האם השב"ס חייב למסור לתת לאסיר החלטות בית משפט ?

האם השב"ס חייב למסור לתת לאסיר החלטות בית משפט ? בפני שתי עתירות של אסיר בעניינים שונים. האחת הינה עתירה המוגשת בהמשך להחלטות שניתנו בעתירות קודמות ועניינה החלטות שב"ס שדחו את בקשות העותר לאפשר את הוצאתו לחופשות. עתירה שניה מתייחסת לאופן בו נמסרות החלטות של שב"ס לעותר ולאסירים ככלל. העותר טוען כי יש לחייב את שב"ס למסור את החלטותיו לעותר ולאסירים בכלל בכתב, באופן שיאפשר לאסיר לתעד את ההחלטות ולפנות, לפי העניין, לגורמים מתאימים בהתבסס על החלטות שנמסרו לו. עוד טוען העותר כי יש לאפשר לו שימוש בפקס/ לצורך העברת פניות לבית משפט וכן מעצלה העותר שורה של טענות בכל הנוגע לשירות הסוציאלי הפועל בכלא דמון ואופן תיפקודו. בכל הנוגע לבקשת העותר לאשר את יציאתו לחופשה, עת"א 5339-07-14: במסגרת עתירה זו הובהר כי האסיר אינו מוצא לחופשות בהיותו מסווג בקטגוריה א'. יוער כי בעניין זה כבר ניתנו בעבר החלטות ע"י בית המשפט שהורה לבחון שוב את סיווגו של העותר. ביום 23/6/14 נערכה ישיבה במשטרת ישראל והוחלט שלא לשנות, בשלב זה, את סיווגו של העותר עקב שני תיקים התלויים ועומדים כנגדו ושהבירור בעניינם טרם הסתיים. בית המשפט הנחה את הפרקליטות לבחון את אותם תיקים. הובהר י מדובר בתיקים שעניינם עבירות שבוצעו עוד קודם למאסרו של העותר. אחד מהתיקים לא צורף, ככל הנראה בטעות, במסגרת גזר הדין שבעניינו מרצה העותר כעת מאסר. מתנהל מו"מ בין הפרקליטות לבין ב"כ העותר לעניין צירופו כעת לתיק הנוסף, גם הוא ישן, הקבוע לדיון בבית משפט השלום בתל אביב. בסוף חודש ספטמבר הקרוב צפוי להתקיים דיון בבית המשפט בתל אביב ושם יוחלט האם לצרף את התיקים וכיצד לדון בהם. בכל מקרה, לעל כך אין חולק, מדובר בשני תיקים שנפתחו לפני זמן רב, מעל לשנה, ולפחות אחד מהם עוד קודם למאסרו הנוכחי של העותר. בנסיבות אלו סבור אני כי יש להורות לוועדת קטגוריות לבחון שוב בהקדם את סיווגו של העותר והכל על בסיס הנתון שלא היה בפני הוועדה שדנה בעניינו ביום 23/6/14 בכל הנוגע לתיק הפתוח מירושלים, כאמור תיק המתייחס לאירוע מלפני כשנתיים. יודגש לעניין זה כי ככלל פתיחת תיק חקירה מעכבת הוצאת אסיר לחופשות למשך חצי שנה ממועד פתיחת התיק. כאן אין מדובר בעיכוב הוצאה לחופשה של אסיר שסווג בקטגוריה המאפשרת את הוצאתו לחופשה אלא קבלת החלטה בעניין עצם סיווגו. מאחר ונראה כי ההחלטה שלא לשנות את סיווג העותר באופן שיאפשר את הוצאתו לחופשה (בכפוף לבחינת מידעים עדכניים והתנהגות העותר) הרי שהדרך הנכונה היא להחזיר את עניינו של העותר למשטרת ישראל כדי שתבחן את הקטגוריה אליה סווג העותר ותיתן החלטתה על בסיס הנתונים העדכניים. בהתאם אני מורה כי עניין הקטגוריה בה מסווג העותר יבחן ע"י ועדת הקטגוריות בתוך 21 ימים ותינתן החלטה בעניינו. בעקבות ההחלטה שתתקבל תישקל שוב הוצאת העותר לחופשה, בכל בשים לב לפקודות ולנהלים ובהתייחס לכל החלטה שתתקבל. בכל הנוגע לעתירתו השניה, עת"א 56417-06-14: העותר טוען כי יש לחייב את שב"ס למסור לו כל החלטה המתקבלת בעניינו בכתב. דין עתירה זו להידחות. פקודות שב"ס קובעות באילו עניינים חובה למסור לאסיר החלטות בעניינו בכתב. בכל ענין אחר לא חלה חובה למסור לאסיר החלטות בכתב. על שב"ס החובה לתעד כל החלטה בעניינו של אסיר בתיקו של האסיר, באופן שיאפשר הן מעקב של גורמי שב"ס אחר ההחלטות המתקבלות והן ביקורת שיפוטית ראויה על ההחלטות ואולם אין חובה למסור את ההחלטות בכתב לאסיר [ראו: רע"ב 3589/13 חמזה מסרי נ' שב"ס (ניתנה ביום 8/9/13)]. העותר טוען בנוסף כנגד האופן בו מתנהל השירות הסוציאלי בכלא דמון. לטענתו תקן כוח האדם של העו"ס לכלא דמון אינו מספיק וכפועל יוצא מכך נפגעות זכויות האסירים. הגם שעיקר הכלואים הם אסירי שב"ח עדין נדרש העו"ס לטפל בענייניהם וכפועל יוצא מכך אין אפשרות לתת מענה ממשי לצרכי האסירים שאינם אסירי שב"ח, כמו העותר. יוער לעניין רכיב זה של העתירה כי אין זה האסיר היחידי הטוען כי תקן העו"ס לכלא דמון אינו עונה על הצרכים. תגובת שב"ס היא כי התקן הוא בהתאם למקובל בשב"ס. אין צורך לומר כי שב"ס ישמח לכל תוספת כוח אדם של עו"ס ככלל ולכלא דמון בפרט אלא שלעת הזו, כך נטען, האיוש הוא בהתאם לתקן. אין מקום לדון ולהכריע בטענות במסגרת עתירה זו. לא הובאו בפני כל נתונים מטעם העותר. נזכיר כי על פעולות שב"ס חלק חזקת תקינות הפעולה של הרשות המנהלית והעותר לא מצביע על כל נתון לפיו התקן של העו"ס לכלא דמון חורג מהתקנים המקובלים או הסבירים למתקני כליאה. עם זאת, ומאחר ואין מדובר בפעם הראשונה בה נטענות טענות אלו בנוגע לתקינת העו"ס לכלא דמון, אני מורה להעביר את הטענה לבחינה אצל מבקר המשרד לביטחון פנים כדי שיבחן את הטענות במסגרת הליך של ביקורת הפנים שלח יחידות המשרד תוך התייחסות לאוכלוסיית הכלואים בכל דמון, על מאפייניה הייחודיים. בכל הנוגע לטענות העותר בדבר אפשרות לשימוש בפקס מהכלא - נראה כי העותר שכח את הסטטוס בו הוא מצוי. מדובר בעבריין מורשע. זכויותיו לשימוש באמצעי קשר כאלו או אחרים עם העולם שמחוץ לכלא מוגבלים מעצם כליאתו. אין לו את הזכות לנהל תקשורת חופשית עם העולם החיצון. הגבלות אלו הם חלק מעצם היותו אסיר. על שב"ס החובה לאפשר לו קשר עם עורכי דינו ועם בתי המשפט. העותר לא מצביע כי נמנע ממנו ליצור קשר עם עורכי דינו ו/או עם בתי משפט. ריבוי העתירות המוגשות על ידו מעיד כי לא נמנע ממנו הקשר עם כל הגורמים הנ"ל ולא הובא בפני כל נתון ממנו עולה כי עתירה שביקש העותר להגיש לא הגיעה לבית משפט בכלל או בתוך פרק זמן סביר. אשר על כן לא מצאתי כל בסיס לטענותיו ודינן של טענותיו לעניין זה להידחות. בכל הנוגע לראיונות תקופתיים - גם בעניין זה לא ראיתי כי לא מתקיימים ראיונות בתוך פרק זמן סביר לעותר או לאסירים ככלל. מתיקו של העותר עולה כי נרשמות טענותיו בנושאים שונים בתדירות גבוהה. לא ידוע כי ביקש להביא טענה זו או אחרת בפני גורמי שב"ס והדבר נמנע ממנו. גם לעניין טענות כלליות אלו לא מצאתי מקום להתערבותו של בית משפט. סיכום: בסיכומו של דבר אני מורה כדלקמן: בכל הנוגע לסיווגו של העותר - אני מורה כי תוך 21 ימים יתקיים דיון בוועדת קטגוריות בנוגע לסיווגו של העותר ותתקבל החלטה בעקבותיה, ובכפוף להחלטה שתתקבל, תישקל שוב הוצאת העותר לחופשות. יובהר כי למעט ההנחיה לבחון את ענינו של העותר בשים לב לכל האמור בפסק דין זה, לרבות ההתייחסות לעובדה שהתיקים הפתוחים בעניינו של העותר הם תיקים ישנים, אינני מביע כל עמדה. בכל הנוגע לטענות בדבר תקן העו"ס לכלא דמון - טענות אלו יועברו ע"י היועצת המשפטית של שב"ס ו/או הפרקליטות לבחינת מבקר הפנים של המשרד לביטחון פנים כדי שיבחן את טענות העותר ואסירים אחרים בדבר התקן החסר, בשים לב לאוכלוסיית הכלואים בכלא דמון. יודגש כי למעט ההנחיה לבחון את הטענות אינני מביע כל עמדה בנושא. הטענות יבחנו ולפי הצורך ינחה המבקר את גורמי שב"ס כפי שימצא למכון. בכפוף להנחיות דלעיל אני מורה על דחיית העתירות. בית סוהר / כלאמאסרשאלות משפטיותשב"ס (שירות בתי הסוהר)אסירים