האם מותר לחברת ניהול לגבות תשלומי דמי ניהול מהדיירים בבניין משותף ?

האם מותר לחברת ניהול לגבות תשלומי דמי ניהול מהדיירים בבניין משותף ? העובדה שחברת ניהול נרשמה על ידי בעלי היחידות בבניין, אינה מקנה לה באופן אוטומטי את הסמכות לנהל את הרכוש המשותף של הבית, וכן אין הדבר מקנה לה את הסמכות לדרוש מבעלי היחידות לשלם לה את דמי הניהול. זיקה ישירה בין חברת ניהול של הבית המשותף, ובין בעלי היחידות בבית המשותף, יכולה להיווצר רק על בסיס אחת מהדרכים הבאות: (א) כריתת הסכמים פרטניים בין חברת הניהול ובעלי היחידות בבית המשותף, הסכמים שיחייבו את החותמים עליהם, ורק אותם. (ב) קביעת הוראה מתאימה בתקנון הבית המשותף, המגדירה את סמכויותיה של חברת הניהול. בעניין זה אזכיר, כי דינו של התקנון כדין הסכם, וכוחו לחייב אף את מי שלא היה צד לו בעת רישומו (וראו סעיפים 61 ו- 62(ג) לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969). (ג) בחירת חברת הניהול לשמש כנציגות של הבית המשותף. בחירה זו יכולה להיעשות על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות או בדרך אחרת, אם נקבעה כזו בתקנון הבית המשותף, ובאין נציגות, על ידי קביעת המפקח על רישום המקרקעין.דמי ניהולשאלות משפטיותבנייןבתים משותפיםחברת ניהול