העברת שליטה בחברה ציבורית מיד ליד

סעיף 328(א) לחוק החברות מבדיל בין רכישת שליטה לראשונה בחברה או ביצור שליטה קבועה ובין העברת שליטה מיד ליד, שכן "במצב שבו מבנה ההחזקות בחברה הציבורית כולל גורם בעל שליטה דומיננטית, אין העברת השליטה מגורם זה לרוכש חדש כרוכה בפגיעה בבעלי המניות מן הסוג המצדיק לכפוף העברה כזו לחובת הצעת רכש מיוחדת. הטעם לכך הוא, כי העברה כזו אינה משנה באופן מהותי את מעמדם של בעלי המניות בחברה, אשר היו מלכתחילה בעלי מניות מיעוט בחברה שקיים בה בעל מניות שולט" (עא 7414/08 ‏תרו תעשיה רוקחית בע"מ נ' ‏Sun Pharmaceutical Industries Ltd, בפסקה 61). במילים אחרות, במצב בו כבר קיים בעל מניות המחזיק ביותר מ-25% או 45% מזכויות ההצבעה בחברה, החזקת יתר מניות החברה מתומחרת בהתאם, השליטה ופרמיית השליטה הנן מקניינו של בעל השליטה "היוצא" ולא מתעורר הצורך להסדיר ולפקח על יצירת השליטה או לוודא כי פרמיית השליטה תתומחר כראוי ותחולק בין בעלי המניות באופן שוויוני והוגן. תוספת חשובה נוספת לעניין זה מצויה בפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין תרו. באותו מקרה נכרתה בין בעלי השליטה שהחזיקו בכ-45.5% ממניות חברת תרו תעשיה רוקחית בע"מ ובין חברת הפרמצבטיקה ההודית Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (להלן: "תרו" ו"סאן", בהתאמה), מערכת הסכמי השקעה בתרו. על פי ההסכמים בין הצדדים, סאן קיבלה מידי בעלי השליטה בתרו אופציה לרכוש את כל מניותיהם בחברה. כמו כן, הונפקו לסאן בהקצאה פרטית מניות תרו, כך שלאחר ההקצאה ולאחר שרכשה מניות נוספות בבורסה החזיקה סאן כ-24.26% ממניות תרו. מימוש האופציה האמורה אפשר לסאן להגדיל את החזקותיה בתרו אל מעבר ל"רף" של 45%. דא עקא, באותה עת, לאחר דילול החזקות בעלי השליטה בתרו עקב ההקצאה הפרטית לסאן, נוצר מצב בו בעלי השליטה בתרו החזיקו בכ-41% ממניות תרו "בלבד" (וסאן החזיקה, כאמור, ב-24.26%), כך שלא היה בעל מניות המחזיק למעלה מ-45% מזכויות ההצבעה בחברה.דיני חברותחברה ציבורית