מה נחשב "חלוקת רווחים" ?

מה נחשב "חלוקת רווחים" ? לעניין זה ברי כי תשלומי שכר גבוהים לבעלי הזכויות במוסד או למקורביהם, תשלום שכר דירה או דמי ניהול גבוהים לבעלי המניות או לגורמים מקורבים אליהם או לגורמים שבשליטתם, הענקת שירותים בהנחות מפליגות וכדומה, יכולים להיחשב כחלוקת רווחים. תכלית השימוש נבחנת על פי מכלול מאפיינים ולא על פי מאפיין בודד כלשהו. ניתן להצביע על מספר מאפיינים בולטים להגדרת השימוש שעושה מוסד בנכס ולבחון האם שימוש נעשה שלא למען הפקת רווח. צריך לציין כי אף שהמבחן הינו תכליתו של השימוש הרי מקום בו הפעילות היחידה של המוסד הינה השימוש בנכס נשוא הדיון ניתן למצוא את מאפייני השימוש גם במאפייני המוסד בכללותו. אציין מספר מאפיינים. במסמכי היסוד של המוסד צפויה להימצא התייחסות לתכלית המוסד ותכלית השימושים; ניתן להניח כי מוסד שפועל שלא למטרת רווח, יגייס כספים מתרומות, או מתמיכה ציבורית; מוסד העושה שימוש שלא למען הפקת רווח יגבה תשלומים עבור המצרכים והשירותים שהוא נותן במחירים הנופלים ממחירי שוק; הכספים והתקבולים שיקבל המוסד מהשימוש הרלוונטי ישמשו רק לצורך אותה פעילות. חלוקת יתרות הכספים שנצברו בקופת המוסד לחברים בתאגיד מהווה אינדיקציה לכך שהמוסד פועל להשאת רווחים ולכן אינו זכאי לפטור. עם זאת, גם בהעדר חלוקה ניתן להגיע לאותה מסקנה, שכן הפקת רווח אינה נלמדת רק מחלוקת רווחים. זאת ועוד, "חלוקה" בדרך כלל מוגדרת לצרכי המס "כהעברת מקורות מהתאגיד לבעלי מניותיו" (גליקסברג עמ' 74). העברה כזו אינה מחייבת חלוקת דיבידנד לבעלי הזכויות והיא יכולה להילמד גם מהעברת נכסים וטובות הנאה בדרכים אחרות. השאלה שיש לשאול הינה האם המוסד העביר לבעלי מניותיו "טובות הנאה" אשר הקטינו את מקורותיו של המוסד. דיני חברותחלוקת רווחיםשאלות משפטיות