ביטול החלטה מנהלית בהעדר שימוע

ביטול החלטה מנהלית בהעדר שימוע מכאן לשאלה של נפקות אי-קיום שימוע - האם הוא גורר בטלות ההחלטה המינהלית אם לאו. כידוע, תורת "הבטלות היחסית" קנתה לה אחיזה במשפטנו, ומכאן שגם כאשר קיימת חובת שימוע שהופרה, אין ההפרה גוררת בהכרח בטלות ההחלטה המינהלית מדעיקרא. על פי תורה זו, יש להבחין בין העילה לבין הסעד או התוצאה. מדובר, למעשה, בתורה של "תוצאה יחסית", או של "חוקיות יחסית", ההולמת את נסיבות העניין (ראו, למשל, והשוו: זמיר, הסמכות המינהלית, עמ' 832-830; בג"ץ 118/80 גרינשטיין נ' הפרקליט הצבאי הראשי, פ"ד לה(1) 239, 246-245; עניין באקי, עמ' 306-304; רע"פ 4398/99 הראל נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(3) 637; רע"פ 2413/99 גיספן נ' התובע הצבאי הראשי, פ"ד נה(4) 673; בג"ץ 10455/02 אמיר נ' לשכת עורכי הדין, פ"ד נז(2) 729; ע"פ 1523/05 פלוני נ' מדינת ישראל (2.3.06); בג"ץ 7067/07 חיים נתנאל בע"ם נ' שר המשפטים (30.8.07); עניין לוזון, בפסקה 68). חובת ההנמקה 3. בנוסף לכך, חייבת הרשות לנמק את החלטתה, בין מכוח חוק ההנמקות ובין כנגזרת של חובת ההגינות החלה עליה (ראו, למשל: " 4288/10 גרון, עו"ד נ' המנהל הכללי של משרד התקשורת (28/10/10)).שימוע לפני פיטוריןהחלטה מנהליתשימוע