חוב שנוי במחלוקת ארנונה

חוב שנוי במחלוקת ארנונה 20. באכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה), התש"ס-2000, נקבע כי אין לנקוט הליכים על פי פקודת המסים (גביה) לגביית חוב שנוי במחלוקת. וכך נאמר בסעיף 2(א):"על אף האמור בסעיף 1 ובכל דין אחר, לגבי חובות לרשות המקומית, לא תומצא לאדם, לגבי הסכום השנוי במחלוקת, דרישה לפי סעיף 4 לפקודה ולא יינקטו פעולות לפי הפקודה כל עוד לא חלף המועד להשגת השגה, ערר, ערעור, לפי הענין (להלן - הליכי ערעור), ואם הגיש אדם הליכי ערעור או תובענה אחרת - כל עוד לא ניתן פסק דין סופי או החלטה סופית, שאינה ניתנת לערעור עוד; הוראות סעיף זה לא יחולו על הליכי גביה לפי הפקודה שהחלו בהם לפני תחילת תוקפה של אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ב-2002". בפקודת העיריות אין הוראה דומה ולכאורה אין באכרזה האמורה לעכב הליכי גביה על פי פקודת העיריות, גם כאשר החוב שנוי במחלוקת. (ראו לעניין ההבחנה בין הליכי הגביה החלטתי בבש"א (חי') 2067/06 רכבת ישראל בע"מ נ' עיריית חדרה (19/12/2006); וכן עע"ם 8810/10 חברת פרטנר תקשורת בע"מ נ' המועצה האזורית תמר (5/3/13)). עם זאת, ברי ועל כך אין חולק, כי משהגיש חייב השגה וערר כדין על דרישת הארנונה שנשלחה אליו, יש לעכב את ההליכים כנגדו, בדיוק כפי שנקבע באכרזת המסים ובמרבית דיני המס למיניהם (בש"א (חי') 990/02 בתי זיקוק לנפט בע"מ נ' מועצה אזורית זבולון (18/12/02)). הקושי נוצר במצב שבו לחייב לא עומדת על פי דין זכות השגה וערר. מצב זה עשוי להתעורר בין מחמת שהחייב לא הגיש השגה או ערעור במועד הקבוע בדין, או שעילות ההשגה אינן כלולות בהוראות חוק הערר. דרכו של חייב שכזה פתוחה להגשת עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים ובגדרה יכול הוא לעתור למתן צו ביניים לעיכוב הליכי הגביה (ראו לעניין הסמכות להגשת עתירה עע"מ 5640/04 מקורות חברת מים בע"מ נ' מועצה אזורית לכיש (5/9/2005)). כך גם מי שקיבל דרישה לשאת בחובותיה של חברה שבשליטתו והמבקש לטעון כי לא התקיימו הנסיבות המצדיקות חיובו האישי מחמת עילות שאינן כלולות בסעיף 3(א)(4) לחוק הערר יכול להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים..חובארנונה