פשיטת רגל: המועד להגשת תביעת חוב

פשיטת רגל: המועד להגשת תביעת חוב: נקבע בחקיקה ראשית בסעיף 71 (10) לפקודת פשיטת הרגל הקובע: "71 (10) נושה רשאי להגיש תביעת חוב תוך 6 חודשים מיום מתן צו הכינוס, בדרכים ובאופן שיקבע השר. הכונס הרשמי בתפקידו כנאמן על נכסי החייב או הנאמן, רשאים, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה להגשת תביעת חוב של נושה לפרק זמן שייקבע בהחלטתם, אם שיכנעו כי הנושה לא יכול היה להגישה במועד שנקבע". תקנה 76 ה' לתקנות פשיטת הרגל התשמ"ה - 1985, קובעת: "(ה) הגיש החייב בקשה לאישור הצעת פשרה או הסדר לפי סעיף 19 א' לפקודה והורה בית המשפט על הגשת תביעות החוב, תוגש תביעת החוב לפי טופס 21 שבתוספת, בשינויים המחייבים, למי שיורה בית המשפט ...". המחוקק לא עשה אבחנה לעניין המועדים בין הצעת פשרה לאחר צו כינוס או לפי סעיף 19 א'. תקנה 76 לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה - 1985, איננו עושה אבחנה, לעניין לוחות הזמנים בין המועד להגשת תביעת חוב לאחר מתן צו כינוס לעומת המועד להגשת תביעת חוב בהליך יזום של חייב לפי סעיף 19 א'. תקנה 76 (א) קובעת: "תביעת חוב תיערך לפי טופס 21, תעומת בתצהיר של הנושה או של מי שהוא הרשה ותוגש לכונס הרשמי; תביעה שתוגש לאחר תום שישה חודשים מיום מתן צו הכינוס, לא תקובל, אלא אם כן הוארך המועד להגשתה כאמור בתקנת משנה (ג) ...".תביעת חובחובפשיטת רגל