נטל ההוכחה בבקשה לפסיקת הוצאות

נטל ההוכחה בבקשה לפסיקת הוצאות נטל להוכחת שיעור ההוצאות בפועל רובץ על המבקש, ואם עמד בכך, עובר הנטל לצד שכנגד להראות שהסכום המבוקש אינו סביר. כך נפסק בעניין תנובה, פס' 25: "ההכרה בפסיקת הוצאות "ריאליות" כנקודת מוצא משמעה כי הטוען להוצאות הוא שצריך להוכיח את שיעורן בפועל. כך, למשל, על דרך של הגשת הסכם שכר הטרחה (ראו הנחית נשיא בית המשפט העליון מיום 6.2.1998 הנ"ל); פירוט העבודה שהושקעה בתיק; בסיס החיוב בשכר הטרחה וראיות על ביצוע התשלום בפועל או חיוב בתשלום מעין זה. משהוכחו ופורטו ההוצאות בפועל, עובר הנטל לצד שכנגד - שהפסיד במשפטו - להראות מדוע אין לפסוק הסכום המבוקש, בשים לב לסבירות ההוצאות, הכרחיותן ומידתיותן." נטל ההוכחהפסיקת הוצאות