תוך כמה זמן צריך להגיש השגה על שומת ארנונה ?

תוך כמה זמן צריך להגיש השגה על שומת ארנונה ? סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) התשל"ו- 1967 קובע כי יש להגיש השגה על ארנונה תוך 90 ימים "מיום קבלת הודעת התשלום". אין ספק כי שומת הארנונה שהמבקש תוקף אותה במסגרת הערעור הנוכחי - שומה המתייחסת לשנת 2002 - היא שומה ישנה, שהמועד להגשת השגה עליה חלף זה מכבר. משחלף המועד להגשת ההשגה, הופכת השומה חלוטה. כך נקבע למשל בע"א 714/68 יהודה זיס נ' עיריית אשדוד (פ"ד כ"ג(2)), שם קובע בית המשפט העליון כי: "על כורחך אתה אומר שגם מעשה המנהל, השומה עצמה, אם לא הגיבו עליה תוך המועד הקבוע בפני בית הדין, היא סופית ואין לאחריה כלום" (ור' גם ע"א 367/85 מדינת ישראל נ' קיטאי פ"ד מא(3) 398, 401). בפסק-הדין שניתן על-ידי בענין רם חן חניונים נד מנהל הארנונה שליד עיריית תל אביב (עמ"נ 241/08 , מיום 31.5.09) נקבע, בהסתמך על פסק-דינו של בית המשפט העליון בבר"ם 9179/95 המקום של שמחה נ' מנהל הארנונה בעיריית תל אביב יפו, כי: "עמדתו של בית-המשפט העליון...היא כי לאחר שחלף המועד להגשת השגה (אם מועד זה אכן חלף), הנישום אינו זכאי עוד להגיש 'השגה'... משחלף המועד להגשת השגה, הופך החיוב לחלוט, ולא ניתן עוד לערער עליו. מדובר - לאור גישה זו - במקרה הדומה יותר ל'התיישנות מהותית' (ולא דיונית) - בה הזכות של הנישום (לחלוק על חיובי הארנונה שלו), מתבטלת עם חלוף המועד להגשת ההשגה". השגה על שומה / ביטול שומהשאלות משפטיותארנונה