מניין ימי הפגרה בביהמ"ש לעניינים מנהליים: תקנה 44

מניין ימי הפגרה בביהמ"ש לעניינים מנהליים: תקנה 44 תקנה 44 לתקנות בתי המשפט לעניינים מנהליים (סדרי דין) תשס"א קובעת כי תקופת הפגרה לא תבוא במניין הימים שנקבעו בתקנות. תקופת פגרה 44. תקופת פגרה של בתי המשפט לא תבוא במנין הימים שנקבעו בתקנות אלה או שקבע בית המשפט או הרשם, אלא אם כן הורה בית המשפט או הרשם, לפי הענין, הוראה אחרת. פגרהבית המשפט לעניינים מנהליים