הגדרת "מוסד חינוך" לצורך פטור מארנונה

הגדרת "מוסד חינוך" לצורך פטור מארנונה הגדרת גוף כ"מוסד חינוך" לצורך הוראת סעיף 4(א)(IV) לפקודת הפיטורין אינה זהה להגדרת "מוסד חינוך" לצורך קבלת פטור מלא לפי סעיף 5ג(ה)(3). הענקת פטור מלא לפי סעיף 5ג(ה)(3) מצומצמת למוסדות חינוך הכלולים בהגדרה, כלומר כאלו שהוכרו על פי חוק לימוד חובה ומילאו את שאר תנאי הסעיף. לעומת זאת, הגדרת מוסד חינוך הנהנה מפטור חלקי לפי סעיף 4(א)(IV) הינה רחבה יותר ואינה צריכה למלא את דרישת סעיף 5ג(ה)(3). אומר על כך השופט ח' מלצר בעע"מ 5251/08 עטרת בנות ירושלים נ' משרד הפנים (28/8/12), בפסקה 28: "הנה כי כן, עינינו הרואות כי בגדרי סעיף 4(א)(IV), בחר המחוקק בביטוי "מוסד חינוך" בצורה מופשטת, ואילו בסעיף 5ג(ה)(3), הוצמד אותו הביטוי למשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (להלן: חוק לימוד חובה). בנוסף, ובבחינת "הן" המעיד על ה"לאו", יש לציין את השימוש בביטוי "מוסד חינוך מוכר", אשר מוצמד גם הוא לחוק לימוד חובה. השוואה זו מעלה, שדרישתה של המשיבה 1, להצגת אישור משרד החינוך, כדרישה גורפת, כמוה כהשוואת המונח "מוסד חינוך" כמשמעותו בסעיף 4(א)(IV), לביטוי זה כמשמעותו בסעיף 5ג(ה)(3), וזאת ללא הצדקה ובניגוד לעמדת המחוקק הברורה העולה מלשון החוק (על הצורך לפרש סעיף בחוק בהתאם למכלול סעיפי החוק שבמסגרתם הוא נתון ראו, למשל, את דבריו של השופט ברנזון ב-בג"צ 215/62 מויאל נ' עירית תל-אביב-יפו, פ"ד טז 2384, 2387 (1962))".הגדרות משפטיותדיני חינוךארנונה