מה זה עבירה נמשכת ?

מה זה עבירה נמשכת ? בית המשפט ציין בפסיקתו כי: " העבירה הנמשכת היא עבירה שמצריכה לשם השלמתה התחילית התמדה במשך זמן מסוים ברכיב התנהגותי שבו היא מותנית וכל התמדה נוספת בו דוחה, עד להפסקתו, את ההשלמה הסופית של העבירה, כעבירה אחת ויחדה מאז תחילתה; והכול, כאשר התמדה כאמור היא מעניינו של הטבע האובייקטיבי של הרכיב ההתנהגותי של היסוד העובדתי בעבירה" ( ר' ש"ז פלר, יסודות בדיני עונשין, כרך ג' עמ' 186). עיקר שאלת העבירה הנמשכת נדונה בבית המשפט בעיקר סביב העבירה של סעיף 219 לפקודת מס הכנסה אשר קובעת כי עבירה של ניכיון מס אשר בגינו לא הועבר תשלום לפקיד השומה הינה עבירה נמשכת, בניתוח העבירה עד לסיווגה כ"עבירה נמשכת" נקבע כי: " שאלת התשתית לסיווג עבירה ספציפית בעבירות הנמשכות... מצויה בטבעו של הרכיב ההתנהגותי כתיאורו בהגדרה הנורמטיבית של העבירה. אם ההתנהגות שבה הוא מתבטא טעונה התמדה מסויימת בה, לשם גיבוש מושגי, ומהותה מאפשרת, עקב כך, גם התמדה נוספת בה, תיאורטית ללא הגבלה בזמן קבועה מראש, העבירה משתייכת, מטבע דברים זה לסוג העבירות הנמשכות. איך צורך בשום נורמה מיוחדת לגבי עבירה ספציפית, זו או אחרת, שתשייך אותה לסוג זה של עבירות או שתרמוז על שיוך כזה. נורמה כזו אף לא תעזור כאשר הרכיב ההתנהגותי אינו מטבעו כזו האמור, והיא מיותרת מקום שטבעו הוא דווקא כזה" ( ר' ע"פ 4745/95 בוני הבירה בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל כרך נב, חלק שלישי, תשנ"ח/ תשנ"ט 1998 עמ' 777). משפט פליליעבירה נמשכתשאלות משפטיות