האם מותר לפנות דייר שלא משלם שכר דירה ?

האם מותר לפנות דייר שלא משלם שכר דירה ? מהן אמות המידה העמדות לנגד עיני בתי המשפט עת שנדונה עילת פינוי זו של הפסקת תשלום דמי השכירות ? ראו, למשל, מהשנים האחרונות: 1. ת"א (שלום ת"א) 44196-01-11 דרזנר נ' כהן (12.2.2013) [שם נקבע כי "אי תשלום דמי שכירות במשך 20 ימים אינו בגדר נתק בתשלומים באופן המקים עילת פינוי לפי סעיף 131(1) לחוק"]; 2. ת"א (שלום י-ם) 7874/09 זפט נ' עמוס (26.6.2013) [שם הובאה עמדת הפסיקה לפיה נדרש ניתוק תשלומים שהופך עניין של קבע אך נקבע כי בנסיבות אותו מקרה, דובר בהימנעות שיטתית מתשלום דמי השכירות למשך חודשים ולעיתים שנים באופן שמביא למסקנה כי הפסקת התשלום הפכה לעניין של קבע] [ערעור תלוי ועומד]; 3. ת"א (שלום ראשל"צ) 19433-03-11 שאלתיאל נ' חיים (15.7.2013) [הבאת ההלכה הנוהגת וקביעה כי בנסיבות המקרה דובר באי תשלום דמי השכירות במלואם ובמועדם משך שנים]; 4. ת"א (שלום נצ') 5833/07 ימיני נ' טנוס (6.2.2013) [נקבע כי איחור חד פעמי בן חמישה חודשים בשל שכחה אינו עולה כדי ניתוק המשכיות התשלומים ואינו מקים עילת פינוי]. שאלות משפטיותמקרקעיןשכירותדמי שכירותפינוי דירה