דיון חוזר בוועדה המחוזית

דיון חוזר בוועדה המחוזית הצורך לשתף צדדים נוגעים בדבר נובע מתוך לשון החוק. כך למשל, מורה אותנו סעיף 5 (א)א לתקנות התכנון והבניה (סדרי הדיון בקיום דיון חוזר במוסד תכנון) הקובע כדלקמן: "סדר הדיון ושמיעת צדדים הנוגעים בדבר 5. (א) מוסד תכנון שמקיים דיון חוזר, יחליט תחילה אם יש להותיר את החלטת ועדת המשנה על כנה או להחזיר את העניין לוועדת המשנה. (ב) לא החליט מוסד התכנון כאמור בתקנת משנה (א) - לא ישנה את החלטת ועדת המשנה בטרם נתן הזדמנות לצדדים הנוגעים בדבר להשמיע את טענותיהם בעניין, בכתב או בעל פה, כפי שיחליט". בפסק הדין בעניין עע"מ 2418/05 צ'רלס מילגרום ואח' נגד הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים ואח' [פורסם בדטה חוק ומשפט, 24.11.05] קבע בית המשפט העליון, כי ההליך הקבוע בסעיף 5 הינו הליך דו שלבי, כאשר בשלב הראשון מקיים מוסד התכנון דיון סף בשאלה, האם הבקשה לדיון חוזר מצדיקה את החזרת הדיון אל ועדת המשנה, אם לאו. אם מחליט מוסד התכנון כי יש מקום לשנות את החלטת וועדת המשנה, הרי שמחויב הוא לקיים את השלב השני של ההליך, תוך מתן זכות טיעון לצדדים המעוניינים ולאפשר להם להשמיע את טענותיהם: " מתוך הוראות תקנה 5 עולה, אפוא, מתכונת דו שלבית לדיון החוזר המתקיים בפני מוסד התכנון. תחילה, מקיים מוסד התכנון דיון אשר בו אין לצדדים הנוגעים בדבר זכות להשמיע טיעונים. ....לעומת זאת, אם סבור מוסד התכנון כי יש מקום לשנות מהחלטת ועדת המשנה, עליו לקיים את השלב השני של הדיון החוזר ולאפשר לכל הצדדים הנוגעים בדבר להשמיע את טענותיהם בכתב או בעל-פה, כאמור בתקנה 5(ב). בשלב זה של הדיון מוסמך מוסד התכנון ליתן הוראות מתאימות לעניין הגשת כל חומר הנוגע לעניין, ובמסגרת זו רשאי מוסד התכנון להפעיל את שיקול הדעת המסור לו ולמקד את הדיון מבחינת הטיעונים ומבחינת החומר המוגש, לאותם עניינים הצריכים להחלטה" (עע"מ 2418/05 מילגרום ואח' נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז ירושלים ואח', דטה, פסקה 20). דיון חוזרבניהדיוןועדה מחוזית לתכנון ובניה