מה זה הצעת רכש מיוחדת ?

מה זה הצעת רכש מיוחדת ? טענתם העיקרית של התובעים בעניין תרו הייתה כי בעת מימוש האופציה חלה חובה על סאן לבצע הצעת רכש מיוחדת, לפי סעיף 328(א) לחוק החברות, שכן נכון לאותה עת לא היה בעל מניות אחר בתרו, אשר החזיק ב-45% או יותר מזכויות ההצבעה בחברה. סאן, לעומת זאת, טענה כי בעניינה חל החריג הקבוע בסעיף 328(ב)(3) לחוק החברות לפיו, החובה לבצע הצעת רכש מיוחדת אינה חלה על "רכישה ממי שמחזיק מעל ארבעים וחמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה, אשר כתוצאה ממנה יעלה שיעור אחזקותיו של הרוכש, מעל ארבעים וחמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה". בפסק דינה המפורט עמדה כב' השופטת א' פרוקצ'יה בהרחבה על תכליתו של מנגנון הצעת הרכש המיוחדת ופסקה, בין היתר, כדלקמן: "תכלית ההסדר החקיקתי בענין הצעת הרכש המיוחדת הינה להגן על בעלי מניות בחברה ציבורית, אשר עובר למועד הרכישה של דבוקת שליטה או שליטה, לא נמצא בה בעל דבוקת שליטה או מי שמחזיק בה למעלה מ-45% מזכויות ההצבעה... ניסוחו של החוק ותכליתו מצביעים על כך שהסדר הצעת הרכש המיוחדת שם את הדגש על תוצאת הרכישה, להבדיל מאשר על אופן ביצועה ומועד ביצועה". ברוח זו פסק בית המשפט העליון כי מן הראוי לבצע בחינה אובייקטיבית (במובחן מבחינה סובייקטיבית של כוונת הצדדים לעסקה - אם התכוונו להעביר שליטה קיימת, אם לאו) האם עקב שינויים שחלו במצבת ההחזקות בחברה באותה "תקופת הביניים" שבה, לפחות מבחינה טכנית, לא הייתה שליטה קבועה בחברה, עלולה להיגרם פגיעה בבעלי מניות מהציבור מהסוג אותה ביקש למנוע סעיף 328 לחוק החברות. כעניין שבמדיניות משפטית, צדדים המבצעים עסקאות "רב-שלביות" מעין אלו בליווי יעוץ משפטי, בכפוף לחובות הדיווח החלות עליהם ובכפוף לחובות ההגינות ותום הלב, נדרשים להגדיר מלכתחילה אם קיים צורך בביצוע הצעת רכש מיוחדת בהמשך הדרך, אם לאו, ולמסור מידע זה לציבור המשקיעים (וראו: תקנה 33(ג) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים). כך, פסק בית המשפט העליון, תוגשם תכליתו של החוק ותושג וודאות משפטית, אשר תאפשר ביצוע יעיל של עסקאות, מבלי שיפגעו משקיעים מן הציבור. כמו כן, בית המשפט העליון הדגיש כי המדובר בפגיעה בלתי-רצויה בבעלי מניות שרכשו את מניותיהם בתקופת הביניים האמורה, כאשר מבחינת בעלי מניות הציבור מלכתחילה (עוד כאשר לא הייתה מחלוקת באשר לשליטה בחברה), "העובדה בלבד כי העברת השליטה תוכננה להיעשות בשלבים ולא באקט חד-פעמי אינה מעלה ואינה מורידה כל עיקר מבחינת מעמדם" (שם, בפסקה 92). דיני חברותהצעת רכששאלות משפטיות