מכרז: הצעת הסדר נושים בניגוד להחלטת בית המשפט

מכרז: הצעת הסדר נושים בניגוד להחלטת בית המשפט מקום שהסדר נושים מוצע בניגוד להחלטתו של בית משפט אשר קבע כי יש לבצע תחילה הליך מכרזי, ולאחר שהנאמנים כבר פעלו ליישומו בפועל של ההליך המכרזי אך זה לא הושלם בשל פגמים וליקויים מהותיים שנפלו בו (על פי קביעת בית המשפט) ואשר בגינם נשללה הזדמנות שווה ונמנעה תחרות הוגנת מצדדים נוספים אשר ייתכן והיו משתתפים בו באופן שהיה תורם להשאת התמורה שתחולק לנושים, אזי אין זה ראוי לאפשר לנצבא לפעול כעת לאישור ההסדר המוצע על ידה באסיפות נושים באופן המפר החלטותיו הקודמות של בית המשפט. לא למותר לציין כי משבשלו עתה התנאים לעריכתו וביצועו של הליך מכרזי חדש למכירת חברות התמח"ת או נכסיהן, נקיטתו תקנה לנושים יכולת ונתונים טובים ומעודכנים יותר לצורך הכרעה מושכלת בהסדר הנושים שיונח לפתחם. ברי כי בכך אף יתאפשר לנושים להפעיל שיקול דעתם באשר להסדר העדיף מבחינתם. מכרזהסדר נושיםנושה