תביעה לתשלום עמלות מכירה מכוח הסכם למתן שירותים

תביעה לתשלום עמלות מכירה מכוח הסכם למתן שירותים ההליך: 1. המבקש הגיש בקשה למתן רשות ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות בחדרה (כבוד הרשמת הבכירה, קרן מרגולין פלדמן) מיום 19/5/14, בתיק ת"ק 23732-08-13, לפיו נדחתה תביעת המבקש לתשלום סכום של 32,250 ₪ בגין שירותים שביצע עבור המשיבה מכוח הסכם למתן שירותים שנחתם על ידי הצדדים. כמו כן חויב המבקש לשאת בהוצאות המשיבה בסך של 750 ₪, נכון למועד מתן פסק הדין. 2. בהחלטה שניתנה על ידי ביום 17/6/14, הוריתי למבקש על השלמת טיעון וכן הוריתי על מתן תשובה לבקשה, ונקבע מועד לדיון ליום 10/7/14. לאחר עיון חוזר בבקשה, בתשובה ובפרוטוקול הדיון, יש בדעתי ליתן רשות ערעור לראות את הבקשה שהוגשה כבקשה שניתנה עליה רשות ערעור והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, לפיכך תידון הבקשה כערעור. הרקע: 4. בין המשיבה שהיא חברה העוסקת בייצור ובשיווק אריזות נייר וקרטון (להלן: החברה או המשיבה) לבין המערער, כקבלן עצמאי (להלן: איתן או המערער), שהצהיר על עצמו כבעל ניסיון ומומחיות בשיווק ובמכירה בתחום העיסוק של החברה, נחתם ביום 1/8/2009 "הסכם למתן שירותים". התמורה בהסכם פורטה בסעיף 4, ושם נקבע: בסעיף4.1.1 כי איתן ייהנה מעמלת מכירות שהיא ההפרש שבין מחיר העסקה למחיר "מחירון איש מכירות"; בסעיף 4.1.2 נקבע שבמכירת מוצרים שאינם בסעיף 4.1.1 תשולם עמלה של 10% על ההפרש שבין מחיר המכירה לעלות הקנייה; הוסכם כי עמלת המכירות תחושב ותשולם "על בסיס גבייה בפועל", ובתוספת מע"מ; עוד הוסכם בסעיף 4.3 של ההסכם על קבלת תמורה חודשית קבועה של 3,000 ₪ כבונוס עבור מכירות עד 50,000 ₪ בחודש, ו- 1,000 ₪ נוספים כבונוס למכירות מעל 50,001 ₪; מנגד, הוסכם על זכות הקיזוז שעומדת לחברה, מכול סכום עתידי, שיגיע לאיתן מהחברה. עוד נקבע כי לתמורה שתשולם ייווסף מע"מ כחוק כנגד חשבונית מס כדין שעל איתן יהיה למסור למשיבה ובניכוי מס כמתחייב על-פי החוק (סעיף 4.4). דיון ומסקנות: 5. אין חולק כי המערער עבד על-פי המתכונת האמורה עד לחודש יוני 2010, ואולם הוא קיבל תשלום עבור עבודתו עד לחודש אפריל 2010, בלבד. במסגרת התביעה שהוגשה - לאחר מיקוד המחלוקת - התייחסה התביעה לתמורה החודשית הקבועה המגיעה לו מכוח ההסכם לחודשים מאי-יוני 2010 ועוד לעמלות המכירה להן הוא זכאי. 6. בפסק הדין שניתן נדחתה כאמור תביעת המערער,לאחר שבית המשפט קבע שלא ניתן לתת אמון בעדותו, העדר מסמכים אשר יכולים לבסס תביעתו, לא ניתן להבין כיצד ערך חישוביו, ובמיוחד כאשר השהה הגשת תביעתו, מה שמביא לערפול הראיות והזיכרון, יוצר מסך של חוסר ודאות על הפרטים בעיקר כאשר נמנע מלהביא לעדות את נציגי החברה אשר עמדו מולו במהלך ביצוע העבודה. לכן, קבע בית המשפט שלא ניתן לקבל גרסת המערער בנוגע לעמלות להן הוא זכאי בהעדר אסמכתאות וראיות, הגם "שנדמה כי בוצעו עסקאות על ידי התובע בגינן לא שולמה עמלה...". 7. בערעור בפניי במסגרת השלמת טיעון התייחס המערער ל-4 חשבוניות בגינן היה זכאי לעמלה, כאשר בנוגע לשלוש מהן, הוצגו חשבוניות. ואולם לא הוצג מידע נדרש - גם לא בערעור - כדי לקבוע בוודאות ראייתית נדרשת את שיעור העמלה לה זכאי המערער, במיוחד כאשר ההסכם הצביע על שני סוגי עמלות (ראה סעיפים 4.1.1 ו- 4.1.2 להסכם). המסקנה המתבקשת היא, שככול שלא ניתן לסמוך על החישוב שערך המערער, אך ניתן לקבוע את גובה העמלה על דרך האומדנא, יש להעדיף האפשרות האחרונה, על דחיית התביעה. 8. נבחן את החשבוניות שהוצגו: 8.1 ת/15 - חשבונית מס' 58818 שהוצאה בעקבות ביצוע עסקת הזמנה על ידי "ויה בגדי מעצבים" על סך 10,010 ₪ ביום 10/5/2010. אין חולק כי בגין חשבונית זו זכאי המערער לעמלה, ומשהוכיח כי עבד בחודש זה, הגם בהיקף הנמוך מ- 50,000 ₪, זכאי הוא גם לתשלום החודשי, בסך 3,000 ₪. בנוגע לדמי העמלה, טענה המשיבה כי יש להעמידה על 10%, קרי; 1,000 ₪, ומאחר שנוצר חוב בגין עמלה ששולמה למערער כאשר הלקוח המזמין לא שילם את מלוא התמורה, בוצע קיזוז, ולטענת המשיבה, אין היא עוד חייבת בעמלה בגין אותה חשבונית. לעומת זאת המערער טען כי הוא זכאי לעמלה בשיעור של 2,787 ₪, בגין אותה חשבונית. יחד עם זאת המערער לא חלק על זכותה של המשיבה לבצע קיזוז כנגד חוב העומד במעוגל על כ- 1,000 ₪. בהתייחס לחשבונית זו, יש לקבל החישוב שערך המערער במיוחד כאשר המשיבה לא העמידה גרסה סותרת, ומנגד יש לקבל טענת המשיבה בנוגע לזכות הקיזוז, כאשר המערער לא הכחיש קיומה. זכות הקיזוז, מעוגנת גם בהסכם. לפיכך, אני קובעת כי המערער זכאי לתשלום החודשי בסך של 3,000 ₪ בגין חודש מאי ועוד לעמלה בשיעור של 1,787 ₪. 8.2 ת/16 - חשבונית מספר 58914 שהוצאה לקולקשן סוהו שותפות מוגבלת ביום 6/6/2010 על סך של 21,807 ₪. גם בחשבונית זו צוין כי איש המכירות היה איתן. המשיבה טענה כי מגיע למערער עמלה בגובה של 10% בלבד, סך של 2,000 ₪ ואילו המערער טען לעמלה בגובה של 4,896 ₪, וזאת לפי סעיף 4.1.1 של ההסכם מבלי להביא אסמכתאות בנוגע למחיר המחירון של המערער בהשוואה למחיר העסקה. בנסיבות העניין יועמד הבונוס על 3,500 ₪. כמו כן יש בחשבונית זו להוכיח כי המערער עבד באותו חודש וכי הוא זכאי לתשלום החודשי. אין בפניי ראיה המצדיקה העלאת הסכום החודשי ל-4,000 ₪ כפי שטען המערער. לפיכך, אני קובעת כי המערער זכאי בשלב זה לתשלום החודשי בסך של 3,000 ₪ בגין חודש יוני ועוד לעמלה בשיעור של 3,500 ₪. 8.3 ת/19 - חשבונית ספק מרכזת 10002636 על סך של 18,585 ₪, שהוצאה לאמברוזיה סופהרב בע"מ, כאשר תאריך החשבונית הוא ליום 3/8/10 וכאשר לטענת המערער הוא ביצע את ההזמנה. המשיבה מנגד הציגה הזמנה מס' 2978 לאותה חברה ביום 21/7/10 על סך של 21,600 ₪, אלא שלטענתה מדובר בהזמנה שבוצעה עוד בינואר 2010, ובגינה שילמה למערער את העמלה שהגיעה לו וזאת כמפורט במוצג שצורף מטעמה (מ/5). על אותה חשבונית תחת הכותרת "איש מכירות" נכתב "ללא סוכן", למרות שהמשיבה הודתה כי המכר בוצע על ידי מערער. בנוגע לחשבונית ספק על סך של 18,585 ₪, מאוגוסט 2010, לא ניתן לקבל כי זו בוצעה על ידי המערער בהעדר ראיות נוספות. אין גם לקבל דרישתו לעמלה בגין חשבונית נוספת מינואר של אותה שנה לאותה לקוחה. יחד עם זאת, יש לקבל טענת המערער כי ההזמנה לחשבונית 2978 נעשתה על ידו, כנראה בחודש יוני, ולכן זכאי הוא לעמלה בגינה אותה אעמיד על 2,000 ₪ בלבד. גם לאחר קבלת חשבונית זו, והוספת סכום של 21,600 ₪ להיקף המכירות בחודש יוני, אין להגיע להיקף מכירות העולה על 50,000 ₪, ולכן אין המערער זכאי לבונוס נוסף בגין חודש יוני. לפיכך, אני קובעת כי המערער זכאי לתשלום החודשי בסך של 3,000 ₪ בלבד בגין חודש יוני ועוד לעמלה בשיעור של 2,000 ₪. 9. בהתייחס לדרישות הנוספות, דינן להידחות בהעדר אסמכתאות לביסוסן. לפיכך, זכאי המערער לסכומים הבאים: תשלום חודשי לחודש מאי 3,000 תשלום חודשי לחודש יוני 3,000 עמלות 1,787 3,500 2,000 סה"כ 13,287 ₪. התוצאה: 10. אשר על כן אני מורה על קבלת הערעור וביטול פסק הדין שניתן על ידי בית משפט לתביעות קטנות בחדרה ביום 19/5/2014 בתיק ת"ק 23732-08-13 לרבות ביטול ההוצאות שנפסקו לחובת המערער. אני מחייבת את המשיבה לשלם למערער סך של 13,287 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/6/2010 ועד למועד מתן פסק הדין בערעור. לסכום הנ"ל ייווסף מע"מ כדין. הסכום ישולם כנגד חשבונית כדין שתוצא על ידי המערער למשיבה. כמו כן תישא המשיבה בהוצאות האגרה של הערכאה הדיונית והאגרה בבית משפט זה, על-פי קבלות שיציג המערער ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום ביצוע התשלומים הנ"ל על ידי המערער ועד למועד מתן פסק הדין בערעור. עוד תישא המשיבה בהוצאות משפט בשתי הערכאות בסך של 1,000 ₪ בלבד, נכון למועד מתן פסק הדין בערעור. הסכומים הנ"ל ישולמו בתוך 30 ימים מהיום. חוזההסכם למתן שירותעמלת מכירות