תנאי פטור מהיטל השבחה כאשר לא נחתמו תצהירים

תנאי פטור מהיטל השבחה כאשר לא נחתמו תצהירים בית המשפט התייחס למצב דומה וקבע כי כאשר אין עמידה בתנאי הפטור קמה חובת תשלום של היטל השבחה גם כאשר לא נחתמו תצהירים, קל וחומר בשעה שנחתמו התצהירים. ר' למשל ת.א. 3351/03 הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים נ. עזבון בן דוד (): "כל האמור לעיל, היה תקף ביחס לנסיבות העניין מכח חוק התכנון והבניה והפרשנות המתחייבת לאמור בו ולעקרונותיו, בין היתר, על יסוד פסיקת בית המשפט העליון, אף אלמלא הגישה בעלת הזכויות במקרקעין, בשעתה, גב' שפרה בן דוד ז"ל שני תצהירים בהם התחייבה במפורש, כי: "בכל מקרה שהדירה לא תשמש או שהדירה תשמש למגורי אדם שאינו קרובי או שתבוצע בדירה פעולה מהפעולות המפורטות בסעיף 1 (א) 3 של התוספת השלישית לחוק, יראו בכך 'מימוש זכויות' ותחול חובת תשלום היטל השבחה".מסמכיםהיטל השבחה