יש להגיש בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה בתוך 30 ימים מיום שנודע למבקש על הצו

יש להגיש בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה בתוך 30 ימים מיום שנודע למבקש על הצו בבוא בית המשפט לדון בבקשות להארכת מועד ביצוע צו הריסה מנהלי, עליו לנהוג בזהירות רבה, ולא להיעתר אליהן כבשגרה (ראה, למשל, רע"פ 710/02 דדו נ' ראש עיריית חיפה; רע"פ 351/05 איוב נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה - החלטה מיום 15.3.15). על ביהמ"ש לאזן בין אינטרסים נוגדים. מחד, עליו ליתן הדעת לאינטרס הציבורי הגלום בהכרח נקיטת יד קשה כלפי בנייה בלתי חוקית, שהורתה בצו הריסה מנהלי, אשר באופיו נועד להוות כלי יעיל למיגור בניה שתכליתה ליצור עובדות מוגמרות בשטח, הגם שבמועד הגשת הבקשה הצו אינו ניתן לביצוע מחמת נסיבות הכלולות בבקשה. מאידך, עליו לבחון את זכותו האינדיבידואלית והמוכרת של המשיב במקרקעין, ככל שקיימת. נוכח האמור, אין בידי לקבל את עמדת המבקש כי טענות המשיבה ביחס לבקשה לביטול או לעיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי, אינן רלוונטיות ביחס לבקשה המונחת להכרעה במקרה דנא. ראשית, טענות המבקש נסתרות מיניה וביה. זאת, מאחר שכותרת הבקשה מיום 26.10.14 מלמדת מתוך עצמה כי תכליתה עיכוב ביצוע צו ההריסה, וכי בסופו של דבר, חפץ המבקש אף בביטול הצו (ראה בהקשר זה הודאת המבקש עצמו בס' 15 לבקשה). יתר על כן. לא ניתן להלום כי אדם אשר יבקש לעכב או לבטל ביצוע צו ההריסה, ייזקק להוכיח כי הוא עומד בהוראות התקנות, ובכלל זה, כי הוא בעל זכות עמידה בהגשת הבקשה וכי הבקשה הוגשה במועד, בעוד שאם ישהה דרך הילוכו, ויגיש בקשה רק לאחר שתוגש בקשה להארכת מועד ביצוע הצו על ידי המשיבה, כי אז לא יצטרך להוכיח כי הוא עומד בהוראות התקנות. כאמור. תכליתו של צו הריסה מנהלי נועד למנוע אפשרות של השהיית ביצוע צווי הריסה, בדרך של גרירת הליכים משפטיים באופן מלאכותי (ראה: ע"פ 10505/03 אזולאי ואח' נ' מדינת ישראל, נח(2), 625). מתוך שכך, על המבקש לעכב או לבטל צו הריסה מנהלי, להגיש הבקשה בסד זמנים מהיר, תוך הוכחת זכות מוכרת במקרקעין, ובה בעת, להצביע על קיומו של פגם בצו ההריסה, כפי הוראת סעיף 238א(ח) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. ברי, אפוא, כי אין זה סביר לקבוע שאדם אשר אינו מגיש בקשה לביטול צו ההריסה, ונזכר לעורר בקשה מתאימה רק במועד מאוחר יותר, כאשר המשיבה מגישה בקשה להארכת מועד ביצוע הצו, לא יחוב בהוכחת התנאים אשר נדרשים לפי החוק, אילו הייתה הבקשה מוגשת בתחילה. עיכוב ביצועהריסת מבנהצו הריסהצווים