ערעור על "אמינות" של עדים

ערעור על "אמינות" של עדים מהימנות אינה מילת קסם וישנם חריגים לכלל אי ההתערבות. עמד על כך כב' השופט לוי בע"פ 37/07 פרג נ' מדינת ישראל, בפסקה 28 (מיום 10.3.2008): "ליבתו של כלל זה - אי-התערבות בממצאים הנסמכים על התרשמות ישירה מן העדים - נותרה בעינה אף לאחר שהוכרו לו חריגים. לאורם של אלה נקבע, ראשית, שיש מקום לביקורת של ערכאת הערעור על ממצאים עובדתיים, כאשר אלה מתבססים על שיקולים שבהיגיון... שנית, מסקנות שהסיקה הערכאה הדיונית מן העובדות אשר הוכחו - להבדיל מקביעת העובדות עצמן - חשופות לביקורתה של ערכאת הערעור. שלישית, תתכן ביקורת ערעורית על קביעות עובדתיות המתבססות על ראיות שבכתב, להבדיל מאלו המתבססות על דבריהם של עדים. חריג זה מתבסס על העובדה שראיות מסוג זה מונחות בפני ערכאת הערעור בדיוק כפי שהיו מונחות בפני הערכאה דיונית... הוא הדין בכל ראיה חפצית אחרת, כגון, קלטות שמע, אשר שופטי הערעור עשויים להאזין להן כדי להשוות זאת מול התרשמותו של בית-משפט דלמטה". עדיםדיוןמהימנות עדיםערעור