בוררות לגבי הפרדת הפעילות העסקית של שותפות

בוררות לגבי הפרדת הפעילות העסקית של שותפות ההליך: 1. המבקש הגיש בקשה לאישור פסק בוררות שניתן ביום 30/03/14 וכן החלטת ביניים שניתנה ביום 29/09/13 על ידי הבורר, עו"ד מוטי בן ארצי (להלן: "הבורר"). הבקשה הוגשה ביום 01/04/14, וזאת לפי סעיף 23 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968 (להלן:"חוק הבוררות"). הרקע: 2. המבקש (להלן: "המבקש" או "גיורא") והמשיב מספר 1 (להלן:"המשיב") היו שותפים שנים רבות (שותפות שהחלה בשנת 1994 ונמשכה 18 שנים עד לסוף שנת 2012), כאשר עיקר הפעילות העסקית שלהם נעשתה באמצעות חברת "עלוני יוניברס", כאשר המבקש והמשיב שותפים בה בחלקים שווים (להלן: "חב' עלוני יוניברס"). כמו כן, ניהלו המבקש והמשיב עסקים משותפים באמצעות חברת Thrimag printing corp (להלן:MAG3 ), הרשומה במדינת קונטיקט בארה"ב. במסגרת הפעילות העסקית המשותפת, רכשו השניים נכס ברחוב המסגר 10, מפרץ חיפה, הידוע כחלקה 11602, חלקה 29 (להלן: "הנכס"). לצורך רכישתו, נדרשו השותפים למשכנתה שנותרה על בית מגוריו של המבקש. 3. ביום 04/07/13, לקראת הפרדת הפעילות העסקית המשותפת, לרבות מכירת המבנה שנרכש על ידם, חתמו המבקש והמשיב (להלן: "בעלי הדין") על הסכם בוררות לפיו חילוקי דעות בקשר עם ההסכמים, לרבות כל הקשור להפרדת הפעילות העסקית, יימסרו להכרעת בורר מוסכם שהוא הבורר- עו"ד מוטי בן ארצי. 4. במקביל להגשת בקשה לאישור פסק בוררות על ידי המבקש (להלן: "גיורא או המבקש"), הוגשה בקשה על ידי המשיב (להלן: "מרק או המשיב") במסגרת אותו תיק, בקשה לביטול פסק הבוררות, בין היתר, בטענה כי הבורר אינו ראוי לאמון הצדדים וכי נהג במשוא פנים ותוך ניגוד עניינים. עוד נטען כי הבורר שימש לעיתים כמגשר, וחזר ושימש בורר על דעת עצמו, חרג מסמכות שהוענקה לו, גרם לעיוות דין, התעלם מבקשותיו של מרק וקיפח את זכויותיו, פסק בניגוד לדין המהותי, וניהל את הבוררות מעבר לסדר הזמנים הקבוע בחוק. המבקש, גיורא, ביקש לאשר את פסק הבוררות כאמור וכן את החלטת הביניים. עוד נטען כי הבקשה לביטול פסק הבוררות, במהותה היא ערעור על פסק הבוררות, ולבית המשפט אין סמכות לשמש כערכאה כזו. 5. יחד עם הגשת הבקשה לאישור פסק הבוררות, הגיש המבקש בקשה לתקן את מספר תעודת הזיהוי של המשיב, בנוגע לספרת ביקורת. ביום 13/04/14 הגיש המבקש בקשה למינוי כונס נכסים על זכויות מרק ועל זכויות חב' "עלוני יוניברס", לצורך הבטחת זכויותיו של גיורא. בעקבות הבקשות שהוגשו ניתנה החלטה ביום 05/05/14 במסגרתה נעתר בית המשפט לבקשת התיקון, כמו כן נתנה הוראה להשלים הגשת מסמכים נדרשים, וכן להתייחס למעמדה של חב' "עלוני יוניברס", לאור העובדה כי זו אינה נזכרת כצד בפסק הבוררות. בנוגע למינוי כונס נכסים, הובהר כי בקשה זו תידון במסגרת הבקשה לאישור פסק הבוררות, אם הבקשה לביטול פסק הבוררות תדחה. יחד עם זאת, הובהר שאין לעשות כל שינוי במצב הקיים ללא צו של בית משפט המתיר שינוי (ראה סעיף 3 של ההחלטה). 6. ביום 23/06/14, התקיים דיון במעמד הצדדים. בעלי הדין חזרו על עמדותיהם, וכן עלה, כי פסק הבוררות טרם בוצע. 7. כפי שהובהר בפסק הבוררות, משהגיעו בעלי הדין לידי החלטה לפיה מבקשים הם להפריד את עסקי השותפות, חתמו הם על מספר הסכמים, עוד קודם להעברת נושא המחלוקת להכרעת בורר. מאחר שבעלי הדין המשיכו להיות חלוקים בשאלת מילוי ההתחייבויות על פי אותם הסכמים (ראה הפתיח להסכם הבוררות), הועבר הנושא להכרעת הבורר. 8. כאמור, בנוסף לעיקר הפעילות העסקית של בעלי הדין, שזו נעשתה באמצעות חב' עלוני יוניברס, נרכש הנכס, על ידי בעלי הדין בחלקים שווים. לצורך רכישת הנכס נלקחה משכנתה על ידי בעלי הדין כאשר כל אחד מהם שיעבד נכס מקרקעין אחר כביטחון למשכנתה. במהלך שנת 2012 הוסר השעבוד של מרק להבטחת המשכנתה, ונותר שעבוד יחיד על דירת גיורא, וכאשר לטובת גיורא נרשם שעבוד על הנכס להבטחת החלק של מרק במשכנתה. לאחר רכישת הנכס, שכרה "חב' עלוני יוניברס", שטח ניכר בנכס, והיתרה הושכרה לצדדים שלישיים. דמי השכירות ששולמו על ידם הועברו למרק, והאחרון נמנע מלהעבירם לגיורא וכן נמנע מלכסות חובות משותפים של השותפות. 9. עוד יש לציין כי לקראת היפרדות נחתמו הסכמים בין הצדדים ביום 03/01/13, ולפיהם הוסכם בסופו של דבר שגיורא ישלם למרק סך של 175,000 ₪, וכן הגיעו הצדדים להסכמות לעניין פרויקט האינטרנט וחב' MAG3. סוכם עוד על המשך תשלום דמי השכירות שעל "חב' עלוני יוניברס" לשלם בסך של 8,000 ₪. אחת המחלקות הייתה אם דמי השכירות המוסכמים שהיו חודשיים או שנתיים, ועוד לא הייתה מחלוקת כי למרות שחב' עלוני יוניברס נמצאת בנכס הרי שמיום 29/09/13 הפסיקה לשלם דמי שכירות. המבקש (גיורא) טען עוד כי המשיב (מרק) אינו משלם את חוב הארנונה. החלטת הביניים - פסק דין חלקי: 10. בהחלטה שניתנה ביום 29/09/13, התייחס הבורר לנושאים דחופים, במיוחד לאור הצורך לבצע תשלומים דחופים של משכנתה וארנונה, במיוחד לאחר שהעירייה החלה בהליכי אכיפה. נקבעו העקרונות לפיהם ההסכמים שנחתמו בין הצדדים ביום 03/01/13 מחייבים את שני הצדדים, לכל עניין ודבר. חיוב בדמי שכירות הוטל על חב' עלוני יוניברס שמחזיקה בשטח העולה על 400 מ"ר בסך של 8,000 ₪ לחודש, החל מ- 29/9/13, בצירוף מע"מ (ראה החלטת הבהרה של הבורר מיום 20/10/13) וכי הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית החל מה- 15 לחודש, בכל חודש שכירות, לרבות חיוב מרק וחב' עלוני יוניברס לשלם דמי הארנונה. עוד נקבע כי על מרק לגבות דמי שכירות מצד ג' שהם השוכרים ביתרת שטח הנכס; על מרק היה להנפיק חשבוניות, ומאחר שאלה לא הונפקו רשאי גיורא לעשות כן; כמו כן רשאי גיורא לגבות את דמי השכירות המתחייבים מאותם שוכרים, ולהשתמש בכספים שייגבו לצורך תשלום המע"מ, תשלום המשכנתה והיתרה לתשלום הארנונה בהתייחס לתביעת הדלק שהוגשה כנגד בעלי הדין כשותפים, קבע הבורר כי החיובים שנתבעו שם אינם יכולים לחול עוד על גיורא. האחרון מילא אחר חלקו בהסכם ההיפרדות. על-פי ההסכם שבין בעלי הדין עם הפקדת הסכום של 175,000 ₪, היה על מרק מנגד לשחרר את גיורא מכול התחייבויותיו, ולכן חויבו מרק וחב' עלוני יוניברס להסיר את התביעה כולה כנגד גיורא, ולזכותו במלוא הכספים בהם חויב, משוערכים מיום ביצוע התשלום, לרבות הוצאות משפט. בפסק הבוררות הושלמו קביעות הבורר. דיון ומסקנות מעמדן של המשיבות 2 ו-3 כצד להליך הבוררות: 11. בירור מקדמי מחייב התייחסות למעמד החברות בהליך הבוררות, במיוחד כשאלה לכאורה, מצד אחד, לא הוצגו כבעל דין נדרש בהליך הבוררות, ומצד שני, הוטלו עליהם חיובים במסגרת הפסק. מאחר שמדובר בהסכמה חוזית, יש לפנות תחילה ללשון הסכם הבוררות, שם נקבע: "4.1 ... מוסכם על הצדדים שכל החלטה של הבורר ככל שהנדרשת (צריך להיות ככל שיידרש - ש' ו') תחייב גם את החברות הנ"ל וחתימת הצדדים על הסכם זה מחייבת את החברות הנ"ל לכל עניין ודבר, מהווה הסכם בוררות בשם החברות בכל עניין הקשור לעניין נשוא הבוררות. 4.2. דין חתימה על הסכם בוררות זה כדין אסיפה מיוחדת שלא מן המניין של שתי החברות המאשרות את הסכם בוררות זה. " לאור ההסכמות המפורטות לעיל, והגם שהחברות לא צוינו כבעלי דין, אין מניעה לצרפן כבעלי דין, בפסק דין זה, בהיותן צד להליך הבוררות מתחילתו. למעלה מן הצורך, עולה כי מדובר בחברות נשלטות ומכאן שגם אלמלא האזכור המפורש בהסכם הבוררות, לא מן הנמנע לראותן כצד להליך הבוררות מתחילתו, וזאת לאור ההרחבה של תחולת הסכם בוררות בפסיקה (ראה ע"א 344/84 רויטמן נ' פרס, פ"ד לט(4) 29, 39). במקרה דנן, בעלי הדין שהם השותפים והפעילו את עסקם במסגרת החברות ובאמצעותן, הם שחתמו על הסכם הבוררות. חתימתם הייתה במעמד של בעל מניות בשיעור של 50%, כל אחד מהם, וכאשר המחלוקות שנדונו בפני הבורר נגעו לחברות עצמן, וזאת על-פי כתבי הטענות שהוגשו מטעמם (ראה לצורך השוואה ת"א (ת"א) 2769/86 רונן נ' גלר, פ"מ תשמ"ז ג 520, 521). מכאן שיש לראות את החברות, כצד ישיר להליך הבוררות מתחילתו, וממילא כבעלי דין נוספים בפסק דין זה. מאחר שבפסק הבוררות יש קביעות מחייבות את החברות, ובהסתמך על הסכם הבוררות, ולאור ההנמקה שפורטה לעיל, הוספו משיבות 2 ו-3 (להלן: "החברות") כבעלי דין נוספים בפסק דין זה. 12. לאחר עיון חוזר בכלל טיעוניי הצדדים, יש לדחות את הבקשה לביטול פסק הבוררות ולאשר את פסק הבוררות, לרבות החלטת הביניים שניתנה ביום 29/09/13, למעט דחיית מועד הפינוי, כפוף לתנאים שיפורטו בפסק הדין. 13. טענות בנוגע לבקשה להעביר הבורר מתפקידו - 13.1 אין בטענות שהועלו מטעם המשיב כדי להצדיק העברת הבורר מתפקידו. נהפוך הוא, החלטותיו של הבורר היו ענייניות ולגופו של עניין. יש גם לדחות טענת המשיב כי הבורר הכשיל מכירת הנכס, בכך שנמנע מלהעביר לידי המשיב העתק מטיוטת הסכם המכר של קונה פוטנציאלי. הבורר התייחס לנושא והבהיר שנדרשו מקדמות כדי להראות את רצינות ההצעה ואלה לא הופקדו. בנושא זה גם לא מצאתי לנכון להיעתר לבקשת המבקש לצירוף ראיה נוספת. אין גם להתעלם מהעובדה כי הבקשה לפסילתו של הבורר והעברתו מתפקידו הוגשה לאחר שהבורר השלים את פסק הבוררות ולאחר שניתנה החלטת הביניים. המשיב אמנם הגיש בקשה להעברת הבורר מתפקידו במסגרת הפ"ב 41350-10-13, ביום 20/10/13, לאחר שניתנה החלטת הביניים, כאשר המבקש מודע לכך שמדובר למעשה בפסק דין חלקי, אך הסכים לקבל המלצת בית המשפט ולחזור בו מן הבקשה. הבקשה לפסילת הבורר והעברתו מתפקיד נידונה אצל כב' השופט קיסרי והמשיב מחק את הבקשה בהמלצתו של בית המשפט. זאת ועוד, בירור הטענות לגופן, מוביל למסקנה חד-משמעית, כי דינן להידחות. מדובר בבורר שנבחר שמית על ידי בעלי הדין בהסכם הבוררות. המידע המרבי הנדרש היה בפניהם עובר לאותו מועד, ולא נתגלה כל מידע אחר או נוסף אשר היה בו כדי להצביע על ניגוד אינטרסים, באופן המחייב פסילתו. התנהלות הבורר והליך הבוררות היו ענייניים תוך הקפד נדרשת על זכויות הטיעון של כל אחד מבעלי הדין. 13.2 כמו כן, יש לדחות את הטענה כי הליך הגישור היה בו כדי למנוע מן הבורר להמשיך בהליך הבוררות. ראשית יש לציין כי העלאת הצעה לפשרה במהלך הליך הבוררות אינה הופכת את הבורר למגשר. בדומה לערכאה שיפוטית המנה להביא את הצדדים לפשרה, בדרך של גישור בעמדותיהם, כך גם הדבר בהליך הבוררות. יתר על כן, גם אם ניסה הבורר במהלך הליכי הבוררות, להביא את הצדדים להליך גישור, הרי היה זה על בסיס הסכמתם. במקרה דנן היה הבורר ער לקיומו של הליך הגישור, עיכב את ההחלטה והליכי הבוררות בכל הקשור למחלוקות שבין הצדדים עד לינואר 2013, וזאת תוך ניסיון לקדם את הליך הגישור. בהפרדה האמורה, היה כדי לשמור על זכות הצדדים. המסקנה המתבקשת היא, שבנסיבות העניין לא היה בהליך הגישור כדי לפגוע בזכותו של מרק או של חב' עלוני יוניברס, להמשיך ולנהל את הליך הבוררות, בסיום הליך הגישור שלא צלח. 13.3 יש לחזור ולהזכיר כי התוספת לחוק הבוררות מסמיכה את הבורר לפעול "בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה של הסכסוך" (פסקה יד). ועוד ככל שהיה באותו הליך כדי להשהות את הליך הבוררות, הרי שהדבר נעשה על בסיס הסכמה. 14. תקיפות ההסכמים המוקדמים - הבורר היה ער לטענה כי מרק טען שהאובליגו של חב' עלוני יוניברס היה גבוה מהמשוער בעת ההסכם ולכן הסכום שחויב בו גיורא (175,000 ש"ח) אינו משקף נכונה את ההסכמה שאמורה הייתה להיות על פי כוונת הצדדים. הבורר הבהיר כי יש לדחות את הטענה, ולכל היותר מדובר בטעות שבכדאיות העסקה, וזו אינה יכולה להתקבל גם לא על פי הדין המהותי (ראה החלטה מיום 29/09/13, וכן סעיפים 28-32). יש איפוא לחזור ולאשר את פסיקתו של הבורר. ועוד, כפי שציין הבורר, ההסכמים לא רק נחתמו אלא גם החלו במימושם, ללא כל מחאה או התנגדות של הצד האחר, וזאת עם ביצוע ההפקדה על ידי גיורא של הסכום 175,000 ₪, מצד אחד, ורישום משכנתה על נכסי גיורא, מצד שני. בנוגע להחלטות האמורות, פעל הבורר על-פי הסמכויות שניתנו לו בהסכם הבוררות, וההכרעה במחלוקות נסמכת, בין היתר גם על הדין המהותי. 15. חוב דמי השכירות - עובדתית מחזיקה חב' עלוני יוניברס בשטח העולה על 400 מטר מרובע בנכס, מבלי לשלם דמי שכירות מיום 29/09/13. למרות שניתנה החלטת ביניים על ידי הבורר, שדינה כדין פסק בוררות חלקי, נמנעו מרק וחב' עלוני יוניברס מלשלם את חוב דמי השכירות, על אף שבפועל עשו שימוש בנכס. זאת ועוד, התברר על פי טיעוני גיורא - ומבלי שהובאה טענה נגדית בנושא זה מטעם מרק - כי בשטח היתיר בנכס יושבת חב' העוסקת בתחום הביטוח, והיא אינה משלמת את דמי השכירות או את חלקם לגיורא, אלא מעבירה אותם ישירות לידי מרק, אשר הוא עצמו נמנע מתשלום דמי השכירות ונמנע מלשלם את המשכנתה. פסק הבוררות: 16. בפסק הבוררות חזר הבורר ואישר הקביעות שנקבעו בהחלטת הביניים, תוך הבהרה כי ההחלטה הנ"ל היא חלק בלתי נפרד מפסק הבוררות, והוסיף והשלים קביעותיו בנוגע לכלל נושאי המחלוקות. בחלק מן הנושאים נקבעו העקרונות כאשר הסעד הכספי המתחייב מותנה באופן המשך ביצוע ההיפרדות מן השותפות. בעיקרון, ככול שגיורא יישא בחיובים שהוטלו על מרק ועל חב' עלוני יוניברס, רשאי גיורא לחזור ולפנות לבורר לצורך השלמת הפסק. 16.1 פינוי ודמי שכירות ראויים מוגדלים: משלא שולמו דמי השכירות כמתחייב מכוח ההסכמים המוקדמים ואף לא מילאו אחר החלטת הביניים של הבורר בנושא זה, הורה הבורר, בין היתר, כי על מרק ועל חב' עלוני יוניברס לפנות את הנכס עד 03/05/14, ואם לא יבוצע הפינוי במועד, יחויבו בתשלום דמי שכירות ראויים בשיעור של 500 ₪ לכל יום בתוספת הצמדה וריבית כדין. 16.2 ההסכמים מיום 03/01/13 -: 16.2א הסכמי היפרדות מן השותפות הם הסכמים מחייבים את הצדדים לכל דבר ועניין. חיובי מרק (להלן: "מרק") וחיובי חב' עלוני יוניברס בע"מ, ח"פ: 512075961 (להלן: "עלוני יוניברס"), הם ביחד ולחוד. מרק קיבל על עצמו את השליטה בעלוני יוניברס, ולקח על עצמו את ההתחייבות הקשורות בחברה, עם כל הזכויות, המלאי, המוניטין וכל עניין אחר הקשור לחברה, וזאת לאחר שגיורא (להלן: "גיורא") מילא את חלקו בהסכם ושילם סכום של 175,000 שח שהועבר לעלוני יוניברס. התשלום האמור הוציא את גיורא מהמחויבויות המוקדמות שהיו בגין השותפות, והעביר את החיובים - כחיובים ביחד ולחוד למלוא החובות של החברה על מרק ועל עלוני יוניברס, כחיוב של ביחד ולחוד, לרבות החיוב בתשלום דמי השכירות בנכס המשותף, וחובות הארנונה. לפיכך: 16.2.1 * כל הזכויות בעלוני יוניברס עברו למרק החל מ- 03/01/2013 16.2.2 * על מרק להסיר את שמו של גיורא מכל ערבות, חוב ו/או דרישה הקשורים במניות החברה, במניות עלוני יוניברס ו/או בערבויות שניתנו לחברה. 16.3 הסכמים בדבר 3MAG ופרויקט פיתוח תוכנה -: 16.3.1 * מרק ישלם לגיורא 20,000 ₪ עבור MAG3, כאשר הסכום נושא ריבית והצמדה מיום 03/01/13. 16.3.2 * מרק ישלם לגיורא עבור פרויקט פיתוח תוכנה סך של 30,000 ₪ בצירוף הצמדה וריבית מיום 03/03/13 ו-20,000 ₪ מיום 03/07/13 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית; 16.3.3 * כמו כן ישלם מרק לגיורא בגין הפרת ההסכמים וכפיצוי על חשבון הרווח אם הפרויקט היה עולה לאוויר, סכום של 35,000 ₪ החל מיום מתן פסק הבוררות 30/03/14. 16.4 תשלומי הארנונה: מרק וחב' עלוני יוניברס, ביחד ולחוד, ישלמו את מלוא חוב הארנונה על החלק בנכס המוחזק על ידי מרק ועל ידי עלוני יוניברס. 16.5 חוב דמי השכירות: מרק ועלוני יוניברס ישלמו, ביחד ולחוד, סך של 133,969 ₪ לתקופה החל מינואר 2013 ועד ליום 3/5/2014, בתוספת מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 3/4/14 ועד ליום התשלום. דמי השכירות החודשיים בערכי קרו עומדים על 8,000 ₪ לחודש. על מרק לגבות דמי שכירות מצד ג' שהם השוכרים ביתרת שטח הנכס; על מרק היה להנפיק חשבוניות, ומאחר שאלה לא הונפקו רשאי גיורא לעשות כן; כמו כן רשאי גיורא לגבות את דמי השכירות המתחייבים מאותם שוכרים, ולהשתמש בכספים שייגבו לצורך תשלום המע"מ, תשלום המשכנתה והיתרה לתשלום הארנונה 16.6 מימוש שיעבודים -: לטובת גיורא רשומים שעבודים להבטחת התחייבויות מרק. נקבע כי יש למנות כונס על זכויותיו של מרק, לצורך מימוש הנכס הנמכר לצורך מימוש הנכס לכל המרבה במחיר. יבקש אחד מבעלי הדין לרכוש את חלקו של הצד השני, יוכל הוא להשוות את ההצעה הגבוהה ביותר שתתקבל על ידי קונה חיצוני, באותם תנאי רכישה, פרט לכך שהרכישה תהיה של מחצית הזכויות, וזאת בכפוף ובתיאום תשלומי הקיזוז והחובות המפורט בפסק זה. ככל שלמרק יש קונה במחיר גבוה ראוי כי ההצעה תבוא לרכישת הנכס, ולגבי ההצעה שהייתה לא קוימה החלטת הבורר לעניין הפקדת כספים, להצגת רצינות. מהתמורה של מכירת הנכס תסולק המשכנתה שרשומה כעת על הנכס של גיורא, ישולם מלוא חוב הארנונה לעיריית חיפה, על כל הנכס. 16.7 זכות קיזוז -: ככל שהכספים המגיעים לגיורא לא ישולמו לו עד למכירת הנכס וגיורא יקזז את חובו אליו ממכירת הנכס, אזי זכאי יהיה גיורא לגבות מחצית מסכום זה עבורו באופן אישי, לאחר קיזוז החוב אליו, כמפורט לעיל. לאחר שעלוני יוניברס תפנה את הנכס, יעביר גיורא לידי הבורר תחשיב לעניין חוב הארנונה שנותר על חלקה של עלוני יוניברס בחלקים שעלוני יוניברס החזיקה, יתרת חוב הארנונה, ככל שתהיה, תקוזז מחלקו של מרק בנכס. ככל שיתברר שנותר חוב ארנונה על חלק שהוחזק על ידי עלוני יוניברס, יחויב מרק בכפל הצמדה וריבית על התקופה שבין המועד לתשלום הארנונה ועד למועד תשלום התמורה האחרונה, בגין מכירת הנכס, וזאת כחלק ממסגרת מימוש השעבודים. עד למכירת הנכס ינהל גיורא את דמי השכירות המתקבלים, אשר ישמשו בראש ובראשונה לתשלום המשכנתה ולאחר מכן לתשלום חוב הארנונה הרובצת על הנכס. 16.8 פיצוי לגיורא בגין אי ביצוע תשלומי משכנתה - על מרק לפצות את גיורא, בגין העובדה שבתקופה שלמעלה משנה היה על האחרון לבצע תשלומי המשכנתה, בסכום של 50,000 ₪, אשר נושאים ריבית והפרשי הצמדה - אם הסכום טרם שולם - מיום מתן פסק הבוררות (30/03/14). 16.9 תביעת דלק - מרק ועלוני יוניברס, ביחד ולחוד, מחויבים לדאוג להסרת התביעה במלואה כנגד גיורא. ככל שיוטל עליו חיוב כלשהו וגיורא ישלמו, זכאי הוא להחזר מלוא הכספים בהם חויב ממרק ומעלוני יוניברס, ביחד ולחוד, בתוספת ריבית והצמדה מיום התשלום בפועל על ידי גיורא. 16.10 תביעת גיורא לפיצוי בגין יחסי עובד מעביד -: התביעה נדחתה. 16.11 תביעת מרק לפיצוי בגין תחרות עם עלוני יוניברס -: התביעה נדחתה. 16.12 התביעה בנוגע לכלי הרכב - רישום אישי - התביעה נדחתה. 16.13 שכר טרחה והוצאות הבוררות -: מרק ישלם הוצאות לגיורא בסך 35,400 ₪ בתוך שלושים ימים מיום מתן פסק הבוררות (30/03/14), ועוד סך של 5,900 ₪ במסגרת החלטת הביניים, מיום 29/03/13. סך של 5,900 ₪ נושאים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 29/09/13, אם טרם שולמו וסך של 35,400 ₪, אם טרם שולמו, ישאו הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הבוררות ביום 30/03/14. התוצאה: 17. משניתן פסק הבוררות, כפי שניתן על הצדדים לו, לרבות החברות שהיו למשיבות, לבצעו כלשונו, גם ללא אישורו על ידי בית המשפט. מעצם הסכמת הצדדים למסור המחלוקת לבורר, קיימת למעשה גם הסכמה למלא אחר החלטתו. משניתנה החלטת הביניים כפי שניתנה, ובהיות ההחלטה במהותה - פסק דין חלקי - לא ברור מדוע לא בוצע. לאור פסק הבוררות כפי שניתן - תוך השארת נושא הקיזוז (סעיף 16.7 בפסק הדין) ותשלומים שבוצעו על ידי המבקש במסגרת תביעת דלק - אם בוצעו (סעיף 16.9 בפסק הדין) להשלמה - יש לאשרו. יחד עם זאת, בנוגע למועד הפינוי (סעיף 16.1 לפסק הדין) תינתן ארכה, כדי לאפשר למרק ולחב' עלוני יוניברס לפנות הנכס מרצון, בכפוף לתשלום מלוא דמי השכירות עד למועד הדחוי לפינוי. אשר על כן אני מאשרת את פסק הבוררות, על כל סעיפיו המפורטים בסעיף 16 לפסק דין זה, למעט סעיף 16.1 אשר ישונה כמפורט להלן: מאחר שמרק ועלוני יוניברס לא שילמו את חוב דמי השכירות עד למועד מתן פסק הבוררות ואף לא עד מועד הדיון בבקשות שהוגשו מטעם בעלי הדין לבית משפט זה(23/06/14), אני מורה כי עליהם ועל מי מטעמם לפנות את הנכס ברחוב המסגר 10, מפרץ חיפה, הידוע כחלקה 11602, חלקה 29 (להלן: "הנכס"), לאלתר ולאור מועד מתן פסק הדין המאשר פסק בוררות, ניתנת ארכה לפינוי עד ליום 10/9/14, שעה 12:00. יודגש כי הדחייה במתן ארכה לפינוי מותנית בתשלום דמי השכירות החודשיים כפי שנקבעו עד למועד הפינוי הנ"ל. לא יפונה הנכס מרצון ו/או לא ישולמו דמי השכירות עד למועד הפינוי על בסיס דמי שכירות חודשיים של 8,000 ₪, משוערכים, נתנה הזכות לגיורא לפעול לפינוי הנכס. איחור בפינוי - לאחר 10/9/14 שעה 12:00, ישלמו עלוני יוניברס ביחד ולחוד עם מרק, דמי שכירות יומיים - כשכר ראוי - של 500 ₪ ליום, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. הסכומים ישולמו לגיורא לצורך כיסוי חוב הארנונה, בגין החלקים בנכס שאינם מושכרים והיתרה אם תהיה לסילוק המשכנתה. 18. כמו כן, ניתן צו המורה על מינויים של עו"ד פרץ שמעון מרח' העצמאות 50, קריית אתא ועו"ד ליאור פוליאקוב, מרחוב יעקב מושלי 7 חיפה, ככונסי נכסים על כל זכויותיו של מרק שטרן בחב' עלוני יוניברס בע"מ לצורך הבטחת זכויותיו של גיורא אוגינץ. כמו כן, ניתן צו המופנה לרשם החברות המורה על רישום הערה בדבר מינוי כונס נכסים על חב' עלוני יוניברס. 19. אני מחייבת את המשיבים 1 ו-2, ביחד ולחוד, לשלם הוצאות הליך זה ועוד שכר טרחת עורך דין בסך של 10,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק, תוך שלושים ימים מהיום. יישוב סכסוכיםדיני חברותבוררותשותפות