובדים לשוב לשולחן המו"מ ולקיים דיאלוג, אך זאת מבלי לגרוע ומבלי למעט מסמכויותיה ומזכויותיה של המשיבה. 19. לבקשת יו"ר ועד העובדים, ביום 28/2/14 התקיימה פגישה בנוכחות ראש העיר, יו"ר ועד העובדים, שלושה חברי ועד ומנהל אגף משאבי אנוש של העירייה. בפגישה זו סוכם על ביטול מועד השימועים שנקבע ליום 6/3/14 ועל דחייתם ליום 12/3/14, וכן על ביטול העיצומים שתוכננו להינקט ביום 2/3/14. כמו כן סוכם על המשך קיום הדיונים בעניין המלצות ועדת ההתייעלות החל מיום 3/3/14. 20. ביום 3/3/14 התקיימה פגישה ראשונה בנושא עיקרי המלצות ועדת ההתייעלות וביום 4/3/14 התקיימה פגישה נוספת, אשר בסיומה קבעו הצדדים להיפגש פעם נוספת ביום 6/3/14. 21. ביום 6/3/14 לא התקיימה פגישה בשל אי התייצבות חברי הועד לפגישה וזאת ללא כל הודעה או הסבר. 22. ביום 9/3/14 שוב לא התקיימה פגישה בשל אי התייצבות חברי הועד לפגישה וגם הפעם ללא כל הודעה או הסבר, ופגישה נוספת נקבעה ליום 10/3/14. 23. ביום 10/3/14 שוב לא התקיימה פגישה בשל אי התייצבות חברי הועד לפגישה ללא כל הודעה או הסבר. 24. בעקבות התנהלות הועד, אשר בחר לא להתייצב לדיונים אשר נקבעו מראש, כמפורט לעיל, ביום 10/3/14 נשלח מכתב מטעם המשיבה ליו"ר הועד, בו צוין כי לא ברורה למשיבה התנהלות הועד שלא הגיע לפגישות, וכי נושא ההתייעלות יהיה חייב להפתח במהלך החודש הנוכחי עם קבלת החלטות קשות (ראה נספח 12). 25. ביום 11/3/14, יום לפני המועד הקבוע לשימועים ליום 12/3/14, הוגשו הבקשות לבית הדין, לבטל את השימועים. 26. לטענת ב"כ המבקשים, העירייה התחילה להפעיל תוכנית הבראה ביום 19/2/14, שאותה היא מכנה כ"תוכנית התייעלות". העירייה אינה במצב גרעוני והיא איתנה. אין בכוונת המבקשים להפקיר את עובדי העירייה, כולל העובדים המסיימים את תקופת הניסיון. העירייה אינה מנהלת עם המבקשים מו"מ אמיתי, כנדרש במגזר הציבורי. 27. מנגד טוען ב"כ המשיבה, כי הפררוגטיבה הניהולית של העירייה מתירה לה לפטר עובדים בתקופת ניסיון, מבלי לקבל הסכמת הועד ומבלי לנהל עימו מו"מ. למרות זאת, המשיבה הזמינה לישיבת השימועים גם נציג מהועד, שיהיה נוכח בה. מדובר בסכסוך פרטני של כל אחד מהעובדים שזומנו לשימוע ולא בסכסוך קיבוצי. העירייה מפעילה תוכנית התייעלות בלבד, ולא תכנית הבראה, והיא פתחה בהתייעצויות עם ועד העובדים במטרה ליישמה, אך המשיבים הפסיקו להגיע לישיבות שנקבעו והעדיפו במקום זאת לפנות לבית הדין. יש כאן התנהלות בחוסר תום לב של המבקשות. לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן: 28. סעיף 8 לחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות (נוסח משולב), מגדיר "תקופת ניסיון" כדלקמן: "לגבי עובדים שהוזמנו לעבודה קבועה תהיה תקופת הניסיון עד 12 חודשים". 29. בסעיף 5 להסכם הקיבוצי כללי מיום 25/10/09 בין מרכז השלטון המקומי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, נקבע כדלקמן: "החל ממועד חתימת הסכם זה, תוארך תקופת הניסיון הקבועה בחוקת העבודה ותעמוד על 24 חודשים. כמו כן נקבע כי מוסכם ומובהר כי אין בכך כדי להקנות קביעות לעובד המועסק בתפקיד ו/או בהיקף משרה שלא מזכים בקביעות על פי חוקת העבודה". מכאן עולה, כי תקופת הניסיון לקבלת קביעות בעבודה עומדת על 24 חודשים. 30. פרק י"ד לחוקת העבודה, העוסק בסדרי פיטורים והודעה מוקדמת, קובע בסעיף 70, כדלקמן: "פיטורי עובדים בהסכמת נציגיהם - פיטורי עובדים, חוץ מעובדים בתקופת ניסיונם, ייעשה רק מסיבה מספקת ותוך הסכמה הדדית בין הרשות ובין ועד העובדים או מרכז הסתדרות הפקידים ובאין הסכמה עוברת ההכרעה לבוררות מוסכמת בהתאם לסעיף 84. מתן הזדמנות להשמיע טיעונים - בהתאם להוראות החוק לפני שהרשות מחליטה לפטר את העובד היא חייבת לתת לו הזדמנות להשמיע טענותיו". 31. 11 עובדי המשיבה אשר זומנו לשימוע, היו כולם עובדים שנמצאו בתקופת ניסיון, ועובדת אחת מתוך ה-11 העובדים זומנה לשימוע מיד בסמוך לתום תקופת הניסיון. 32. חוקת העבודה קובעת במפורש, כי בהליך של פיטורי עובדים שהינם עובדים בתקופת הניסיון, אין חובת היוועצות בין הרשות לבין ועד העובדים או ההסתדרות, ואף לא חובה למסור את ההכרעה במחלוקת לבוררות מוסכמת. חוקת העבודה קובעת ביחס לעובדים בניסיון, כי צריך לתת לעובדים הללו הזדמנות להשמיע את טענותיהם בהתאם להוראות החוק, לפני קבלת החלטה על סיום העסקתם. 33. המשיבה אף הזמינה לשימועים גם נציג ועד העובדים, במטרה שיוכלו לסייע לעובדים לטעון את טענותיהם. הזמנת ועד העובדים לקחת חלק בשימועים אינה מחייבת את המשיבה לקבל את עמדת הועד, וכי המנגנונים הקבועים בחוקת העבודה בעניין זה ברורים. 34. המשיבה הודיעה בכתב התשובה לבית הדין, כי גם כיום היא מוכנה לשבת עם כל עובד ועובד באופן פרטני ולשמוע את טיעוניו, וכן את טיעוני הועד, ככל וזה יימצא לנכון, אך זאת מבלי לגרוע מסמכויות המשיבה וזכויותיה. 35. לאור האמור לעיל אנו קובעים, כי פיטורי עובדים בתקופת ניסיון אינם מחייבים את המשיבה לנהל מו"מ עם ועד העובדים, או לקבל הסכמתו להליך. מדובר כאן בסכסוך היחיד ולא בסכסוך קיבוצי, כפי שטענו המבקשים בבקשתם. 36. עלינו להעיר, כי התנהלות המבקשים במו"מ זה עם המשיבה, בנסיבות המקרה, לוקה, לכאורה, בחוסר תום לב מובהק. לא מקובל עלינו לקבוע פגישות למו"מ עם הנהלת העירייה ולא להגיע לפגישות. כך לא מנהלים מו"מ... מן הראוי להתייחס בצורה מכובדת גם לצד השני!! נכון הדבר במיוחד כשמדובר בעירייה שבה התחלפו ראש העיר וכן מועצת העיר לפני זמן קצר יחסית. גם להם מגיעים "100 ימי החסד" בתחילת דרכם. לא היתה הצדקה ממשית לפניה לבית הדין ביום 11/3/14, במיוחד לאור העובדה שחברי הועד לא התייצבו לשלוש פגישות שנקבעו עם המשיבה!!! 37. על כן מבוטל בזאת הצו מיום 11/3/14, האוסר על זימון לקיום השימוע ל-11 העובדים הנמצאים בתקופת הניסיון, אשר לגביהם שוקלת המשיבה כנראה לפטרם. 38. מכתב ההזמנה לשימוע שנשלח ל-11 עובדים על ידי מר שלומי רון, מנהל אגף משאבי אנוש במשיבה, ביום 18/2/14, הינו זהה גם למכתב שנשלח אליהם ביום 6/3/14 והמזמינם לשימוע ביום 12/3/14. להלן נוסח המכתב: "הנדון: זימון לביצוע שימוע לבחינת המשך העסקתך 1. בהתאם להסמכתי על ידי ועדת הפיטורים העירונית, הריני מתכבד לזמנך לשימוע בנושא בחינת המשך העסקתך כעובד עיריית חדרה בשל סיום תקופת הנסיון בעבודה. 2. העירייה שוקלת להפסיק את העסקתך בשל הסיבות הבאות: א) תום תקופת הניסיון. ב) הצורך בצמצום והתייעלות עירונית. 3. המלצת החתום מטה תועבר להחלטת ועדת הפיטורים העירונית. 4. עליך להגיע לאגף משאבי אנוש ביום רביעי, 12/3/14 בשעה 10:15. בכבוד רב, (-) שלומי רון מנהל אגף משאבי אנוש" 39. נוסח מכתב הזימון לוקה בחסר. במכתב הזימון לשימוע אין כל הסבר לסיבת השימוע לעובד המסוים שנפל בגורלו "הכבוד" להיות מוזמן לשימוע. מנוסח המכתב עולה לכאורה, כי כל מי שהגיע למועד סיום תקופת ניסיון של שנתיים, עומד בפני פיטורים, כשבפועל לכל אחד מ-11 העובדים הללו יש תקופת עבודה שונה, והם גם עבדו בתפקידים שונים ובמחלקות שונות בעירייה. 40. מן הראוי היה שהמשיבה תבהיר ותפרט במכתב הזימון לשימוע את הסיבות הממשיות לזימון לשימוע לכל עובד ועובד בנפרד, כגון: האם היו חוות דעת שליליות על עבודת העובד, האם הוא לא ביצע את המשימות שהוטלו עליו, האם הוא אינו מתאים מבחינת כישוריו לעבודה הספציפית וכו'. 41. כמו כן מחובת המשיבה לתת לכל אחד מהעובדים הללו את כל חוות הדעת עליהם, וכל חומר בכתב הנוגע להם, וזאת שבוע ימים לפחות לפני מועד התייצבותו לשימוע של העובד, על מנת שיבוא מוכן להליך השימוע ויוכל להתמודד עם הטענות המועלות כלפיו ולתת תשובות בנדון. 42. יש לאפשר לכל עובד לבוא לשימוע בלוויית נציג ועד העובדים ו/או עורך דין מטעמו. 43. על פי מכתבו של מר שלומי רון, מנהל אגף משאבי אנוש, מתברר כי ועדת הפיטורים הסמיכה אותו לקיים את השימוע ולהעביר לה את המלצתו ביחס לכל אחד מהעובדים הללו. אין כל הצדקה משפטית לשלול מהעובד את האפשרות להתייצב אישית בפני ועדת הפיטורים עצמה ולטעון את טענותיו בכפני חברי הוועדה. על כן אנו מורים לזמן לשימוע את 11 העובדים, להתייצב בפני ועדת הפיטורים, על מנת שהאנשים שיחרצו את גורלו של העובד יתרשמו ממנו, ישמעו את טענותיו ורק אז יחליטו בעניינו. 44. לסיום - קבענו לעיל, כי זכותה של המשיבה לפטר עובדים זמניים בתקופת ניסיון ללא היוועצות עם המבקשים ומבלי לקבל את הסכמתם, אך מחובתה לפעול על פי הכללים המקובלים במגזר הציבורי ולערוך שימוע כדין לכל אחד ואחד מהעובדים. 45. יחד עם זאת, המשיבה הכריזה ביום 19/2/14 על תוכנית התייעלות ופתחה במו"מ עם ועד העובדים במשיבה, אך בו זמנית הוציאה את מכתבי הזימון לשימוע לעובדים בתקופת הניסיון. ההתנהלות הנ"ל יצרה, לכאורה, את הרושם, אשר יתכן והינו מוטעה, כי אולי "נוח" להנהלת המשיבה לפטר תחילה עובדים בתקופת הניסיון, מאשר לפעול לסיום העסקתם של עובדים קבועים, שאולי מן הראוי היה לפטרם... לעיתים צורת ביצוע החלטות שונות ומועדם עלולות לגרום לתוצאות בלתי רצויות לכל הצדדים ולאי הבנות ביניהם וחבל... תכנית הבראהשאלות משפטיותעירייה