דוגמא לכתב ערבות אוטונומית

דוגמא לכתב ערבות אוטונומית 1. אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 2. לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. במיוחד ובאופן ספציפי ומבלי לפגוע בכלליות מחויבותנו דלעיל, אנו מבהירים כי נשלם כל סכום כאמור לעיל, גם אם יטען הנערב כי אתם הם אלה החייבים לו כספים כלשהם, מכל סיבה שהיא, או שאתם הם אלה שלא קיימו מחויבות כלשהי כלפיו ולא הוא החייב כספים לכם. ** בסעיף 1 לכתב הערבות, שם נאמר כי הערבות ניתנה "בקשר לביצוע ו/או בדק ואו קיום כל תנאי ההסכם", יש לראות משום ציון העילה למתן הערבות בלבד, ואין בפיסקה זאת כדי לפגוע באוטונומיה של כתב הערבות.ערבות