התערבות בית המשפט במינוי בעלי תפקידים במועצת העירייה (ביקורת שיפוטית)

התערבות בית המשפט במינוי בעלי תפקידים במועצת העירייה (ביקורת שיפוטית) בית המשפט לא ישמש ערכאת ערעור על החלטת הרשות, אלא יבחן האם נפל בה פגם מנהלי. בית המשפט העליון קבע, זה מכבר, בבג"ץ 2920/94 אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה ואח' נ' המועצה הארצית לתכנון ולבניה ואח', פ"ד נ(3) 441, בעמ' 446: "לעניין זה נזכור, בראש ובראשונה, כי אין אנו יושבים לדין כטריבונל עליון לתכנון. הסמכות לתכנון הופקדה בידיהם של גופי התכנון המנויים בחוק, ובמרחב שיקול הדעת הניתן להם, ועל יסוד הנחה שפועלים הם בתום לב ובמידה ראויה של סבירות, רשאים ומוסמכים הם אותם גופים לנוע כרצונם ועל פי שיקול דעתם. אנו, כבית משפט, לא נתערב בפעילותם של גופי התכנון אלא אם תמצא בה סרכה מאלו סרכות המצדיקות התערבותנו, כעשייה שלא כחוק, שלא בסמכות, שלא בתום לב או שלא בסבירות ראויה". האמור לעיל מתייחס לענייני תכנון ובנייה, אולם מקל וחומר, נכונים הדברים גם ביחס לבחירתם של בעלי תפקידים במועצת העירייה. למועצת העירייה מסור שיקול דעת לבחור את בעלי התפקידים שיכהנו בעירייה. יחד עם זאת, על מועצת העירייה לפעול בגדרי שיקול הדעת המסור לה, תוך הקפדה על כללי מנהל תקין. על היקף שיקול הדעת המסור לרשות ניתן ללמוד מהאמור בבג"ץ 953/89 מאיר אינדור נ' ראש עיריית ירושלים ואח', פ"ד מח(4) 683, בעמ' 693: "הנה כי כן, הסובייקטיביות של שיקול הדעת המנהלי עניינה כוח הבחירה בין מספר חלופות, אשר כל אחת מהן חוקית היא. הסובייקטיביות של שיקול הדעת המנהלי, אין משמעותה, כי הרשות המוסמכת קובעת, על פי שיקול דעתה שלה, מהן אותן חלופות כדין. האופציות ביניהן נעשית הבחירה נקבעות על ידי החוק, כפי שפורש על ידי בית המשפט. בכך מתבטאת חלוקת הפונקציות בין הרשות המבצעת לבין הרשות המחוקקת והרשות השופטת. הרשות המבצעת בוחרת על פי שיקול דעתה בין אופציות חוקיות המוצגות לפניה. בחירה זו עניינה ביצוע החוק, ועל כן כוח הבחירה נתון לרשות המבצעת. בית המשפט אינו מחליף את שיקול דעת הרשות המבצעת בשיקול דעתו שלו, שכן שיקול הדעת המנהלי מופעל כולו בתחום הביצוע. לעומת זאת, האופציות עצמן נקבעות על ידי הרשות המחוקקת, והן מתפרשות על ידי הרשות השופטת. אגב, בקביעת האופציה יש משום שיתוף פעולה בין הרשות המחוקקת (השותף הבכיר), אשר קובעת את האופציות עצמן, לבין הרשות השופטת (השופט הזוטר), אשר מפרשת את קביעת המחוקק ומכריעה בחילוקי דעות פרשניים באשר לגבולותיה של כל אופציה ואופציה".מועצת העירעירייה